Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 13 d. BFK posėdis

 

 

  1. Atidėtas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-152 svarstymas komitete iki 2000 12 14 d. 9 val.
  2. Pritarta Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 18, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-153;
  3.  

  4. Apsvarsčius Seimo nutarimo "Dėl aukštųjų mokyklų įsiskolinimų 1999 - 2000 metais" projektą Nr.IXP-90 nuspręsta:

Nutarimo projektą atmesti:

 1. Nutarimo projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad 1999 m. ir 2000 m. universitetinėms aukštosioms mokykloms nebuvo skirta asignavimų komunalinių paslaugų išlaidoms, mokslo darbų leidybai. Reikia pažymėti, kad 1999 m. tvirtinant valstybės biudžeto išlaidas, jos palyginus su 1998 m. buvo sumažintos 370865 tūkst. Lt (1999 m. valstybės biudžetas buvo patvirtintas be deficito), ko pasėkoje visoms biudžetinėms įstaigoms 1999 m. buvo skirti mažesni asignavimai negu 1998 m., atitinkamai ir aukštosioms mokykloms.
 2. 1999 metų valstybės biudžeto pajamų planas nebuvo įvykdytas ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojams nebuvo perduoti visi jiems patvirtinti asignavimai. 1999 m. valstybės biudžeto asignavimų valdytojams perduota 88,6 proc. jiems priklausančių asignavimų, tuo tarpu aukštosioms mokykloms perduota.: Vilniaus universitetui – 98,3 proc., Vilniaus Gedimino technikos universitetui – 92,7 proc., Klaipėdos universitetui – 93,2 proc., Lietuvos pedagoginiam universitetui – 97,8 proc. ir t.t. Todėl, palyginus su kitomis biudžetinėmis įstaigomis, aukštosios universitetinės mokyklos buvo finansuojamos žymiai geriau.
 3. Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnyje pavesta valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms parengti, patvirtinti ir vykdyti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidų sumažinimo (lyginant 2000 metams patvirtintas asignavimų sumas su 1999 metų patikslintu planu) priemonių planus, užtikrinančius patvirtintų programų finansavimą ir kreditorinio įsiskolinimo padengimą, bei nustatyta, kad už šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų nevykdymą atsakoma įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Priėmus siūlomą teisės aktą, kiti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, taip pat negavę jiems priklausiusių asignavimų, atsidurtų nevienodoje padėtyje, kadangi jų “1999 m. ir 2000 m. įsiskolinimų už komunalines paslaugas sąmatas“ nesiūloma perduoti Vyriausybei. Toks atskirų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų išskyrimas, nesprendžiant klausimo kompleksiškai prieštarauja galiojantiems teisės aktams bei valstybiniam požiūriui.

 5. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad “Sprendimą dėl valstybės turtinių įsipareigojimų pripažinimo vidaus ar užsienio skola Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu priima Seimas.”
 6. Komiteto nuomone, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų įsiskolinimų, susidariusių dėl neperduotų asignavimų, padengimo ir jų pripažinimo vidaus skola klausimas turėtų būti sprendžiamas kompleksiškai, neišskiriant atskirų asignavimų valdytojų, įvertinus Vyriausybės pasirašytas sutartis su tarptautinėmis finansų institucijomis (TVF) ir valstybės finansines galimybes prisiimti papildomus įsipareigojimus.

  1. Apsvarsčius Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektą IXP-9(2), nuspręsta pritarti pateiktam įstatymo projektui.
  2. Pasiūlyti Vyriausybei peržiūrėti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą iki 2001 m. kovo 31 d.

  3. Pritarta svarstyme komitete padaryti pertrauką Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-12(2);
  4. Pritarta Miškų įstatymo 8,10,14,16,17,18,22,26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-164;
  5.  

  6. Pritarta Komercinių bankų įstatymo 2,6,7,14,18,24,27,33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-61;
  7. Aptartas Seimo rezoliucijos "Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektas Nr.IXP-8(2);
  8.  

  9. Aptartas 2001 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-7(2);
  10. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymo projektams:

 

IXP-165

Kelių fondo įstatymo 1 straipsnio papildymo ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-162

Akcizų įstatymo 2,3,5,5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius
Naujausi pakeitimai - 2000 12 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas