Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2000 11 27 dienos posėdį

1. Komitetas svarstė Valstybinės lietuviø kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-26. Šiame projekte detaliau apibrėžiami Komisijos uždaviniai, numatoma, kad Valstybinė lietuviø kalbos komisija steigia savarankiškas tarnybas – Kalbos inspekciją ir Kalbos turtinimo tarnybą, tikslinamos kitos iki šiol galiojančio įstatymo formuluotės. Dėl projekto posėdyje kalbėjo Kalbos komisijos pirmininkė Danguolė Mikulėnienė, Lietuviø kalbos instituto direktorius Artūras Judžentis. Išklausæs įvairiø nuomoniø Komitetas nusprendė daryti Valstybinės lietuviø kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete pertrauką. Įstatymo projektui IXP- 26 tobulinti sudaryti darbo grupæ iš šiø nariø: Stanislovo Buškevičiaus, Rolando Pavilionio, Gintaro Šileikio, Danguolės Mikulėnienės, Artūro Judženčio. Kadangi IXP-26 projekto svarstymas buvo įtrauktas į 2000 11 30 dienos plenarinio posėdžio darbotvarkæ, Komitetas paprašė Seimą numatyti to įstatymo projekto svarstymą plenariniame posėdyje po trijø savaičiø, kad darbo grupė galėtø projektą patobulinti, atsižvelgdama į posėdyje pareikštus siūlymus ir pastabas.

2. Kultūros viceministras Juozas Širvinskas ir laikinai Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktoriaus pareigas einantis Egidijus Mikšys paaiškino Komiteto nariams Šiaulių filharmonijos padėtį. Šiaulių rajono spaudoje rašoma, kad Šiaulių filharmonijos pastatą ketinama privatizuoti ir baiminamasi, kad mieste gali nelikti nė vienos koncertams tinkamos salės. Filharmonijos pastatas priklauso Turto fondui, todėl tokio pavojaus iš tiesų esama. Komitetas nutarė kreiptis į Vyriausybę ir siūlyti pastato neprivatizuoti, o perduoti į savivaldybės balansą, kad savivaldybė išnuomotų pastatą Filharmonijai.

3. Pagal Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymą perdavus Respublikinius profesinių sąjungų kultūros rūmus Darbininkų sąjungai ir Lietuvos darbo federacijai, tapo neaišku, kokiomis sąlygomis gali toliau veikti tuose rūmuose įsikūrę meno kolektyvai. Bandant šią problemą išsiaiškinti, į Komiteto posėdį buvo pakviesti Kultūros ministerijos, abiejų profesinių sąjungų ir meno kolektyvų atstovai. Labiausiai nesiseka susitarti dėl to, kas turėtų mokėti už komunalines paslaugas bei pastato remontą. Komitetas nutarė pasiūlyti, kad rūmų bendrasavininkiai ir Kultūros ministerija per 2 savaites sudarytų sutartį, kurioje nustatytų meno kolektyvų veiklos ir jų naudojamų patalpų išlaikymo sąlygas.

4. Apie Kultūros ir sporto rėmimo fondo veiklą ir lėšų paskirstymą Komiteto narius informavo Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Rimas Kurtinaitis ir kultūros viceministras Juozas Širvinskas. Į šio fondo tarybą deleguotas Komiteto narys Jonas Korenka.

5. Komitetas aptarė savo kuruojamø sričiø siūlomø perregistruoti ankstesnės Seimo kadencijos pradėtus svarstyti teisės aktus. Daugiausiai nebaigtø teisės aktø projektø yra iš Kultūros ministerijos kuruojamø sričiø. Nuspræsta prašyti Kultūros ministerijos peržiūrėti minėtus teisės aktø projektus ir informuoti Komitetą, kuriuos iš jø būtina toliau svarstyti.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 27.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas