Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. balandžio 30 d. komiteto posėdis

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas 2001 m. balandžio 30 d. posėdyje bendru sutarimu pritarė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-536, tačiau pagrindiniam komitetui pateikė pastabas, į kurias siūlys atsižvelgti tobulinant projektą. Svarstant šį projektą posėdyje dalyvavo Migracijos departamento prie VRM direktorius A.Gavėnas, jo pavaduotojas J.Vidickas, Europos komiteto atstovė A.Dovydėnienė.

1. Aiškinamajame rašte teigiama, jog vadovaujantis "Europos sutarties 44 str. nuostatomis, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Lietuvos Respublika privalo suteikti ne mažiau palankų statusą Bendrijų piliečių <…> veiklai Lietuvoje palyginti su jos pačios bendrovėmis ir piliečiais". Šiuo požiūriu yra abejotinas siūlymas nepagrįstai praplėsti "Užsieniečio šeimos nario" sąvoką, lyginant su LR įstatymuose nustatyta Lietuvos Respublikos piliečio "šeimos nario" sąvoka. Pagal siūlomą redakciją šeimos nariais bus laikomi ir skirtingos lyties, ir tos pačios lyties asmenys, ne mažiau kaip vienerius metus gyvenantys kartu (netgi nesudarius santuokos).

2. Projekto 1 str. žodį "Bendrijų" reikėtų rašyti mažąja raide "bendrijų".

3. Projekto 3 str. (bazinio įst.5 str. 2 d.) nėra aišku, kokias institucijas, kurios gali išduoti vizas, gali įgalioti URM, nes toliau jau kalbama konkrečiai apie užsienio valstybės diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

Be to, tikslintina nuostata, jog "Užsienio reikalų ministerija taip pat gali įgalioti užsienio valstybės diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas", nes nėra aišku, kokiems veiksmams atlikti yra įgaliojamos minėtos įstaigos. Čia, matyt, turima omenyje vizų išdavimas. Tuomet ir reikėtų rašyti : "įgalioti išduoti vizas atvykti į Lietuvos Respubliką".

4. Įstatymas pildomas nauju skyriumi, kuris numato užsieniečių, atvykstančių į LR pagal Europos sutartį, teisinę padėtį. 52 straipsnyje nurodyti pagrindai, kuriems esant Europos Sąjungos valstybės narės pilietis turi teisę gauti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog pagrindas gauti minėtą leidimą yra tik pareikštas ketinimas (įsidarbinti, teikti paslaugas, gauti paslaugų ir pan.).

5. Siūlytina pasvarstyti, ar nevertėtų numatyti šio įstatymo įsigaliojimo datą, kadangi aiškinamajame rašte kalbama, jog, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Lietuva privalės vykdyti nuostatas, kurias siūloma priimti. Tačiau jeigu nebus nurodyta įstatymo įsigaliojimo data (t.y. kada pasibaigs pereinamasis laikotarpis), pataisos pradės galioti nuo įstatymo paskelbimo “Valstybės žiniose,” vadinasi, visos nuostatos, reglamentuojančios užsieniečių, atvyksiančių į Lietuvos Respubliką pagal Europos sutartį, teisinę padėtį, pradės galioti iš karto po paskelbimo.

2.SVARSTYTA:Administracinių teisės pažeidimų kodekso 275 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-368.

Komiteto patarėja L.Zdanavičienė pasakė, kad pagal siūlomą 275 str. redakciją administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovu galėtų būti bet koks šio asmens įgaliotas atstovas. Galima sutikti su tuo, kad nebūtinai advokatas ar kiti asmenys, užsiimantys teisine veikla, galėtų būti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovai. Tačiau, reikėtų , kad atstovas turėtų aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė komiteto patarėjos nuomonei.

Baudžiamojo proceso kodekso 417 straipsnio pakeitimo, Kodekso papildymo keturioliktuoju skyriumi ir kodekso aštuntojo skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-420 ir Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-426 komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė sudaryti darbo grupę ir projektus tobulinti, nes kai kurie straipsniai prieštarauja LR Konstitucijai.

Komiteto patobulintiems Santuokos ir šeimos kodekso 78 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-497 ir Vaiko globos įstatymo 15 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-498 komiteto nariai, išklausę Respublikos Prezidento patarėją A.Abramavičių bei Komiteto patarėją A.Kabišaitį, pritarė .

Komiteto nariai pritarė Generalinės prokuratūros 2000 m. veiklos ataskaitai ir priėmė nutarimą pavesti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui apsvarstyti susidariusią sunkią finansinę padėtį prokuratūroje bei papildomų biudžeto lėšų skyrimo prokuratūrai finansuoti klausimą.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 30.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas