Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2000 11 29 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. lapkričio 29 dienos posėdyje baigė svarstyti žemės reformos darbų eigą ir perspektyvas. Svarstant šį klausimą dalyvavo Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktorius A. Raudonius, Žemėtvarkos instituto direktorius J. Jasinskas. Anksčiau sudaryta darbo grupė parengė Komiteto sprendimo projektą, kuriam posėdžio metu buvo pritarta (Sprendimas pridedamas).

Be to, apsvarstytas klausimas Dėl Lietuvos buvusių dvarų išsaugojimo. Išklausyta Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkės G. Drėmaitės informacija, apie buvusių dvarų apsaugos problemas, kuri pasiūlė Komitetui, rengiant ir priimant Seime teisės aktus, pagal galimybes atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus. Šiam siūlymui buvo pritarta.

Apsvarstytas Įmonių bankroto įstatymo projektas. Nuspręsta pasiūlyti grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti ir pritarti Komiteto pirmininko J. Kraujelio pasiūlymui papildyti projekto 36 straipsnio 2 dalį, kad pirmąja eile būtų tenkinami ne tik fizinių bet ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbimui supirktą žemės ūkio produkciją.

Apsvarstytas pasirengimas svarstyti Žemės ūkio finansavimo strategijos įstatymo projektą. Priimtas sprendimas Komiteto išvadų rengėjais paskirti J. Čiulevičių ir M. Pronckų, išvadų prašyti Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų ir Agrarinės ekonomikos instituto bei prašyti atleisti nuo Seimo statuto 147 straipsnio 7 dalies prievolių. Išvados projektas turi būti parengtas iki gruodžio 4 dienos, svarstymo data Komitete - gruodžio 6 d.. Atsakingu už Komiteto išvados surašymą paskirtas vyresn. patarėjas R. Abugelis.

SPRENDIMAS

2000 11 29 Nr.7’1

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas,

Išklausęs atsakingų už žemės reformą ir ją vykdančių institucijų (Žemės ūkio ministerijos, Žemėtvarkos ir teisės departamento prie ŽŪM, Vilniaus ir Kauno apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto, AB “Hidroprojektas”, AB “Vilniaus hidroprojektas”), Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos žemės ūkio universiteto bei žemės ūkio savivaldos organizacijų (Žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės savininkų sąjungos) atstovų informaciją apie Žemės reformos darbų eigą ir jos perspektyvas, žemės reformos tęstinumą laikydamas kaip vieną pamatinių klausimų, kurio įgyvendinimui visas dėmesys turi būti nukreiptas į darbą piliečio labui bei jo patogumui, į nuosavybės teisių atkūrimą, žemės rinkos aktyvinimą, verslingų ūkių kūrimą,

NUSPRENDŽIA:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

 1. Parengti ir patvirtinti Žemės reformos įgyvendinimo programą, kurioje atsispindėtų darbų apimtys, terminai ir lėšų poreikis šiems darbams atlikti.
 2. Efektyvinti žemės tvarkymo sistemos valstybinį valdymą, kad būtų užtikrinta ir gerai koordinuota šioje sistemoje dirbančių institucijų veikla, glaudesnė jų tarpusavio sąveika bei atsakomybė, o taip pat, kad būtų užtikrintas greitesnis ir kokybiškesnis piliečių aptarnavimas bei dokumentų parengimas. Būtų tikslinga šių klausimų koordinavimą ir atsakomybę pavesti vienai ministerijai.
 3. Išanalizuoti klausimą dėl žemės reformos darbų apmokėjimo tvarkos ir įkainių pagrįstumo.
 4. Žemės reformai skirti du kartus daugiau lėšų negu numatyta 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, kad nebūtų sustabdyti žemės reformos darbai, o žemės reformos žemėtvarkos projektus galėtų įgyvendinti juos parengę projektų autoriai.
 5. Būtina išanalizuoti visus galimus žemės reformos finansavimo šaltinius, įskaitant ir privačias piliečių lėšas. Už žemės (miško) sklypų teisinį registravimą (iki 1940 metų tokio registro Lietuvoje nebuvo, be to, už minėto turto registravimą iki 1997 metų piliečiai mokėjo patys), už kai kuriuos žemės reformos darbus ( dokumentų rengimą, keičiant nuomones)turėtų mokėti patys piliečiai.
 6. Išanalizuoti teisinę bazę bei įvertinti kompensacijų pinigais mokėjimo realias galimybes, kadangi pastaruoju metu kompensacijų mokėjimas visiškai sustabdytas. Nedelsiant išanalizuoti ir spręsti įsisenėjusią problemą dėl atsiskaitymo vertybiniais popieriais už išlikusį nekilnojamąjį turtą. Šis kompensavimo būdas numatytas 1997 07 01 priėmus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, tačiau Vyriausybė iki šio laiko neparengė nutarimo šiai nuostatai įgyvendinti. Taip pat spręsti klausimą dėl piliečiams priimtų, bet nerealizuotų sprendimų valstybės akcijomis.
 7. Lietuvos archyvų departamentui kitų metų biudžete numatyti papildomas lėšas, kad būtų užtikrintas archyvinių pažymėjimų rengimas, reikalingos informacijos teikimas ir dokumentų išdavimas gyventojams bei žemės reformą vykdančioms institucijoms, nes be šių dokumentų neįmanomas nuosavybės teisių atkūrimas.
 8. Svarstyti klausimą, ar nebūtų tikslinga nustatyti terminus: piliečių nuomonių keitimui, prašymų ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų pateikimui, apie tai viešai informuojant visuomenę.
 9. Numatyti priemones, kaip efektyviau panaudoti laisvos valstybinės žemės fondą. Vertėtų sukurti informacinę sistemą apie laisvos žemės fondą - tai padėtų greičiau apsispręsti piliečiams ir būtų teigiamas žingsnis į žemės rinką.
 10. Svarstyti klausimą dėl žemės nuosavybės teisės įteisinimo juridiniams asmenims.
 11. Išanalizuoti klausimą dėl žemės pagrindinės tikslinės paskirties keitimo supaprastinimo.
 12. Parengti teisės aktus ir pasirengti žemės sklypų konsolidavimo procesui.
 13. Svarstyti klausimą dėl Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo tobulinimo ir šio įstatymo įsigaliojimo termino nukėlimo vėlesniam laikui.
 14. Paspartinti visų žemės reformos įgyvendinimui reikiamų teisės aktų rengimą (ypatingai tų teisės aktų, kurie turėjo būti priimti - dėl atsiskaitymo vertybiniais popieriais, dėl žemės plotų priskyrimo Lietuvos veterinarijos akademijai bei Lietuvos žemės ūkio universitetui).

Kaimo reikalų komitetas
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas