Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 11 dienos posėdį

1. Seimo narė Janė Narvilienė posėdyje pristatė Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektą. Projektas parengtas kaip Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo statuso įstatymo pakeitimo įstatymo lydimasis projektas. Šiuo teisės aktu siekiama tobulinti valstybinės kalbos priežiūros struktūrą. Dabartinė praktika, kai Valstybinė lietuvių kalbos komisija leidžia norminamuosius aktus – priima nutarimus, kurie privalomi Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, o Kalbos inspekcija taiko administracines nuobaudas už šios komisijos nutarimų nevykdymą, yra ydinga. Norminimo ir kontrolės funkcijos neturėtų būti tos pačios institucijos kompetencija, todėl jas būtina atskirti. Įstatymo projektas nustato, kad Valstybinę kalbos inspekciją steigia ir jos nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pareigoms eiti būtų skelbiamas konkursas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Projekte apibrėžti Valstybinės kalbos inspekcijos funkcijos ir pagrindiniai uždaviniai – kontroliuoti Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymą. Komitetas nusprendė sudaryti penkių narių darbo grupę kai kurioms įstatymo projekto nuostatoms patikslinti ir savo posėdyje dar kartą svarstyti projektą.

2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas Gintaras Songaila bei šios komisijos narė Gražina Daukšaitė ir žurnalistų etikos inspektorius Romas Gudaitis su Komiteto nariais aptarė galimybes geriau sureguliuoti erotinės bei smurtinės informacijos platinimą per visuomenės informavimo priemones. Paaiškėjo, kad esama nemažų spragų įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Komitetas paprašė abiejų šių institucijų atstovų parengti siūlymus tiems teisės aktams, kurie reikalingi, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija ir žurnalistų inspektorius galėtų normaliai vykdyti jiems įstatymais priskirtas funkcijas.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 11.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas