Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 02 12)

2001 m. vasario 12 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Pirmu klausimu komitete komitete buvo svarstomas Įmonių bankroto įstatymo projektas Nr.IXP-330. Balsų dauguma buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir atsižvelgti į komiteto pastabas ir pasiūlymus:

1. Išbraukti įstatymo projekto 1 straipsnio 3 dalį. Eilė teisės aktų yra arba turėtų būti aukštesnės teisinės galios nei šis įstatymas (pavyzdžiui, naujasis Civilinis kodeksas, Civilinio proceso kodeksas, Darbo sutarties įstatymas ir t.t.).

2. Suvienodinti įstatymo projekto 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 35 straipsnio 3 dalyje nurodytų paskolų rūšį (gautos valstybės vardu paskolos ir paskolos, gautų su valstybės garantija ar paskolos, kurioms suteikta valstybės ar Vyriausybės garantija).

3. Pakeisti įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

“1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir netenkina darbuotojų kitų turtinių reikalavimų, susijusių su darbo santykiais išmokų, susijusių su darbo santykiais;”

4. Pakeisti įstatymo projekto 11 straipsnio 3 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

“12) pateikia Fondui bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti ar Garantiniam fondui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti ar Garantiniam fondui

5. Įstatymo projekto 11 straipsnio 3 dalies 11 punkto, 19 straipsnio ir 23 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas dėl darbo sutarčių suderinti su Darbo sutarties įstatymo nuostatomis, kadangi Darbo sutarties įstatymo 26 ir 29 straipsnių nuostatos yra įtvirtintos vadovaujantis galiojančiu Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis.

6. Pakeisti įstatymo projekto 19 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

“19 straipsnis. Darbo sutartys Darbo santykių reguliavimas”.

7. Išbraukti įstatymo projekto 19 straipsnio 4 dalį, kadangi ji pakartoja šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatą, kad administratorius, įspėjęs įmonės darbuotojus, kad su jais bus nutraukta darbo sutartis, apie tai praneša teritorinei darbo biržai ir savivaldybei.

8. Pakeisti įstatymo projekto 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“24 straipsnis. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka

1. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų ar kreditorių susirinkimo nutarimu priimtų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti ar kreditorių susirinkimo nutarimu priimti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę „už” ar „prieš” dėl kiekvieno nutarimo. Šie pranešimai įskaitomi į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie šiuos pranešimus turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.”

9. Pakeisti įstatymo projekto 33 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Kaip panaudoti neparduotą turtą, sprendžia kreditoriai, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų. Jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto bei kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, likvidavimo procedūra laikoma baigta. Likęs neparduotas ir kreditorių neperimtas turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu nurašomas. Nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka. Nurašytas nekilnojamasis turtas per 30 dienų po jo nurašymo dienos pagal perdavimo aktą neatlygintinai perduodamas valstybei savivaldybei, kurią atstovauja apskrities, kurios teritorijoje kurioje yra šis nekilnojamasis turtas, viršininkas. Savivaldybės Apskrities viršininko perimtas turtas toliau tvarkomas vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų nuostatomis.”

10. Suvienodinti įstatymo projekto 35 straipsnio 1 dalies sąvokas “delspinigiai ir baudos” ir “netesybos”, kadangi pagal Civilinį kodeksą šios sąvokos yra tapačios.

Komitetas taip pat pagrindiniam komitetui pasiūlė atsižvelgti į Seimo Teisės departamento išvadą.

Antru klausimu buvo svarstomas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas Nr.IXP-331. Bendru sutarimu buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstymo komitete pertrauką, patobulinant įstatymo projektą pagal Seimo Teisės departamento išvadas bei atsižvelgiant į komiteto išvadoje nurodytus pasiūlymus.

Komitetas taip pat svarstė Seimo narės D.Tešerskytės pasiūlymus Atostogų įstatymo 11 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-82(3). Bendru sutarimu buvo nutarta nepritarti Seimo narės D.Tešerskytės pasiūlymams.

Komiteto pirmininkas A. Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 02.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas