Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 05 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas išklausė Aplinkos ministro informaciją apie Vidaus reikalų ministerijos darbo grupės pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos reorganizacijos. Pranešėjas pabrėžė, kad realizuojant siūlymą perduoti dėl apskričių administracijoms regioninių aplinkos apsaugos departamentų funkcijas, būtų išardyta valstybinė aplinkos apsaugos kontrolės sistema. Šiuo metu valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę vykdo 8 regioniniai aplinkos apsaugos departamentai per jų struktūrinius – teritorinius padalinius – 56 miestų ir rajonų aplinkos apsaugos agentūros ir inspekcijos, todėl kontrolės funkcijų dirbtinis padalinimas tarp departamentų ir jų padalinių funkciniu ir ekonominiu požiūriu visiškai nepagrįstas. Komitetas bendru sutarimu Aplinkos ministro nuomonei pritarė. Taip pat buvo svarstomas siūlymas dėl valstybinio miško ūkio (miškų urėdijų) reorganizavimo – funkcijų perdavimo apskričių viršininkams – modelis ir dalies miškų urėdijų atliekamų funkcijų privatizavimas. Miškų urėdijos funkcionuoja savifinansavimo principu, mokėdamos valstybės įmonėms įstatymais nustatytus mokesčius ir atsiskaitymus į valstybės biudžetą ir užtikrina valstybinių miškų atkūrimą, apsaugą ir priežiūrą. Atsisakius kompleksinio miškų ūkio ir privatizavimo siūlomus darbus, miškų apsaugos ir priežiūros darbai turėtų būti finansuojami iš valstybės biudžeto. Pranešėjas pabrėžė, kad privatizavimas nepriimtinas ir nesvarstytinas, nes kompleksinio valstybinių miškų tvarkymo modelis yra optimalus ir ekonominiu požiūriu. Komitetas, išklausęs informaciją, bendru sutarimu pritarė Aplinkos ministro nuomonei.

Komitete vyko išvažiuojamojo posėdžio į Neringos m. savivaldybę ir į Kuršių nerijos nacionalinį parką (2001 metų vasario 9 d.) rezultatų apibendrinimas.

Komiteto nariai aplankė Neringos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo bei aplinkosauginius objektus, susitiko su Neringos m. savivaldybės Tarybos nariais, atsakingais darbuotojais, visuomenės atstovais. Posėdžio metų komiteto nariams buvo pristatyti Neringos m. tvarkymo programos metmenys. Nuspręsta: prašyti Kuršių nerijos nacionalinio parko administracijos bei Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento vadovybės suaktyvinti Kuršių nerijos nacionalinio parko programų ruošimą, kurios galėtų būti finansuojamos iš Neringos m. savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių; pritarti Neringos m. tvarkymo programos metmenims; prašyti Aplinkos ministerijos susipažinti su Neringos m. tvarkymo programomis ir pateikti pasiūlymus dėl programų įgyvendinimo ir finansavimo galimybių.

Arūnas Kundrotas, Aplinkos ministerijos konsultantas integracijos į ES klausimais, ir Emilis Gustainis, Aplinkos viceministras, pristatė Lietuvos ES derybinės pozicijos principus, problemas ir politiką aplinkosaugos kryptyse. Diskusijose dalyvavo komiteto nariai ir Rimantas Budrys, Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas, Emilis Gustainis,Aplinkos viceministras, Šarūnė Kleinaitė, Seimo Europos reikalų komiteto patarėja, Neringa Majauskaitė, Europos komiteto prie LRV vyres. specialistė, Romas Pakalnis,Botanikos instituto direktorius, Sigita Vaičiūnienė, Aplinkos ministerijos Integracijos į ES skyriaus viršininkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 08.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas