Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 03 14

 

Komitetas 2001 03 14 posėdyje svarstė Baudžiamojo proceso kodekso 417 straipsnio pakeitimo, kodekso papildymo keturioliktuoju skyriumi ir kodekso aštuntojo skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-420, Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-426 ir Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-421. Posėdyje dalyvavo Respublikos Prezidento patarėjas – Teisės departamento vadovas A.Abramavičius, Teisingumo viceministras G.Švedas, Generalinės prokuratūros atstovai V.Barkauskas ir A.Kliunka, Teisės universiteto atstovas S.Juzukonis.

Baudţiamojo proceso kodekso 417 straipsnio pakeitimo, kodekso papildymo keturioliktuoju skyriumi ir kodekso ađtuntojo skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-420 tikslas – supaprastinti ir pagreitinti aiškių, akivaizdžių nusikaltimų tyrimą ir nagrinėjimą. Žmogaus teisių komitetas nepritarė šioms Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus pateiktoms pataisoms, įgalinančioms labai greitai nuteisti žmogų.Šį projektą kritiškai įvertino Komiteto vyr. patarėjas K. Čilinskas, Teisės magistrų klubas, Teisės instituto specialistai. Komiteto posėdyje daug kritinių pastabų pateikė Teisingumo viceministras G. Švedas. Pagrindiniai trūkumai: projektas prieštarauja LR Konstitucijai, tarptautiniams aktams ir sudaro sąlygas pažeisti nukentėjusiojo ir įtariamojo teises. Komitetas nusprendė, kad rengėjai turi iš esmės patobulinti projektą, pašalindami paminėtas sąlygas ir prieštaravimus teisės aktams.

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-426 tikslas – sudaryti geresnes prielaidas greitam ir išsamiam nusikaltimų išaiškinimuibei nusikaltimą padariusių asmenų teisingam nubaudimui. Šis projektas padeda įgyvendinti projektą Nr.IXP-420: juo kvotėjui suteikiama teisė atlikti tardymą, tačiau Konstitucijos 118 straipsnis nustato, kad tik tardytojai atlieka parengtinį tardymą. Nukentėjusiųjų, įtariamųjų ir kitų asmenų likimus turi nulemti kvalifikuotų specialistų – tardytojų atliekamas tardymas, gi kvotėjai neturi reikiamo pasirengimo atlikti tardymo veiksmus, todėl žmogaus teisių apsaugai iškyla pavojus. Tačiau, kadangi projekto tikslas savaime yra geras, Komitetas nusprendė grąžinti jį iniciatoriams tobulinti.

Komitetas iš esmės pritarė Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-421, kuriuo siekiama toliau tobulinti Lietuvos teisinę sistemą, numatant, kad užkardymo priemonė galės būti skiriama tik siekiant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijoje nurodytų tikslų.

Dalyvaujant Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui R.Pavilioniui, Seimo nariui A.Sakalui, Teisingumo viceministrui G.Švedui, Finansų ministerijos atstovui A.Kugelevičiui, Mokslo ir studijų departamento atstovei A.Opulskytei, Komitetas svarstė klausimą dėl nuteistųjų galimybių studijuoti aukštosiose mokyklose. Teisingumo ministerijos nuomone, žymiai svarbiau yra realiai įgyvendinti nuteistųjų teisę į bendrąjį išsilavinimą ir profesinį mokymą, numatytus Pataisos darbų kodekse. Komitetas nusprendė nepriimti konkretaus sprendimo, nes šiuo metu yra rengiama socialinės integracijos programa, kurioje bus numatytos lėšos, skirtos nuteistųjų švietimui ir mokslui.

Komitetas išklausė Sveikatos apsaugos viceministro V.Radavičiaus, ministerijos darbuotojos A.Armonavičienės, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės R.Melnikienės, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojo H.Baubino, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento atstovo A.Urmono, Šeimo ir vaiko reikalų komisijos pirmininkės G.Purvaneckienės ir Sveikatos reikalų komiteto vyresniosios patarėjos V.Šukaitienės informaciją dėl galimybės socialinio ir sveikatos aprūpinimo srityje vaiko statusą it garantijas suteikti asmenims iki 18 metų (šiuo metu – iki 16 metų). Komitetas atsižvelgė į tai, kad šiuo metu yra rengiamos teisinių aktų pataisos, kurios išspręs minėtą problemą.

Aptarti kiti klausimai.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 15.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas