Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. balandžio 9 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Dėl Siaurojo geležinkelio.

KONSTATUOTA:

1. Lietuvos siaurasis geležinkelis, kurio šimtmetis paminėtas 1999 m., yra daugiasluoksnis kultūros paminklas ir geležinkelių technikos pavyzdys, atspindintis statybos, pramonės ir regiono ekonomikos plėtojimą, technikos diegimo lygį ūkio struktūrose, pramonės ir prekybos tarpusavio sąveiką. Tai ilgiausias (179 km. ilgio) Europoje išlikęs siaurojo geležinkelio ruožas, kurio išlikimu susirūpino Europos muziejų ir geležinkelių turizmo federacija. Dalis geležinkelio uždaryta 1996 m.

2. Siaurojo geležinkelio kompleksas, kurį sudaro veikiantis 71,6 km ilgio ruožas Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai, yra ne tik kultūros paveldo objektas, bet ir vienintelis bei reikšmingas Lietuvos istorijai išlikęs transporto technikos ir technologijos pavyzdys, liudijantis 19 a. ir 20 a. sandūros technikos pažangą bei kultūros lygmenį.

3. Susisiekimo ministerijos nuomone siaurąjį Lietuvos geležinkelį tikslinga išskirti iš SPAB "Lietuvos geležinkeliai" sudėties į atskirą padalinį ir, atsižvelgiant į jo išliekamąją vertę bei reikšmę regiono plėtrai, būtina ieškoti būdų kaip jį išsaugoti. Tam būtina parengti programą siaurojo geležinkelio pritaikymo regiono vietinio susisiekimo bei kultūrinėms ir turizmo reikmėms, numatant lėšas ir finansavimo šaltinius.

4. Susisiekimo ministerijos nuomone siaurąjį Lietuvos geležinkelį tikslinga perduoti apskrities bei regiono savivaldos priklausomybėn, steigiant viešąją įstaigą. Kultūros ministerija turėtų rūpintis siaurojo geležinkelio kaip kultūros paveldo išsaugojimu, o Susisiekimo ministerija - kuruoti minimą objektą pagal savo kompetenciją specifiniais geležinkelių transporto klausimais bei paremti finansiškai 2001 ir 2002 metais.

5. Ekonomikos komitetui žinoma, kad yra ruošiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas dėl siaurojo geležinkelio išskyrimo iš SPAB "Lietuvos geležinkeliai" sudėties ir jo perdavimo regiono savivaldybių priklausomybėn.

6. Skatinami siaurojo geležinkelio išsaugojimo idėjos Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Anykščių rajono savivaldybės 1998 10 08 pasirašė Bendradarbiavimo sutartį, kurioje įsipareigojo bendromis jėgomis rūpintis siauruoju geležinkeliu, ieškoti finansavimo šaltinių jo išsaugojimui ir "siauruko" pagalba plėtoti turizmo verslą Lietuvos Šiaurės-rytų regione.

NUSPRĘSTA:

1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

    • po SPAB "Lietuvos geležinkeliai" restruktūrizavimo siaurojo geležinkelio pagrindu įsteigti viešąją įstaigą, kurios steigėjai galėtų būti Susisiekimo ministerija, Kultūros ministerija, Panevėžio apskritis ir Panevėžio miesto bei Panevėžio ir Anykščių rajonų savivaldybės;
    • parengti per įmanomai trumpą laiką išsamų regiono plėtros planą ir siaurojo geležinkelio valdymo programą, numatant ūkio subjektų, keleivių ir turistų aptarnavimo funkcijas;
    • numatyti lėšas siaurojo geležinkelio Panevėžio-Anykščių-Rubikių ruožo priežiūrai 2001 ir 2002 metams;
    • rengiant ir tikslinant regionų plėtros finansavimo programas iš Europos Sąjungos rėmimo fondų įtraukti Lietuvos siaurojo geležinkelio Panevėžio-Anykščių- Rubikių ruožo kompleksinį planą;
    • siaurojo geležinkelio kompleksą paskelbti kultūros paminklu.

 

2. SVARSTYTA:

Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo eigos bei galimų pasekmių.

KONSTATUOTA:

1. Ekonomikos komitetas LR Seimo 2001 m. kovo 1 d. pavedimu 2001 m. kovo 27 d. išnagrinėjo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimą "Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo eigos bei galimų pasekmių" ir paprašė LR Vyriausybės pateikti atsakymą į Ekonomikos komiteto 2000 12 13 d. sprendimą bei iki š.m. balandžio 4 d. pateikti informaciją apie LISCO privatizavimo derybų eigą.

2. Kviestas LR Ministras pirmininkas į Ekonomikos komiteto posėdį neatvyko, o 2001 04 05 atsiųstas Vyriausybės ministro pirmininko raštas neatsakė į pateiktus klausimus.

NUSPRĘSTA:

1. Rekomenduoti LR Vyriausybei sustabdyti derybas dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) akcijų pirkimo-pardavimo.

2. Prašyti LR Vyriausybės pateikti išsamius atsakymus į Ekonomikos komiteto 2000 12 13 ir 2001 03 27 sprendimus.

3. Pritarti Seimo narės K.D.Prunskienės pateiktam LR Seimo nutarimo projektui "Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo derybų sustabdymo".

 

3.SVARSTYTA:

Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 metų strateginių krypčių ir smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2000–2001 metų priemonių įgyvendinimo.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti LR Vyriausybei:

- patikslinti ir papildyti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemones, atsižvelgiant į Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 metų strategines kryptis;

- įgyvendinant Užimtumo didinimo 2001-2004 metams programą, akcentuoti priemones tiesiogiai įtakojančias verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, užtikrinti būtinas lėšas naujų finansinės paramos instrumentų įdiegimui verslo plėtrai tarp jų verslo rizikos kapitalo fondams ir SVV paskolų garantijų sistemai;

- skatinant šalies gyventojų verslumą ir gerinant verslininkų informacinį aprūpinimą, užtikrinti valstybės skatinamą verslo informacinės sistemos kūrimą ir palaikymą;

- vykdant verslo plėtros priemones, patikslinti valdymo institucijų vykdomas funkcijas, siekiant maksimaliai sutelkti finansinius ir žmonių resursus vienoje ministerijoje, įgyvendinančioje Vyriausybės vykdomą verslo plėtros politiką;

- peržiūrėti SVV plėtros strateginių krypčių įgyvendinimo koordinavimo, valdymo struktūrą ir finansavimo tvarką.

2. Pasiūlyti LR Ūkio ministerijai:

- atsižvelgiant į darbų svarbą pasiruošiant priimti dvišalę ir daugiašalę pagalbą ir dalyvavimą ES programose ir projektuose, sustiprinti ir išplėsti Smulkaus ir vidutinio verslo padalinį;

- plėtojant valstybės palaikomą paramos verslui infrastruktūrą, pilniau panaudoti nevyriausybinių verslo organizacijų materialinę bazę ir sukauptą patirtį verslininkų informuotumui ir konsultavimui gerinti;

- paspartinti priemonių sistemos, sudarančios palankesnes sąlygas verslininkams pasinaudoti finansiniais ištekliais sistemos, diegimą;

- parengti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo naujos redakcijos, atitinkančios ES komisijos rekomendacijas, projektą ir organizuoti jo aptarimą su verslo visuomene;

- išplėsti SVV tinklalapį, papildant jį informacija apie valstybės remiamus verslo inkubatorius, verslo centrus, jų teikiamas nemokamas bei kitas paslaugas ir jų kainas.

 

4.SVARSTYTA:

Dėl alkoholio gamyklų taikomų prekybinių nuolaidų ekonominio tikslingumo.

KONSTATUOTA:

1. Valstybės kontroliuojamų alkoholio gamyklų taikomos prekybos nuolaidos priklausomai nuo nupirktos produkcijos apimties yra ekonomiškai pagrįstos ir kaip pažymima konkurencijos tarybos pažymoje šis nuolaidų diferencijavimas nepažeidžia konkurencijos įstatymo, tačiau minėtas nuolaidų diferencijavimas neatitinka valstybės deklaruojamos smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo strategijos ir veda prie palaipsnio smulkiųjų bei vidutinių didmeninės alkoholio prekybos įmonių išnykimo ir 1-3 stambiausių didmeninės alkoholio prekybos įmonių įsigalėjimo Lietuvos rinkoje.

2. Kritiškai vertintinos kai kurių alkoholio gamyklų ("Stumbro") sutartys su stambiaisiais mažmeninės prekybos centrais dėl specialių marketingo, lentynų nuomos, reklamos ir kt. paslaugų, kas reiškia dar vieną netiesioginių paslaugų, nuolaidų rūšį.

3. Nepriimtinas LVDK pasiūlymas nustatyti minimalią antkainio normą, kaip prieštaraujantis laisvosios rinkos principams.

NUSPRĘSTA:

1. LR Vyriausybei pasiūlyti:

- inicijuoti alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijavimo taisyklių pataisas, leidžiančias įmonei, turinčiai licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pirkti alkoholinius gėrimus iš įmonės, turinčios licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais bei sudaryti reikiamas teisines prielaidas smulkiųjų ir vidutinių didmeninės alkoholio prekybos įmonių kooperacijai;

- kontroliuoti valstybės alkoholio kontrolės politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų veiklą, kad ji neprieštarautų valstybės alkoholio vartojimo politikai bei sąžiningos ir lygios konkurencijos principams.

2. Pasiūlyti LR Žemės ūkio ministerijai:

- išanalizuoti valstybinių alkoholio gamyklų taikomų įvairių nuolaidų sistemos tikslingumą ar visiems alkoholinių gėrimų prekybos didmenininkams taikyti bendrą nuolaidą bei uždrausti alkoholinių gėrimų įmonėms mokėti mokesčius už marketingo, reklamos ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas prekybos įmonėms;

- pateikti ataskaitą, kiek valstybinės alkoholio įmonės per 1999-2000 metus ir 3 šių metų mėnesius sumokėjo mokesčių už marketingo, reklamos ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas prekybos įmonėms ir kokio dydžio žala buvo padaryta valstybei.

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas