Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

 

Komitetas 2001 01 17 posėdyje svarstė Russkoje radio kreipimąsi, kuriame skundžia Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiksmus. Posėdyje dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas J.Liniauskas, Komisijos direktorius E.Lapinskas, Komisijos juristas V.Popandopula, Valstybinės konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas, UAB Russkoje radio atstovai S.Mostvilas ir A.Lunga. Komitetas, išklausęs informaciją dėl Russkoje radio laidų transliavimo nutraukimo, pažymi, kad diskriminacinio motyvo rusų tautybės atžvilgiu, o juo labiau nusižengimo žmogaus teisėms, nėra. Komiteto nuomone, ginčas tarp Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ir UAB Russkoje radio yra teisminio pobūdžio. Taip pat Komitetas mano, kad komercinės radijo laidos rusų kalba yra sveikintinas dalykas, tačiau tų laidų transliuotojai turi būti legalūs ir įgyvendinti savo teises lygiomis teisėmis su kitais subjektais.

Komitetas svarstė Lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva kreipimąsi dėl nuosavybės teisės atstatymo Mažosios Lietuvos autochtonams. Posėdyje dalyvavo Žemėtvarkos ir teisės departamento žemėtvarkos skyriaus viršininko pavaduotoja I.Bujavičienė, Klaipėdos apskrities žemėtvarkos departamento direktorius S.Tamolis, Bendrijos Mažoji Lietuva atstovas V.Gocentas. Komiteto nuomone, tam, kad išvengti diskriminacijos ir nepažeisti žmogaus teisių, nuosavybės teisės atstatymas turi būti vienodai taikomas visiems Lietuvos piliečiams pagal įstatymas dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. Kitos išimtinės teisės Mažosios Lietuvos bendrijos nariams galėtų būti suteiktos įgijus nukentėjusiojo statusą pagal Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939 – 1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymą.

Komitetas taip pat apsvarstė kai kurių asmenų (I.H.Darvydienės ir V.Gušausko) prašymus pripažinti, kad jų darbines teises pažeidė sovietų valdžia, todėl dabar jiems turi būti atlyginta moralinė ir materialinė žala. Komitetas nusprendė, kad darbo ginčai turi būti sprendžiami teismine tvarka. Komitetas neturi įgaliojimų pats ir negali prašyti Seimo išspręsti teismo kompetencijai priklausančius ginčus. Jei Komitetas ar Seimas bandytų kokiais nors nutarimais ar įstatymais spręsti tam tikrų žmonių atžvilgiu jų darbinius ginčus, nustatinėti kompensacijos sumas, tai prieštarautų Konstitucijai ir sudarytų precedentą visiems asmenims, laikantiems save sovietiniais laikais neteisėtai atleistais iš darbo, kreiptis į Seimą ir reikalauti kompensacijų. Antra vertus, Komitetas mano, kad jei yra asmenų, kuriems jų atleidimas iš darbo buvo jų atžvilgiu sovietinės valdžios įvykdyta represija išimtinai politiniais motyvais, kaip sankcija už antisovietinę veiklą, tokie asmenys įstatymų nustatyta tvarka gali kreiptis dėl įgijimo nukentėjusiojo statuso pagal Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939 – 1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymą.

Aptarti kiti klausimai, patvirtintas Komiteto darbo plano 2001 metams projektas ir pritarta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkės projektui.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas