Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2000 m. gruodžio 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR pramoninio dizaino įstatymo papildymo 261 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-69 .

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 16 komiteto narių).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas A.Vazbys.

 

2.SVARSTYTA:

LR intelektinės nuosavybės apsaugos prekių importo ir eksporto srityje įstatymo projektas Nr.IXP-67 .

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Atkreipti pagrindinio komiteto (Teisės ir teisėtvarkos) dėmesį į :

- datą (22 str.)iki kurios Muitinės departamentas turi parengti reikalingus teisės aktus;

- kaip bus ginami valstybės interesai tuo atveju, kai intelektualinės nuosavybės teisių subjektas neprašo Muitinės departamento taikyti muitinės priežiūros priemonių šio asmens teisėms apsaugoti.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas A.Vazbys.

 

3.SVARSTYTA:

LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr.VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo ir papildymo " projektas (Nr. P-2909).

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui ir komiteto išvadai (pritarta bendru sutarimu).
 2. Pasiūlyti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, kaip pagrindiniam komitetui, detaliai išnagrinėti ir įvertinti Seimo narių V.Fiodorovo bei A.Kunčino pasiūlymo įgyvendinimo realias galimybes ("už" balsavo 6, "prieš" - 5 komiteto nariai).
 3. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pirmos dalies papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-107) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Burbienę ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

5-6.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR azartinių lošimų įstatymo projekto (Nr.IXP-154)ir LR azartinių lošimų įstatymo projekto (Nr.IXP-154A) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti D.A.Barakauską, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją V.Strimaitį bei komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR įmonių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-156) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti D.A.Barakauską, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją V.Strimaitį bei komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 22 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcizų įstatymo 2, 3, 5, 5, 5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-162) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, J.Budrevičių ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-169) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti P.Vilką, V.Orechovą ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2000 m. gruodžio 18 dienos.

 

10.SVARSTYTA:

Dėl "AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO) privatizavimo".

NUSPRĘSTA:

I. KOMITETAS KONSTATUOJA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 109 "Dėl energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo" patvirtinta, kad 1997-1998 m. viešu tarptautiniu konkursu numatoma privatizuoti specialios paskirties akcinę bendrovę "Lietuvos jūrų laivininkystė".

1998 m. vasario 28 d. LRV nutarimu Nr. 228 patvirtintas privatizavimo objektų sąrašas, į kurį įtraukta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LISCO).

1998 12 26 d. paskelbtas privatizavimo konkursas neįvyko.

1999 05 03 d. pritarus naujai privatizavimo konkurso programai, parduodant akcijas tiesioginių derybų būdu, Privatizavimo komisija 1999 07 12 d. protokolu Nr. 124 pritarė Viešo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisijos sprendimui atmesti pasiūlymus dėl LISCO privatizavimo ir laikyti atrankinį konkursą neįvykusiu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 258 patvirtintas naujas privatizuojamų objektų sąrašas, į kurį įtraukta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" . Privatizavimo komisija 2000 m. kovo 31 d. protokolu Nr. 155 pritarė LISCO privatizavimo programai, parduodant valstybei nuosavybės teise priklausantį akcijų paketą viešo konkurso būdu.

1. Privatizavimo komisija sudaryta 1997 03 27 d. LR Seimo nutarimu Nr. VIII- 171 (paskutinė redakcija) iš 13 asmenų ir jos pirmininku paskirtas Eduardas Vilkas, Ekonomikos instituto direktorius. Privatizavimo komisijos nuostatai patvirtinti LR Vyriausybės 1997 12 12 nutarimu Nr. 1394 (su vėlesniais daliniais pakeitimais). Pagal šiuos nuostatus (p.3) Privatizavimo komisija yra atskaitinga LR Seimui (atsiskaito raštu ne rečiau kaip kartą per pusę metų Lietuvos Respublikos Seimo sesijų metu).

Tačiau nesilaikant patvirtintų nuostatų, komisijos pirmininkas E.Vilkas paskutinį kartą trumpą ataskaitą žodžiu padarė 2000 01 04 d. ir atsakė į Seimo narių klausimus.

Už darbą komisijoje pagal patvirtintas privatizavimo fondo lėšų sąmatas išmokėta (nuostatų p.20) komisijos nariams:

1998 05 - 12 mėn. 33576, 55 Lt.

1999 29206, 00 Lt.

2000 01 - 10 mėn. 30552,45 Lt.

Šiais nuostatais nustatyta komisijos kompetencija, teisės, tačiau atsakomybė nenumatyta ir nereglamentuojama, nors komisijos sprendimais remiasi LR Vyriausybė tvirtindama pardavimo sandorius.

 

Iš pateiktų komisijos posėdžių protokolų neaišku, kokiais kriterijais vadovautasi, tvirtinant parduodamo objekto vertę.

Privatizavimo komisija:

1) savo 1999 01 18 d. protokolu Nr. 107 pritarė AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo programai, parduodant akcijų paketą tiesioginių derybų būdu, nustatant minimalią pardavimo kainą 237, 6 mln. Lt. (neaišku kieno teikimu, koks skaičiavimo būdas ir t.t.);

2) savo 1999 05 03 d. protokolu Nr. 117 pritarė privatizavimo programai, parduodant akcijų paketą tiesioginiu derybų būdu. Pradinė objekto pardavimo kaina - nenurodyta.

3) savo 2000 03 31 d. protokolu Nr. 155 pritarė akcinės bendrovės "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo programai, parduodant valstybės nuosavybės teise priklausantį akcijų paketą viešo konkurso būdu ir 2000 05 05 d. protokolo Nr. 160 priedu (1) nustatė minimalią pardavimo kainą - 188,4 mln. Lt. (taip pat neaišku kieno teikimu, kas ir kokiu būdu įvertino bei pagrindė pardavimo minimalią kainą ir t.t.)

 

2. Viešo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisija sudaryta (LR Vyriausybės 1998 08 03 nutarimu Nr. 994 ) iš devynių asmenų. Komisijos pirmininku patvirtintas A.Bartulis - ūkio ministerijos viceministras, komisijos pirmininko pavaduotoju - A.Račkauskas - susisiekimo viceministras. Tačiau nenustatyta tokios komisijos atskaitingumas, atsakomybė. Ydinga tai, kad komisijai patikėta nustatyti privatizavimo programos parengimo kriterijus (programos parengimo kaina, laikas, privatizavimo kaina, įgyvendinimo terminai, potencialios pajamos ir t.t.) ir pateiktų pasiūlymų vertinimo sistemą, tačiau iš pateiktos susipažinimui su komisijos veikla medžiagos susidaro įspūdis, jog savo funkcijų komisija neatliko.

Tuo pačiu nutarimu (1998 08 03 d. Nr. 994) patvirtintos komisijos pagrindinės veiklos nuostatos bei patvirtintas darbo reglamentas. Jei remiantis šiuo nutarimu (p.6) Ūkio ministerija privalėjo sudaryti ekspertų grupę dėl Akcinių Bendrovių "Mažeikių nafta" , "Būtingės Nafta" ir "Naftotiekis" veiklos ir dėl numatomų sudaryti su potencialiais pirkėjais sandorių dokumentų bei teiktų savo išvadas, tai "Lietuvos jūrų laivininkystei" privatizuoti tokia ekspertų grupė nebuvo sudaroma.

Viešojo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisija, (pirmininkavo komisijos pirmininko pavaduotojas - A.Račkauskas), 2000 07 03 protokolu Nr. 72 pripažino B.B.Bredo B.V. viešo konkurso laimėtoju.

Už darbą komisijoje pagal LR Vyriausybės 1998 06 03 nutarimu Nr. 994 p-tas 4.6 išmokėta komisijos nariams:

1998 m. 187590 , - Lt.

1999 m. 30000, - Lt.

3. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas (buv.gen.direktorius St.Vaitkevičius) realiai vadovauja privatizavimo procesui, ruošia objektų privatizavimo programas, vertina privatizavimo objektą ir vykdo funkcijas, numatytas LR Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme ( 1997 11 04 d. Nr. VIII-480).

Tačiau šiuo įstatymu ir kitais teisiniais aktais suteikti įgaliojimai ir teisės Valstybės turto fondui nenustatė atsakomybės kriterijų. Tai sudarė VTF vadovui sąlygas veikti nenaudingai Lietuvos interesams ( žiūr. Valstybės kontrolės 2000 10 30 d. raštas Nr. 120-49 Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo ir 2000 11 24 d . sprendimas Nr. 106 "Dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo tikrinio rezultatų").

Todėl Valstybės turto fondas ( 2000 09 28 d. protokolas Nr. 115) kartu su Viešojo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisija (2000 09 26 d. protokolas nr. 74) bei Privatizavimo komisija ( 2000 09 29 d. protokolas Nr. 178), pastarosioms pritarus valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektui, pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 10 04 d. protokolu Nr. 45 pritarė viešo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisijos, valstybės įmonės Valstybės turto fondo valdybos ir Privatizavimo komisijos sprendimams dėl akcinės bendrovės "Lietuvos jūrų laivininkystė" valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektui.

5. Ydinga tai, jog nei Valstybės turto fondas, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

1) nepasinaudojo teise numatyti programoje pirkimo-pardavimo sutartį (prieš ją pasirašant) suderinti su Ūkio, Susisiekimo, Finansų, Teisingumo ministerijomis, nors šiais klausimais privalo būti priimti LR Vyriausybės nutarimai arba sutartis pateikta įvertinti nepriklausomiems ekspertams.

2) neatsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento 2000 10 17 d. pasiūlymą atidėti sutarties dėl AB "LISCO" akcijų pirkimo-pardavimo pasirašymą iki bus ištirtas investuotojo patikimumo klausimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 10 18 d. posėdyje (protokolo Nr. 47, 41 klausimas) konstatuodama, kad LR Vyriausybės 2000 10 04 d. posėdyje yra pritarusi Viešo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisijos, valstybės įmonės Valstybės turto fondas ir Privatizavimo komisijos sprendimams dėl akcinės bendrovės "Lietuvos jūrų laivininkystė" valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektui ir tai, kad sutartis atitinka Lietuvos valstybės interesams, pritarė sutarties projekto pakeitimams ir papildymams suderintiems su potencialiu pirkėju.

6. Tenka pažymėti, kad nustatant minimalią pirkimo-pardavimo LISCO kainą neatsižvelgta į tai, jog

1) per 1993-1999 metų laikotarpį AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" įsigyjant naujus bei modernizuojant esamus laivus investavo - 575 milijonus Lt.

2) AB "LISCO" sumokėjo 228 milijonus Lt. mokesčių į Valstybės biudžetą.

3) AB "LISCO" keltai ir Ro-ro tipo laivai, dirbdami linijose iš/į Klaipėdos uosto į/iš įvairius Vakarų Europos valstybių uostus yra svarbi grandinė krovinių tranzitui per Lietuvą. Neįvertinta nauda Lietuvai šiame komplekse dirbančių uosto krovos kompanijų, krovinių vežėjų automobiliais ir geležinkeliais per Lietuvos teritoriją, ekspedicinių ir agentavimo kompanijų pajamos ir visų jų mokesčiai į valstybės biudžetą.

4) Ruošiant privatizavimo programą, atliekant AB "LISCO" finansinį įvertinimą bei ruošiant sutarties sąlygas nedalyvavo Lietuvos jūriniai bei su jūriniu verslu susiję specialistai.

Nenaudingi Lietuvai ir tie sutarties punktai kurie :

1) nustato išsaugoti darbo vietų skaičių, nes realiai tai nėra įsipareigojimas Lietuvos šaliai.

2) neatitinka galiojantiems teisiniams aktams ir įsipareigojimas trijų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui dviguba laivų registracija: kitų šalių laivybos registre ir Lietuvos Respublikos laivų registre .

5) Neatsižvelgta į mažųjų akcininkų interesus, kuriems priklauso apie 10 proc. LISCO akcijų.

I Š V A D O S

1. Aukščiau paminėtos ir kitos sutartyje numatytos sąlygos ne tik nenaudingos Lietuvos Respublikai, bet parodė Valstybės turto fondo vadovų (gen.direktoriaus St.Vaitkevičiaus) nekompetenciją, vykdant AB LISCO privatizavimą. Nepatenkinamai savo funkcijas šiame sandėryje atliko Privatizavimo komisija (pirmininkas E.Vilkas), Viešo konkurso transporto įmonėms privatizuoti komisija (pirmininkavo pav. A.Račkauskas) .

2. Pasirašyta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" pirkimo-pardavimo sutartis tarp Valstybės įmonės Valstybės turto fondas ir bendrovės "B.B.BREDO B.V." yra ydinga teisiniu bei ekonominiu požiūriu ir neatitinka valstybės interesų.

3. Pritarti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2000 10 30 d. rašte Nr. 120-49 dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo išdėstytiems teiginiams bei Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2000 11 24 d. sprendimui Nr. 106 dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" privatizavimo tikrinimo rezultatų.

4. Atsižvelgti į LR Susisiekimo ministro 2000 12 05 d. rašte Nr. 22-2812 dėl AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"veiklos perspektyvų adresuotame LR Vyriausybei išdėstytus teiginius.

KOMITETAS NUSPRENDŽIA:

1. Pasiūlyti (rekomenduoti) Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1. Nutraukti AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" valstybės nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo-pirkimo sutartį su B.B.BREDO B.V.

1.2. Atsižvelgiant į pastarųjų metų Lietuvos turto privatizavimo-pardavimo ydas, peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus susijusius su valstybės ir savivaldybės turto privatizavimo viešo konkurso būdu, Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu komisijos ir Privatizavimo komisijos nuostatus bei Viešo konkurso komisijos energetikos, ryšių, transporto bei kitų didesnių įmonių privatizavimo darbo reglamentą.

1.3. Skubiai paruošti ir pateikti Seimui su valstybės ir savivaldybių turto privatizavimu susijusių įstatymų pataisas ir papildymus.

1.4. Siekiant įtvirtinti Lietuvą kaip jūrų valstybę, paruošti nacionalinę laivybos koncepciją, kurią nutarimu patvirtintų Seimas.

1.5. Teikiant valstybės biudžeto projektą LR Seimui tvirtinti, numatyti finansavimą iš privatizavimo lėšų prarastų privatizuojant objektus darbo vietų atstatymui.

2. LR Seimo valdybai peržiūrėti ir patikslinti LR Seimo 1997 03 27 d. nutarimą Nr. VIII-171 Dėl Seimo nutarimo "Dėl privatizavimo komisijos pirmininko bei narių skyrimo" pakeitimo.

 

 

 

Taip pat vyko LR akcinių bendrovių įstatymo 78 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-138 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 21.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas