Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. balandžio 18 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

2001 m. balandžio 18 d. Policijos departamente vyko išvažiuojamasis Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai, komiteto patarėjai, padėjėjai, VRM ministras V.Markevičius, viceministras Vilkelis, Policijos generalinis komisaras V. Grigaravičius, Generalinio komisaro pavaduotojai R.Budginas, V.Telyčėnas, A. Stončaitis, Kauno m. vyr.komisaras R. Senovaitis, Klaipėdos m. vyr. komisaras B.Ivanauskas, Alytaus m. vyr. komisaras A.Kalvaitis, Marijampolės m. vyr. komisaras K. Kalinauskas, Utenos m. vyr. komisaras V. Šalgunovas, Šiaulių m. vyr. komisaras V.Maigys, Telšių raj. vyr. komisaras S. Laurusevičius, Panevėžio m. vyr. komisaras S. Poliakas, Alytaus m. vyr. komisaras A.Kalnaitis Vilniaus m. vyr. komisaras E.Kaliačius, Tardymo departamento direktorius S.Liutkevičius, KP OVT vyr. komisaras V.Radžiūnas, KP Interpolo Lietuvos Nacionalinio biuro vyr. komisaras L.Vasiliauskas, Policijos departamento Personalo tarnybos vyr.komisaras R.Malinauskas, Policijos departamento Finansų tarnybos vyr. komisaras R.Voišnis, Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyr. komisaras S.Petkevičius, Policijos departamento

Valdymo organizavimo tarnybos vyr. komisaras V.Jankauskas.

 

Posėdžio darbotvarkė:

 

1.

Policijos reformos eigos, krypčių ir strategijos aptarimas.

2.

Policijos biudžetinio finansavimo poreikio ir faktinės būklės aptarimas.

VRM ministras V.Markevičius pasakė, kad pagrindinės reformos kryptys yra šios:

1.Policijos departamentas taps policijos įstaiga, padedančia policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų valdymą. Todėl policijos departamentui bus paliktos tik policijos veiklos valdymo funkcijos, minėtas praktines funkcijas perduodant specializuotoms ir teritorinėms policijos įstaigoms.

2. Įsteigiamos specializuotos policijos įstaigos, kurios vykdys neteritoriniu principu joms pavestas specialiąsias praktines policijos funkcijas. Šios įstaigos bus įsteigtos reorganizavus Policijos departamento padalinius, vykdančius praktines policijos funkcijas.

3. Policijos valdymas bus pertvarkytas taip, kad policijos įstaigose būtų tik 10-15 procentų valdymo funkcijas vykdančių pareigūnų. Bus sumažintas valdymo aparato darbuotojų skaičius. Po reorganizacijos Policijos departamente vietoje 680 etatų liks ne daugiau kaip 1/3 buvusių etatų, t.y. ne daugiau kaip 200 etatų.

4. Teritorinėms policijos įstaigoms bus suteikta daugiau savarankiškumo sprendžiant materialinio- techninio aprūpinimo ir statybos klausimus, kartu padidinta jų atsakomybė už kriminogeninę situaciją aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

Policijos departamento reorganizavimo tikslas tai tobulinti už viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą atsakingos institucijos veiklos viešąjį administravimą, mažinti valdymo išlaidas, optimizuoti ir modernizuoti Policijos departamento struktūrą ir funkcijų atlikimą, suformuoti profesionalią, decentralizuotai valdomą, visuomenei suprantamą ir jos remiamą, efektyviai veikiančią instituciją, orientuotą į Lietuvos Respublikos būsimą narystę Europos Sąjungoje ir užtikrinančią Policijos veiklos įstatyme nustatytų uždavinių, funkcijų bei įgaliojimų įgyvendinimą.

Dėl Policijos finansavimo kalbėjo Policijos departamento generalinis komisaras V.Grigaravičius. Jis pasakė, kad nuo 1998 m. nuolat mažinamas Policijos departamento finansavimas, policijos komisariatai neturi lėšų susimokėti už ryšio priemones, kitas paslaugas. Dėl degalų trūkumo policija neturi galimybės visada laiku reaguoti į gyventojų pranešimus dėl padarytų nusikaltimų, operatyviai išvykti į įvykio vietas, dalis patrulių automobilių neeksploatuojami, mažėja patruliavimo maršrutų, stinga lėšų operatyvinei veiklai, liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugai, nėra galimybės įsigyti specialių priemonių, skirtų policijos pareigūnų asmeniniam saugumui ir dalyvauti operacijose likviduojant masinius neramumus.

Neužtikrinus pakankamo policijos finansavimo, Policijos departamentas neturės galimybės deramai vykdyti nacionalines nusikalstamumo prevencijos programas, plėtoti savo veiklą numatytomis prioritetinėmis kryptimis ir tinkamai vykdyti visas savo funkcijas.

Posėdyje kalbėjo visų miestų vyr. komisarai. Visų bėdos tos pačios- lėšų trūkumas.

Komiteto nariai sprendimą svarstytais klausimais priims įvertinę visą gautą informaciją.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 23.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas