Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 26 d. BFK posėdis

 

1. SVARSTYTA:

LR Seimo Ekonomikos komiteto, paskirto papildomu komitetu, išvada dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-437).

KONSTATUOTA:

2001 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymą Nr.IXP-205, kuriuo patvirtino naują Lietuvos banko įstatymo redakciją. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad Lietuvos bankas turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo šio įstatymo nustatyta tvarka, mastu ir sąlygomis, o 11 straipsnio 1 dalies 17 punktu nustatyta, kad turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos banko valdyba. Siekiant suderinti Lietuvos banko ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymus tarpusavyje, pastarojo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projektas 2001 03 01 buvo užregistruotas Seime Nr.IXP-437.

Seimo Ekonomikos komitetas, paskirtas papildomu komitetu, 2001 m. kovo 19 d. išvadoje Nr.14 (108-19/080129) “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-437)” pasiūlė įstatymo projektą atmesti vadovaudamasis vieninteliu argumentu, kad “naujos redakcijos Lietuvos banko įstatymas iš esmės nenustato turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos, o tik šias teises savarankiškai įgyvendinti paveda Lietuvos banko valdybai”. Šis pasiūlymas yra nepriimtinas dėl šių priežasčių:

1) teisės valdyti, naudoti ir disponuoti turtu suteikimas Lietuvos banko valdybai nėra nauja norma. Iš esmės tas pats nustatyta šiuo metu galiojančio Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 10 punkte, kuriuo nustatyta, kad Lietuvos banko valdyba sprendžia Lietuvos banko turto ir lėšų naudojimo klausimus. Be to, Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nenustato detalių turto valdymo, naudojimo bei disponavimo sąlygų bei tvarkos (šios teisės iš esmės deleguojamos Vyriausybei, kas neatitinka Lietuvos banko įstatymo naujoje redakcijoje deklaruojamo Lietuvos banko institucinio ir finansinio nepriklausomumo principams), o šio įstatymo 2 straipsnio 9 punktas leidžia tai nustatyti Lietuvos banko ir kitų įstaigų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2) naujos redakcijos Lietuvos banko įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimi ir kitais teisės aktais.

Šiuo metu Lietuvos banko turto (Lietuvos Respublikos pinigai, aukso, užsienio valiutos atsargos, speciali skolinimosi teisė ir atsargos Tarptautiniame valiutos fonde, kitos visuotinai pripažįstamos tarptautinės atsargos) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo pagrindai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnyje, Lietuvos Respublikos pinigų įstatyme, Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatyme ir Lietuvos Respublikos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde didinimo įstatyme. Šiais įstatymais Lietuvos bankas privalo vadovautis, nustatydamas turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką.

NUSPRĘSTA:

Nepritarti Seimo Ekonomikos komiteto 2001 m. kovo 19 d. išvadoje Nr.14(108-19/080129) dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-437) pateiktam pasiūlymui - įstatymo projektą atmesti, o pritarti Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, paskirto pagrindiniu komitetu, 2001 m. kovo 14 d. išvadoje priimtam sprendimui - pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

 

  1. Apsvarstytas Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.297. Įstatymo tikslas - įstatymo pagalba apsaugoti smulkiųjų akcininkų interesus privatizuojant valstybės turimus stambius akcijų paketus.
  2. Pritarta Seimo narių R. Vaštako, R. Valčiuko, V. Greičiūno pateiktam , Komiteto patobulintam, atsižvelgus į Teisės departamento ir Seimo nario R.Palaičio pasiūlymus, įstatymo projektui IXP-297 (2).

  3. Apsvarstytas Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-398.
  4. Įstatymo pakeitimo tikslas - nustatyti, kad į Kelių fondą nebūtų mokami atskaitymai nuo įmonėms grąžintų beviltiškomis pripažintų skolų sumų.

   Pritarti Vyriausybės pateiktam Komiteto patobulintam, atsižvelgus į Teisės departamento pasiūlymus, įstatymo projektui Nr.IXP-398(2).

  5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-483

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-495

Valstybės skolos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

/skubos tvarka/

K.Glaveckas A.Plokšto

IXP-474

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-475

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 38(2) straipsniu įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-476

Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-393

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo projektas

G.Šivickas G.Vagnorius

IXP-394

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas G.Vagnorius

IXP-395

Firmų vardų įstatymo 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas G.Vagnorius

IXP-443

Audito įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-445

Centrinės kredito unijos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-447

Draudimo įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-451

Komercinių bankų įstatymo 6, 10, 11, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-454

Neapmuitinamų parduotuvių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-444

Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-446

Civilinio kodekso 2. 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-448

Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-449

Kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-450

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-452

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo IV skyriaus pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-453

Lobistinės veiklos įstatymo 8, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-455

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-456

Teritorijų planavimo įstatymo 21, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-457

Vidaus vandenų transporto kodekso šeštojo skirsnio pavadinimo ir 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 26.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas