Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. balandžio 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

LR žemės ūkio bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-462(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (IXP-462(2).

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Kaimo reikalų komitetui) paprašyti Vyriausybės išvados apie pateiktą įstatymo projektą ir kaip jo nuostatos derinasi su LR Civilinio kodekso nuostatomis.

3. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo nario S.Kružinausko ir Ekonomikos komiteto pasiūlymus, kuriems Komiteto posėdyje buvo pritarta:

-2 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius "privatizavus buvusią žemės ūkio įmonę pagal LR žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą Vyriausybės nustatyta tvarka pasirašant pajus arba";

- 2 straipsnio 2 dalį suformuluoti taip: "Bendrovės narių skaičius neribojamas";

- 9 straipsnio 1 punkte vietoje žodžių "paso duomenys" įrašyti žodžius "asmens kodas";

- 14 straipsnio 3 dalyje vietoje žodžio "ir" įrašyti "ar";

- 14 straipsnio 6 dalį išbraukti, nes pajus, kaip ir akcija yra pajininko nuosavybė ir jis turi turėti teisę ją parduoti kaip nori;

- 14 straipsnio 7 dalyje vietoje 15 dienų įrašyti 30 dienų.

- sutikslinti 14 straipsnio numeraciją: 14 straipsnis. Bendrovės nariai ir pajininkai. 14 straipsnis. Pajiniai įnašai bendrovėje;

- 15 straipsnyje vietoje žodžio "atimant" įrašyti "nurašant";

-19 straipsnio 6 dalyje po žodžių "numatyta tvarka" įrašyti žodžius "ne didesnėmis palūkanomis, nei veikiančios komercinių bankų palūkanos";

-19 straipsnio 12 dalį papildyti žodžiais "Nutarimas dėl pašalinimo gali būti skundžiamas teismui";

- 20 straipsnyje po žodžio "dalyvauti" įrašyti žodį "balsuoti";

- 21 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius "neturtinė žala";

- 23 straipsnio 3 dalyje vietoje žodžio "kaip" įrašyti "per";

- 24 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius "iš bendrovės narių";

- Papildyti 31 A straipsniu "Bendrovės restruktūrizavimas"

Bendrovė gali būti restruktūrizuojama Restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

- Iš naujo suredaguoti: 31 straipsnis. Bendrovės likvidavimas ir likvidavimo tvarka. 32 straipsnis. Bendrovės likvidavimas. 34 straipsnis. Bendrovės likvidavimo tvarka;

- 33 straipsnio 2 dalyje atsiskaitymo tvarką įteisinti pagal LR Bankroto įstatymo nuostatas;

- 33 straipsnio 6 dalyje papildyti žodžiais "LR Bankroto įstatymo nustatyta tvarka";

- 34 straipsnio 2 dalyje vietoje" 6 mėnesius" įrašyti "3 mėnesius".

4. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Palionis.

 

2. SVARSTYTA:

LR specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-480.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
  2. Pasiūlyti Vyriausybei parengti AB “Lietuvos geležinkeliai“ reorganizavimo įstatymo projektą, kuris nustatytų AB “Lietuvos geležinkeliai “reorganizavimo būdą ir tvarką.
  3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

3.SVARSTYTA:

LR valstybės valdymo kontrolės išlaikymo strateginiuose ūkio objektuose įstatymo projektas IXP-16.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą, Ūkio ministerijos ir Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymus, grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.
  2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Privatizavimo komisijos pranešimo apie privatizavimo eigą 2000 metais svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, S.Burbienę ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl celiuliozės gamybos Lietuvoje projekto" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, V.Greičiūną ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR tabako kontrolės įstatymo 1, 8, 10, 11, 18, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-494 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, V.Greičiūną ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. balandžio 18 dienos.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ataskaitos svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 17) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 17) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

LR Seimo nutarimo " Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos valstybės turto fondo veiklai, kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms, padarytoms iki 2000 11 01, paskoloms, gautoms su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti sudarymo" projektas IXP-546.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui ir komiteto išvadoms (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Uspaskich.

 

10.SVARSTYTA:

LR įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-509.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

Taip pat vyko Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-520 ir LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-485 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas