Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 04 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto P-2996 svarstymo tęsinys. Komitetas bendru sutarimu pritarė Aplinkos apsaugos komiteto išvadai dėl Geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto P-2996 ir komiteto patobulintam Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektui P-2996(2).

Antanas Didžiapetris, Aplinkos ministerijos Jungtinio tyrimų centro direktorius bei Petras Sakalauskas, Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, pateikė informaciją apie pesticidų kapinyną Šalčininkų raj. Zigmantiškių girininkijos Puščios miške. Pranėšėjai pabrėžė, kad dar 1977 m. iškilo susikaupusių pesticidų problema. Pagal tuometinį supratimą buvo priimtas sprendimas pesticidus įrengtose patalpose palaidoti žemėje. Parengus projektą ir įrengus gelžbetonines patalpas, 1982-1989 metais Šalčininkų rajone Zigmantiškių girininkijos Puščios miške palaidota 840 t pasenusių pesticidų. 1998 m. Žemės ūkio ministerijai panaikinus Valstybinę augalų apsaugos stotį, kuri vykdė pesticidų kapinyno įtakos aplinkai tyrimus, darbai nutrūko. Todėl labai pavojingas objektas liko be priežiūros ir pastovios kontrolės. Aplinkos ministerijos Jungtinių tyrimų centro duomenimis kai kurių pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos vandenyje viršija normas, susidaro realus pavojus teršalų išplitimui aplinkoje. Po diskusijų, kuriose dalyvavo komiteto nariai, Algirdas Kudzys, Vilniaus apskrities viršininkas, Juzef Rybak, Šalčininkų raj. meras, Rimantas Šalkauskas, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas, Alfonsas Tamošiūnas, Žemės ūkio ministerijos sekretorius, konstatuota, kad reikalingas kapinyno techninės būklės, esamų stebimųjų gręžinio kiekio bei teršalų išplitimo masto įvertinimas ir prognozė. Nuspręsta: rekomenduoti Aplinkos ministerijai neatidėliotinai imtis priemonių, kad būtų atlikti kompleksiniai pesticidų kapinyno Šalčininkų raj. Zigmantiškių girininkijos Puščios miške aplinkos tyrimai esamai aplinkos būklei įvertinti ir apie rezultatus ir išvadas informuoti Seimo aplinkos apsaugos komitetą; prašyti Aplinkos ministerijos iki š.m. gegužės 1 d. pateikti Vyriausybei ir Seimo aplinkos apsaugos komitetui ataskaitą apie pesticidų tvarkymo programos vykdymą ir programos tęstinumo perspektyvas ir galimybes, nurodant būtinų atlikti darbų apimtis, finansavimo poreikius, atsakingus vykdytojus bei vykdymo terminus.

Komitetas pritarė Valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės įstatymo koncepcijai, kurios tikslas reglamentuoti valstybinės aplinkos pasaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės organizavimo ir vykdymo tvarką bei nustatyti pagrindines valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės proceso dalyvių teises bei pareigas.

Emilis Gustainis, Aplinkos viceministras, informavo komitetą apie atliekų tvarkymo ir vandentvarkos valdymo derinimą su Europos Sąjungos reikalavimais.

Vytautas Kirkliauskas, Alytaus miesto meras, pateikė informaciją apie Alytaus regiono problemas bei siūlymus dėl Atliekų tvarkymo, Pakuotės, Bankroto ir Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymų pakeitimo ir papildymo.

Raimondas Sakalauskas, Aplinkos ministerijos Vandenų skyriaus viršininkas, informavo apie vandentvarkos problemas ir pabrėžė, kad šiuo metu nėra institucijos, kuri būtų atsakinga už vandenvalos problemas. Nuspręsta: daryti svarstyme pertrauką ir tęsti svarstymą išvažiuojamajame posėdyje Alytaus mieste; prašyti Aplinkos ministerijos pateikti papildomą medžiagą dėl Valstybinio sąvartynų strateginio plano įgyvendinimo politikos bei paruošti pažymą dėl Alytaus mero siūlomų įstatymų pakeitimų.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 10.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas