Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 11 posėdis

DARBOTVARKĖ:

 1. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr.VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo ar papildymo " projektas Nr. P-2909 (pasirengimas svarstymui);
 2. Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio "Viešojo administravimo - įstaigos vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų tipinių pareigybių kategorijos" 15 punkto "Seimo kontrolierių įstaiga" papildymo įstatymo projektas Nr. P-2918 (pasirengimas svarstymui);
 3. Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-129;
 4. Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas Nr. IXP-9(2);
 5. Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-59.

 

 1. SVARSTYTA:
 2. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr.VIII-1456 "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo ar papildymo " projektas Nr. P-2909 (pasirengimas svarstymui).

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėną ir V.Matuzą.

   

 3. SVARSTYTA:
 4. Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio "Viešojo administravimo - įstaigos vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų tipinių pareigybių kategorijos" 15 punkto "Seimo kontrolierių įstaiga" papildymo įstatymo projektas Nr. P-2918 (pasirengimas svarstymui).

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, P.Papovą, V.Tomaševski.

   

 5. SVARSTYTA:
 6. Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-129.

  NUSPRĘSTA:

  Įstatymo projekto svarstyme daryti pertrauką. Kreiptis į Seimo valdybą, kad ji paprašytų Vyriausybės išvados dėl teikiamo įstatymo projekto.

   

 7. SVARSTYTA:
 8. Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas Nr. IXP-9(2).

  NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti įstatymo projektui.

  2. Pažymėti, kad kasmet keičiant pagrindinius prognozuojamus savivaldybių biudžetų pajamų išlyginimą ir dydį lemiančius rodiklius, nesilaikoma Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo, nubrėžusio strateginį principą tik pasibaigus trejiems biudžetiniams metams tikslinti savivaldybių biudžetų išlaidų procentinę dalį bendrose valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidose.

   

 9. SVARSTYTA:

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-59.

NUSPRĘSTA:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti:

1. 2 straipsnio atskirose dalyse padaryti šiuos pakeitimus:

1) 11 dalį papildyti žodžiu savivaldybės;

2) 13 dalyje žodį valdymo pakeisti žodžiais viešojo administravimo;

3) visose dalyse vietoje valstybė miško įmonės vartoti urėdija.

2. Pertvarkyti 6 straipsnio:

1) 1 dalį nurodant, kad už Valstybės miško ūkio strategijos formavimą atsakinga Vyriausybė, kad strategiją rengia ministerija, o ją tvirtina Vyriausybė. Šią strategiją įgyvendina ministerijai atskaitinga ir pavaldi miškų tvarkymo tarnyba.

2) 2 dalį pakeisti, papildyti ir išdėstyti taip:

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. ar jos įgaliota institucija Vyriausybė nustato privačių miškų savininkų asociacijų ir kooperatyvų veiklos rėmimo tvarką.

3. Papildyti įstatymo projektą nauju 7 straipsniu Valstybinė miškų tvarkymo tarnyba, kuriame nustatyti tokios tarnybos pagrindines sudarymo ir veiklos nuostatas, santykius su miško įmonėmis.

4. Įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktus pertvarkyti, atsižvelgiant į realiai įgyvendinamas pareigūnų teises, nepažeidžiančias piliečių teisių bei nekuriant dar vienos policijos rūšies valstybėje.

5. Keistinas įstatymo projekto 8 straipsnio pavadinimas arba turinys, kadangi jo pavadinimas tik iš dalies atitinka turinį, kuriame daugiau kalbama apie miško įmonės veiklą, o ne ekonominį miško ūkio reguliavimą (ir tik valstybinio). Tai rodo, kad reikalingas dar vienas papildomas straipsnis, skirtas miško įmonių (urėdijų) veiklai reglamentuoti. Be to svarstytinos ir pačios šio straipsnio nuostatos - kapitalo apskaitymas bei specialios finansavimo programos sudarymas.

6. Griežtintina 9 straipsnio 1 dalies nuostata, nustatanti asmenų buvimą privačiuose miškuose.

7. Įstatymo projekto 10, 11 ir kituose straipsniuose būtina išskirti savininkų, valdytojų ir naudotojų teises bei pareigas.

8. Tikslintinos 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, kuriose būtina konkrečiau nustatyti savivaldybių dalyvavimą apsaugant miškus nuo gaisrų ir likviduojant stichines nelaimes.

9. Konkretizuotinas 20 straipsnis. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje pasakyta, kad masinių ligų bei kenkėjų likvidavimui naudojamos lėšos iš Bendrosios miško ūkio reikmių finansavimo programos, o 20 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokie židiniai lokalizuojami ir likviduojami valstybės miško valdytojų ir savininkų lėšomis.

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Rimšelis

 

Protokolą rašė Komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2000 12 18.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas