Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo

SPRENDIMAS
2001 04 11 Nr.19(33)
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos biokuro įstatymą, Vyriausybė priėmė nutarimą "Dėl institucijų, atsakingų už LR biokuro įstatymo įgyvendinimą, paskyrimo", Ūkio ministerija patvirtino biodegalų ir bioalyvų reglamentus bei standartus, tačiau biokuro gamybos plėtra iš esmės nepajudėjo, neparengta ir nepatvirtinta biokuro gamybos programa. Iš SAPARD programos biokuro gamybos plėtrai 2001 metais numatyta skirti tik 880 tūkst. Lt., ūkio subjektai, norintys užsiimti biokuro gamyba, nuosavų lėšų neturi, o valstybės investicijų šiam tikslui nėra numatyta.

Komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui priimti Seimo nutarimą dėl laikinosios komisijos sudarymo kontroliuoti Biokuro įstatymo įgyvendinimą.

2.Pavesti Komiteto nariui G. Kniukštai parengti Seimo nutarimo projektą.

3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei artimiausiu metu:

1) išnagrinėti ir įvertinti Biokuro įstatymą įgyvendindinančių institucijų veiklą organizuojant biokuro gamybą;

2) užbaigti teisės aktų, reglamentuojančių biokuro gamybos plėtrą ir užtikrinančių ekonomiškai palankias jo gamybos bei naudojimo sąlygas parengimą ir priėmimą(Pridėtinės vertės mokesčio, Akcizų, Mokesčio už aplinkos teršimą, vidaus rinkos apsaugos ir kt.);

3) parengti ir patvirtinti Biokuro gamybos programą, numatant konkrečius objektus, gamybos apimtis ir finansavimo šaltinius.

4) spręsti dėl Valstybės garantijų suteikimo paskoloms, reikalingoms biokuro objektų statybai, ir įtraukti šiuos objektus į Valstybės investicijų programą;

5) išnagrinėti galimybę biokuro gamybai suteikti eksperimento statusą.

6) išnagrinėti biokuro gamybos antrinių produktų (šiaudų, išspaudų, glicerino) efektyvaus panaudojimo galimybes;

7) spręsti dėl atskiro padalinio biokuro gamybos klausimams koordinuoti įsteigimo Žemės ūkio ministerijoje;

8) parengti ir nuosekliai vykdyti biokuro naudojimo propagavimo programą, siekiant šviesti ir supažindinti gyventojus su naujos kuro rūšies privalumais;

9) informaciją apie šio sprendimo vykdymą pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki gegužės 15 d..

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas