Lietuvos Respublikos Seimas

2001 05 07 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstyti Mokesčio už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo projektas Nr.IXP-393, Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-394 ir Firmų vardų įstatymo 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-395. Pritarta pateiktiems įstatymų projektams bendru komiteto narių sutarimu. Šie įstatymai pakeistų LR Vyriausybės nutarimą, reglamentuojantį valstybinės rinkliavos už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, patento, pramoninio dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėjimo registravimą.
  2. Apsvarstytas Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-116.
  3. Nuspręsta:

   1. Daryti svarstymo komitete pertrauką.

   2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2001 m. sausio 31 d. potvarkiu Nr. 19 ,,Dėl darbo grupės sudarymo” sudarytai darbo grupei Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų metodikos įstatymo (1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-385; 1999 m. spalio 19 d. Nr. VIII-1362) pakeitimo įstatymo projektui parengti svarstyti Seimo nario V. Uspaskich pateiktą ,,Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo” projektą.

  4. Apsvarstytas Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-590. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta pateiktam įstatymo projektui. Įstatymo projekto tikslas - naujai reglamentuoti miškų urėdijų ekonominę ir finansinę veiklą.
  5. Pritarta Vyriausybės pateiktam Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-591. Priėmus šį įstatymą, miškų urėdijos turės mokėti mokestį į Kelių fondą.
  6. Apsvarstytas Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-269(3).
  7. Nuspręsta:

   Daryti Komitete projekto svarstymo pertrauką.

   Pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui prašyti Vyriausybės pateikti išvadą dėl įstatymo projekto IXP-269(3).

  8. Apsvarstyti Draudimo įstatymo 2,5,23,24,25,27,53,63,64,65,66 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 30(1), 40(1), 40(2), 66(1), 67(1) straipsniais įstatymo projektas Nr.IXP-573 ES ir Draudimo įstatymo 54, 55 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-439. Pritarta pateiktiems įstatymų projektams.
  9. Įstatymų projektas Nr.IXP-573 ES parengtas atsižvelgiant į LR įsipareigojimus, prisiimtus Europos sutartimi bei derybose dėl narystės Pasaulinėje prekybos organizacijoje.

   Įstatymo projekto Nr.IXP-439 tikslas - suderinti įstatymo nuostatas su Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais dėl laisvo kapitalo judėjimo užtikrinimo.

  10. Atsižvelgiant į LR Seimo 2001 m. balandžio 5 d. rytiniame Plenariniame posėdyje priimtą protokolinį nutarimą BFK parengė ir teikia Seimui svarstyti LR Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektą.
  11. Apsvarstytas Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-592.
  12. Nuspręsta:

   Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. balandžio 10 d. priėmė naujos redakcijos Miškų įstatymą, kuriame nustatyta, kad miškų valstybinį valdymą vykdo Aplinkos ministerija ir Miškų ir saugomų teritorijų departamento, kaip atskiro juridinio asmens, nebelieka, įstatymo projekto 1 ir 3 straipsniuose išbraukti žodžius “Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Aplinkos ministerijos”.

  13. Pritarta Seimo nario A. Meliano pateiktam Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-544. Įstatymo projekto tikslas - įtvirtinti teisę labdaros ir paramos fondo administracijos vadovui ir vyriausiajam finansininkui bei savanoriams dirbti be darbo sutarčių ir atitinkamai be pareigybinių atlyginimų.
  14. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

 

IXP-583

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

E.Savickas A.Kubilius

IXP-614

Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo įstatymo 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo 21 straipsniu įstatymo projektas

A.Skardžius Z.Balčytis

IXP-615

Politinių kompanijų finansavimo kontrolės įstatymo 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas

A.Skardžius Z.Balčytis

IXP-466

Kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis G.Vagnorius

IXP-430(2)

Labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis G.Vagnorius

IXP-500

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinių veiklos srityje ratifikavimo įstatymo projektas

A.Skardžius A.Kubilius

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 05 07.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas