Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. kovo 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

"Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo eigos bei galimų pasekmių"

KONSTATUOTA:

1. Seimo Ekonomikos komitetas 2000 12 13 d. svarstė AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo klausimą. Komiteto sprendimas buvo pateiktas LR Vyriausybei.

2. Gautame Valstybės turto fondo rašte (2001 02 06 d. Nr. 25-0601) neatsakyta į visus komiteto keliamus klausimus, o iš LR Vyriausybės atsakymas negautas, todėl liko neaiškus oficialus Vyriausybės požiūris į privatizavimą.

3. Ekonomikos komitetui iki šiol nepateikta išsami informacija apie:

  • privatizuojamų objektų reikšmę ir įtaką valstybės ūkiui;
  • privatizavimo pasekmių įvertinimą:
  • kitų žinybų veiklai pasekmių įvertinimą;
  • darbo vietų praradimo įvertinimą ir išlaidas prarastų darbo vietų sukūrimui;
  • privatizavimo variantų įvertinimą;
  • privatizuojamų objektų įmokas į biudžetą.

Komitetui nepateiktas Lietuvos įstatymus atitinkantis teisinis derybų su kompanija “DFDS Tor Line A/S” dėl AB “Lietuvos jūrų laivininkystė (LISCO) privatizavimo pagrindimas.

4. Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. kovo 1 d. pavedimu Ekonomikos komitetas išnagrinėjo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimą “Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo eigos bei galimų pasekmių”, kuriame pasiūlyta neprivatizuoti LISCO ir kitų strateginių objektų, kol neparengta atitinkama įstatyminė bazė, užtikrinanti valstybės teisę veiksmingai įtakoti procesus šiuose objektuose, o taip pat užtikrinti, kad būtų parengta Nacionalinės laivybos strategija ir atsižvelgti į tai, kad jūrų keliai yra strateginė Lietuvos vežėjų alternatyva sausumos keliams į Vakarus, užtikrinti Lietuvos vežėjų teisę realiai dalyvauti keltų linijų privatizavime ir valdyme.

5. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “Linava” 2001 03 23 pareiškime Nr. 11-224 pasiūlė paskelbti naują AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimą , parduodant jos akcijas tiesioginių derybų būdu.

NUSPRĘSTA:

 1. Prašyti LR Vyriausybės pateikti atsakymą į Ekonomikos komiteto 2000 12 13 d. sprendimą.

2. Pakviesti LR Ministrą Pirmininką ir Susisiekimo ministrą pateikti išsamią informaciją AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo eigos klausimu Ekonomikos komiteto posėdyje 2001 m. balandžio 9 d.

3. Rekomenduoti LR Vyriausybei:

  • pateikti Seimo Ekonomikos komitetui iki š.m. balandžio 4 d. informaciją apie AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo derybų eigą;
  • pateikti Seimo Ekonomikos komitetui informaciją apie verslo ir socialinių garantijų valstybės mastu perspektyvą pardavus AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” ( LISCO);
  • pateikti informaciją apie galimas juridines ir finansines pasekmes nutraukus Valstybės turto fondo ir "DFDS Tor Line A/S" 2001 02 01 d. pasirašytą teisių ir pareigų perdavimo sutartį;
  • išnagrinėti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” pasiūlymus dalyvauti LISCO privatizavime;
  • informuoti Ekonomikos komitetą, kokiu būdu Vyriausybė numato užtikrinti LISCO veiklos kontrolę ir Lietuvos ūkio subjektų interesų apsaugą po privatizavimo.

 

2. SVARSTYTA:

Pridėtinės vertės mokesčio ( toliau - PVM) tarai problemos.

KONSTATUOTA:

  1. taros apmokestinimas PVM tapo problemiškas dėl šį mokestį reglamentuojančių teisės aktų dažnos kaitos ir skirtingo jų interpretavimo;
  2. stiklinės taros apmokestinimo PVM tvarka nėra pakankamai aiški ir išsami;
  3. kelia abejonių pagrįstumas apmokestinti PVM apyvartinę (grąžinamą) stiklinę tarą prekybos įmonėse.

NUSPRĘSTA:

Pasiūlyti Vyriausybei:

  • nustatyti atskirą apskaitos ir apmokestinimo PVM tvarką apyvartinei (grąžinamai) stiklinei tarai;
  • peržiūrėti PVM įstatymą įgyvendinti skirtus poįstatyminius teisės aktus, nustatant aiškią ir vienodą jų taikymo tvarką visiems ūkio subjektams;
  • išnagrinėti galimybę nutraukti mokestinius ginčus, prasidėjusius iki 1998 m. gruodžio 24 d. Vyriausybės nutarimo Nr.1500 įsigaliojimo dienos, dėl stiklinės taros apmokestinimo PVM, ūkio subjektų naudai.

 

3.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 02) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Apsvarstyti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 02) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR valstybės skolos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-495 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, K.D.Prunskienę ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

5-7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-449, LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo IV skyriaus pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-452 ir LR vidaus vandenų transporto kodekso šeštojo skirsnio pavadinimo ir 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-457 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Sinkevičių ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2001 m. balandžio 2 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-480 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, V.Greičiūną ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. balandžio 2 dienos.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projekto Nr.IXP-258 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, V.Orechovą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. balandžio 2 dienos.

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-485 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, V.Greičiūną ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. balandžio 2 dienos.

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl alkoholio gamyklų taikomų prekybinių nuolaidų ekonominio tikslingumo" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 metų strateginių krypčių ir smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2000–2001 metų priemonių įgyvendinimo" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

13.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Siaurojo geležinkelio" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Razmą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

14.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos pasiūlymų LR gamtinių dujų įstatymui" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2001 03 29.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas