Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 04 18

 

 

 

Komitetas 2001 04 18 posėdyje aptarė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-536 ES svarstymo procedūrą.

Dalyvaujant Seimo Ekonomikos komiteto patarėjui V.Strimaičiui, Teisingumo ministerijos vyr. specialistei G.Pocienei, Žemėtvarkos ir teisės departamento Teisės skyriaus vedėjai D.Remeikytei, Žemės ūkio ministro patarėjui P.Aleknavičiui bei Namų ir žemės sklypų savininkų sąjungos pirmininkui M.Vitkauskui, Sąjungos nariams V.Valuntai ir R.Garbačiauskui, komitetas svarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-136. Žmogaus teisių komitetas, nepritaręs Seimo nario V.Uspaskich projektui, kreipėsi į Vyriausybę su pasiūlymu įvertinti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo vykdymą. Seimo narys V.Uspaskich nurodytą įstatymą siūlo papildyti nuostata, kad piliečiai, iki š. m. kovo 31 d. nepadavę prašymų atkurti teisę į sovietų valdžios nusavintą turtą, netenka savo teisių į šį turtą. Komitetas nepritarė teikiamam įstatymo projektui tuo motyvu, kad piliečiai turi būti iš anksto informuoti apie jų teisėms svarbius valdžios sprendimus. Komitetas jau anksčiau buvo nutaręs, kad siūlomo sprendimo data galėtų būti gruodžio 31 d., tačiau, komiteto nuomone, reikia atsižvelgti į tai, kad Respublikos Prezidento sudaryta komisija svarsto Pilietybės įstatymo pataisas, kurios suteiktų užsienio lietuviams galimybę pretenduoti į jų nusavintą turtą. Seimo nario V.Uspaskich teikiamo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad dabartinė įstatymo nuostata, nenumatanti terminų turtui susigrąžinti, stabdo investicijas ir verslo plėtrą, nes nes verslininkai nėra tikri, ar nekilnojamąjį turtą, į kurį jie investavę, nesusigrąžins buvę savininkai. Tačiau Žmogaus teisių komitetas konstatavo, kad ir dabar galiojantis įstatymas neturėtų sukelti problemų verslui naudojant žemę, miškus ir vandens telkinius. Įstatyme numatyta, kad visi piliečiai, kurie nesikreipė dėl turto grąžinimo iki 1997 m., vėliau turi teisę atgauti natūra tik tuo atveju, jei žemė, miškas ir vandens telkinys yra priskirti laisvos žemės fondui. Vyriausybė turėtų pasirūpinti, kad formuojant laisvąjį fondą, būtų atsižvelgiama į verslo plėtros interesus, t.y., kad būtų numatoma, jog verslo plėtojimui reikalinga žemė, miškai, vandenys būtų išskiriami iš laisvojo fondo. Žmogaus teisių komitetas šiandien kreipėsi į vyriausybę prašydamas įvertinti, ar minėtos sąlygos verslui plėtoti sudaromos vykdant žemės reformą.

Seimui ratifikavus Konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, įgyvendinta viena iš sąlygų, rengiantis narystei Europos Sąjungoje ir būtinų siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Europolu. Konvencijai įgyvendinti būtina atitinkamai pakeisti ir papildyti Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybės ir tarnybos paslapčių, Operatyvinės veiklos įstatymus bei būtina įsteigti nepriklausomą priežiūros instituciją. Tuo tikslu komitetas sudarė darbo grupę šių įstatymų

pataisoms parengti bei nustatė terminą, iki kurio turi būti pateikti komitetui įstatymų projektai. Įstatymų projektus planuojama svarstyti Seimo rudens sesijoje.

Vykdant Seimo 2001 04 05 protokolinį sprendimą dėl Seimo kontrolierių, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ataskaitų nagrinėjimo, komitetas aptarė kriterijus, kuriais vadovaujantis bus nagrinėjamos ir svarstomos minėtos ataskaitos.

Aptarti kiti klausimai itr patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas