Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projekto (IXP-537)

2001 04 25 Nr. 21(35)'4

Vilnius

PAPILDOMO KOMITETO
I Š V A D A

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto nariai: J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, P. Gražulis, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas;

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Teisės departamento išvada: - pritarti;

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta;

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: Sveikatos apsaugos komiteto išvada - pritarti;

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta;

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

1) Daugelyje įstatymo straipsnių naudojamą išsireiškimą "tiekimas į rinką", suvienodinti su Produktų saugos įstatyme naudojamu - "teikimas į rinką";

2) Patikslinti 1 ir 2 straipsnių formuluotes, nustatant, kad įstatymas reglamentuoja ir genetiškai modifikuotų organizmų augintojų bei genetiškai modifikuotų produktų gamintojų, prekiautojų jais teises, pareigas ir atsakomybę;

3) patikslinti 3 straipsnio 2 dalį genetiškai modifikuoto organizmo sąvoką, po žodžio "medžiaga" įrašyti "genų inžinerijos būdu";

4) Patikslinti šio straipsnio 4 dalį, po žodžio "organizmų" įrašyti - "dauginimas bei auginimas";

5) Šio straipsnio 6 dalį suredaguoti taip:

"6. Naudojimas – veikla, kurios metu genetiškai modifikuoti organizmai dauginami bei auginami ar kitaip ribotai naudojami, genetiškai modifikuoti produktai gaminami ir tiekiami į rinką, genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai apgalvotai išleidžiami į aplinką, importuojami, eksportuojami, taip pat naudojami bandymų bei mokslo tiriamųjų darbų vykdymasui. "

6) Šio straipsnio 8 dalį suredaguoti taip:

"8. Ribotas naudojimas – veikla, kurios metu organizmai yra genetiškai modifikuojami arba veikla, kurios metu genetiškai modifikuoti organizmai yra dauginami, saugomi, naikinami ar šalinami, gabenami gamybos tikslais; taip pat naudojami mokslo tiriamiejisiems darbaims ir bandymaims, kurių metu griežtai kontroliuojamas šių organizmų poveikis žmonėms bei aplinkai.";

7) projekto 5 straipsnio 2 punkte po žodžių "Sveikatos apsaugos įrašyti - "ir Žemės ūkio ministerija", 6 punkte po žodžio "organizuoja, įrašyti - "tyrimus";

8) Projekto 6 straipsnio 2 punkte po žodžių "Ūkio ministerija" įrašyti - "ir Žemės ūkio ministerija", 4 punktą pradėti žodžiais "kartu su Žemės ūkio ministerija" ;

    1. Pakeisti 9 straipsnį 1 dalį taip:

" 9 straipsnis. Leidimai veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai

1.fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai Lietuvos Respublikoje, turi gauti leidimą. Fiziniai ir juridiniai asmenys norintys gauti leidimą šiai veiklai pateikia Aplinkos ministerijai pranešimą apie pageidavimą užsiimti veikla, susijusia su genetiškai modifikuotuais organizmuais ir genetiškai modifikuotuais produktuais. "

10) Projekto 10 straipsnyje po žodžio organizuoja, įrašyti - "tyrimus";

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte nėra aiškiai nustatytos Žemės ūkio ministerijos bei Valstybinės veterinarijos tarnybos funkcijos, vykdant šį įstatymą, nėra tiksliai apibrėžtos įstatyme naudojamos sąvokos, nėra gauta Žemės ūkio mokslo institucijų išvadų ir pateikta daug kitų esminių pastabų, siūlyti įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams patobulinti pagal pateiktas pastabas ir gauti kompetentingų mokslo institucijų išvadas.

  • 7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - už; 0 - prieš; 0 - susilaikė.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: V. Velikonis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis

 

Trumpas atsiliepimas dėl projekto “Genetiškai modifikuotų

organizmų įstatymas”

 

Įstatymo projektas, mūsų nuomone, nėra pilnai paruoštas. Įstatymo paskirtis labai plati, apima daugybę sričių, tačiau ne visos jos atsispindi įstatymo projekte, kai kurios labai abstrakčiai. Labai siaura Žemės ūkio ministerijos kompetencija šioje srityje, nereglamentuotas šiame įstatyme genetiškai modifikuotų organizmų naudojimas žemės ūkyje. Įstatymo projektas, manome, tobulintinas.

 

Pagarbiai

LŽI direktoriaus pavaduotoja I.Brazauskienė

 

projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ

ĮSTATYMAS

2000 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai įvertinimo, klasifikavimo, leidimų išdavimo, išleidimo į aplinką, tiekimo į rinką, naudojimo, pranešimų teikimo reikalavimus, taip pat naudotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Įstatymas nustato būtinas genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų naudojimo sąlygas, nesudarant kliūčių genų inžinerijos vystymuisi ir siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo jų neigiamo poveikio.

 

2 straipsnis. Taikymo sritis

1. Šis įstatymas taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra susiję su genetiškai modifikuotų organizmų apgalvotu išleidimu į aplinką, ribotu naudojimu, tiekimu į rinką, bandymų ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimu bei kitos, šio įstatymu numatytos su genetiškai modifikuotais organizmais ir genetiškai modifikuotų produktais susijusios veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdymu.

2. Šis įstatymas nereglamentuoja genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų, gabenimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, taip pat genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų gabenimo geležinkeliu, keliais, vidaus vandens keliais, jūra ar oru.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų privalomuosius gabenimo saugos reikalavimus reglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

3 straipsnis. pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. organizmas – bet koks biologinis vienetas, išskyrus žmogų, galintis daugintis ir (arba) perduoti savo genetinę medžiagą.

2. genetiškai modifikuotas organizmas – organizmas, išskyrus žmogų, kurio genetinė medžiaga yra taip pakeista ir įgyja tokių savybių, kurios negalėtų atsirasti organizmui dauginantis natūraliu būdu.

3. Genetiškai modifikuotas produktas – medžiaga, kurios sudėtyje yra ar kuri susideda iš genetiškai modifikuotų organizmų ir yra tiekiama į rinką.

4. apgalvotas išleidimas į aplinką – genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų gamyba bei naudojimas, nesiimant papildomų priemonių, ribojančių jų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, jeigu jie atitinka visus privalomuosius saugos bei rizikos įvertinimo reikalavimus.

5. Nelaimingas atsitikimas – įvykis, susijęs su nenumatytu genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų patekimu į aplinką jų naudojimo metu, sukeliantis arba galintis sukelti neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai.

6. Naudojimas – veikla, kurios metu genetiškai modifikuoti organizmai dauginami ir ribotai naudojami, genetiškai modifikuoti produktai gaminami ir tiekiami į rinką, genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai apgalvotai išleidžiami į aplinką, importuojami, eksportuojami, taip pat bandymų bei mokslo tiriamųjų darbų vykdymas.

7. Naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, savo veiklos metu naudojantys genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus ir gavę leidimą šiai veiklai.

8. Ribotas naudojimas – veikla, kurios metu organizmai yra genetiškai modifikuojami arba veikla, kurios metu genetiškai modifikuoti organizmai yra dauginami, saugomi, naikinami ar šalinami, gabenami gamybos tikslais; taip pat mokslo tiriamieji darbai ir bandymai, kurių metu griežtai kontroliuojamas šių organizmų poveikis žmonėms bei aplinkai.

9. Pranešimas – informacijos pateikimas Aplinkos ministerijai apie genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų ketinamą vykdyti išleidimą į aplinką, tiekimą į rinką ir (arba) ribotą naudojimą, taip pat kitą šiuo įstatymu numatytą, veiklą, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai.

10. Rizikos įvertinimas – rizikos, kurią žmonių sveikatai ir aplinkai gali sukelti genetiškai modifikuotų organizmų ir (arba) genetiškai modifikuotų produktų naudojimas, įvertinimas.

11. Tiekimas į rinką – genetiškai modifikuotų organizmų ir (arba) genetiškai modifikuotų produktų tiekimas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris vykdo ar gali vykdyti veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotais organizmais ar (ir) genetiškai modifikuotais produktais, kuriai pagal šį įstatymą nereikia atskiro leidimo.

12. Genetiškai modifikuoto produkto saugos ekspertizė – genetiškai modifikuoto produkto savybių, galinčių turėti įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai, įvertinimas bei išvados, ar genetiškai modifikuotas produktas atitinka privalomuosius saugos reikalavimus, pateikimas.

13. Genetiškai modifikuoto produkto saugos kontrolė – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdoma genetiškai modifikuoto produkto saugos kontrolė, siekiant įvertinti, ar tiekiamas į rinką genetiškai modifikuotas produktas atitinka privalomuosius saugos reikalavimus.

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS

  

4 straipsnis. Valstybinė genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo valdymo sistema

Veiklos, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai bei genetiškai modifikuoti produktai, valstybinį valdymą Lietuvos Respublikoje vykdo Aplinkos ministerija.

5 straipsnis. Aplinkos ministerijos kompetencija

Aplinkos ministerija, vykdydama valstybinį genetiškai modifikuotų organizmų valdymą:

1) nustato pranešimų, apie genetiškai modifikuotus organizmus bei genetiškai modifikuotus produktus pateikimo tvarką;

2) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustato genetiškai modifikuotų organizmų bei genetiškai modifikuotų produktų rizikos įvertinimo aplinkai ir žmonių sveikatai tvarką ir būtinų rizikai įvertinti duomenų apimtis;

3) priima pranešimus iš fizinių ir juridinių asmenų apie genetiškai modifikuotus organizmus bei genetiškai modifikuotus produktus;

4) išduoda leidimus veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai bei genetiškai modifikuoti produktai, sustabdo ir panaikina šių leidimų galiojimą, jos nustatyta tvarka;

5) informuoja visuomenę apie leidimų išdavimą, sustabdymą ar šių leidimų panaikinimą oficialaus leidinio “Valstybės žinios” priede “Informaciniai pranešimai”;

6) organizuoja ir apibendrina genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų galimą riziką aplinkai ir žmonių sveikatai;

7) kaupia ir tvarko genetiškai modifikuotų organizmų bei genetiškai modifikuotų produktų duomenų bazę;

8) vykdo šiuo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

 

6 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija

Sveikatos apsaugos ministerija:

1) nustato privalomuosius maisto produktų ir jų ingredientų, kuriuose yra ar kurie susideda iš genetiškai modifikuotų organizmų arba yra iš jų pagaminti, saugos reikalavimus;

2) kartu su Ūkio ministerija nustato maisto prekių, kuriose yra ar kurios susideda iš genetiškai modifikuotų organizmų arba yra iš jų pagamintos, privalomuosius ženklinimo reikalavimus;

3) nustato maisto produktų ir jų ingredientų, kuriuose yra ar kurie susideda iš genetiškai modifikuotų organizmų arba yra iš jų pagaminti, saugos ekspertizės tvarką;

4) nustato maisto produktų ir jų ingredientų, kuriuose yra ar kurie susideda iš genetiškai modifikuotų organizmų arba yra iš jų pagaminti, gamybos ir tiekimo į rinką reikalavimus;

5) nustato genetiškai modifikuotų organizmų klasifikavimo kriterijus;

6) nustatytąja tvarka atlieka produktų saugos ekspertizę;

7) nustato medicininių gaminių, medicinos įrangos, vaistų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų ar kurie yra iš jų pagaminti, priėmimo, registravimo bei naudojimo tvarką;

8) vykdo šiuo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

 

7 straipsnis. Žemės ūkio ministerijos kompetencija

Žemės ūkio ministerija:

1) nustatytąja tvarka dalyvauja atliekant genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žemės ūkiui įvertinimą;

2) vykdo šiuo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

 

8 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų valstybinė kontrolė:

Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų valstybinę kontrolę atlieka:

1) genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką kontrolę atlieka Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

2) genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų pateikimo į rinką kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

3) genetiškai modifikuotų sėklų kontrolę atlieka Valstybinė sėklų inspekcija.

4) genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą laboratorijose kontrolę atlieka Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir ligų ir kontrolės centras.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKLOS, KURIOS METU YRA NAUDOJAMI GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI IR GENETIŠKAI MODIFIKUOTI PRODUKTAI, REGULIAVIMAS

 

9 straipsnis. Leidimai veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai

1. fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai Lietuvos Respublikoje, turi gauti leidimą. Fiziniai ir juridiniai asmenys norintys gauti leidimą šiai veiklai pateikia Aplinkos ministerijai pranešimą apie genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus.

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka moka valstybės rinkliavą už leidimų veiklai, kurios metu naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai, išdavimą.

 

10 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų rizikos įvertinimas

Aplinkos ministerija, prieš išduodama leidimus veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir (arba) genetiškai modifikuoti produktai, nustatytąja tvarka, organizuoja ir apibendrina genetiškai modifikuotų organizmų ir (arba) genetiškai modifikuotų produktų galimą riziką aplinkai ir žmonių sveikatai.

11 straipsnis. Naudotojo teisės ir pareigos

1. Naudotojas turi teisę naudoti tuos genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus, kuriems, bet kurioje kitoje šalyje yra išduotas leidimas, kurio galiojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje įteisintas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

2 Naudotojas turi teisę gauti informaciją iš Aplinkos ministerijos apie genetiškai modifikuotus organizmus ir (arba) genetiškai modifikuotus produktus bei jų naudojimą..

3. naudotojas privalo laikytis visų leidime nurodytų reikalavimų.

4. naudotojas privalo imtis visų įmanomų priemonių aplinkai bei žmonių sveikatai apsaugoti nuo galimo neigiamo genetiškai modifikuotų organizmų poveikio.

5. nelaimingo atsitikimo atveju naudotojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Aplinkos ministerijai ir imtis visų priemonių neigiamiems padariniams pašalinti.

6. Naudotojas, nustatyta tvarka, privalo teikti informaciją ir duomenis apie jo naudojamus genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus Aplinkos ministerijai, jos nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUOMENYS APIE GENETIŠKAI MODIFIKUOTUS ORGANIZMUS

 

12 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazė

1. Aplinkos ministerija genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų naudojimo kontrolei užtikrinti tvarko ir kaupia genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazę.

2. Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazėje, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, kaupiami duomenys apie genetiškai modifikuotus organizmus bei genetiškai modifikuotus produktus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas

 

 13 straipsnis. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas leidimų išdavime veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai.

1. Visuomenė turi teisę gauti informaciją apie genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus iš Aplinkos ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo tvarką leidimų išdavime, veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai, nustato Aplinkos ministerija.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų aktų nustatyta tvarka.

 

 

15 straipsnis. Padarytos žalos atlyginimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys, savo veikla, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir genetiškai modifikuoti produktai, padarę žalą aplinkai, žmonių sveikatai, kitų juridinių ir fizinių asmenų turtui bei interesams, privalo ją atlyginti ir, esant galimybei, atstatyti aplinkos objekto būklę. Jei padaroma žala aplinkai ar žmonių sveikatai Valstybės interesams atstovauja Aplinkos ministerija.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas