Lietuvos Respublikos Seimas

20001120 BFK POSĖDIS

PAGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D A

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ

BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINMO

ĮSTATYMO PROJEKTO IXP-7

  1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Z.Balčytis, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, R.Karbauskis, K.Glaveckas, A.Kubilius, J.Lionginas, R.Palaitis, A.Skardţius, G.Đivickas..

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Valstybės kontrolė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Išvados ir siūlymai

17. Įvertinę Įstatymo projekte numatytas gauti pajamas bei išanalizavę asignavimų reikalingumą, siūlome:

17.1. Visus valstybės pinigų fondus apskaityti valstybės biudžeto pajamose ir asignavimuose.

 

17. 2. Pajamų dalyje įrašyti numatomas gauti skolintas lėšas bei grąžintinas paskolintas lėšas, o asignavimų dalyje numatyti visas išlaidas, susijusias su vidaus ir užsienio skola.

17.3. Sumažinti valstybės biudžeto pajamas 405 mln. Lt, iš jų: pridėtinės vertės mokestį - 356 mln. Lt, akcizų mokestį - 34 mln. Lt ir juridinių asmenų pelno mokestį - 15 mln. Lt.

 

17.4. Neskirti arba sumažinti asignavimus 54102 tūkst. Lt šiems asignavimų valdytojams:

- Vidaus reikalų ministerijai ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai - 17450 tūkst. Lt;

- Vyriausiajai rinkimų komisijai - 200 tūkst. Lt;

- Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui - 760 tūkst. Lt;

- viešajai įstaigai Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui - 2642 tūkst. Lt;

- Lietuvos šaulių sąjungai - 2100 tūkst. Lt;

- viešajai įstaigai Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutui - 379 tūkst. Lt;

- Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai - 590 tūkst. Lt;

- Lietuvos samariečių bendrijai - 472 tūkst. Lt;

- Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centrui - 117 tūkst. Lt;

- Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatui - 396 tūkst. Lt;

- viešajai įstaigai Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centrui - 1222 tūkst. Lt;

- Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai - 648 tūkst. Lt;

- Tradicinių religinių bendrijų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms - 4123 tūkst. Lt;

- dotacijoms politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms - 924 tūkst. Lt;

- Lietuvos Respublikos ambasados pastatui Taline rekonstruoti - 100 tūkst. Lt;

- Lietuvos Respublikos konsulato Kaliningrade teritorijai sutvarkyti - 100 tūkst. Lt;

- Lietuvos Respublikos ambasados rezidencijos Varšuvoje remontui - 100 tūkst. Lt;

- Svečių namams rekonstruoti - 300 tūkst. Lt;

- vidaus tarnybos I pulko kareivinių ir valgyklos pastatams rekonstruoti - 500 tūkst. Lt;

- Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai - 79 tūkst. Lt;

- Finansų ministerijai asignavimus, susijusius su valstybės skola (1600 tūkst. Lt ir 19300 tūkst. Lt) - 20900 tūkst. Lt.

Prireikus, siūlome tikslinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja valstybės biudžeto asignavimų skyrimą atskiriems asignavimų valdytojams.

18. Pagal Ūkio ministerijos pateiktus duomenis (2000 11 10 raštas Nr.12-09-7504), 1999 01 01 statybos darbų nebaigta už 3008 mln. Lt. Iš to galima daryti išvadą, kad nebaigtos statybos apimtys yra palyginti didelės ir įšaldytų valstybės lėšų problema yra aktuali.

Siūlome įpareigoti Vyriausybę spręsti šį nebaigtų statybų klausimą: nusprendus, kad objektas yra svarbus valstybės ar savivaldybės interesams ir turi būti baigtas statyti valstybės ar savivaldybės lėšomis, rasti atitinkamus lėšų šaltinius. Priešingu atveju siūlome pakeisti jo nuosavybės formą - jį parduoti arba perduoti.

Įstatymo projekto 1 priedėlyje nepaprastųjų išlaidų paskoloms dengti valstybės biudžeto asignavimų valdytojams numatoma skirti per 180 mln. Lt. Valstybės vardu ir su valstybės garantija skolintos lėšos ankstesniais metais buvo naudojamos investiciniams projektams finansuoti. Valstybės investicijų 2001-2003 metų programos projekte 2001 metais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojams numatyta investiciniams projektams skirti, t.y. statyti, rekonstruoti, remontuoti pastatus ir įsigyti pagrindines priemones iš Privatizavimo fondo, 250 mln. Lt, valstybės vardu pasirašytų paskolų - 280 mln. Lt ir paskolų su valstybės garantija - 380 mln. Lt. Mūsų nuomone, tai išankstinis (užslėptas) asignavimų valdytojų finansavimas. Pažymėtina, kad skolintos lėšos, kurios nukreipiamos Investicijų programai, turės būti grąžinamos, taigi asignavimų valdytojams ateityje bus numatomi valstybės biudţeto asignavimai paskoloms dengti.

1. Kitų metų biudžeto projektas, kaip ir ankstesnieji biudžetai, remiasi ne tikslais, kurie turi būti pasiekiami mokesčių mokėtojų lėšomis, bet asignavimų valdytojų poreikiais, nors pastaruosius ir bandoma įvilkti į programų ir strateginio planavimo rėmus. Nesant biudžete konkrečių rezultatų ir priemonių jiems pasiekti, neįmanoma nei sąmoningai apsispręsti dėl valstybės išlaidų būtinumo, nei kontroliuoti jų naudojimo tikslingumo ir efektyvumo.

Dėl laiko stokos vargu ar įmanoma iš esmės pakeisti 2001 metų biudžeto kokybę, tačiau galima ir būtina 2001 metų biudžeto projekte numatyti konkrečius (išmatuojamus) rezultatus, kurių pasiekimas yra finansuojamas, ir priemones, kurios bus vykdomos šiems rezultatams pasiekti. Įtraukus į biudžeto projektą rezultatus ir priemones, atsiras galimybė spręsti apie išlaidų būtinumą.

2. Fundamentaliam biudžeto mažinimui būtina nuosekliai revizuoti numatomas programas ir jų išlaidas, tikrinant, ar jos yra būtinos, tikslingos, ar nedubliuojamos kitos funkcijos ir programos, ar negalima panaudoti kitų resursų ir taip sumažinti išlaidas. Biudžete būtina atsisakyti visų švietėjiškų (ne švietimo) programų, komercinių struktūrų, veikiančių rinkos aplinkoje (tokių, kaip “Lietuvos paštas”), asociacijų finansavimo ir kitų nebūtinų išlaidų. Valstybės išlaidos turi atitikti jos prioritetus ir vykdomas reformas. Dabar gi, nepaisant vykdomų (ar bent jau deklaruojamų) darbų racionalizuojant valstybės institucijų veiklą, valstybės valdymo paprastosios išlaidos nesumažėjo, o visos išlaidos netgi padidėjo.

3. Nors į biudžetą įtraukta daug nebūtinų išlaidų, kai kurios jų, susijusios su prisiimtais valstybės įsipareigojimais, biudžete nenumatytos. Į biudžetą neįtrauktos išlaidos, reikalingos atsiskaityti su ūkio subjektais už iki 2001 biudžetinių metų pradžios atliktus darbus ir pateiktas prekes, bei kompensacijos už nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą. Siūlome įtraukti į Valstybės biudžetą lėšas, reikalingas atsiskaityti su ūkio subjektais ir sumas, reikalingas išmokėti kaip kompensacijos už nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą.

Dėl valstybės teikiamų garantijų

Ir toliau numatyta suteikinėti didžiules sumas garantijų projektams, kurie negali atsipirkti ir neatsipirks. Vadinasi, numatomos garantijos reiškia neišvengiamas ateities biudžeto išlaidas. Valstybės biudžeto įstatymo 6 straipsnyje numatytas 250 mln. Lt garantijų limitas garantijų institucijų ir draudimo įmonėms, taip pat 220 mln. Lt pasirašomų valstybės garantijų limitas (neįskaitant minėtų 250 mln. Lt), o 9 straipsnyje suteikiama teisė vyriausybei teikti valstybės garantijas paskoloms iki 380 mln. Lt valstybės investicijoms finansuoti. Nors paminėta, kad teikiant pastarąsias garantijas (380 mln. Lt) turi būti neviršytas valstybės grynojo skolinimosi limitas (220 mln. Lt), iš įstatymo teksto neaišku, koks yra bendras valstybės garantijų limitas (ir koks minimų limitų tarpusavio santykis – ar jie turėtų būti sumuojami, ar vienas kitą dengia). Be to, 9 straipsnis numato galimybę teikti valstybės garantijas skolai apmokėti “bei kitiems tikslams”, nenustatydamas tam jokių limitų. Įstatyme turėtų būti aiškiai nustatytas bendras valstybės garantijų ir skolos limitas, kokiais atvejais ir tikslais gali būti teikiama konkreti garantijų suma.

1. Didžioji dalis numatytų garantijų yra garantijos už valstybės institucijas dėl jų prisiimamų įsipareigojimų, nesant jokio skolos grąžinimo pagrindimo (pavyzdžiui, garantijos karinių objektų statybos projektams). Tokių garantijų suteikimas reiškia paprastą skolinį įsipareigojimą valstybės vardu - be jokių galimybių, kad subjektas, kurio naudai išduota garantija, paskolą gražins ne iš biudžeto lėšų. Tenka konstatuoti, kad didžioji šių garantijų dalis apskritai nėra garantijos, o tik į kitus metus nukeltos biudžeto išlaidos. Tokias “garantijas” reikėtų vadinti tikrais vardais – finansavimu iš valstybės biudžeto, ir prisiimti finansavimą tik esant aiškiems ir priimtiniems projektų tikslams ir realioms lėšoms juos finansuoti būtent iš tų metų biudžeto.

2. Siūlome nustatyti, kad valstybės garantijos paskoloms gali būti suteiktos tik tarptautinių organizacijų arba pagal tarptautinės paramos programas teikiamoms paskoloms, skirtoms aiškiems, priimtiniems ir valstybės funkcijas atitinkantiems tikslams pasiekti.

Dėl investicijų

1. Investicijų projektas ir toliau numato nepateisinamai didelį valstybės išlaidavimą, orientuojasi į naujus projektus, kurie neišvengiamai taps nebaigtomis “amžiaus statybomis”. Siūlome sumažinti planuojamas valstybės investicijas ir 2001 metais atsisakyti naujai pradedamų investicinių programų. Taip pat siūlome privatizuoti pradėtus ir nebaigtus statyti objektus, naujų objektų statybą palikti privačiam sektoriui.

2. Išlaidos, numatytos Investicijų projekte apskritai negali būti vadinamos investicijomis, nes neduoda kapitalo grąžos. Be to, dalis programų, vadinamų investicijomis, yra visiškai nesusijusios su ilgalaikio turto įsigijimu ar atnaujinimu. Valstybės investicijų programą būtina integruoti į valstybės biudžetą ir nedaryti skirtumo tarp investicinių ir kitų biudžeto finansuojamų programų.

Iš privatizavimo gaunamas lėšas siūlome naudoti tik privatizavimo išlaidoms padengti (kaip numatyta) bei perėjimui nuo einamųjų įmokų – einamosioms išmokoms pensijų sistemos prie privataus kaupiamojo pensijų draudimo finansuoti. Ši reforma yra gyvybiškai svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui ir visoms gyventojų kartoms, todėl kitoms reikmėms (pvz., santaupų kompensavimui) privatizavimo fondo lėšos turėtų būti skiriamos tik tuo atveju, jei pensijų reformai atidedama pakankamai lėšų. 2001 m. biudžeto įstatyme būtina skubiai atsisakyti atskiroms interesų grupėms tarnaujančio, neskaidraus ir konkurencijos sąlygas iškreipiančio valstybės investicijų finansavimo bei Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo Privatizavimo fondo lėšomis. Valstybės investicijų programoje esančius projektus, kuriems buvo numatytos privatizavimo fondo lėšų naudojimas, iš programos išbraukti, arba perskirstyti biudžeto lėšas kitų investicijų projektų sąskaita.

 

 

Iš esmės pritarti, tačiau galiojanti įstatyminė bazė tokios galimybės nenumato.

Galiojanti įstatyminė bazė tokios galimybės nenumato.

Pasiūlyti įvertinti Vyriausybei, atsižvelgiant į 2000 – 2004 m. programą.

 

Iš esmės pritarti ir pasiūlyti Vyriausybei, teikiant 2001m. valstybės biudžeto projektą į šiuos pasiūlymus atsižvelgti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pritarti.

 

 

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Iš esmės pritarti ir pasiūlyti Vyriausybei įvertinti Lietuvos laisvosios rinkos instituto pasiūlymus, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programą, bei atsižvelgti į šiuos pasiūlymus teikiant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą antrajam svarstymui. Seime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo liberalų frakcija

 

 

 

  

Lietuvos savivaldybių asociacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberalų frakcija mano, kad “2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo” įstatymo projektas, “Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams” įstatymo projektas bei Seimo rezoliucijos “Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių” projektas neatitinka naujai patvirtintos Seime Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, ir siūlo aukščiau minėtų įstatymų bei rezoliucijos projektus grąžinti Vyriausybei.

1. Nekompensuotos 1999 m. savivaldybių negautos pajamos – 189,1 tūkst. Lt

2. Vadovaujantis Savivaldybių biudžetų metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo 11 str. 5 ir 8 dalimis savivaldybėms 2000 m. nebuvo skirta 120016 tūkst. Lt kompensacija:iš jų:

-47529 tūkst. Lt dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų (savivaldybių išlaidos padidėjo 82337 tūkst. Lt- dešimtmečio mokymo reforma, mokesčio SODRAI padidinimas, akcizų mazutui padidinimas, elektros energijos kainų padidinimas ir kt., sumažėjo – 34808 tūkst. Lt panaikintos lengvatos tam tikroms gyventojų kategorijoms, sumažintas papildomam ugdymui skirtų valandų skaičius, sumažintos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos).

72487 tūkst. Lt pagal 11 str. 8 dalį, ateinančių biudžetinių metų pajamų dydis mažesnis už apskaičiuotą biudžetiniais metais šių pajamų dydį.

 1. Nesilaikant metodikos įstatymo 2001 m. savivaldybėms numatyta skirti 36878 tūkst. Lt mažesnę nei priklauso bendrosios dotacijos kompensaciją.
 2. 4. Nepateikti savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų pokytį pagrindžiantys skaičiavimai.

5. Savivaldybių išlaidos turėtų būti padidintos atsižvelgiant į :

 • Būsto įsigijimo (nuomos) koncepcijos metmenis – 100 mln. Lt ;
 • LR įstatymo “Dėl paramos mirties atveju” – 2,1 mln. Lt LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas Vyriausybės protokolinį sprendimą dėl išlaidų už šildymą ir karštą vandenį kompensavimo - 0,9 mln. Lt
 • Karo prievolės įstatymą – 10 mln. Lt
 • LR fizinių asmenų pajamų mokesčio 5 str. pakeitimą – 2 mln. Lt LR įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 5 str. papildymo įstatymŕ – 2 mln. Lt

LR rinkliavų įstatymą.

Savivaldybių biudžetų prognozuojamos išlaidos turėtų būti – 3 700 mln. Lt , biudžeto projekte savivaldybių išlaidos – 3 059 mln. Lt. Išlaidos turi būti padidintos – 641 mln. Lt

Prognozuojama išlaidų dalis nuo visų valstybės ir savivaldybės išlaidų – 38,53 proc.

Prognozuojamos visų savivaldybių mokestinės pajamos – 2800 mln. Lt

Prognozuojamos visų savivaldybių nemokestinės pajamos – 50 mln. Lt

Vidutinė savivaldybių nemokestinių pajamų dalis tarp visų mokestinių pajamų proc. 1,78

Prognozuojamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Prognozuojama valstybės biudžeto bendroji dotacija – 850 mln. Lt

Prognozuojami savivaldybių finansinį išlyginimŕ lemiantys rodikliai: H- 0,8, m12 – 0,2; m14- 0,2

Pritarti.

 

 

 

 

 

 Pasiūlyti Vyriausybei, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000 – 2004 metų veiklos programą įvertinti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus.

 

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Pasiūlymai pateikiami 2 priedėlyje.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Seimo narių pasiūlymai pateikiami 1 priedėlyje (Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvada)

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Seimo komitetų išvados ir pasiūlymai bei BFK išvada dėl šių pasiūlymų pateikiami 1 priedėlyje.

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą, numatytŕ 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į:

 • Vyriausybės 2000 – 2004 metų programą, joje išdėstytus prioritetus ir veiklos kryptis;
 • Seimo komitetų, Seimo narių išvadas ir pasiūlymus,
 • Valstybės kontrolės išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto projekto:

1) sumažinti valstybės biudžeto pajamas 405 mln. Lt, iš jų: pridėtinės vertės mokestį - 356 mln. Lt, akcizų mokestį - 34 mln. Lt ir juridinių asmenų pelno mokestį - 15 mln. Lt.(įvertinti Vyriausybei, atsižvelgiant į 2000 – 2004 m. programą);

2) neskirti arba sumažinti asignavimus 54102 tūkst. Lt asignavimų valdytojams, prireikus, tikslinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja valstybės biudžeto asignavimų skyrimą atskiriems asignavimų valdytojams;

(Valstybės kontrolės 2000 11 15 raštas Nr.140-05-2635)

 • Lietuvos laisvosios rinkos instituto pasiūlymus:

  1. fundamentaliam biudţeto mažinimui nuosekliai revizuoti numatomas programas ir jų išlaidas, tikrinant, ar jos yra būtinos, tikslingos, ar nedubliuojamos kitos funkcijos ir programos, ar negalima panaudoti kitų resursų ir taip sumažinti išlaidas. Biudžete būtina atsisakyti visų švietėjiškų (ne švietimo) programų, komercinių struktūrų, veikiančių rinkos aplinkoje (tokių, kaip “Lietuvos paštas”), asociacijų finansavimo ir kitų nebūtinų išlaidų. Valstybės išlaidos turi atitikti jos prioritetus ir vykdomas reformas;
  2. į biudžetą neįtrauktos išlaidos, reikalingos atsiskaityti su ūkio subjektais už iki 2001 biudžetinių metų pradžios atliktus darbus ir pateiktas prekes, bei kompensacijos už nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą. Įtraukti į Valstybės biudžetą lėšas, reikalingas atsiskaityti su ūkio subjektais ir sumas, reikalingas išmokėti kaip kompensacijos už nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą;
  3. nustatyti, kad valstybės garantijos paskoloms gali būti suteiktos tik tarptautinių organizacijų arba pagal tarptautinės paramos programas teikiamoms paskoloms, skirtoms aiškiems, priimtiniems ir valstybės funkcijas atitinkantiems tikslams pasiekti;
  4. sumažinti planuojamas valstybės investicijas ir 2001 metais atsisakyti naujai pradedamų investicinių programų. Taip pat privatizuoti pradėtus ir nebaigtus
  5. statyti objektus, naujų objektų statybą palikti privačiam sektoriui;

  6. iš privatizavimo gaunamas lėšas naudoti tik privatizavimo išlaidoms padengti (kaip numatyta) bei perėjimui nuo einamųjų įmokų – einamosioms išmokoms pensijų sistemos prie privataus kaupiamojo pensijų draudimo finansuoti. 2001 m. biudžeto įstatyme būtina skubiai atsisakyti atskiroms interesų grupėms tarnaujančio, neskaidraus ir konkurencijos sąlygas iškreipiančio valstybės investicijų finansavimo bei Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo Privatizavimo fondo lėšomis. Valstybės investicijų programoje esančius projektus, kuriems buvo numatytos privatizavimo fondo lėšų naudojimas, iš programos išbraukti, arba perskirstyti biudžeto lėšas kitų investicijų projektų sąskaita.

Biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymai

  1. Apsvarstyti galimybę atsižvelgiant į Tarptautinių finansinių institucijų bei vietos ekspertų prognozes dėl 2001 m. makroekonominių rodiklių, koreguoti realaus bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę, numatant 2001 m. realaus BVP augimą – 3,0 procento.
  2. Atsižvelgiant į numatomą makroekonominių rodiklių augimo prognozės koregavimą, atitinkamai patikslinti nacionalinio biudžeto planuojamas pajamas.

  1. Atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas dėl mokesčių įstatymų pakeitimų bei įvertinus jau priimtų įstatymų (Rinkliavų įstatymas) įtaką 2001 metų nacionalinio biudžeto pajamoms, patikslinti nacionalinio biudžeto planuojamas pajamas. Kartu su 2001 metų biudžeto projektu pateikti mokesčių įstatymų pakeitimų įstatymų projektus.
  2. Nustatant Vyriausybės 2001 metų finansavimo prioritetus atkreipti dėmesį į:

 • Socialinės infrastruktūros vykdomų reformų eigą ir jų rezultatyvumą;
 • teisėsaugai ir teisėtvarkai skiriamus asignavimus. Atkreipti dėmesį į būtinumą peržiūrėti visų jėgos struktūrų vykdomas funkcijas, siekiant, kad jos nebūtų dubliuojamos;
 • peržiūrėti kultūros ir švietimo sričiai skiriamus asignavimus;
 • peržiūrėti sveikatos apsaugai skiriamus asignavimus, bei atkreipti dėmesį, kad dar nėra baigta sveikatos priežiūros sistemos reforma.

  1. Atsiţvelgiant į Vyriausybės 2000 –2004 metų veiklos programą ir prioritetus, spręsti žemės ūkio finansavimo klausimus:

 • peržiūrėti melioracijos darbų finansavimo mechanizmą, siekiant, kad visi žemės savininkai ir naudotojai skirtų lėšas melioracijos įrenginių priežiūrai;
 • apsvarstyti ir, prireikus patikslinti, cukraus akcizo mokėjimo tvarką;

  1. Atsižvelgiant į Vyriausybės 2000 –2004 metų veiklos programą, įvertinti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus, patikslinti savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, atkreipiant pačių savivaldybių dėmesį į būtinumą pradėti reformas socialinės infrastruktūros ir ypač švietimo srityse.

7. Atsižvelgti į Biudžeto ir finansų komiteto siūlymą 2001 m. sumažinti krašto apsaugai skiriamus asignavimus, koreguojant Krašto apsaugos finansavimo strategijos įstatyme nustatytus krašto apsaugos sistemos finansavimo pagal programas santykinius rodiklius ( 2001 m. – 1,95-2,00 proc. bendrojo vidaus produkto), bei patikslinti krašto apsaugos sistemos išlaidų skaičiavimo metodiką.

8. Atsižvelgti į Biudžeto ir finansų komiteto siūlymą ir apsvarstyti galimybę, 2001 metams Mokslui ir studijoms skirti 1,3 – 1,4 proc. BVP, atkreipiant ypatingą dėmesį į reformų paspartinimą švietimo ir mokslo srityse, aukštų technologijų parkų steigimą.

(Komitetas nenurodo papildomų išlaidų finansavimo šaltinio).

9. Skiriant 2001 metams asignavimus valstybės institucijų ir įstaigų vykdomoms programoms, užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai asignavimų toms programoms, kurioms valstybės lėšų skyrimas yra būtina sąlyga finansinei paramai iš užsienio gauti ( ES fondai, SAPARD, ISPA lėšos).

10. Nustatyti, kad vienas iš svarbiausių socialinių valstybės prioritetų - kova su narkomanijos plitimu. 2001 metams padidinti Nacionalinei narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programai skiriamas lėšas, numatant, kad Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų žinybų, dalyvaujančių narkomanijos prevencijos programoje, lėšos šiems tikslams biudžete būtų nurodytos atskira eilute. Apsvarstyti galimybę, visiems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams 2001 m. paprastosioms išlaidoms skiriamus asignavimus sumažinti 1 procentu ir šias lėšas – 7000 tūkst. Lt - skirti Nacionalinei narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programai.

11. Apsvarstyti galimybę valstybės biudžeto asignavimų valdytojų spaudiniams skiriamas išlaidas sumaţinti 20 proc. (nemažinant šių išlaidų Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms) ir sutaupytas lėšas – 2000 tūkst. Lt bei BFK siūlomus sumažinti asignavimus atskiriems asignavimų valdytojams – 3107 tūkst. Lt (Lietuvos Respublikos Prezidentūrai – 1200 tūkst. Lt, Lietuvos Respublikos Seimui – 1567 tūkst. Lt, Seimo kontrolierių įstaigai – 240 tūkst. Lt, Vyriausiajai rinkimų komisijai – 100 tūkst. Lt) viso 5107 tūkst. Lt skirti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo reformos antrojo etapo programai - bendrojo lavinimo vadovėlių fondams atnaujinti.

12. Atkreipti ypatingą dėmesį į integruotų informacinių sistemų diegimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir Muitinės departamente. Pasiūlyti Vyriausybei pavesti Ūkio ministerijai sudaryti tarpžinybinę komisiją, kuri išanalizuotų ir įvertintų šiose institucijose diegiamų informacinių sistemų integracijos laipsnį, bei pateiktų išvadas ir pasiūlymus dėl galimybių sujungti Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento, Pasienio policijos departamento ir Policijos departamento informacines sistemas į bendrą unifikuotą informacinę sistemą, numatant šios programos vykdymo etapus bei finansavimo poreikį. Iki kūriamos sitemos tikslų ir rezultatų nustatymo sustabdyti šių programų finansavimą.

13. Ryšium su Vyriausybės kanceliarijoje 2001 m. numatoma vykdyti nauja programa - “Valstybės valdymo institucijų veiklos gerinimas” - užtikrinti, kad Vyriausybės kanceliarijos informacinė sistema būtų suderinta su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros informacinėmis sistemomis.

14. Patikslinti įstatymo projektą įvertinant 2000m. spalio 17 d. priimtą Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos panaikinimo ir Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo įstatymą.

15. Atkreipti Vyriausybės dėmesį į valstybės biudžeto asignavimų valdytojų transporto išlaikymui skiriamas lėšas. Pagal 2000 m. patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų suvestinę pagal ekonominę klasifikaciją iš viso transporto išlaikymui skirta 69545 tūkst. Lt. Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir įsigijimo tvarką ir išlaidų limitus reglamentuoja LR Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1341 “Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose”, kuriame limitai nustatomi procentais nuo paprastųjų išlaidų. Toks skaičiavimo būdas, kai vienų išlaidų limitas priklauso nuo kitų išlaidų kitimo nėra ekonomiškai pagrįstas. Būtų tikslinga tikslinant 2001 metų valstybės biudžeto išlaidų dalį, patikslinti minėtą nutarimą, bei rasti galimybių sumažinti valstybės biudžeto išlaidas transporto išlaikymui.

 1. 16. Atkreipti Vyriausybės dėmesį ir iš esmės spręsti klausimą dėl:

 • Seimo kontrolierių įstaigai perduoto pastato Gedimino pr. 27/2, apsvarstant ar tikslinga, šį pastatą laikyti Seimo kontrolierių įstaigos balanse, kadangi lėšos šio pastato rekonstrukcijai 2001 m. nėra numatytos, o SKĮ moka šio pastato eksploatacines išlaidas;
 • Užsienio reikalų ministerijai perduotų Svečių namų, apsvarstant galimybę šias patalpas privatizuoti;
 • Vyriausybės kanceliarijai priklausančių tarnybinių butų ir poilsio namų “Auska”, pagreitinant sprendimo priėmimą.

17. Atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas dėl apskričių reformos vykdymo ir savivaldybių teisių išplėtimo, sustabdyti savivaldybių objektų perdavimo apskritims procesą ( Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis dėl Klaipėdos priklausomybės ligų centro perdavimo Klaipėdos apskričiai).

18. Sumaţinti 2001 metams asignavimus đioms institucijoms:

  1. Lietuvos Respublikos Prezidentūrai – paprastosioms išlaidoms skiriamus asignavimus - 1200 tūkst. Lt (iš jų asignavimus darbo užmokesčiui 200 tūkst. Lt, transporto išlaikymui – 350 tūkst. Lt, medalių gamybai – 400 tūkst. Lt, išlaidas kitiems būtiniems darbams – 250 tūkst. Lt);
  2. Lietuvos Respublikos Seimui - paprastosioms išlaidoms skiriamus asignavimus 1567 tūkst. Lt, iš jų asignavimus darbo užmokesčiui - 700 tūkst. Lt., įnašus socialiniam draudimui – 217 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms – 650 tūkst. Lt (iš jų: transporto išlaikymas – 300 tūkst. Lt, spaudiniai- 250 tūkst. Lt, kvalifikacijos kėlimas - 100 tūkst. Lt);
  3. Seimo kontrolierių įstaigai paprastosioms išlaidoms skiriamus asignavimus – 240 tūkst. Lt, pasiūlant SKĮ peržiūrėti etatų struktūrą bei funkcijas;
  4. Vyriausiajai rinkimų komisijai programai “LR Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų organizavimas” – asignavimus paprastosioms išlaidoms – 100 tūkst. Lt;
  5. Vyriausybės kanceliarijai sumažinti asignavimus paprastosioms išlaidoms programai “Valstybės valdymo institucijų veiklos gerinimas” 1000 tūkst. Lt, paliekant galimybę Vyriausybės kanceliarijai pagrįsti 2001 m. biudžete programai vykdyti numatytų lėšų poreikį;
  6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.3 programai materialinei paramai jos reikalingiems asmenims asignavimus 605 tūkst. litų, kadangi tai ne valstybės funkcija;
  7. (Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymas)

  8. apsvarstyti ir įvertinti galimybę 2001 m. numatomas valstybės skolos aptarnavimo išlaidas sumažinti apie 100 000 tūkst. Lt (nuo 1 108 800 tūkst. Lt iki 1 008 800 tūkst. Lt). Šis sumažinimas galėtų būti atliktas peržiūrėjus specialiųjų atidėjimų poreikį AB “Mažeikių nafta”, Lietuvos ir JAV AB “Klaipėdos nafta” bei kitoms bendrovėms suteiktoms paskoloms su valstybės garantija, atsižvelgiant į šių akcinių bendrovių ekonomines bei finansines galimybes pačioms susigrŕţinti gautŕsias paskolas.

19. Esant galimybei nemažinti asignavimų 2001 m. palyginus su 2000 m. šioms institucijoms:

 • Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos;
 • Uţsienio reikalų ministerijai paprastosioms išlaidoms skiriamus asignavimus;
 • Valstybinei ligonių kasai valstybės biudžeto įmokos už valstybės privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis.

20. Esant galimybei padidinti asignavimus:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomoms programoms;

(nurodytoms Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadoje)

 • Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

21. Iš esmės pritarti asignavimų perskirstymui tarp asignavimų valdytojų ir programų:

  1. sumaţinti asignavimus 14626 tūkst. litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.2 programai “Socialinių paslaugų vystymas valstybinėse stacionariose globos įstaigose ir kitose ministerijai pavaldžiose institucijose” ir šia suma padidinti asignavimus Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1.10 programai “Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.2.2);
  2. (Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymas)

  3. padidinti asignavimus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo programai “1.5. Tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimas” - 562,0 tūkst. Lt , programai 1.6 . Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis” - 566,0 tūkst. Lt, atitinkamai sumažinant apskričių administracijoms numatytas lėšas žemės ūkio institucijų išlaikymui;
  4. (Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pasiūlymas. Įvertinus tai, kad nurodytas finansavimo šaltinis nepriklauso ŠMK komiteto kompetencijai, galutinį sprendimą priimti Vyriausybei);

   3) padidinti asignavimus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo programai “1.4.Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000 – 2006 metų programos įgyvendinimas” - 1.695 tūkst. Lt;( iš jų paprastosioms išlaidoms – 1.595 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 1.185 tūkst. Lt, nepaprastosioms išlaidoms – 100 tūkst. Lt, atitinkamai sumažinant asignavimus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos programoms “4.9. Informacinės visuomenės kūrimas ir plėtra 12.8.1” - 600 tūkst. Lt, “4.10. E- Vyriausybės kūrimas 12.8.1” - 595 tūkst. Lt; bei Švietimo ir mokslo ministerijos programai “1. 10 Švietimas informacinei visuomenei 4.6.3” - 500 tūkst. Lt.

   (Seimo nario A. Saudargo pasiūlymas, galutinį sprendimą priimti Vyriausybei)

  5. padidinti asignavimus Nacionalinės sveikatos tarybai 8 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų, atitinkamai sumažinant asignavimus investicinėms sveikatos programoms arba Sveikatos apsaugos ministerijos programoms;
  6. (Sveikatos reikalų komitetas)

  7. perkelti 882 tūkst. Lt (iš jų – 60 tūkst. Lt nepaprastųjų išlaidų), skirtus Tarptautinei moterų konferencijai organizuoti 2001 m. Vilniuje, iš 1.2 programos į 1.5 programą;
  8. (Užsienio reikalų komiteto pasiūlymas)

  9. sumažinti asignavimus Vidaus reikalų ministerijos vykdomoms programoms viso – 6000 tūkst. Lt (darbo užmokesčiui – 4200 tūkst. Lt (10 proc.), socialinio draudimo įmokoms – 1300 tūkst. Lt, transporto išlaikymui – 500 tūkst. Lt) ir iš šios sumos skirti Vidaus reikalų ministerijos struktūriniams padaliniams: Informatikos ir ryšių, Migracijos ir Tardymo departamentams – 2500 tūkst. Lt bei padidinti asignavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM - 3500 tūkst. Lt.

(Seimo nario Alg. Butkevičiaus pasiūlymas, galutinį sprendimą priimti Vyriausybei).

22. Padidinti asignavimus šiems asignavimų valdytojams:

  1. Kultūros ministerijai - kultūros reikmėms - 28000 tūkst. Lt;
  2. (Finansavimo šaltinis – specialiajai Valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programai numatytos lėšos, paliekant galimybę Vyriausybei įvertinti pasiūlyto finansavimo šaltinio realumŕ).

   (Seimo nario G. Vagnoriaus pasiūlymas)

  3. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai - 10 tūkst. Lt.;
  4. ( Finansavimo šaltinis – Valstybės kontrolės ir Žmogaus teisių komiteto siūlymas nefinansuoti viešųjų įstaigų ir kitų visuomeninių organizacijų)

   (Žmogaus teisių komiteto siūlymas)

  5. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui - Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje - 500 tūkst. Lt, Punsko lietuvių kultūros namams - 400 tūkst. Lt ; (Finansavimo šaltinis – asignavimų viešosioms įstaigoms ir visuomeninėms organizacijoms mažinimas)

(Žmogaus teisių komiteto siūlymas)

23. Dėl Valstybės investicijų 2001 – 2003 metų programos

1) Valstybės investicijų 2001–2003 metų programą grąžinti Vyriausybei patikslinti;

2) į investicijų programą siūlome netraukti naujų objektų (išskyrus tuos projektus, dėl kurių priimti tarptautiniai įsipareigojimai arba įpareigota vykdyti įstatymu);

3) spręsti probleminių projektų tolesnio finansavimo klausimus pagal Vyriausybės nustatytus prioritetus;

4) investicijas koncentruoti užbaigiamiems objektams ir objektams numatytiems įvesti tam tikrais ciklais;

5) skirti lėšas institucijoms informacinės sistemos plėtrai finansuoti tik po diegiamų projektų tikslingumo ir efektyvumo nustatymo;

6) sudaryti komisijŕ, kuri inventorizuotų nebaigtos statybos objektus, išanalizuotų jų būklę ir atitinkamus projektus pasiūlytų įtraukti į privatizuojamų objektų

sŕrađŕ.

  1. išanalizuoti galimybę ateityje Valstybės investicijų programą integruoti į Valstybės biudžetą.

24. Pagal galimybes išnagrinėti iš valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir savivaldybių gautus raštus.(2 priedėlis)

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: K.Glaveckas

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

Priedai:

Seimo komitetų, išvados ir pasiūlymai (1 priedėlis).

Valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir savivaldybių raštai (2 priedėlis)

 

1 priedėlis

 

 

SEIMO KOMITETŲ IŠVADOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO

IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ

PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-7

 

 

KOMITETAI

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

BFK IŠVADA

Aplinkos apsaugos komitetas

1. Siūlyti grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei patobulinti atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos komiteto aplinkosauginius pasiūlymus:

1.1. Vyksta derybų su Europos aplinkos apsaugos agentūra procesas. Politiniu požiūriu tai yra svarbus Lietuvai žingsnis, kadangi tai yra pirmoji Europos Sąjungos institucija, į kurią Lietuva įstoja dar netapus Europos Sąjungos nare. Nuo 2001 m. tikimasi, kad Lietuva taps Tarptautinės Europos aplinkos agentūros nare. Nario mokestis sudarys apie 103 tūkst. eurų. Šis mokestis dalinai (75 %) bus mokamas PHARE lėšomis, likusią dalį turės mokėti Lietuva. Todėl papildomai reikia 100 tūkst. Lt.;

1.2 Vykstant deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje ir vykdant Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2000 09 20 posėdžio protokolo Nr. 47 (246) – 1 sprendimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 10 02 pavedimą Nr. 22-8571, būtina 2001 m. skirti specialųjį atašė į Lietuvos nuolatinę misiją Europos Sąjungoje. Tam reikalinga numatyti apie 285 tūkst. Lt (19.1 programa 13.9.1 funkc. klasif. kodas);

1.3 2. Vykdant Valstybės valdymo tolesnės reformos komisijos pasiūlymus reorganizuojama Hidrografinio tinklo tarnyba ir likviduojamas Žuvų išteklių departamentas. Tam 2001 m. valstybės biudžeto projekte numatyta tik išlaidos, reikalingos atsiskaitymui su atleidžiamais darbuotojais 319,0 tūkst. Lt, tačiau 1999 m. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 682 “Dėl žuvininkystės administravimo pertvarkymo “ Aplinkos ministerijai priskirtos žuvų išteklių apsaugos ir kontrolės funkcijos. Įvertinus esamą situaciją, nuo 2001 m. sausio 1 d. Hidrografinio tinklo tarnyba (su 14 darbuotojų etatų) reorganizuojama į Vandens išteklių departamentą (2000 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 321 “ Dėl Hidrografinio tinklo tarnybos reorganizavimo“) Šiam departamentui pavedama vykdyti funkcijas, susijusias su vandens ir žuvų išteklių apsauga, jų tausojimu ir atkūrimu, įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus minėtose srityse. Vandens išteklių departamento funkcionavimui 2001 m. valstybės biudžeto projekte papildomai reikėtų 662,0 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų (darbo užmokesčiui – 383,0 tūkst. Lt, įmokoms soc. draudimui 103,0 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms – 226,6 tūkst. Lt). (19.1 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

1.4 Atsižvelgiant į 2000 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Strateginio planavimo komiteto posėdžio protokolo nuostatą dėl netęstinų programų (priemonių) sąrašo, nuo 2001m. sausio 1 d. bus panaikintas Aplinkos ministerijos Autoūkis. Įvertinus išlaidas, susijusias su “Autoūkio” likvidavimu bei atsiskaitymu už transporto paslaugas 2001 m. valstybės biudžeto projekte reikėtų numatyti 328 tūkst. Lt. (19.2 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

 

1.5 Vykdant 2000 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto pasitarimo protokolo “Dėl ministerijos pristatytų strateginių veiklos planų” 1.1.4 punkto reikalavimus, paprastosios išlaidos programai “Bendrosios aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas” (19.1 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas) palyginus su 2000 m. sumažėjo 2319,0 tūkst. Lt. Kadangi apie 75 procentus šios programos išlaidų sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir įmokoms soc. draudimui, tai kitos išlaidos institucijų išlaikymui sumažėja apie 30 procentų. Siekiant užtikrinti gamtos išteklių kontrolės funkcijų vykdymą, išlaidas minimaliai reikėtų padidinti 500,0 tūkst. Lt (padidinant išlaidas valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių transporto priemonių išlaikymui);

 

1.6 Europos Sąjungos finansuojamų projektų dėka Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras įsigijo automatinę radiacijos lygio ankstyvojo perspėjimo sistemą. Ši įranga padeda efektyviai ir kokybiškai vykdyti aplinkos stebėjimus, atlikti tarptautinį lygį atitinkančius laboratorinius tyrimus, nustatyti aplinkos teršimo šaltinius, apdoroti gautis rezultatus. Minėtos sistemos eksploatacijai 2001 m. iš valstybės biudžeto papildomai reikėtų skirti 180,0 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų (19.2 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

 

1.7 2000 m. rugsėjo 1 d. Strateginio planavimo komiteto pasitarimo protokole Nr. 17 pasirengimui narystei ES (progr. 21.1) numatyta skirti 3,025 mln. litų. Tuo tarpu biudžeto projekte šiai programai siūloma 2,875 mln. Lt. Be to, Europos Komisijos sprendimu (ISPA reglamentas Nr. 1267/1999) įsteigtas Stojimo struktūrinės politikos instrumentas (ISPA). Lietuvai 2000-2006m. laikotarpiui kasmet skiriama po 25 mln. eurų infrastruktūriniams aplinkosaugos projektams finansuoti. Šiems projektams parengti ISPA taip pat numato skirti lėšas, tačiau su sąlyga, kad 25% reikalingų lėšų, skirtų pagalbą gaunanti šalis. 2000-2002 m. ISPA lėšomis numatomų įgyvendinti aplinkosauginių projektų parengimui būtina skirti 1,2 mln. Lt , t.y. 25 % reikalingų lėšų, o likusi dalis (75 %) būtų finansuojama iš ISPA (21.01 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

 

1.8 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 642 patvirtino Nevėžio upės aplinkosauginio ir technologinio vandens debito palaikymo programą. Pagal šią programą Nevėžio upės aplinkosauginiam vandens debitui, tinkamai vandens kokybei ir ekosistemų stabilumui užtikrinti, Panevėžio miesto ir regiono vandens vartotojų reikmėms tenkinti būtina ( sausuoju metų laikotarpiu) papildyti Nevėžio vandens išteklius iš Šventosios upės, panaudojant Kovarsko siurblinę. Šiam tikslui būtina numatyti 500 tūkst. Lt Lėšas tikslinga skirti per Panevėžio apskrities viršininko administraciją;

1.9 Kai kuriuose Lietuvos Respublikos regionuose, o ypač pietinėje ir pietvakarinėje jos dalyje nuo 1990 m. pradėjo gausėti upinių mašalų (Byssodon maculatus), dėl kurių antpuolių labai suprastėjo šių regionų žmonių darbo ir poilsio sąlygos. Nuo 1996 m. Aplinkos apsaugos ministerijos bei mokslo institucijų jėgomis pradėta tirti šios populiacijos būklė. 1998 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 484 buvo patvirtinta Upinių mašalų populiacijos reguliavimo programa. Joje numatytoms priemonėms įgyvendinti 1999 m.Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš Privatizavimo fondo skyrė 300 tūkst. Lt, 2000 m. – 150 tūkst. Lt. Dalį trūkstamų lėšų šiam tikslui skyrė Alytaus apskrities savivaldybės. Įgyvendintos priemonės buvo efektyvios, 2000 m. vasarą Pietų Lietuvos gyventojai turėjo geras sąlygas dirbti ir poilsiauti, tačiau pagal patvirtintą programą upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemones būtina taikyti ir 2001 m. Tam reikia ne mažiau kaip 300 tūkst. Lt. Už šias lėšas būtų perkamas biologinis preparatas Vecto Bac bei apmokamas preparato išpurškimas. Lėšas tikslinga skirti per Alytaus apskrities viršininko administraciją;

1.10 Būtinas 1997 m. gegužės 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 483 (Žin., 1997, Nr. 44-1088) patvirtintos pesticidų (apie 2000 tonų) tvarkymo programos įgyvendinimas ir tam reikalinga skirti bent 0,5 mln. Lt;

1.11 2000 01 26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu “Dėl Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo” Aplinkos ministerijai buvo pavesta parengti Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo programą. Programa patvirtinta 2000 02 24 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 72. Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos būtina numatyti 254 tūkst. Lt. šiai programai įgyvendinti;

1.12 Vykdant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą būtina užbaigti šalies teritorijos bendrąjį planą, vykdyti šio plano operatyviojo planavimo darbus, toliau formuoti ir vystyti Teritorijų planavimo duomenų banką bei Teritorijų planavimo dokumentų registrą, pervesti galiojančių miestų bendrųjų planų sprendinius iš analoginės į skaitmeninę formą, parengti pasienio teritorijų plėtros projektus (tarptautiniai nacionalinio lygmens projektai su Lenkija, Baltarusija, Latvija, Rusijos Kaliningrado sritimi). Lietuvos Respublikos 2001m. valstybės biudžeto projekte tik šalies bendrajam planui (20.01 programa 11.03.01 funkc. klasif. kodas) numatytas 298 tūkst. Lt. finansavimas.Kad vykdyti likusius minėtus teritorinio planavimo darbus būtinas papildomas 1410 tūkst. Lt. finansavimas. Prašyti papildomai skirti bent 700 tūkst. Lt. pradėtiems darbams užbaigti;

Valstybės investicijų 2001-2003 m. programos projektui turime šias pastabas:

1.13 Valstybės investicijų 2001-2003 m. programos projekte Aplinkos ministerijai nepakankamai numatyta (1,0 mln. Lt) skirti nepaprastųjų išlaidų JTC laboratorijos rekonstrukcijai užbaigti. Pagal sutartį su rangovu numatyta tai atlikti 2001 m. balandžio mėn.,todėl atsiskaitymui už šiuos darbus būtina skirti dar 1,3 mln. Lt.;

1.14. Ignalinos r. savivaldybė 2000 m. pradėjo statyti Ignalinos miesto valymo įrenginius su daline vandentvarkos renovacija. Šio objekto finansavimui pagal 2000 02 21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.181 “Dėl valstybės investicijų 2000 – 2002 metų (2000 metai) programos” yra skirta 1.3 mln. Lt privatizavimo fondo lėšų ir 3.2 mln. Lt paskolos su valstybės garantija. Šiais metais yra naudojamos privatizavimo fondo, t.y. 1.3 mln. Lt paskolos – 1.5 mln. Lt lėšos. Iki 2000 metų pabaigos planuojame atlikti darbų už 3.0 mln. Lt ir skirtos lėšos 2000 metais bus visiškai išnaudotos. Gamtosaugos objektų statyba yra prioritetinė valstybės šaka, todėl, mūsų nuomone, yra per mažai paskirta lėšų iš valstybės pusės. Privatizavimo fondo lėšos sudaro 20% objekto statybos vertės, savivaldybės indėlis (Danijos grantas) – 30% ir paskola 50%, kai kitų panašių objektų statyba vykdoma visiškai arba iki 50% iš valstybės biudžeto. Toks lėšų paskirstymas labai apsunkina Ignalinos r. savivaldybės tolimesnių metų biudžetą, kai reikės grąžinti pasiskolintas lėšas. Atsižvelgdami į paminėtas sąlygas prašome į Valstybės investicijų 2001 m. programoje papildomai numatyti 1.0 mln. litų valstybės biudžeto lėšų (privatizavimo fondo) Ignalinos miesto nuotėkų valymo įrenginių statybos užbaigimui;

1.15 Prašyti Vyriausybės rasti papildomus finansavimo šaltinius išlaidoms išvadoje nurodytoms programoms.

 

 

 Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlius realius šių išlaidų finansavimo šaltinius, pasiūlymui pritarti.

 

 Nepritarti.

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlius realius šių išlaidų finansavimo šaltinius, pasiūlymui pritarti.

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlius realius šių išlaidų finansavimo šaltinius, pasiūlymui pritarti.

 

 

Pasiūlyti spręsti Vyriausybei (nenurodytas finansavimo šaltinis).

 

 

 

 

 Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlius realius šių išlaidų finansavimo šaltinius, pasiūlymui pritarti.

 

 

 Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlius realius šių išlaidų finansavimo šaltinius, pasiūlymui pritarti.

Neradus šaltinio, pasiūlyti Aplinkos ministerijai, nustatyti prioritetus ir perskirstyti asignavimus tarp programų.

 

Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlius realius šių išlaidų finansavimo šaltinius, pasiūlymui pritarti.

 

 

 

 

 

Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlyti Vyriausybei apsvarstyti į investicinę programą įtrauktus gamtosauginius objektus ir prireikus, perskirstyti asignavimus tarp investicinių projektų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos komitetas

Grąžinti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir su juo susijusius teisės aktų projektus iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į naujos Vyriausybės programą, joje išdėstytus prioritetus ir veiklos kryptis.

esmės pritarti. Pasiūlyti Vyriausybei patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į 2000 – 2004 m. programą.

Kaimo reikalų komitetas

  1. Grąžinti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektŕ tobulinti.

2. Rekomenduoti Vyriausybei, tobulinant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:

1)Laikytis Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnyje (Reguliavimo lėšų šaltiniai) ir 9 straipsnyje (Tikslinis finansavimas) įtvirtintų nuostatų.

2)Melioracijai ir rūgščių dirvų kalkinimui skirti bent du kartus daugiau negu numatyta skirti 2000 metais.

3)Žemės reformai skirti du kartus daugiau lėšų negu numatyta projekte.

4)Garantuoti SAPARD programos reikiamą ( 68 milijonų litų) finansavimą iš Valstybės biudžeto.

5)Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo limitą.

6)Parengti mechanizmą, kaip nuo 2001 metų parduoti dyzelinį kurą be akcizo (1ha deklaruotų pasėlių – 120 l kuro) ir atpiginti naktinę bei poilsio (švenčių) dienų elektros energiją iki vidutinės eksportuojamos energijos kainos lygio.

7)Pakeisti cukraus akcizo mokėjimo tvarką ir sąlygas.

3. Asignavimus iš valstybės biudžeto aukščiau nurodytomis kryptimis didinti privatizavimo fondo lėšų, taip pat išlaidų, nepriskirtų pagrindinių funkcijų grupėms, valdymo išlaidų mažinimo bei valstybės skolos didinimo sąskaita.

 

 

 

Pasiūlyti Vyriausybei:

1) atsiţvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas ir prioritetus, spręsti žemės ūkio finansavimo klausimus;

2) peržiūrėti melioracijos darbų finansavimo mechanizmą, siekiant, kad ir žemės savininkai skirtų lėšas melioracijos įrenginių priežiūrai;

3) apsvarstyti ir prireikus patikslinti cukraus akcizo mokėjimo tvarką.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

 

1. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srityje esantis atskiras asignavimų valdytojas Pasienio policijos departamentas prie VRM pagal priimtą Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymą (Žin. 2000. Nr. 92-2848) per 6 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo (2000 m. lapkričio 1 d.) bus reorganizuotas į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie VRM. Siekiant išvengti nesklandumų šiai valstybės institucijai pasikeitus pavadinimui valdyti valstybės biudžete numatytus asignavimus 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte visur 3 skirsnyje įrašyti žodžius “Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos”, o žodžius “Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos” rašyti skliaustuose.

2. 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte (IX P-7) pagal pateiktas programas skirti VSD: iš viso 29 994 tūkst. Lt., iš jų paprastosioms išlaidoms 27 424 tūkst. Lt., iš jų darbo užmokesčiui 18 443 tūkst. Lt., nepaprastosioms išlaidoms 2 570 tūkst. Lt. ir visą punktą išdėstyti taip:

“7 Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas

Iš viso: 31390 29994

Iš jų paprastosioms išlaidoms iš viso 26725 27424

Iš jų darbo užmokesčiui 17483 18443

nepaprastosioms išlaidoms 4665 2570 ”.

3. Skolų palūkanų 2 333 tūkst. Lt. ir paskolos su valstybės garantija 4665 tūkst. Lt. grąžinimui už bendrą Operatyvinės veiklos subjektų “TELEPIC” projektą, kurie numatyti VSD asignavimuose, paskaičiuoti visiems šio projekto vartotojams po lygiai.

4. 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte (IXP-7) pagal pateiktas programas VSAT (PPD prie VRM) asignavimų paprastosioms išlaidoms skiltyje skirti papildomai 8 000 tūkst. Lt. ir visą punktą išdėstyti taip:

“3 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (Pasienio policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

Iš viso: 124131 132131

Iš jų paprastosioms išlaidoms iš viso 104391 112391

Iš jų darbo užmokesčiui 68964

nepaprastosioms išlaidoms 19740 ”.

 

5. Specialiųjų tyrimų tarnybai nustatyti biudžeto asignavimus 2000 metams patvirtintų asignavimų (13 748 tūkst. Lt.) lygyje ir visą punktą išdėstyti taip:

“ 46 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba

Iš viso 12019 13746

Iš jų paprastosioms išlaidoms iš viso 12019 13746

Iš jų darbo užmokesčiui 7980 9204

nepaprastosioms išlaidoms “.

6. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui padidinti asignavimus paprastosioms išlaidoms 182 tūkst. Lt. ir visą punktą išdėstyti taip:

“1572 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Iš viso 3017 3197

Iš jų paprastosioms išlaidoms iš viso 3017 3197

Iš jų darbo užmokesčiui 2118

nepaprastosioms išlaidoms “.

6. 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte IXP-7 numatytas Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai skirtas lėšas perskirstyti taip, kad daugiau lėšų būtų skirta betarpiškai su nusikalstamumo prevencija ir mažinimu susijusių institucijų finansavimui. Dėl to 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte IXP-7 siūlome Lietuvos Respublikos Policijos departamentui prie VRM palikti ne mažesnį finansavimą nei 2000 m.

Pritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

 

 

Pasiūlyti spręsti Vyriausybei

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

 Pasiūlyti Vyriausybei, esant galimybei, padidinti finansavimą .

Socialinių reikalų ir

darbo komitetas

1. Siūlyti grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei patobulinti.

2. Siūlyti Vyriausybei atsižvelgti į komiteto pasiūlymus:

2.1. Sumažinti asignavimus 14626 tūkst. litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.2 programai “Socialinių paslaugų vystymas valstybinėse stacionariose globos įstaigose ir kitose ministerijai pavaldžiose institucijose” (išbraukti lėšas pagal funkcinės klasifikacijos kodus 6.2.1 ir 6.2.3, ir pridėti 35 tūkst. litų prie programos pagal funkcinės klasifikacijos kodą 6.2.4, padidinant nepaprastąsias išlaidas 35 tūkst. litų) ir šia suma padidinti asignavimus Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1.10 programai “Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.2.2) dėl to, kad 2000 m. rugsėjo mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perdavė Vilniaus apskrities viršininko administracijai Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatą, Jasiuliškių, Prūdiškių ir Strūnos pensionatus.

 

2.2. Padidinti asignavimus 1000 tūkst. litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.1 programai “Ortopedinė protezinė pagalba Lietuvos Respublikos gyventojams” (funkcinės klasifikacijos kodas 5.4.1) nepaprastosioms išlaidoms. Šios lėšos reikalingos ilgalaikiam turtui (500 litų ir brangesniam) įsigyti - kompensacinei technikai ir elektriniams invalidų vežimėliams įsigyti. Siekiama 50 % patenkinti suaugusiųjų ir 70-75 % - vaikų poreikį kompensacinei technikai.

 

2.3. Sumažinti asignavimus 605 tūkst. litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.3 programai materialinei paramai jos reikalingiems asmenims, kadangi tai ne valstybės funkcija. Šiuos asignavimus skirti kitoms šioje išvadoje nurodytiems tikslams.

 

2.4. Sugriežtinti butų skyrimo grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams tvarką, kadangi šiuo metu dažnai pasitaiko, kad tremtiniai parduoda pigiau privatizuotus butus ir išvažiuoja (finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.3 programos “Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.3.1).

2.5. Padidinti asignavimus 3671 tūkst. litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.4 programai “Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.3.1) nepaprastosioms išlaidoms. 2000 tūkst. litų reikalingi socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, o 1671 tūkst. litų reikalingi PVM už statybos ir remonto darbus sumokėti. Europos Tarybos Socialinio vystymo fondas, iš dalies finansuodamas šią programą, paskolą skiria tik patiems darbams atlikti.

 

2.6. Padidinti asignavimus Valstybinės darbo inspekcijos 1001,3 tūkst. litų 1.1 programai “Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbų saugos, darbo įstatymų, kitų poįstatyminių aktų pažeidimų prevencija” (funkcinės klasifikacijos kodas 13.9.1), iš jų 584,3 tūkst. litų – paprastosioms išlaidoms (iš jų darbo užmokesčiui – 98,2 tūkst. litų), nepaprastosioms išlaidoms – 417 tūkst. litų. Šios lėšos reikalingos papildomoms funkcijoms, numatytoms Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme ir Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe įstatyme, vykdyti;

2.7. Padidinti asignavimus 80 tūkst. litų Valstybinės darbo inspekcijos 1.1 programai “Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbų saugos, darbo įstatymų, kitų poįstatyminių aktų pažeidimų prevencija” (funkcinės klasifikacijos kodas 13.9.1), visus – paprastosioms išlaidoms. Šios lėšos reikalingos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių aktų projektų rengimui organizuoti. Asignavimus skirti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

2.8. Padidinti asignavimus 67 tūkst. litų Valstybinės darbo inspekcijos 1.2 programai “Darbo inspektorių kvalifikacijos kėlimas ir mokymas” (funkcinės klasifikacijos kodas 13.9.1), iš jų 59 tūkst. litų – paprastosioms išlaidoms, nepaprastosioms išlaidoms – 8 tūkst. litų;

 

2.9. Numatyti 685 tūkst. litų asignavimų Technikos priežiūros tarnybos 1.1 programai “Potencialiai pavojingų įrenginių valstybinė priežiūra" (funkcinės klasifikacinės kodas 13), visus – paprastosioms išlaidoms (iš jų darbo užmokesčiui - 490 tūkst. litų). Nuo 2001 m. sausio 1 d. reorganizuojant šią tarnybą iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą, šiai tarnybai reikės 410 tūkst. litų išeitinėms pašalpoms, 80 tūkst. litų kompensacijoms už nepanaudotas atostogas (viso 490 tūkst. litų paprastųjų išlaidų darbo užmokesčiui), 150 tūkst. litų valstybinio socialinio draudimo įmokoms, 45 tūkst. litų kitoms paprastosioms išlaidoms – šildymui, elektrai, ryšiams, transportui, patalpų nuomai.

2.10. Padidinti asignavimus 5000 tūkst. litų Ūkio ministerijos 6.1 programai “Garantinis fondas” (funkcinės klasifikacijos kodas 11.2.1), kadangi numatomas finansavimas nepakankamas. Asignavimus skirti iš Privatizavimo fondo lėšų, 5000 tūkst. litų sumažinant asignavimus Rezerviniam (stabilizavimo) fondui. Taip pat į Garantinį fondą pervesti Fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti, likutį.

2.11. Apjungti asignavimų valdytojus - atskiras nevyriausybines organizacijas (tokias kaip Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos samariečių bendrija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kt.) - į vieną programą.

 

3.12. Rasti finansavimo šaltinius išlaidoms, kurių nepadengia asignavimų mažinimas išvadoje nurodytoms programoms.

 Pritarti. (asignavimų perskirstymas tarp asignavimų valdytojų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kadangi nenurodytas finansavimo šaltinis pasiūlyti spręsti Vyriausybei.

 

 

Pritarti.

 

 

 Pasiūlyti Vyriausybei apsvarstyti šios programos vykdymą.

 

 Kadangi nenurodytas finansavimo šaltinis pasiūlyti spręsti Vyriausybei.

 

 

 Pasiūlyti Vyriausybei įvertinti šių prašymų (2.6., 2.7., 2.8.) pagrįstumą , apsvarstant galimybę Valstybinei darbo inspekcijai paieškoti vidinių rezervų papildomoms funkcijoms vykdyti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasiūlyti Vyriausybei papildomai apsvarstyti , ir prireikus numatyti lėšas išeitinėms kompensacijoms mokėti.

 

 

Pasiūlyti spręsti Vyriausybei.

Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

Pasiūlyti spręsti Vyriausybei.

 

 

Pasiūlyti Vyriausybei, esant galimybei, padidinti socialinių programų finansavimą.

Sveikatos reikalų komitetas

Nepritarti LR 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr.IX P-7 ir LR 2001 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patvirtinimo įstatymo projektui Nr.IX P-10 ir siūlyti Seimui grąžinti šiuos projektus tobulinti Vyriausybei atsižvelgiant į šiuos siūlymus :

 

  1. Siūlyti, kad sveikatos apsaugai skirtos lėšos sudarytų ne mažiau 5 procentų bendro vidaus produkto, kaip tai nustato Sveikatos sistemos įstatymas.
  2.  

    

    

    

  3. Siūlyti nemažinti valstybės biudžeto įmokos už valstybės privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis ir nustatyti šią įmoką 201.7 Lt už vieną asmenį atitinkamai padidinant asignavimus Valstybinei ligonių kasai. Lėšų šaltiniai – didinti valstybės biudžeto pajamas, peržiūrėti valstybės skolos aptarnavimo ir valstybės valdymo išlaidas.

 

 

  

 

 1. 1.3.Siūlyti numatyti 2 mln. Lt priklausomybių ligų centrų steigimui ir išlaikymui paprastosioms išlaidoms Kauno ir Šiaulių apskričių administracijoms (atitinkamas Sveikatos apsaugos ministerijos prašymas pridedamas). Lėšų šaltinis – iki šiol nepadengta 1998 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo paskola valstybės biudžetui suteikti paramą Kaliningrado sričiai arba peržiūrėti lėšas Kauno apskrities bei Sveikatos apsaugos ministerijos investicinėms sveikatos programoms.

 

 

 

 

1.4.Siūlyti numatyti lėšas SODROS 1999 m. įsiskolinimui privalomojo sveikatos draudimo fondui ir valstybės biudžeto 1998-1999 m. įsiskolinimams privalomojo sveikatos draudimo fondui už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis padengti arba numatyti kitus būdus spręsti šią problemą- šiuos įsiskolinimus pripažinti valstybės vidaus skola, taikyti sveikatos priežiūros įstaigoms fizinių asmenų pajamų mokesčio užskaitas.

1.5.Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Ūkio ir Finansų ministerijoms, Lietuvos savivaldybių asociacijai kartu su atitinkamų apskričių administracijomis ir savivaldybėmis peržiūrėti lėšų atskirų apskričių ir savivaldybių sveikatos sistemos įstaigų statybai ar rekonstrukcijai skyrimo pagrįstumą atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių asociacijos siūlymus dėl kapitalo investicijų planavimo, būsimą atitinkamų regionų sveikatos sistemos infrastruktūrą ir kitus kriterijus.

1.6.Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai peržiūrėti lėšų atskiroms sveikatos programoms įskaitant investicines skyrimo pagrįstumą atsižvelgiant į nustatytus prioritetus ir į programų įgyvendinimą bei lėšų atitinkamoms programoms įsisavinimą 2000 m.

1.7.Pritarti Nacionalinės sveikatos tarybos prašymui padidinti lėšas 8 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų. Lėšų šaltinis –peržiūrėti lėšas investicinėms sveikatos programoms arba Sveikatos apsaugos ministerijos programoms.

Pasiūlyti Vyriausybei , atsižvelgiant į Vyriausybės 2000 – 2004 metų programą, peržiūrėti sveikatos apsaugai skiriamus asignavimus, bei atkreipti dėmesį, kad dar nėra baigta sveikatos priežiūros sistemos reforma.

 

 

 

 

Kadangi nėra nurodytas finansavimo šaltinis, pasiūlyti Vyriausybei, ieškoti šaltinių ir, esant galimybei, nemažinti 2001 m., valstybės biudžeto įmokos už valstybės privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis.

 

Iš esmės pritarti.

Pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, peržiūrėti ir įvertinti sveikatos sistemai skiriamus asignavimus, juos perskirstant taip, kad būtų padidinti Priklausomybių ligų centrams skiriami asignavimai.

 

Pasiūlyti Vyriausybei ieškoti būdų nurodytoms problemoms spręsti.

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

Pritarti.

 

 

Pritarti.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui ir grąžinti jį rengėjams tobulinti.

2. Naujajame įstatymo projekte numatyti švietimui 6,5% BVP, mokslui ir studijoms – 1,5% BVP, o kultūros sričiai – 2,6% valstybės biudžeto.

 

 

 3. Lietuvos Respublikos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirti 11189, 6 tūkst. Lt, iš jų – 10889,6 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms.

 

4. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirti 8628 tūkst. Lt.

 

 

 

5. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo skirti 5796 tūkst. Lt.

 

 

6. Komitetas pasilieka teisę svarstant naują 2001 metų biudžeto įstatymo projektą teikti konkrečius siūlymus dėl švietimo, mokslo, studijų ir kultūros sričių finansavimo.

 

Prašoma imtis visų priemonių, kad mokslui ir studijoms jau nuo 2001 m. kasmet būtų skiriama ne mažiau kaip 1.5 proc. planuojamo BVP.

 

 

 

 

 

 

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo

Skirsnį "90 900 1576 Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo” papildyti eilutėmis:

1.5 programa. Tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimas

562,0 tūkst. Lt

1.6 programa. Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis

2001 m. – 566,0 tūkst. Lt

Iš viso 1128 tūkst. Lt

Šias lėšas imti iš apskričių administracijoms numatytų lėšų eilutės 10. 9. 1., ten numatytas sumas sumažinant 3.5%.

Švietimo ir mokslo ministerija

Skirti papildomai 31310 tūkst. Lt šios reikmėms:

- skoloms uţ đildymŕ ir elektrŕ grŕţinti;

- vadovėliams išleisti;

- švietimo reformos antrojo etapo papildomosioms išlaidoms, vaikų vasaros poilsiui, vaikų nusikalstamumo prevencijai;

- egzaminų reformai;

- Mokyklų statybos ir pastatų renovacijos programai (nepaprastosioms išlaidoms).

Kultūros ministerija

Skirti Kultūros vertybių apsaugos departamentui 1430 tūkst. nepaprastųjų išlaidų Valstybės investicijų programoje su tiksline paskirtimi - Tuskulėnų rimties parkui (projektavimas, statybos ir restauravimo darbai).

 

Kultūros ministerija

Prašo skirti papildomai lėšų šioms Kultūros ministerijos programoms:

17.1 programa. Meninės kūrybos ir veiklos rėmimas – 8800 tūkst. Lt;

18.1 programa. Tarptautinių kultūros ryšių plėtra - 580 tūkst. Lt;

19.01 programa. Visuomenės informacinis aprūpinimas - 5000 tūkst. Lt;

20.01programa. Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimui – 1600 tūkst. Lt;

21.01 programa. Istorinės atminties išsaugojimas – 400 tūkst. Lt.

Papildomai skirti lėšų Kultūros ministerijos valdymo srities šioms institucijoms :

Nacionaliniam operos ir baleto teatrui - 1100 tūkst. Lt;

Lietuvos dailės muziejui – 2256 tūkst. Lt;

Lietuvos nacionaliniam muziejui – 1412 tūkst. Lt;

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui – 502 tūkst. Lt;

Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui – 852 tūkst. Lt;

Lietuvos nacionalinei filharmonijai – 1000 tūkst. Lt;

Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai – 1961 tūkst. lt;

Lietuvos aklųjų bibliotekai - 100 tūkst. Lt;

Kultūros vertybių apsaugos departamentui – 5200 tūkst. Lt;

----------

Iš viso kultūrai papildomai skirti 31 163 tūkst. Lt.

Valstybinė paminklosaugos komisija

Skirti lėšų J. Basanavičiaus 150 metų jubiliejui paminėti, įrašant jas į valstybės biudžeto įstatymą atskira eilute. Turėtų būti skirta lėšų kultūros paminklo “Sodyba – J. Basanavičiaus memorialinis muziejus ir Lietuvos tautinio atgimimo ŕţuolynas” tvarkymo darbams.

Nemažinti Kultūros vertybių apsaugos departamentui 2001 m. skirtų lėšų, lyginant su 2000 m. , t. y. , skirti Kultūros vertybių apsaugos departamentui 17148 tūkst. Lt.

Valstybės biudžeto projekte numatyti atskiroje eilutėje lėšų Valdovų rūmams atkurti.

Skirti Valstybinei paminklosaugos komisijai papildomai 169 tūkst. Lt , kurių reikia Komisijos užduotims vykdyti:

 • Ekspertizėms,
 • komandiruotėms,
 • spaudiniams’

būtinoms orgtechnikos prekėms.

 

Archyvų departamentas prie LRV

Archyvų departamento pagrindinėms funkcijoms vykdyti papildomai skirti paprastosioms išlaidoms 10889, 6 tūkst. Lt:

 • elektroninių dokumentų išsaugojimo bazei sukurti;
 • dokumentų mikrofilmavimo ir restauravimo medžiagoms įsigyti;
 • nacionalinio registro “Lietuvos archyvų fondo sąvadas “ vykdymui;

tarpžinybinės sutartims vykdyti.

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui skirti 2001 m. papildomai 1 906 tūkst. Lt (iš jų 400 tūkst. Lt vasaros sezonui Trakų pilyje).

Skirti Ignalinos rajono savivaldybei 2001 metams papildomai 2600 tūkst. Lt mokyklos statybai užbaigti.

 

 

 Seimo narys A. Saudargas

 • skirsnį "90 900 1576 Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo” papildyti eilute

“1. 4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000 – 2006 metų programos įgyvendinimas 4. Iš viso 1.695 (tūkst. Lt)

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms – 1.595 (tūkst. Lt)

iš jų darbo užmokesčiui – 1.185 (tūkst. Lt)

nepaprastosioms išlaidoms – 100 (tūkst. Lt)

Ir

skirsnyje “25 900 616 Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

4.9. Informacinės visuomenės kūrimas ir plėtra 12.8.1”

sumažinti asignavimus 600 (tūkst. Lt):

Iš viso 6606 6006 (tūkst. Lt)

4.10. E- Vyriausybės kūrimas 12.8.1

sumaţinti asignavimus 595 (tūkst. Lt)

iš viso 3910 3315 (tūkst. Lt);

skirsnyje “”22 900 326 Švietimo ir mokslo ministerija

1. 10 Švietimas informacinei visuomenei 4.6.3”

sumažinti asignavimus 500 (tūkst. Lt)

Iš viso 13900 13400 (tūkst. Lt)

 

Seimo narys A. Sakalas

Skirti nustatytus bendrojo vidaus produkto procentus: mokslui ir studijoms – 1,5%, švietimui – 6,5%

1.Pasiūlyti Vyriausybei, atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas, peržiūrėti kultūros ir švietimo sričiai skiriamus asignavimus.

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

Iš dalies pritarti. Skirti papildomai 900 tūkst. Lt (žr. Žmogaus teisių komiteto išvadą).

 

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

Pasiūlyti Vyriausybei rasti galimybę 2001 m. biudžete numatyti tokio dydžio asignavimus Mokslui ir studijoms, kad jie sudarytų 1,3 – 1,4 proc. BVP , nenurodant papildomų išlaidų finansavimo šaltinio.

Iš esmės pritarti.

Kadangi nurodytas finansavimo šaltinis nepriklauso ŠMK komiteto kompetencijai, galutinį sprendimą priimti Vyriausybei.

 

 

 

 

 

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

 

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

Iš dalies pritarti ir 2001 m. skirti Kultūros reikmėms papildomai 28000 tūkst. Lt. (Seimo narys G. Vagnorius finansavimo šaltinis – specialiajai Valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programai numatytos lėšos, paliekant galimybę Vyriausybei įvertinti pasiūlyto finansavimo šaltinio realumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

 

 

 

 

 

Spręsti Vyriausybei peržiūrint Valstybės investicijų 2001 –2003 metų programą.

 

Iš esmės pritarti, galutinį sprendimą priimti Vyriausybei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žr. 1 punktą.Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

 

Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui grŕţinti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (IXP-7) Vyriausybei tobulinti atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus:

1. Pakeisti 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numatytus institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms skirtų lėšų dydžius atsižvelgiant į šių institucijų, įstaigų bei organizacijų būtinus poreikius:

 

 

 

 

 1) Konstituciniam Teismui 2001 m. skirtų asignavimų sumą padidinti 88 tūkst. litų dėl padidėjusių išmokų "Sodrai".

 

 

2) Aukščiausiajam Teismui palikti biudžeto asignavimus 2000 metų asignavimų dydžio.

 

 

3) Generalinės prokuratūros paprastosioms išlaidoms numatyti 67330 tūkst. Lt.

 

 

4) Teisingumo ministerijos vykdomoms programoms finansuoti 2001 m. biudžete skirti iš viso 36371 tūkst. Lt, tai yra papildomai skirti 4255 tūkst. Lt.

 

 

5) Teismų departamentui prie Teisingumo ministerijos skirti 902 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų ir 70 tūkst. Lt nepaprastųjų išlaidų.

 

 

6) Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos papildomai skirti 1 mln. Lt nuteistųjų maitinimui, kad pagerinti nuteistųjų mitybos racioną (1 asmeniui per dieną reikėtų padidinti 30 centų mitybos racioną pagal tarptautines rekomendacijas ir Mitybos centro išvadas). Pareigūnų aprangai papildomai skirti 1 mln. Lt., kad nesiskirtų pareigūnas nuo nuteistojo. Papildomai skirti 1 mln. Lt 33 pareigūnų etatams įvesti policijos komisariatuose, nes 33 policijos komisariatuose dirba po 1 pataisos inspekcijos pareigūną ir ligos ar atostogų atveju nėra kam jo pavaduoti, turėtų dirbti bent po du pareigūnus. Papildomai lėšos reikalingos pirtims, dušams, skalbykloms įrengti ar remontuoti - 2 mln. Lt, Turi būti užbaigtas Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo remontas (rekonstrukcija), Marijampolės pataisos darbų kolonijos rekonstrukcija. Šiems objektams užbaigti papildomai skirti 12 mln. Lt.

7) Vidaus reikalų ministerijai padidinti išlaidas programoms "VRM infrastruktūros vystymas ir bendrųjų sistemos funkcijų vykdymas" (3,8 mln. Lt) bei "Pensinis aprūpinimas" (3,2 mln. Lt), kadangi rengiamasi reformuoti Migracijos, Tardymo bei Informatikos ir ryšių departamentus. Be to, kasmet daugėja išeinančių į pensiją asmenų (vidutiniškai 900 pensininkų per metus). Valstybinių pensijų mokėjimą būtina pripažinti neatšaukiamu valstybės įsipareigojimu ir atitinkamų metų biudžete būtina numatyti visas reikalingas lėšas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8) Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos palikti biudžeto asignavimus 2000 metų asignavimų dydžio, o esant galimybei asignavimus padidinti.

 

 

 

9) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 2001 metų biudžete numatyti 99,2 mln. Lt paprastosioms išlaidoms ir 30,76 mln. Lt nepaprastosioms išlaidoms, kadangi departamentas turi beveik 6 mln. Lt kreditorinį įsiskolinimą socialiniam draudimui, taip pat būtina atnaujinti gaisrinių automobilių parką (9,0 mln. Lt), atlikti statybos darbus (11,5 mln. Lt), pirkti specialiąją ugniagesių gelbėtojų aprangą bei įrangą. Tačiau svarbiausia problema yra lėšų darbo užmokesčio mokėjimui stygius (departamento darbuotojai priversti nuolat išeiti nemokamų atostogų).

 

 

 

 

 

 

10) Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos prašė palikti biudžeto asignavimus 2000 metų asignavimų dydžio, bet ir esant šiam dydžiui, Policijos departamentas bus priverstas atleisti 1250 pareigūnų, o šių etatų išlaikymui skirtas lėšas panaudoti policijos pareigūnų uniforminei aprangai įsigyti. Palikus biudţeto asignavimus 2000 metų asignavimų dydžio, būtų sunkiai išlaikomas šiuo metu esantis teisėtvarkos lygis. Siekiant nors kiek pagerinti teisėtvarkos valstybėje palaikymo funkcijos įgyvendinimą, prašome 2001 metų asignavimus padidinti ir tai laikyti vienu iš valstybės prioritetų.

 

11) Europos teisės departamentui prie LR Vyriausybės padidinti lėšas (departamentui reikalinga 250 tūkst. Lt), skirtas nepaprastosioms išlaidoms finansuoti.

 

12) Valstybės kontrolės faktiškas lėšų poreikis paprastosioms išlaidoms -16415,3 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui - 10775 tūkst. Lt (prie kitų išlaidų darbams, prekėms ir paslaugoms ir nepaprastosioms išlaidoms - 1710 tūkst. Lt. Iš viso - 18125,3 tūkst. Lt.

 

13) Kadangi Revizijų departamentui prie Finansų ministerijos buvo perduota 15 etatų iš tardymo departamento, būtina numatyti lėšų šiems etatams išlaikyti.

 

 

 14) Specialiųjų tyrimų tarnybai palikti biudžeto asignavimus 2000 metų asignavimų dydžio (13746 tūkst. Lt).

 

15) Teismo medicinos institutui, kad uţtikrinti darbo uţmokesčio mokėjimą darbuotojams bei susidariusiam eksploatacinių lėšų įsiskolinimui padengti taip pat kitoms paprastosioms išlaidoms finansuoti, skirti 6,328 mln. Lt, o taip pat 1,493 mln. Lt nepaprastosioms išlaidoms finansuoti (laboratorinei aparatūrai bei statybos darbams).

16) VšĮ Nusikalstamumo prevencijos centrui numatyti 2001 metų biudžete ne mažesnius kaip 400 tūkst. Lt asignavimus, kadangi centras yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, kuri dalyvauja įgyvendinant LR Vyriausybės programas dėl nusikalstamumo prevencijos, vysto nusikalstamumo prevencijos informacinę sistemą, tiria nusikalstamumo priežastis ir sąlygas, dalyvauja nepilnamečių justicijos reformoje.

2. Būtina atkreipti dėmesį, kad visi Lietuvos Respublikos teismai priskiriami “teisinėms institucijoms”, t.y. jie nelaikomi atskirais asignavimų valdytojais, nėra vieno teismams skirtų lėšų valdytojo, tai apsunkina informacijos apie teismų poreikius gavimą, be to nėra jokios institucijos, kuri prisiimtų atsakomybę už teismų finansinės veiklos organizavimą. Siūlome išskirti teismus kaip atskirus asignavimų valdytojus.

 

3. Numatant lėšas 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, būtina atkreipti dėmesį, kad šiuo metu Konstituciniame Teisme nagrinėjama byla dėl teisėjų atlyginimų sumažinimo konstitucingumo. Jeigu Konstitucinis Teismas priims nutarimą, kad Vyriausybės nutarimas ir įstatymas, kuriuo buvo sumažinti teisėjų atlyginimai, prieštarauja Konstitucijai, bus reikalingos papildomos lėšos atlyginimų skirtumui mokėti. Jas būtina numatyti Vyriausybės rezerve.

4. Rengiant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą buvo neatsižvelgta į tai, kad 2000 spalio 17 d. priėmus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos panaikinimo ir Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo įstatymą, 2001 m. Vidaus reikalų ministerija įgyja platesnes funkcijas, todėl didėja finansavimo poreikis. Būtina pateikti bendrą Vidaus reikalų ministerijos biudţetŕ numatant perduotas funkcijas ir etatus.

5. Vadovaujantis Policijos veiklos įstatymo nuostatomis Mokesčių policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos turėtų būti reorganizuotas, kadangi dubliuoja kai kurias kitų įstaigų funkcijas, numatant lėšas šio departamento finansavimui turi būti atsižvelgiama taip pat į tai, kad ir reorganizavus departamentą dalis jo funkcijų bus perduota kitai įstaigai, todėl departamento funkcijų finansavimas turi būti numatytas 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte.

6. 1999 m. gruodžio 21 d. nutarime Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 14, 251, 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 691 ir 73 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Konstitucinis Teismas išaiškino, kad teisminės valdžios visavertiškumas ir nepriklausomumas suponuoja jos savivaldą. Teisminės valdžios savivalda apima ir teismų darbo organizavimą, taip pat teisėjų profesinio korpuso veiklą, o valstybės pareiga yra sudaryti teismams tinkamas darbo sąlygas. Remiantis šiuo nutarimu, Teismų departamentas prie Teisingumo ministerijos turėtų tapti pavaldus Aukščiausiajam Teismui, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nėra numatytas finansavimas Aukščiausiajam Teismui, jei departamentas būtų reorganizuotas pagal minėtą nutarimą.

 

7. Teisėsaugos, teisėtvarkos ir jų valdymo institucijoms, įstaigoms esant galimybei didinti paprastąsias išlaidai nedidinant lėšų skirtų darbo užmokesčiui mokėti, išskyrus Revizijų departamentą, kuriam papildomai perduota 15 etatų nenumatant lėšų darbo užmokesčiui.

 

8. Siekiant gauti papildomų lėšų teisėsaugos bei teisėtvarkos institucijų ir įstaigų asignavimams didinti, siūlytina:

1) asignavimus skirtus krašto apsaugos išlaidoms finansuoti didinti mažiau nei siūloma 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte;

2) pavesti Valstybės kontrolei patikrinti prie ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų veikiančių viešųjų įstaigų, kurių įgyvendinamos programos finansuojamos iš valstybės biudžeto, tikslingumą ir programų reikalingumą;

3) peržiūrėti ir sumažinti Finansų ministerijai skirtas lėšas valstybės skolos aptarnavimo išlaidoms, atsižvelgiant į paskolų terminų, struktūros ir kainos dinamikŕ 2001 m.

Pasiūlyti Vyriausybei, išskiriant 2001 m. finansavimo prioritetus, atkreipti dėmesį į teisėsaugai ir teisėtvarkai skiriamus asignavimus. Atkreipti dėmesį į būtinumą peržiūrėti visų jėgos struktūrų vykdomas funkcijas, siekiant, išvengti funkcijų dubliavimo.

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

 

Nepritarti. Nėra nurodytas finansavimo šaltinis.

 

Pasiūlyti Vyriausybei, esant galimybei nemažinti asignavimų 2001 m. palyginus su 2000 m.

 

 

 

 

Pasiūlyti perskirstyti asignavimus VRM skirtų asignavimų ribose:

Sumažinti asignavimus VRM vykdomoms programoms viso – 6000 tūkst. Lt (darbo užmokesčiui – 4200 tūkst. Lt (10 proc.), socialinio draudimo įmokoms – 1300 tūkst. Lt, transporto išlaikymui – 500 tūkst. Lt) ir dalį iš šios sumos – 2500 tūkst. Lt skirti Vidaus reikalų ministerijos struktūriniams padaliniams: Informatikos ir ryšių, Migracijos ir Tardymo departamentams. (Seimo nario Alg. Butkevičiaus pasiūlymas)

 

Nepritarti. Pritarti asignavimams numatytiems Vyriausybės projekte

 

 

Iš dalies pritarti. Padidinti asignavimus

3,5 mln. Lt paprastosioms išlaidoms. Finansavimo šaltinis - 3500 tūkst. Lt VRM mažinami asignavimai

Seimo narys Alg. Butkevičius)

Galutinį sprendimą priimti Vyriausybei.

 

 

Pasiūlyti Vyriausybei, esant galimybei padidinti finansavimą.

 

 

 

  

Nepritarti.

 

 

Palikti Vyriausybės pateiktame projekte nustatytus asignavimus

 

Nepritarti.(Asignavimai perduoti tvirtinant 2000 m. biudţetŕ).

 

 

Nepritarti.

 

Nepritarti.

 

 

 

 Nepritarti.

 

 

 

 Nepritarti. Asignavimai teismams paskirstyti Įstatymo 5 priedėlyje.

 

 

Nepritarti. Sprćsti klausimŕ, kai bus priimtas sprendimas.

 

 

 

 Pritarti.

 

 

 

  

Pasiūlyti svarstyti Vyriausybei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasiūlyti spręsti Vyriausybei, įvertinant 2001 m. finansavimo prioritetus.

 

Pasiūlyti apsvarstyti Vyriausybei, įvertinus BFK pasiūlymus dėl Krašto apsaugos sistemos finansavimo bei Valstybės kontrolės išvadas 2001 metų biudžeto projektui.

Užsienio reikalų komitetas

 

 

Apsvarstćs Užsienio reikalų ministerijos 2001 m. biudžeto projektą Užsienio reikalų komitetas siūlo grąžinti tobulinimui atsižvelgiant į šiuos Komiteto siūlymus:

1.1.2 programai “Diplomatinis ir konsulinis atstovavimas užsienio valstybėse bei diplomatinių atstovybių funkcionavimo užtikrinimas” papildomai skirti 2.523 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų ir 1.493 tūkst. Lt darbo užmokesčiui. Komiteto nuomone lėšų šaltinis galėtų būti Vyriausybės rezervas;

 

 

  

2.1.6 programos “LR pasiruošimas narystei NATO” vykdymui papildomai skirti ne mažiau nei 2000 m. biudžete, t.y. 200 tūkst. Lt. Šias lėšas siūlome numatyti Krašto apsaugos ministerijos biudžete Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų bendram “Visuomenės informavimas Lietuvos integracijos į NATO klausimais” programos vykdymui;

3.1.4 programos “Derybos su Europos Sąjunga” vykdymui papildomai skirti 300 tūkst. Lt. Lėšas skirti iš LRV papildomų asignavimų 2001 m. skirtų programai “Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje valdymo gerinimas ir visuomenės informavimas” (LRV strateginio planavimo komiteto 2000 m. rugsėjo 1 d. pasitarimo sprendimas, protokolas Nr. 17);

 1. Perkelti 882 tūkst. Lt (iš jų – 60 tūkst. Lt nepaprastųjų išlaidų), skirtus Tarptautinei moterų konferencijai organizuoti 2001 m. Vilniuje, iš 1.2 programos į 1.5 programą.

 

 

 

 

 

 Apsvarstćs Krašto apsaugos ministerijos 2001 m. biudžetą Komitetas nutarė grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.

 

Apsvarstćs Europos komiteto prie LRV 2001 m. biudžetą Komitetas pritarė jam be išlygų.

Apsvarstćs Lietuvos ekonominės plėtros agentūros biudžetą Komitetas nutarė grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.

Pasiūlyti Vyriausybei, esant galimybei, Užsienio reikalų ministerijai nemažinti 2001 m. paprastosioms išlaidoms skiriamus asignavimus, palyginus su 2000 m. ir esmės spręsti Svečių namų klausimą.

 

 

Esant galimybei atsižvelgti į poreikius šioms programoms vykdyti, kartu įvertinant ir kitoms valstybės institucijoms šių programų vykdymui skirtus asignavimus.

 

Pritarti asignavimų perskirstymui tarp programų ir pasiūlyti Vyriausybei atsižvelgti tvirtinant valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programas.

 

Nėra išdėstyti argumentai, kuria kryptimi turėtų būti tobulinama.

Pritarti.

 

Nėra išdėstyti argumentai, kuria kryptimi turėtų būti tobulinama.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

1. Siūlyti Vyriausybei įstatymo projektą tobulinti.

2. Pažymėti, kad įstatymo projekto nuostatos neatitinka Seime svarstomos Vyriausybės programos biudžeto ir finansų politikos krypčių.

3. Konstatuoti, kad įstatymo projektas pateiktas Seimui be Vyriausybės 2000m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 578 nustatyto vienerių metų savivaldybių biudžetų pajamų dydį lemiančių prognozuojamų rodiklių derinimo protokolo.

 4. Siūlyti Vyriausybei:

4.1. Išbraukti įstatymo projekto 2 straipsnio 6 dalį, prieštaraujančią Biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsniui ir 32 str. 1 dalies 2 punktui.

4.2. Nustatyti realesnius savivaldybių biudžetams mokestinių ir nemokestinių pajamų rodiklius.

  

4.3. Įstatymo projekte nustatyti bendrosios dotacijos kompensaciją savivaldybių išlaidoms padengti dėl centrinės valdžios institucijų priimtų sprendimų.

 

 

 

 

 4.4. Numatyti specialiŕsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams Vietos savivaldos įstatymo deleguotoms valstybinėms funkcijoms vykdyti.

 

4.5. Peržiūrėti įstatymo projektu teikiamą Valstybės investicijų 2001 –2003 metų programą.

4.6. Valstybės biudžeto dalyje numatyti valdymo išlaidas reorganizuotai Vidaus reikalų ministerijai.

 

4.7. Taupant valdymo lėšas, svarstyti apskričių administracinių ginčų komisijų tikslingumą.

Pritarti.

Pasiūlyti Vyriausybei, atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas patikslinti savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

Pritarti.

 

 

Pritarti. Atsižvelgti į Vyriausybės programos nuostatas.

 

 

Iš dalies pritarti. Pasiūlyti Vyriausybei apsvarstyti ir prireikus numatyti savivaldybių biudžetams bendrosios dotacijos kompensaciją dėl priimtų sprendimų.

Nepritarti.

 

 

 

Pritarti.

 

Pritarti..

 

Asignavimai apskričių administracinių ginčų komisijoms biudžeto projekte nenumatyti.

Žmogaus teisių komitetas

1. Siūlyti grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei tobulinti.

  1. Pasiūlyti Vyriausybei nagrinėjant biudžeto projektą numatyti didesnį finansavimą šioms su žmogaus teisių gynimu susijusioms funkcijoms užtikrinti: Seimo kontrolierių įstaigai, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai, Teisingumo ministerijai, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui.
  2. Seimo kontrolierių įstaigai - skirti 140 tūkst. litų paprastosioms išlaidoms, 120 tūkst. litų pagrindinių priemonių įsigijimui ir ekspertams - 5% nuo darbo užmokesčio sumos, t.y. 80 tūkst. litų. (skirti papildomai - 340 tūkst. Lt)

    

   Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai - padidinti asignavimus 3 tūkst. litų seminarų ir konferencijų organizavimui bei 7 tūkst. litų leidybinei veiklai užtikrinti (viso papildomai kitoms išlaidoms skirti 10 tūkst. litų.)

    

    

    

    Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai - numatyta 443 tūkst. litų. Paprastosioms išlaidoms (iš jų 234 tūkst. litų skirta darbo užmokesčiui). Projekte nėra numatytas finansavimas nepaprastosioms išlaidoms. Įstaigai būtina skirti patalpas, numatyti išlaidas tų patalpų įrengimui bei darbuotojų darbui reikalingų priemonių įsigijimui. Todėl projekte nepaprastose išlaidose tam tikslui būtina numatyti 100 tūkst. litų finansavimą. Numatyta darbo užmokesčiui lėšų suma - 234 tūkst. litų yra per maža, ją būtina padidinti 214 tūkst. litų, t.y. darbo užmokesčio sumą turėtų sudaryti 448 tūkst. litų.

   Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui. numatyti lėšas:

   1. Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje - 1000 tūkst. Lt.

   2. Gervėčių (Baltarusija) lietuvių kultūros centrui - 1000 tūkst. Lt.

   3. Punsko lietuvių kultūros namams - 500 tūkst. Lt.

   4. Romų visuomeniniam centrui - 550 tūkst. Lt.

   5. Nepaprastosioms išlaidoms, t.y. Departamento kompiuterizavimui - 20 tūkst. Lt.

   2001 m. projekte numatyta viso –5558, iš jų paprastosioms išlaidoms –4798 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui –2114tūkst. Lt, nepaprastosioms išlaidoms – 76 0 tūkst. Lt

     

   Teisingumo ministerijai, Skirti 51 371 tūkst. litų, tai yra papildomai skirti 19 255 tūkst. litų, iš jų:

   - anstolių institucinės reformos įgyvendinimui - 3

   400 tūkst. litų,

   - teisėjų, anstolių, teismų ir hipotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui - 105 tūkst. litų,

   - neteisėtais pareigūnų veiksmais, padarytos moralinės ir materialinės žalos atlyginimui - 750 tūkst. litų,

   - nukentėjusių moralinės ir materialinės žalos atlyginimui – 15 000 tūkst. litų.

   2001 m. projekte numatyta viso –32116, iš jų paprastosioms išlaidoms –26418 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui –13500 tūkst. Lt, nepaprastosioms išlaidoms –5698 tūkst. Lt

    

  3. Ieškant finansinių išteklių 2 p. finansavimo padidinimui, išnagrinėti:

  1. ar būtina finansuoti iš biudžeto:
  2. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę (anksčiau nebuvo finansuojama)

   Viešąją įstaigą Nacionalinę regionų plėtros agentūrą, Etninės kultūros globos tarybą, Lietuvos samariečių bendriją, tradicinių religinių bendrijų maldos namų atstatymą, Viešąją įstaigą Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrą;

  3. galimybę sujungti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus instituciją su Vaiko teisių apsaugos tarnyba;
  4. pagaliau, galimybę sujungti į vieną instituciją visus Seimo kontrolierius, sutaupant administravimo išlaidas;
  5. galimybę sumažinti lėšas Komisijai privalomam registruoti turtui įvertinti ir Viešajai įstaigai Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutui, Marijampolės krikščioniškos kultūros centrui;

galimybę sumažinti finansavimą atitinkamose žinybose (pvz. URM), kurios užsiima ES teikiamos paramos lėšų administravimui, nes biudžete numatytas finansavimas tą funkciją vykdančiai Viešajai įstaigai centrinei finansų ir kontraktų agentūrai.

 

 

 

 

 

 

Nepritarti. BFK siūlo SKĮ sumažinti 2001 m. skiriamus asignavimus 240 tūkst. Lt

 

Pritarti. Skirti 10 tūkst. Lt. Finansavimo šaltinis – Valstybės kontrolės ir Žmogaus teisių komiteto siūlymas nefinansuoti viešųjų įstaigų ir kitų visuomeninių organizacijų.

Pasiūlyti spręsti Vyriausybei, atsižvelgiant į numatomą Vaiko teisių apsaugos tarnybos prie SADM likvidavimą.

 

 

 

 

Iš dalies pritarti.

Skirti papildomai Vasario 16-osios gimnazijai

Vokietijoje -500 tūkst. Lt ir Punsko lietuvių kultūros namams - 400 tūkst. Lt. Viso –900 tūkst. Lt Finansavimo šaltinis – asignavimų viešosioms įstaigoms ir visuomeninėms organizacijoms mažinimas.

 

 

Nepritarti. Nurodytas finansavimo šaltinis nepadengia papildomo lėšų poreikio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlyti Vyriausybei apsvarstyti žemiau išvardintų įstaigų finansavimo tikslingumą, bei atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadoje pateiktus pasiūlymus.

 

PAGRINDINIO KOMITETO

IŠVADA

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos “ Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių”

projekto Nr. IXP-8.

  1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Z.Balčytis, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, R.Karbauskis, K.Glaveckas, A.Kubilius, J.Lionginas, R.Palaitis, A.Skardţius, G.Đivickas.

2.Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Teisės departamentas pastabų neturi.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pateikti pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

1. Pasiūlyti Vyriausybei įstatymo projektą tobulinti.

2. Konstatuoti, kad įstatymo projektas teikiamas be Vyriausybės 2000 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 578 nustatyto trejų metų savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių derinimo protokolo.

3. Siūlyti Vyriausybei derinti su Lietuvos savivaldybių asociacija pozicijas dėl:

3.1. prognozuojamų 38,53 proc. savivaldybių biudžetų išlaidų dalies valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidose;

3.2. prognozuojamų visų savivaldybių mokestinių pajamų ir nemokestinių pajamų dalies jose dydžių;

3.3. prognozuojamos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos dydžio;

3.4. prognozuojamų specialiųjų tikslinių dotacijų visoms savivaldybėms;

3.5. mokestinių pajamų ir išlaidų išlyginimo koeficientų.

4. Atitinkamai pakeisti Seimo rezoliucijos projekto IX P-8 antrąjį punktą.

Pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą.

 

 

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą numatytą 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):

Grŕţinti rezoliucijos projektŕ LR Vyriausybei tobulinti ir pasiűlyti projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą.

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: A. Butkevičius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

PAGRINDINIO KOMITETO

IŠVADA

Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių

tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projekto Nr. IXP-9.

  1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Z.Balčytis, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, R.Karbauskis, K.Glaveckas, A.Kubilius, J.Lionginas, R.Palaitis, A.Skardţius, G.Đivickas.

2.Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Teisės departamentas pastabų neturi.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pateikti pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

1. Pasiūlyti Vyriausybei įstatymo projektą tobulinti.

2. Konstatuoti, kad įstatymo projektas teikiamas be Vyriausybės 2000 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 578 nustatyto trejų metų savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių derinimo protokolo.

3. Siūlyti Vyriausybei derinti su Lietuvos savivaldybių asociacija pozicijas dėl:

3.1. prognozuojamų 38,53 proc. savivaldybių biudžetų išlaidų dalies valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidose;

3.2. prognozuojamų visų savivaldybių mokestinių pajamų ir nemokestinių pajamų dalies jose dydžių;

3.3. prognozuojamos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos dydžio;

3.4. prognozuojamų specialiųjų tikslinių dotacijų visoms savivaldybėms;

3.5. mokestinių pajamų ir išlaidų išlyginimo koeficientų.

4. Atitinkamai pakeisti Seimo rezoliucijos projekto IX P-8 antrąjį punktą.

Pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą.

 

 

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimŕ numatytŕ 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):

Grąžinti įstatymo projektą LR Vyriausybei tobulinti ir pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programŕ.

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: A. Butkevičius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

PAGRINDINIO KOMITETO

IŠVADA

Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-10.

  1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Z.Balčytis, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, R.Karbauskis, K.Glaveckas, A.Kubilius, J.Lionginas, R.Palaitis, A.Skardţius, G.Đivickas.

2.Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Teisės departamentas pastabų neturi.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pateikti pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

 

 

 

 

 

 

Sveikatos reikalų komitetas

Nepritarti LR 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr.IX P-7 ir LR 2001 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patvirtinimo įstatymo projektui Nr.IX P-10 ir siūlyti Seimui grąžinti šiuos projektus tobulinti Vyriausybei atsižvelgiant į šiuos siūlymus :

  1. Siūlyti nemažinti valstybės biudžeto įmokos už valstybės privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis ir nustatyti šią įmoką 201.7 Lt už vieną asmenį atitinkamai padidinant asignavimus Valstybinei ligonių kasai. Lėšų šaltiniai – didinti valstybės biudžeto pajamas, peržiūrėti valstybės skolos aptarnavimo ir valstybės valdymo išlaidas

Pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą.

Esant galimybei nemažinti 2001 m. valstybės biudžeto įmokos už valstybės privalomuoju sveikatos draudimu draudţiamus asmenis.

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą numatytą 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):

Grąžinti įstatymo projektą LR Vyriausybei tobulinti. Pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą ir , esant galimybei, nemažinti 2001 m. valstybės biudžeto įmokos už valstybės privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis.

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: G.Šivickas

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

 

PAGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D A

dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 13,21,28 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo

įstatymo projekto (P-IXP-11)

  1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Z.Balčytis, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, R.Karbauskis, K.Glaveckas, A.Kubilius, J.Lionginas, R.Palaitis, A.Skardţius, G.Đivickas..

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

Sveikatos reikalų komitetas

 1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje vietoj raidžių “VLK” įrašyti žodžius “Privalomojo sveikatos draudimo taryba”

 

 

2. Išbraukti įstatymo projekto 4 straipsnio 2 dalį.

Iš dalies pritarti.

 

 

 

 

Nepritarti.

Patikslinti 2 dalies redakciją ir šią dalį išdėstyti taip:

“2. Rezervo lėšos VLK sprendimu naudojamos laikinam pajamų trūkumui padengti. Rezervo lėšos arba gali būti naudojamos išlaidoms, kurių tvirtinant privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą nebuvo galima numatyti, apmokėti, naudojamos Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sprendimu

VLK įgaliojimus dėl rezervo lėšų naudojimo apibrėžia papildomos įstatymo nuostatos.

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą, numatytą 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):

Pritarta komiteto patobulintam įstatymo projektui.

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas G. Šivickas

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

PAGRINDINIO KOMITETO

IŠVADA

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudţeto

2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-12

  1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Z.Balčytis, B.Bradauskas, Alg.Butkevičius, R.Karbauskis, K.Glaveckas, A.Kubilius, J.Lionginas, R.Palaitis, A.Skardţius, G.Đivickas.

2.Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Teisės departamentas pastabų neturi.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pateikti pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindţiantys nuomonă

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

1. Grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei patobulinti:

1) Sprăsti neigiamo grynojo 2001 m. rezultato padengimo klausimŕ;

2) Siūlyti pateikti tvirtinimui valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pinigų srautus ir fondo biudžeto deficitą bei spręsti einamųjų metų fondo biudžeto deficito padengimo klausimą;

3) Patobulintame įstatymo projekte numatyti asignavimus iš valstybės biudžeto dėl priimtų Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisų padidėjusioms valstybinėms socialinio draudimo pensijoms nukentėjusiems asmenims mokėti;

4) Padidinti draudimui nuo nedarbo numatytas lėšas;

5) Įstatymo projektą parengti vadovaujantis priimtais teisės aktais.

2. Pasiūlymai Vyriausybei:

1) Pateikti komitetui priemonių planą fondo biudžetui subalansuoti.

Priemonių plane, be kita ko, numatyti pensinio amžiaus spartinimą, kartu užtikrinant išankstinio išėjimo į pensiją galimybę, taip pat valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydžio mokėjimo ribojimą dirbantiems senatvės pensininkams ir sukakusiems senatvės pensijos amžių invalidams, taip pat draudiminio stažo reikalavimą teisei į ligos pašalpą įgyti;

2) Įvertinus tai, kad invalidumo pensijų gavėjų skaičius, ypač priešpensinio amžiaus grupėje, eilė metų didėja, pateikti pasiūlymus dėl invalidumo pensijų skyrimo principų peržiūrėjimo, taip pat dėl invalidumo nustatymo, užimtumo, pensijų, paslaugų ir lengvatų sistemų taikymo asmenims, kurie turi tam tikrų funkcinių sutrikimų, suderinimo.

3) Pateikti pasiūlymus dėl VSDF skolinimosi administravimo sistemos tobulinimo.

4) Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo 1999 12 23 plenarinio posėdžio protokolinį nutarimą, priimtą priėmus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinąjį įstatymą- parengti ir pateikti Seimui Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo projektą.

Pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą, įvertinant pasiūlymus dėl įstatyminės bazės tobulinimo.

 

 

7. Komiteto sprendimas (pagal Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu komitetas priima sprendimą numatytą 150 str. 1 d. 3-6 punktuose, pateikiami sprendimo argumentai):

Grąžinti įstatymo projektą LR Vyriausybei tobulinti ir pasiūlyti įstatymo projektą patikslinti, atsižvelgiant į Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programą, įvertinant pasiūlymus dėl įstatyminės bazės tobulinimo.

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Kubilius

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra
Naujausi pakeitimai - 2000 11 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas