Lietuvos Respublikos Seimas

2001 04 04 d. BFK posėdis

 

 

LR Seimo Ekonomikos komiteto išvados dėl Valstybės skolos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto svarstymas Nr.IXP-495.

1 straipsnio 3 dalis. Nekeisti 2 straipsnio 12 dalies ir neišbraukti žodžių "naudojimo ir".

Pritarta pasiūlymui.

2 straipsnis.
  • Papildyti 3 straipsnio 3 dalį: "Valdant valstybės skolą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atstovauja Finansų ministerija, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu ir jos nustatyta tvarka:"

Pritarta pasiūlymui.

  • Papildyti 3 dalies 4 punktą: "4) iš skolintų lėšų finansuoja valstybės programas ir vykdo jų finansinę priežiūrą";

Pritarta pasiūlymui.

  • Papildyti 4 dalį nustatant Finansų ministerijos atsakomybę už jai pavestų funkcijų netinkamą vykdymą.

Nepritarta pasiūlymui.

  • Pakeisti 5 dalies 3 punktą: "3) grupuoja paskolas…… ir Finansų ministerijos Vyriausybės patvirtintas iš vidaus ir užsienio paskolų lėšų suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grupavimo taisykles."

Nepritarta pasiūlymui.

6 straipsnio 1 dalis. 7 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius "kreditoriaus pageidavimu".

Nepritarta pasiūlymui.

8 straipsnis. Papildyti 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą: "1) Finansų ministerijai - auditoriaus išvadą ir kitus, Vyriausybės nustatytus dokumentus, prieš gaudami paskolą;"

Pritarta pasiūlymui.

9 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalyje po žodžių " proceso kodekso" įrašyti žodžius " ir (ar) Įmonių bankroto įstatymo".

Pritarta pasiūlymui.

Papildyti 10 straipsnio 5 dalį sakiniu: "Skolininkui laiku negrąžinus dalies paskolos, Finansų ministerijos arba Turto banko sprendimu, skolininko pradelsta skola gali būti laikoma visa išduota ir negrąžinta paskola".

Nepritarta pasiūlymui.

10 straipsnis.
  • 10(1) straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio "sutartis" įrašyti žodžius "ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka yra baigtas restruktūrizavimo procesas".

Iš dalies pritarta pasiūlymui.

- Išbraukti 5 dalies žodžius "arba jos įgaliota institucija". Nepritarta pasiūlymui.

Apsvarstytas

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-352. Pritarta pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

  1. Apsvarstyti Audito įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-443, Centrinės kredito unijos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-445, Draudimo įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-447, Komercinių bankų įstatymo 6, 10, 11, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-451, Neapmuitinamų parduotuvių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-454, Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-444, Civilinio kodekso 2. 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-446, Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-448, Kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-449, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo IV skyriaus pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-452, Lobistinės veiklos įstatymo 8, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-453, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-455, Teritorijų planavimo įstatymo 21, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-456, kuriems pritarta bendru komiteto narių sutarimu. Visų minėtų įstatymų projektų tikslas - suderinti minėtų įstatymų projektų nuostatas su Rinkliavų įstatymo nuostatomis.
  2. Apsvarstytas Vidaus vandenų transporto kodekso šeštojo skirsnio pavadinimo ir 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-457. Pasiūlyta pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento pasiūlymus:

"Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau galima būtų atkreipti dėmesį į tai, kad tobulinant projekto redakciją ir siekiant aiškumo bei tikslumo, nuostatas dėl keičiamo kodekso šeštojo skirsnio pavadinimo ir 28 straipsnio pakeitimo galima būtų pasiūlyti išdėstyti atskirose projekto 1 straipsnio dalyse arba atskiruose projekto straipsniuose. Be to, dėstant pakeitimų esmę, reikėtų nurodyti, kad yra keičiamas ne tik 28 straipsnio tekstas, bet ir pats straipsnio pavadinimas".

5. Apsvarstytas Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-450. Pasiūlyta pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento pasiūlymus:

"Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad projekto 1 straipsnį reikėtų išdėstyti dviem dalimis, kurių antroje reikia nurodyti, kad keičiamo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 2 punktą pripažinus netekusiu galios, šios dalies 3, 4 ir 5 punktai tampa 2, 3 ir 4 punktais, todėl reikia atitinkamai patikslinti projekto redakciją."

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas