Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 12 04 dienos posėdį

1. Posėdyje svarstytas įstatymo projektas Nr. IXP-62 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje ratifikavimo”. Atsižvelgdamas į tai, kad de facto tarp šių šalių universitetų jau veikia ši sutartis, Komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti įstatymo projektui ir siūlo Seimui šį įstatymą priimti.

2. Komitetui buvo pristatyta Etninės kultūros globos tarybos veikla. Tarybos pirmininkas Rimantas Astrauskas trumpai referavo, ką Taryba nuveikė įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą. Komiteto nariai domėjosi, kaip organizuojamas Tarybos darbas, ar Taryba nedubliuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos, kaip bendrauja su tarptautinėmis panašių funkcijų institucijomis.

3. Posėdyje buvo svarstomas Respublikinio pedagoginio muziejaus, veikiančio Kaune, problemos. Muziejus buvo iškeltas iš turėtų patalpų, kadangi jos grąžintos vienuolijai. Problemiškas yra ir muziejaus išlaikymas. Kauno miesto taryba sutinka skirti muziejui patalpas ir prisiima įsipareigojimą mokėti už komunalines paslaugas. Komitetas išklausė įvairių nuomonių ir nusprendė, kad toks muziejus turi likti Kaune kaip visos šalies kultūros ir švietimo įstaiga ir siūlo Švietimo ir mokslo ministerijai rasti galimybių skirti lėšų muziejaus kūrybinių darbuotojų darbo užmokesčiui.

4. Komitetas aptarė klausimą dėl darbo grupės Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektams rengti. Nuspręsta kviesti į darbo grupę šiuos asmenis: Juozą Antanavičių, Rektorių konferencijos pirmininką, Ramutį Bansevičių, Kauno technologijos universiteto rektorių, Paulių Jankauską, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentą, Benediktą Juodką, Lietuvos mokslų akademijos prezidentą, Vytautą Kaminską, Vytauto Didžiojo universiteto rektorių, Kęstutį Makariūną, Lietuvos mokslo tarybos pirmininką, Rolandą Pavilionį, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką, Valdemarą Razumą, Institutų direktorių konferencijos prezidentą, Saulių Vengrį, Vilniaus universiteto prorektorių, Albertą Žalį, švietimo ir mokslo viceministrą. Komitetas prašo darbo grupę pateikti Komitetui minėtų teisės aktų projektus iki 2001 vasario 1 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2000 12 05.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas