Lietuvos Respublikos Seimas

2000 12 11 d. BFK posėdis

 

  

  1. Pritarta Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-99 ir pasiūlyta LR Vyriausybei pateikti LR Seimui svarstyti įstatymų projektus, kuriuose žyminio mokesčio sąvoka būtų keičiama į valstybės rinkliavos sąvoką, kiek tai susiję su Valstybės rinkliavos įstatymu.
  2. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos banko 2001 metų ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų ir pajamų sąmatos patvirtinimo" projektas Nr.IXP-109. Nuspręsta sumažinti Lietuvos banko Seimui tvirtinti pateiktą Lietuvos banko 2001 m. ūkinių bei bendrųjų valdymo išlaidų sumą 4,86 mln. Lt ir bendrą šių išlaidų sumą siūlyti Seimui tvirtinti 92 mln. Lt.
  3. Apsvarstytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-160.
  4. Nuspręsta:

   1. Komitetas, remdamasis ekspertų atlikta analize, mano, kad įstatymo projekte numatyta priemonė taip stipriai neįtakos gyvenamųjų namų statybos rinkos, kaip tai galėtų būti kompensuojant dalį banko palūkanų, todėl siūlome įstatymo projektą atmesti , o dalį sutaupytų lėšų (20 mln. litų) skirti Valstybės paramos gyvenamiesiems namams įsigyti finansavimo programai, lengvatinių paskolų skirtų gyvenamiesiems namams, butams, statyti arba pirkti palūkanų ir kitų išlaidų, susijusių su lengvatinėmis paskolomis, kompensavimui.

   2. Komitetas siūlo LR Vyriausybei revizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997m. spalio 23d. nutarimą Nr. 1162 “ Dėl lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams, statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą”, kuriuo patvirtinta paskolų lengvatinėmis sąlygomis teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, gyvenamiesiems namams, butams statyti ar pirkti, tvarka. Revizuojant šią tvarką siūlome:

   a) išanalizuoti galimybę kuo labiau sutrumpinti procedūrų laiką nuo vykdomųjų savivaldos institucijų pranešimo gavimo iki banko sprendimo skirti paskolą ;

   b) pasiūlyti vykdomosioms savivaldos institucijoms nustatyti platesnį potencialių paskolų gavėjų sąrašą ir pasiūlyti tiems piliečiams preliminariai kreiptis į banką dėl paskolų suteikimo galimybės;

   c) pasiūlyti vykdomosioms savivaldos institucijoms, skirstant limitus piliečių eilėms valstybės paramai gauti, prioritetą skirti 3-iąjai eilei, kuri kaip rodo analizė, daugiausiai gali pasinaudoti siūlomoms paskoloms;

   d) pasiūlyti bankams, atsisakiusius suteikti paskolas, operatyviau informuoti vykdomąsias savivaldos institucijas apie atsisakymą teikti paskolą bei ieškoti galimybių teikti lengvatines paskolas, diferencijuojant reikalaujamų pajamų lygį, pagal įsigyjamųjų būstų vertę.

   3. Komitetas taip pat siūlo LR Vyriausybei kontroliuoti Valstybės paramos gyvenamiesiems namams įsigyti finansavimo programai skirtų lėšų panaudojimo tempus ir esant reikalui, pateikti Seimui svarstyti Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosioms patalpoms įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų numatytas liberalesnis paskolų suteikimo mechanizmas, praplėstas paskolų gavėjų ratas bei paskolų dydžių limitas.

   4. Atsižvelgiant į tai , kad Komitetas nepritarė įstatymo projektui, ir dėl to valstybės biudžetas papildomai gaus apie 70 mln. litų pajamų, siūlome LR Vyriausybei likusius 50 mln. litų skirti švietimo bei mokslo ir studijų finansavimui.

  5. Pritarta Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 33, 34, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir 33(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr.IXP-161.
  6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-8(2)

Seimo rezoliucijos "Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-9(2)

Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-10(2)

2001 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-12(2)

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-164

Miškų įstatymo 8,10,14,16,17,18,22,26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas

IXP-154

Azartinių lošimų įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius

A.Plokšto

G.Šivickas

IXP-155

Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius

A.Plokšto

G.Šivickas

IXP-157

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-152

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas

IXP-153

Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 18, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis B.Bradauskas

 
Naujausi pakeitimai - 2000 12 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas