Lietuvos Respublikos Seimas

Aplinkos apsaugos komiteto I (rudens) sesijos darbų programa

Eil

Nr

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

Siūlo

 1

IXP-45

Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 43 ir 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo" projektas

J.Raistenskis

 

J.Raistenskis

lapkritis

H.Žukauskas

 2

 

Seimo nutarimo “dėl Parlamentinės subalansuotos plėtros (urbanistinės plėtros) ir nekilnojamų vertybių apsaugos komisijos sukūrimo” projektas

J.Juozaitienė

 

J.Raistenskis

lapkritis

J.Juozaitienė

 3

 

Valstybės investicijų programos projekte 2001 metams numatytų lėšų paskirstymas aplinkosaugos projektams.

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto (aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo programų finansavimo) svarstymas

Aplinkos ir Finansų ministerijų atstovai

Aplinkos, Ūkio ir Finansų ministerijų atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis

lapkritis

Ūkio ministerija

 9

 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

H.Žukauskas

Aplinkos, Finansų, Teisingumo, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijų, atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

lapkritis

H.Žukauskas

 10

 

Europos Bendrijos paramos lėšų, lėšų žuvų išteklių atkūrimui ir apsaugai, kompensacinių lėšų, lėšų už žvejybos leidimus naudojimas, Žuvininkystės plėtojimo ir žuvų išteklių gausinimo programos steigimo tikslingumas

Prof. J.Virbickas, A.Domarkas

Žuvininkų sąjungos, Medžiotojų ir žvejų draugijos, žvejų asociacijų, Gyvosios gamtos fondo ir LVŽŽTC atstovai

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

lapkritis

Žuvininkų sąjunga

 11

IXP-59

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas (nauja redakcija)

V.Vaičiūnas

Vyriausybės, Aplinkos, Finansų, Teisingumo, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijų, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, Generalinės miškų urėdijos, Miškų instituto, ŽŪU Miškų fakulteto, Valstybinio miškotvarkos instituto, Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Miškų urėdų tarybos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovus, buvusius Nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministrus prof. V.Antanaitį, P.Klimą, G.Kovalčiką, prof. A.Vasiliauską.

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

lapkritis

Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija

 12

 

Saugomų teritorijų veiklos finansavimo klausimai,

Žemės reformos problemos saugomose teritorijose,

Lietuvos saugomų teritorijų sistemos efektyvumo įvertinimas (diskusija)

V.Bezaras, E.Vaitkevičius, G.Raščius

dr. R.Baubiną (Geografijos institutas), prof. habil.dr. R.Juknį (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. R.Pakalnį (Botanikos institutas), dr. R.Kriukelį (valstybinių institucijų išvystymo projektas), V.Bezarą (Miškų ir saugomų teritorijų prie AM direktoriaus pavaduotojas) Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

J.Juozaitienė,

K.Skamarakas

lapkritis

Aplinkos ministerija,

Geografijos institutas

 13

 

Žuvininkystės įstatymo taikymo praktikoje problemos (diskusija)

Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų kompetencija žuvų išteklių apsaugos, atkūrimo bei išteklių apsaugos, atkūrimo bei jų išteklių naudojimo reguliavimo srityse (diskusija)

Dėl meškeriojimo be leidimų

Valstybinės reikšmės vandens telkinių tvarkymo ir mėgėjiškos žūklės reguliavimo problemos

Aplinkos ministerijos žuvų išteklių departamento atstovas, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos atstovas, Prof. J.Virbickas, R.Šukys, V.Radaitis, V.Talačka, A.Domarkas

Žemės ūkio ministerijos, žvejybos įmonių asociacijos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Žuvininkų sąjungos ir LVŽŽTC atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

 

 

 

 

lapkritis

Aplinkos ministerija,

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija,

Žuvininkų sąjunga

 14

 

Švirkštų, kuriuos panaudoja ir išmeta narkomanai, surinkimas ir utilizavimas.

Problemos susijusios su aplinkinių asmenų ir pareigūnų sveikata

dr. S.Čaplinskas (Lietuvos AIDS centras)

Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos ministerijų bei Savivaldybių asociacijos atstovus

J.Juozaitienė,

J.Raistenskis

lapkritis

Sveikatos apsaugos ministerija

 15

 

Įstatymo dėl Konvencijos dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos ratifikavimo projektas

L.Budrys

NVO atstovus

J.Juozaitienė,

K.Skamarakas

lapkritis

Aplinkos ministerija

 16

 

Įstatymo dėl Konvencijos dėl migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo ratifikavimo projektas

L.Budrys

NVO atstovus

V.Baravykas,

J.Raistenskis

lapkritis

Aplinkos ministerija

 17

 

Tvenkininės žuvininkystės aplinkosauginio profilio problemos (išvykstant į vietą, Raseinių raj.)

Č.Kenstavičius, A.Domarkas

Žuvininkų sąjunga, Žuvininkystės bendrovių ir LVŽŽTC atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

lapkritis

Žuvininkų sąjunga

 18

 

Galiojančių įstatymų pataisų ir naujų įstatymų inicijavimas, reglamentuojant subalansuotos urbanistikos plėtrą ir nekilnojamų vertybių (gamtosaugos ir paminklosaugos) politikos formavimą, valdymą, kontrolę, koordinavimą

Valstybinės paminklosaugos komisijos atstovas, KVAD atstovas, Aplinkos apsaugos komiteto atstovas

Vyriausybės, Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų atstovus, REC biuro Lietuvoje atstovus, Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

lapkritis - gruodis

J.Juozaitienė

 19

 

Valstybinės subalansuotosios plėtros programos inicijavimas ir subalansuotosios plėtros komisijos, sudarytos LRV 2000 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 888, veikla

E.Vėbra

Jungtinių Tautų Vystymo programos, REC biuro Lietuvoje ir subalansuotosios plėtros komisijos atstovaus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

lapkritis-gruodis

Regioninio aplinkos centro biuras Lietuvoje

 20

 

Pavojingų atliekų (iš jų medicinos pavojingų atliekų) tvarkymo problemos ir jų sprendimo perspektyvos

Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai

Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų atstovai, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir Kauno savivaldybių aplinkos apsaugos skyrių vedėjai, pavojingas atliekas tvarkančių bendrovių direktoriai

J.Juozaitienė,

V.Baravykas,

J.Raistenskis

gruodis

Ūkio ministerija

 21

 

Lašišinių žuvų atkūrimas ir apsauga (išvykstant į veislyną)

A.Vaznys, V.Radaitis, A.Lapienė

Žuvininkų sąjungos, žvejų asociacijų ir LVŽŽTC atstovai

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gruodis

Žuvininkų sąjunga

 22

 

Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektas

J.Danusevičius

Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus viršininką R.Grikevičių, Vilniaus universiteto prof. V.Rančelį, Botanikos instituto skyriaus vedėją J.Laboką, Lietuvos žemdirbystės instituto dr. A.Būdvytytę, VDU Kauno botanikos sodo dr. Budriūną, Lietuvos miškų instituto skyriaus vedėją R.Gabrilavičių

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gruodis

Žuvininkų sąjunga

 23

 

Baltijos jūros regiono valstybių skaitmeninis 1:1 mln. mastelio žemėlapis ir duomenų bazė Map BSR (Baltic Sea Region),

Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas aplinkosaugoje informacinės visuomenės reikmėms. Svarstymo esmė – šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo aplinkosaugoje stiprinimas, nustatant jų diegimo prioritetą valstybės sprendimuose

dr. Z.Kumetaitis (Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LRV direktorius), D.Mardosienė (Tarnybos Kartografijos skyriaus viršininkė), E.Rožanskas (Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro “GIS-Centras” direktorius)

Aplinkos ministerijos specialistus, dr. Z.Gulbiną (Geografijos institutas), dr. J.Satkūną (Lietuvos geologijos tarnyba), habil.dr. V.Baltrūną (Geologijos institutas), dr. R.Pakalnį (Botanikos institutas)

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gruodis

Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, Geografijos institutas

 24

 

Šalies miškingumo didinimo ir miškų įveisimo finansavimo galimybių aptarimas,

Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo ir plėtros,

(diskusija)

V.Vaičiūnas, S.Žebrauskas, D.Taukis, S.Mizaras (Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas)

Seimo Ekonomikos, Biudžeto ir finansų, Kaimo reikalų komitetų atstovus Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Lietuvos miškų instituto, Valstybinio miškotvarkos instituto atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gruodis

Aplinkos ministerija,

Lietuvos miško savininkų asociacija

 25

 

Klaipėdos jūrų uosto aplinkosauginės problemos

Klaipėdos jūrų uosto direkcijos, Aplinkos ministerijos atstovai

Aplinkos, Ūkio ministerijų, ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gruodis

K.Skamarakas

 26

 

Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo (diskusija)

V.Bezaras, V.Valantiejienė

Suinteresuotus mokslo institucijų (Ekologijos instituto, Botanikos instituto ir kt.) atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gruodis

Aplinkos ministerija

 27

 

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

A.Čepelė

Pramonininkų konfederacijos, Savivaldybių asociacijos, Ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gruodis

Aplinkos ministerija

 28

 

Valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės įstatymo koncepcija (diskusija)

R.Šalkauskas

Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko pavaduotoją Kontrolės organizavimo skyriaus viršininką A.Gruzdį bei Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus viršininką K.Motiekaitį, Aplinkos ministerijos RAAD direktorius

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis

gruodis

Aplinkos ministerija

 29

 

Pavojingų medicininių atliekų tvarkymo programos finansavimas

Ūkio ministerijos, Valstybinio visuomenės sveikatos centro atstovai

Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Valdymo reformų ir savivaldybių ministerijų, Respublikinės ligonių kasos, Savivaldybių asociacijos atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gruodis

Valstybinis visuomenės sveikatos centras

 30

 

Aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos saugos bendro ekonominio mechanizmo sukūrimas

(Mokesčių už aplinkos teršimą, kaip sveikatos kainos substituto, įteisinimas ir kt.)

Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio visuomenės sveikatos centro atstovai

Aplinkos ministerijos atstovus

J.Juozaitienė,

J.Raistenskis

gruodis

Valstybinis visuomenės sveikatos centras

 31

 

Lietuvos ES derybinės pozicijos principai, problemos ir politika aplinkosaugos kryptyse

Aplinkos ministerijos atstovas

Aplinkos ministerijos, Europos komiteto, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gruodis

Inžinerinės ekologijos asociacija

 32

 

Šalies mokslo potencialo ir mokslo žinių panaudojimo aplinkosaugoje problemos ir galimybės

habil.dr. V.Baltrūnas, prof. habil.dr. P.Baltrėnas, dr. R.Baubinas, dr. R.Pakalnis, prof., habil. dr. J.Virbickas, habil.dr. M.Žalakevičius

Botanikos, Ekologijos, Geografijos ir Geologijos institutų, Aplinkos ministerijos atstovus

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gruodis

Ekologijos institutas

 33

 

Naujai įkurto valstybinio Lietuvos geologijos (gamtos istorijos) muziejaus problemos ir planai ateičiai

V.Baltrūnas (Geologijos instituto direktorius) ir I.Norvaišas (Lietuvos geologijos muziejaus direktorius)

Aplinkos ministerijos viceministrą, L.Vingelį (Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo skyriaus vedėją), R.Senapėdį (Kultūros ministerijos Muziejų skyriaus vedėją), Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto atstovus, kitus specialistus

V.Einoris,

K.Skamarakas

gruodis

Geologijos institutas

 34

 

Geriamojo vandens įstatymo projektas

K.Kadziauskienė (Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinis mitybos centras)

Š.Kučingis (Vilniaus universitetas)

Aplinkos, Ūkio, Žemės ūkio, Teisingumo ministerijų, Lietuvos geologijos tarnybos, Europos teisės departamento prie Vyriausybės, Lietuvos mokslų akademijos (prof. V.Juodkazį), Lietuvos vandens tiekėjų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus

V.Einoris,

J.Raistenskis

gruodis

Sveikatos apsaugos ministerija

 35

 

Lietuvis Respublikos pasirašytų bei ratifikuotų tarptautinių aplinkosauginių konvencijų ir jų protokolų, parengtų aplinkosauginių strategijų ir jų veiksmų planų bei programų, liečiančių biologinės įvairovės apsaugą, įsipareigojimai ir jų įgyvendinimas šalyje

habil.dr. M.Žalakevičius (Ekologijos institutas)

Ekologijos ir Botanikos institutų, Aplinkos ministerijos atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis

gruodis - sausis

Ekologijos institutas

 36

 

Komunalinių atliekų tvarkymo problemos, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus. Biodegraduojamų atliekų tvarkymo kryptys ir perspektyvos.

Aplinkos ministerijos atstovas

Aplinkos ministerijos, apskričių ir savivaldybių atstovus

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

J.Raistenskis

sausis

Ūkio ministerija

 37

 

Atliekų tvarkymo valstybinis valdymas,

Valstybinio sąvartynų strateginio plano įgyvendinimo politika

Aplinkos ministerijos atstovas

Aplinkos, ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovus

V.Baravykas,

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

sausis

Inžinerinės ekologijos asociacija

 38

 

Ypatingų ekologinių situacijų, kurių metu į aplinką patenka pavojingos cheminės medžiagos, valdymas

Aplinkos ministerijos specialistai, kurie vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos įstatymu organizuoja ypatingų ekologinių situacijų valdymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos specialistai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

sausis

Vidaus reikalų ministerija

 39

 

Orhus konvencijos ratifikavimas – pasirengimas ir terminai

N.Slavinskienė (Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus viršininko pavaduotoja), S.Znutienė (to paties skyriaus vyr. specialistė)

Regioninio aplinkos centro biuro Lietuvoje ir Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovus

J.Juozaitienė,

J.Raistenskis

sausis - vasaris

Regioninio aplinkos centro biuras Lietuvoje

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto I (rudens) sesijos darbų programa apsvarstyta ir patvirtinta komiteto posėdyje 2000 m. lapkričio 27 d., protokolas Nr. 8(8)-3.

 

Komiteto pirmininkas

dr.J.Raistenskis
Naujausi pakeitimai - 2000 11 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas