Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gegužės 28 d. komiteto posėdis

2001 m. gegužės 28 dieną išvažiuojamajame Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje Teisės Universitete:

 

Teisės Universiteto rektorius profesorius A.Pumputis supažindino komiteto narius su Universiteto struktūra, papasakojo apie esančius fakultetus. Jis pasakė, kad pagrindinės Universiteto valdymo institucijos yra Senatas ir rektorius. Visi rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Aukščiausioji akademinės savivaldos institucija yra Senatas. Senato veiklą reglamentuoja universiteto statutas ir Senato reglamentas, kurį tvirtina Senatas. Senatą renka Universiteto mokslininkų susirinkimas 5 metams. Senatas balsų dauguma iš savo narių renka Senato pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

LTU turi Universiteto tarybą. Taryba sudaroma 4 metų kadencijai iš 15 narių. 5 jos narius skiria Universiteto senatas, kitus 5- ministras. Likusieji 5 Universiteto tarybos nariai skiriami bendru rektoriaus ir ministro sutarimu. Tarp Senato skirtų narių turi būti rektorius ir vienas studentų atstovas, išrinktas studentų atstovybės.

Komiteto nariai konstatavo, kad gaunamas finansavimas iš valstybės biudžeto panaudotas racionaliai. Sukurta stipri studentų mokymo bazė, gerai įrengtos auditorijos, kompiuterizuoti mokomieji kabinetai, gera ir šiuolaikinė kriminalistikos įranga. LTU dalyvauja tarptautinėje programoje tarp universitetų ir kuria bendras programas.

Į Komiteto nario V.Popovo klausimą, kaip vykdomi Vyriausybės užsakymai dėl kvalifikuotų kadrų parengimo valstybės institucijoms, rektorius A.Pumputis pasakė, kad LTU parengia tiek specialistų, kiek yra užsakoma. Bet, jo manymu, ne visuomet yra gerai apgalvojamas specialistų poreikis.

Į klausimą, ar VRM atstovai dalyvauja rengiant mokymo programas, rektorius atsakė, kad visada yra kviečiami ir pagal galimybes dalyvauja.

Rektorius pažymėjo, kad yra jaunų specialistų įsidarbinimo problemų ir jas reikėtų spręsti.

Doc. J.Žilys pasakė, kad LTU glaudžiai bendradarbiauja su Seimu, kad kartu su įstatymo leidėjais dirba prie projektų, o bendradarbiavimas lemia įstatymų kokybę .

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 31.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas