Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko sveikinimo kalba

 

Šiandien Seimo Konstitucijos salėje surengtoje Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos surengtoje konferencijoje-diskusijoje Seimo nariams Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pasakė sveikinimo kalbą:

Gerbiami konferencijos dalyviai,

Šiame renginyje matau progą pabrėžti vieną svarbų aspektą mūsų nacionalinio saugumo politikos kontekste.

Valstybės, mūsų visuomenės saugumo principai yra tokia sudėtinė nuoseklios demokratinės raidos dalis, kad dėl to iš esmės ir neturėtų kilti diskusijų.

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas apibrėžia ir jo objektus (kaip antai - žmogaus ir piliečio teises, laisves, asmens saugumą, tautos puoselėjamas vertybes, valstybės nepriklausomybę, konstitucinę santvarką, valstybės teritorijos vientisumą, aplinką, kultūros paveldą), taip pat apibrėžiami ir saugumo užtikrinimo subjektai, tarp kurių įvardyta valstybė, jos nacionalinio saugumo bei gynybos ir kitos institucijos; piliečiai, jų bendrijos, organizacijos.

Įstatyme yra apibrėžti Lietuvos užsienio politikos uždaviniai: visapusiškai ir aktyviai dalyvauti Europos integracijoje, siekti kuo greitesnės narystės Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje.

Primindamas šias nuostatas, galiu pasakyti, kad įstatymus galima tik tobulinti, ieškoti būdų, kaip sparčiau ir sėkmingiau įgyvendinti jų nuostatas, bet nereikia gaišti laiko dėl dirbtinai primetamų diskusijų, tokių kaip dėl užsienio politikos tęstinumo besikeičiant politinei valdžios sudėčiai ar tuo labiau - dėl nacionalinio saugumo sampratos turinio.

Kaip tik vakar su Europos Sąjungos derybininku ponu Ušacku aptarėme svarbiausių renginių planą, kurių reikšmę svarbu pabrėžti ne tik juose dalyvaujant, bet ir išsamiai informujant; kaip jūs žinote, kitais metais mums svarbiausias tarp kitų renginių bus NATO Parlamentinės asamblėjos pavasario sesija…

Taip pat matau, kad ir valstybėms-NATO narėms tapo akivaizdu, kad Lietuva dėl savo geopolitinės padėties, tapusi šios organizacijos nare, aktyviai prisidėtų plėtodama santykius su Rytų kaimynėmis demokratinių procesų linkme.

Dalykinis kaimynų bendradarbiavimas paverčia regioną patraukliu, stabilesniu; tada yra lengviau prognozuoti ne tik ekonominius, bet ir politinius ateities procesus.

Dabar žiniasklaidoje pasklido svarstymų, ką reiškia vakarykštė kai kurių mūsų parlamento narių iniciatyva palaikyti ryšius su Baltarusija? Kaip tik šiandien paskelbtas pareiškimas, kad Lietuvos Seime nėra sudaryta kokia nors grupė palaikyti ryšius su naujai išrinkta Baltarusijos Aukščiausiąja Taryba, dėl kurios Europos Sąjunga yra pareiškusi tam tikrų apgailestavimų (dėl politinio pasitikėjimo atmosferos, opozicijos galimybių naudotis valstybine žiniasklaida bei kitų).

Buvo paskelbta tik apie iniciatyvą sukurti ryšių grupę su Baltarusija, ir tai gali būti tiesioginė galimybė daryti įtaką demokratinių procesų raidai kaimyninėje šalyje. Manau, kad tokie veiksmai turi būti suprantami būtent kaip siekimas užtikrinti regioninį stabilumą, juolab - plėtojant ekonominius ir kultūrinius ryšius.

Tik stiprindami regioninį bendradarbiavimą, mes galėsime atrodyti patrauklūs tarptautinėms organizacijoms, tarp jų pirmiausia toms, kurių nare mūsų valstybė turi tikslą tapti.

Norėčiau pasveikinti ne tik konferencijos organizatorių - Atlanto sutarties bendriją., kuri sugebėjo įgyvendinti per 25 įvairius projektus. Sveikinu ir pranešėjus, tarp jų - Čekijos Respublikos ambasadorių, kurio tema mums turėtų būti įdomi, atsižvelgus į galimybę išgirsti informaciją apie patyrimą per vienerius narystės Šiaurės Atlanto organizacijoje metus.

Turiu vilties, kad šio renginio dalyviai galės padiskutuoti dėl Lietuvos visuomenės požiūrio į narystės NATO procesą. Naujausiais sociologų duomenimis, Lietuvos siekiui tapti NATO nare pritaria apie 47 procentai apklaustųjų. Kitaip tarus, skeptiškai nusiteikusių žmonių santykis liudija, kad per mažai dėmesio skiriama visuomenės švietimui. Juk Lietuvos priėmimas į NATO nepriklausys vien nuo įsipareigojimo vykdyti minėtą įstatymą, nuo politinių partijų konsensuso.

Tiesiog visuomenėje būtina atskleisti, kad NATO - tai ne šiaip uždara politinė-karinė valstybių struktūra, bet yra bendras demokratijos vertybes išpažįstančių ir jas ginančių šalių junginys, kad Lietuva, įsiliedama į Aljansą, tiesiog fiksuoja savo dalyvavimą demokratinių Europos šalių šeimoje.

Peržvelgę Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos renginius, matome, kaip su NATO veiklos principais supažindinami moksleiviai, studentai, mokytojai. Plėsdami tokio pobūdžio švietimą tikrai padėtume sumažinti skepticizmą, kuris gali būti nepasitikėjimo, abejonių priežastimi.

Linkiu konferencijos dalyviams, aptariantiems Lietuvos saugumo bei integracijos į NATO klausimus, prisiminti, kad parlamentarai turi savo rinkėjus, su kuriais paprasti, atviri, aiškūs pokalbiai šia tema prisidėtų įgyvendinant mūsų nacionalinio saugumo strategiją.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2000 12 06.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas