Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 12 11 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. gruodžio 11 dieną apsvarstė Seimo narių A. Bauros, E. Karečkos, R. Karbauskio ir V. Rinkevičiaus pateiktą Žemės ūkio finansavimo strategijos įstatymo projektą(IXP-36(2). Komitetas pritarė J. Čiulevičiaus ir M. Pronckaus parengtai išvadai bei Komiteto patobulintam projektui, kartu pritarta Komiteto parengtam Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir nutarė teikti jį, kaip projektą IXP-36(2) lydintįjį įstatymo projektą, svarstyti Seime.

Komitetas pratęsė Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projekto ( P-1369(4) bei šio įstatymo įgyvendinimo įstatymo projekto (IXP-1370(4) svarstymą. Komitetas pasiūlė pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui grąžinti šiuos įstatymų projektus iniciatoriams tobulinti bei atsižvelgti į žemės ūkio specifiką.

Be to, Komitetas apsvarstė Miškų įstatymo projektą (nauja redakcija). Pritarta komiteto išvadai ir pasiūlymui pagrindiniam komitetui - patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus.

KRK informacija

 

 

Priedai:

2000 12 11 Nr. 9'2

Vilnius

PASIŪLYMAI

ĮSTATYMO PRIJEKTUI P-1369(4)

Pasiūlyti paskirtam pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti ir atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto teikiamus pasiūlymus:

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

"11. Grupinė transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis - draudimo sutartis, kuri sudaroma su Ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka registruotų ūkių ūkininkais. žemės ūkio subjektais bei žemės ūkį aptarnaujančiomis įmonėmis ir organizacijomis".

2. Papildyti 2 straipsnio 16 dalį žodžiais: "išskyrus žemės ūkyje naudojamus vikšrinius traktorius, kombainus, kitas savaeiges žemės ūkio mašinas, keičiamus agregatus, priekabas" ir visą šią dalį išdėstyti taip.

"16. Transporto priemonė - motorinis įrenginys, skirtas žmonėms ir (ar) kroviniams keliais vežti. Ši sąvoka apima taip pat priekabas, puspriekabes, traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus, išskyrus žemės ūkyje naudojamus vikšrinius traktorius, kombainus, kitas savaeiges žemės ūkio mašinas, keičiamus agregatus, priekabas".

3. Projekto 8 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje vietoje žodžio "iki" įrašyti žodį "po" ir visą šią dalį išdėstyti taip:

"2. Paprastąsias draudimo sutartis privalo sudaryti Lietuvoje registruotų ir šalies kelių eisme dalyvaujančių transporto priemonių savininkai. Asmenys, įsigiję transporto priemones po šio įstatymo įsigaliojimo, paprastąsias draudimo sutartis pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles privalo sudaryti iki po valstybinio transporto priemonių registravimo. Transporto priemonės savininkas privalo drausti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinę atsakomybę atskirai dėl kiekvienos nuosavybės teise jam priklausančios transporto priemonės, išskyrus atvejį, kai sudaroma grupinė draudimo sutartis. Jeigu transporto priemonės savininkas perdavė transporto priemonę valdyti kitam asmeniui, nesudaręs paprastosios draudimo sutarties, arba transporto priemonės valdymo laikotarpiu baigėsi anksčiau sudarytos draudimo sutarties galiojimo laikas, tokią sutartį privalo sudaryti transporto priemonės teisėtas valdytojas. Jeigu transporto priemonė neįregistruojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo transporto priemonę įsigijusio asmens, draudikas privalo grąžinti sumokėtą draudimo įmoką."

4. Išbraukti projekto 8 straipsnio 4 dalies paskutinį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

"4. Grupinė draudimo sutartis sudaroma su Ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka įregistruotų ūkių ūkininkais, kurie nuosavybės teise turi keletą transporto priemonių. Grupinė draudimo sutartis sudaroma dėl keleto transporto priemonių, išduodant vieną grupinės draudimo sutarties draudimo liudijimą (polisą). Grupinė draudimo sutartis gali būti sudaroma ne daugiau kaip dėl penkių transporto priemonių, iš kurių tik viena gali būti lengvasis automobilis. "

5. Papildyti projekto 8 straipsnio 5 dalį žodžiais "ir 15 proc. kompensacija nuo sumokėtos draudimo sumos už įsipareigojimų nevykdymą" ir šią dalį išdėstyti taip:

"5. Draudėjas turi teisę nutraukti paprastąją ir (ar) grupinę draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudiką ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki numatytos draudimo sutarties nutraukimo dienos. Nutraukiant draudimo sutartį draudėjo iniciatyva, draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laiką, išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, iki 15 proc. sumokėtos draudimo įmokos. Jei reikalavimas nutraukti paprastąją ir grupinę draudimo sutartį pagrįstas tuo, kad draudikas neįvykdė ar netinkamai įvykdė Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse įtvirtintas pareigas, draudimo sutartis turi būti nutraukta nuo draudėjo reikalavime nurodytos datos. Kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu, draudikui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse įtvirtintas pareigas, draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka ir 15 proc. kompensacija nuo sumokėtos draudimo sumos už įsipareigojimų nevykdymą"

6. Pakeisti projekto 12 straipsnio 2dalį ir ją išdėstyti taip:

"2. Draudimo suma yra:

    1. 10 000 litų turtui ir 10 000 litų asmeniui nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos;
    2. 20 000 litų turtui ir 20 000 litų asmeniui nuo 2002 metų sausio 1 d.;
    3. 30 000 litų turtui ir 30 000 litų asmeniui nuo 2004 metų sausio 1 d.;
    4. 50 000 litų turtui ir 50 000 litų asmeniui nuo2006 metų sausio 1 d.;

5) 80 000 litų turtui ir 80 000 litų asmeniui nuo 2008 metų sausio 1 d."

7. Papildyti projekto 12 straipsnį nauja 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

"4. Draudimo įmoka gali būti sumokėta dalimis."

8. Papildyti projekto 19 straipsnio 1 dalies 1 punktą žodžiais "išskyrus kai transporto priemonė naudojama žemės ūkio darbuose" ir išbraukti visą 5 punktą, 6, 7 ir 8 punktus laikyti 5, 6 ir 7 punktais. Visą 2 dalį išdėstyti taip:

"1. Draudikas ar Biuras nemoka draudimo išmokos, jeigu:

1) autoavarijos metu transporto priemonė nedalyvavo kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose, išskyrus kai transporto priemonė naudojama žemės ūkio darbuose;

2) žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, lenktynėse ar treniruotėse;

3) žala tiesiogiai arba netiesiogiai atsirado dėl karo veiksmų, neramumų šalies viduje arba nepaprastosios padėties įvedimo, taip pat dėl teroristinių išpuolių, branduolinės energijos poveikio;

4) žala dėl transporto priemonės bei joje buvusių daiktų sugadinimo ar dingimo atsirado ne autoavarijos metu;

5) žala turtui yra padaryta nenustatytos transporto priemonės;

6) žala padaryta atsakingam už autoavarijoje padarytą žalą vairuotojui;

7) žala padaryta transporto priemonės, kurią vairavo atsakingas už autoavarijoje padarytą žalą vairuotojas, savininkui;

8) žala padaryta atsakingo už autoavarijoje padarytą žalą vairuotojo šeimos narių ir kartu važiavusių keleivių turtui."

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis

 

 

2000 12 11 Nr. 9'3

Vilnius

PASIŪLYMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO

DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTUI P-1370(4).

Pasiūlyti paskirtam pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti ir atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto teikiamus pasiūlymus:

1. Papildyti įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalį žodžiais: "žemės ūkio subjektams šis terminas atidedamas 2 metams"ir šią dalį išdėstyti taip:

"1. Transporto priemonių savininkai, kurie šio įstatymo įsigaliojimo momentu yra įregistravę transporto priemones, privalo sudaryti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nuo 2000 m. gruodžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki 2001 m. kovo 31 d., žemės ūkio subjektams šis terminas atidedamas 2 metams."

2. Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius "per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą" ir vietoje jų įrašyti "pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui" ir visą šią dalį išdėstyti taip:

"2. Transporto priemonių savininkai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo sudarę transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškąsias draudimo sutartis, privalo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui sudaryti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo reikalavimus."

3. Išbraukti 2 straipsnio 3 dalį:

"3. Nuo 2001 m. vasario 1 d. registruojamos registro įstaigoje tik tos transporto priemonės, kurių savininkai yra sudarę transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo reikalavimais."

4. Atitinkamai pakeisti įstatymo įgyvendinimo terminus.

 

Komiteto pirmininkas J Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas