Lietuvos Respublikos Seimas

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (IXP- 468)

2001 m. balandžio 11 d. Nr.19

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: pirmininkas J.Kraujelis, nariai G.Mikolaitis, J.Čiulevičius, P.Gražulis, E.Karečka, G.Kniukšta, Z.Mačernius, M.Pronckus, A.Ramanauskas, V.Rinkevičius, V.Velikonis, V.Žalnerauskas. Kviestieji asmenys: Žemės ūkio ministerijos atstovai: P.Aleknavičius, J.Petraškienė, J.Gudaitis, ŽŪR pirmininkas J.Ramonas, LŽSS pirmininkė A.Venckūnienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Seimo Teisės departamento 2001 03 20 išvada.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: siūlyti pritarti iniciatorių pateiktam projektui (IXP-468), atsižvelgiant į Komiteto siūlymus:

6.1 Projekto 1 straipsnyje vietoje žodžių " 2 straipsnio 4 dalies pakeitimas", įrašyti žodžius

"2 straipsnio 3, 4 dalių pakeitimas" ir išdėstyti taip:

"1 straipsnis. 2 straipsnio 3, 4 dalių pakeitimas"

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį, pirmajame sakinyje po žodžių "turtą" įrašyti žodžius "iki 2001 m. gruodžio 31 d.", papildyti 3 dalį antruoju sakiniu "Nepriklausomai nuo piliečių, pagal perleidimo sutartis įsigijusių teisę atkurti nuosavybės teises į miesto žemę, skaičiaus, šios teisės jiems atkuriamos tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip jos būtų atkuriamos šių teisių perleidėjui iki perleidimo sutarties sudarymo".

ir šią dalį išdėstyti taip:

" 3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti piliečiai teisę atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą iki 2001 m. gruodžio 31 d gali perleisti notariškai patvirtinta sutartimi savo vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui bei vaikaičiams ir kitiems asmenims, jeigu šie yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Nepriklausomai nuo piliečių, pagal perleidimo sutartis įsigijusių teisę atkurti nuosavybės teises į miesto žemę, skaičiaus, šios teisės jiems atkuriamos tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip jos būtų atkuriamos šių teisių perleidėjui iki perleidimo sutarties sudarymo". (Toliau kaip projekte).

6.2. Projekto 2 straipsnyje vietoje žodžių " 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas", įrašyti žodžius

"4 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas 13 dalimi" ir išdėstyti taip:

"2 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas 13 dalimi"

4 straipsnį papildyti 13 dalimi:

"13. Laisvos žemės fondo žemė, kurią iki šio įstatymo įsigaliojimo ne mažiau kaip dvejus metus iš eilės naudojo nustatyta tvarka savo ūkius įregistravę ūkininkai ar žemės ūkio bendrovės, gali būti perduodama nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiu turėtajam žemės plotu tik šią žemę naudojantiems ūkininkams ar šią žemę naudojančių žemės ūkio bendrovių nariams."

6.3.Siūlome projekto 4 straipsnio (10 straipsnio pakeitimas) 1 ir 4 dalis išdėstyti nauja redakcija:

"1.Nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. Piliečiai, praleidę nustatytus terminus prašymams paduoti, netenka teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pagal šį įstatymą."

4. Kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus pateikia Vyriausybės nustatytu terminu šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms."

6.4.Projekto 5 straipsnyje po žodžių "12 straipsnio 10 punkto pakeitimas" įrašyti žodžius "ir papildymas 11 punktu" ir išdėstyti taip:

"5 straipsnis. 12 straipsnio 10 punkto pakeitimas ir papildymas 11 punktu"

12 straipsnį papildyti 11 puntu ir išdėstyti taip:

"11) pagal įstatymus suteikta ir naudojama valstiečių ūkiui, jeigu šią žemę jos naudotojui buvo leista pirkti ir už ją sumokėti pinigai ar valstybės vienkartinės išmokos."

6.5.Projekto 6 straipsnyje po žodžių "5 dalies" nubraukti žodelį "ir", po žodžio "papildymas" įrašyti žodžius"ir papildymas 12 dalimi"ir išdėstyti:

"6 straipsnis. 16 straipsnio 5 dalies, 9 dalies 4 punkto pakeitimas ir papildymas, ir papildymas 12 dalimi"

Papildyti 16 straipsnį 12dalimi ir ją išdėstyti taip:

"12. Vertybiniai popieriai (akcijos, žemės skolos lakštai) išleidžiami ir išduodami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, laikantis šių sąlygų:

  1. vertybiniais popieriais apmokama iš karto visiems jų pageidaujantiems piliečiams, atsiskaitant už valstybės išperkamą žemę, miškus, vandens telkinius ir statinius;
  2. valstybė vertybinius popierius iš jų savininkų išperka per 10 metų, pradedant 2010 metais."

6.6. Kad būtų pagreitintas nuosavybės teisių atkūrimo procesas, siūlome pakeisti įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, nustatant galutinį terminą valios keitimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo.

"7 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

"Pilietis iki 2001 m. gruodžio 31 d. gali pakeisti savo pareikštą valią dėl būdo, kuriuo valstybė atlygina už išperkamą nekilnojamąjį turtą, jeigu nepriimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Jeigu sprendimas priimtas, bet nepradėtas vykdyti, jis šio įstatymo 17 straipsnyje numatytų institucijų, piliečiui paprašius, pakeičiamas administracine tvarka, o jei sprendimas pradėtas vykdyti, jis gali būti panaikinamas teismine tvarka ir pilietis atleidžiamas nuo žyminio mokesčio. Prašymus dėl priimtų sprendimų pakeitimo ar panaikinimo piliečiai turi pateikti iki gruodžio 31 d."

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Kraujelis."

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

Komiteto pirmininkas J.Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas