Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 04 11 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. balandžio 11 dienos posėdyje apsvarstė Vyriausybės pateiktą Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir Seimo nario Viktoro Uspaskich pateiktą Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Komitetas šiuos įstatymo projektus siūlo sujungti į vieną, kadangi abejuose projektuose keičiamas 10 straipsnis, kurio esmė - nustatyti galutinę prašymų padavimo datą nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui. Ši data nustatoma 2001 m. gruodžio 31 d. Komitetas bendru sutarimu pritarė išvadai ir parengtiems Komiteto pasiūlymams.

Komitetas apsvarstė Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos(GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus , Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio Prekybos organizaciją protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projektą. Iš 12 Komiteto narių už šio įstatymo projektą balsavo 5 nariai, prieš balsuojančių nebuvo, 7 nariai susilaikė. Tokiu būdu svarstomo įstatymo projektui nepritarta.

Bendru sutarimu pritarta vyriausybės pateiktam Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Priėmus šią nuostatą, nebūtų reikalaujama išsipirkti licencijų darbams, susijusiems su valstybine žemėtvarka.

Apsvarstytas Kaimo reikalų komiteto pirmininko J. Kraujelio pateiktas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Iš esmės šiam projektui pritarta, tačiau pasiūlyta pakeisti 4 straipsnio 21 punkto redakciją, kad nuo Pridėtinės vertės mokesčio būtų atleistas visas biokuras, pagamintas iš Lietuvoje išaugintos žaliavos.

Vykdant parlamentinę kontrolę Komitetas baigė svarstyti klausimą "Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo" ir bendru sutarimu pritarė Seimo narių G. Kniukštos ir V. Rinkevičiaus parengtam Komiteto sprendimui.(sprendimas pridedamas).

Be to, Komitetas surengė naujos redakcijos Žemės ūkio bendrovių įstatymo projekto klausymus. Į klausymus buvo pakviesti visi, pateikę pasiūlymus.

SPRENDIMAS

2001 04 11 Nr.19(33)

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo

 

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos biokuro įstatymą, Vyriausybė priėmė nutarimą "Dėl institucijų, atsakingų už LR biokuro įstatymo įgyvendinimą, paskyrimo", Ūkio ministerija patvirtino biodegalų ir bioalyvų reglamentus bei standartus, tačiau biokuro gamybos plėtra iš esmės nepajudėjo, neparengta ir nepatvirtinta biokuro gamybos programa. Iš SAPARD programos biokuro gamybos plėtrai 2001 metais numatyta skirti tik 880 tūkst. Lt., ūkio subjektai, norintys užsiimti biokuro gamyba, nuosavų lėšų neturi, o valstybės investicijų šiam tikslui nėra numatyta.

Komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui priimti Seimo nutarimą dėl laikinosios komisijos sudarymo kontroliuoti Biokuro įstatymo įgyvendinimą.

2.Pavesti Komiteto nariui G. Kniukštai parengti Seimo nutarimo projektą.

3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei artimiausiu metu:

1) išnagrinėti ir įvertinti Biokuro įstatymą įgyvendindinančių institucijų veiklą organizuojant biokuro gamybą;

2) užbaigti teisės aktų, reglamentuojančių biokuro gamybos plėtrą ir užtikrinančių ekonomiškai palankias jo gamybos bei naudojimo sąlygas parengimą ir priėmimą(Pridėtinės vertės mokesčio, Akcizų, Mokesčio už aplinkos teršimą, vidaus rinkos apsaugos ir kt.);

3) parengti ir patvirtinti Biokuro gamybos programą, numatant konkrečius objektus, gamybos apimtis ir finansavimo šaltinius.

4) spręsti dėl Valstybės garantijų suteikimo paskoloms, reikalingoms biokuro objektų statybai, ir įtraukti šiuos objektus į Valstybės investicijų programą;

5) išnagrinėti galimybę biokuro gamybai suteikti eksperimento statusą.

6) išnagrinėti biokuro gamybos antrinių produktų (šiaudų, išspaudų, glicerino) efektyvaus panaudojimo galimybes;

7) spręsti dėl atskiro padalinio biokuro gamybos klausimams koordinuoti įsteigimo Žemės ūkio ministerijoje;

8) parengti ir nuosekliai vykdyti biokuro naudojimo propagavimo programą, siekiant šviesti ir supažindinti gyventojus su naujos kuro rūšies privalumais;

9) informaciją apie šio sprendimo vykdymą pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki gegužės 15 d..

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis

 

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas