Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 02 21 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 02 21 baigė svarstyti klausimą "Dėl atsiskaitymo už parduotą pieno produkciją".

Komitetas, atsižvelgdamas į pieno pramonės įmonių pradelsto termino skolų didėjimą (2001 m. vasario 1 d. jos sudarė net 53 mln. litų), kurį sąlygoja ir prekybos įmonių skolos pieno pramonės įmonėms, priėmė sprendimą:

1. Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad nevykdoma Įmonių bankroto įstatymo 41 str. 6 dalies nuostata dėl fondo įsteigimo fizinių asmenų reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją, taip pat neužtikrinamas tinkamas kitų su atsiskaitymais susijusių teisės aktų įgyvendinimas.

2. Pasiūlyti Vyriausybei:

2.1 Artimiausiu metu išnagrinėti galimybę kompensuoti žemės ūkio produkcijos gamintojams patirtus nuostolius dėl bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių skolų ir imtis konkrečių priemonių pradelsto termino įsiskolinimo sumažinimui bei likvidavimui.

2.2 Organizuoti Marijampolės pieno konservų įmonės ir kitų bankrutuojančių įmonių ūkinės–finansinės veiklos patikrinimą ir, reikalui esant, imtis priemonių nubausti kaltus asmenis.

2.3 Apie priimtus sprendimus Seimo Statuto nustatyta tvarka informuoti Kaimo reikalų komitetą.

Posėdyje dar buvo svarstytas klausimas "Dėl Cukraus sektoriaus reguliavimo"

Kaimo reikalų komitetas, išnagrinėjęs padėtį cukraus sektoriuje, nusprendė:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei patobulinti Cukraus režimo projektą, jame numatant šias nuostatas:

1.Sudaryti sąlygas 2001 metais rinkoje veikti “Danisco Sugar” valdomiems fabrikams ir AB “Marijampolės cukrus”. Nustatant cukraus gamybos kvotas, vadovautis teismo patvirtinta AB “Marijampolės cukrus” sanavimo programa.

2.Minimali cukrinių runkelių supirkimo kaina.

3.Minimali valstybinė parduodamo iš fabrikų vidaus rinkoje cukraus kaina.

Be to, Komitetas išklausė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorės D. Čukauskienės informaciją apie šio fondo 2 metų veiklą ir perspektyvas 2001 metais.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas