Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 15 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.IXP-7 ir Valstybės investicijų 2001-2003 metų programą. Komiteto posėdyje dalyvavo: Juozas Raistenskis komiteto pirmininkas, Vytautas Einoris komiteto pirmininko pavaduotojas ir komiteto nariai - Vydas Baravykas, Jūratė Juozaitienė, Kęstutis Skamarakas , Danutė Mačiokaitė Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus viršininkė, Gintautas Navikas Aplinkos ministerijos sekretorius, Vytautas Bernadišius Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktoriaus pavaduotojas, Laima Kalinauskienė Ūkio ministerijos Investicijų politinio skyriaus ekspertė. Po svarstymo, bendru sutarimu, nuspręsta: siūlyti grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei patobulinti, atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos komiteto aplinkosauginius pasiūlymus:

1.1. Vyksta derybų su Europos aplinkos apsaugos agentūra procesas. Politiniu požiūriu tai yra svarbus Lietuvai žingsnis, kadangi tai yra pirmoji Europos Sąjungos institucija, į kurią Lietuva įstoja dar netapus Europos Sąjungos nare. Nuo 2001 m. tikimasi, kad Lietuva taps Tarptautinės Europos aplinkos agentūros nare. Nario mokestis sudarys apie 103 tūkst. eurų. Šis mokestis dalinai (75 %) bus mokamas PHARE lėšomis, likusią dalį turės mokėti Lietuva. Todėl papildomai reikia 100 tūkst. Lt.;

1.2 Vykstant deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje ir vykdant Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2000 09 20 posėdžio protokolo Nr. 47 (246) – 1 sprendimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 10 02 pavedimą Nr. 22-8571, būtina 2001 m. skirti specialųjį atašė į Lietuvos nuolatinę misiją Europos Sąjungoje. Tam reikalinga numatyti apie 285 tūkst. Lt (19.1 programa 13.9.1 funkc. klasif. kodas);

1.3 2. Vykdant Valstybės valdymo tolesnės reformos komisijos pasiūlymus reorganizuojama Hidrografinio tinklo tarnyba ir likviduojamas Žuvų išteklių departamentas. Tam 2001 m. valstybės biudžeto projekte numatyta tik išlaidos, reikalingos atsiskaitymui su atleidžiamais darbuotojais 319,0 tūkst. Lt, tačiau 1999 m. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 682 “Dėl žuvininkystės administravimo pertvarkymo “ Aplinkos ministerijai priskirtos žuvų išteklių apsaugos ir kontrolės funkcijos. Įvertinus esamą situaciją, nuo 2001 m. sausio 1 d. Hidrografinio tinklo tarnyba (su 14 darbuotojų etatų) reorganizuojama į Vandens išteklių departamentą (2000 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 321 “ Dėl Hidrografinio tinklo tarnybos reorganizavimo“) Šiam departamentui pavedama vykdyti funkcijas, susijusias su vandens ir žuvų išteklių apsauga, jų tausojimu ir atkūrimu, įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus minėtose srityse. Vandens išteklių departamento funkcionavimui 2001 m. valstybės biudžeto projekte papildomai reikėtų 662,0 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų (darbo užmokesčiui – 383,0 tūkst. Lt, įmokoms soc. draudimui 103,0 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms – 226,6 tūkst. Lt). (19.1 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

1.4 Atsižvelgiant į 2000 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Strateginio planavimo komiteto posėdžio protokolo nuostatą dėl netęstinų programų (priemonių) sąrašo, nuo 2001m. sausio 1 d. bus panaikintas Aplinkos ministerijos Autoūkis. Įvertinus išlaidas, susijusias su “Autoūkio” likvidavimu bei atsiskaitymu už transporto paslaugas 2001 m. valstybės biudžeto projekte reikėtų numatyti 328 tūkst. Lt. (19.2 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

1.5 Vykdant 2000 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto pasitarimo protokolo “Dėl ministerijos pristatytų strateginių veiklos planų” 1.1.4 punkto reikalavimus, paprastosios išlaidos programai “Bendrosios aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas” (19.1 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas) palyginus su 2000 m. sumažėjo 2319,0 tūkst. Lt. Kadangi apie 75 procentus šios programos išlaidų sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir įmokoms soc. draudimui, tai kitos išlaidos institucijų išlaikymui sumažėja apie 30 procentų. Siekiant užtikrinti gamtos išteklių kontrolės funkcijų vykdymą, išlaidas minimaliai reikėtų padidinti 500,0 tūkst. Lt (padidinant išlaidas valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių transporto priemonių išlaikymui);

1.6 Europos Sąjungos finansuojamų projektų dėka Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras įsigijo automatinę radiacijos lygio ankstyvojo perspėjimo sistemą. Ši įranga padeda efektyviai ir kokybiškai vykdyti aplinkos stebėjimus, atlikti tarptautinį lygį atitinkančius laboratorinius tyrimus, nustatyti aplinkos teršimo šaltinius, apdoroti gautis rezultatus. Minėtos sistemos eksploatacijai 2001 m. iš valstybės biudžeto papildomai reikėtų skirti 180,0 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų (19.2 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

1.7 2000 m. rugsėjo 1 d. Strateginio planavimo komiteto pasitarimo protokole Nr. 17 pasirengimui narystei ES (progr. 21.1) numatyta skirti 3,025 mln. litų. Tuo tarpu biudžeto projekte šiai programai siūloma 2,875 mln. Lt. Be to, Europos Komisijos sprendimu (ISPA reglamentas Nr. 1267/1999) įsteigtas Stojimo struktūrinės politikos instrumentas (ISPA). Lietuvai 2000-2006m. laikotarpiui kasmet skiriama po 25 mln. eurų infrastruktūriniams aplinkosaugos projektams finansuoti. Šiems projektams parengti ISPA taip pat numato skirti lėšas, tačiau su sąlyga, kad 25% reikalingų lėšų, skirtų pagalbą gaunanti šalis. 2000-2002 m. ISPA lėšomis numatomų įgyvendinti aplinkosauginių projektų parengimui būtina skirti 1,2 mln. Lt , t.y. 25 % reikalingų lėšų, o likusi dalis (75 %) būtų finansuojama iš ISPA (21.01 progr. 13.4.1 funkc. klasif. kodas);

1.8 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 642 patvirtino Nevėžio upės aplinkosauginio ir technologinio vandens debito palaikymo programą. Pagal šią programą Nevėžio upės aplinkosauginiam vandens debitui, tinkamai vandens kokybei ir ekosistemų stabilumui užtikrinti, Panevėžio miesto ir regiono vandens vartotojų reikmėms tenkinti būtina ( sausuoju metų laikotarpiu) papildyti Nevėžio vandens išteklius iš Šventosios upės, panaudojant Kavarsko siurblinę. Šiam tikslui būtina numatyti 500 tūkst. Lt Lėšas tikslinga skirti per Panevėžio apskrities viršininko administraciją;

1.9 Kai kuriuose Lietuvos Respublikos regionuose, o ypač pietinėje ir pietvakarinėje jos dalyje nuo 1990 m. pradėjo gausėti upinių mašalų (Byssodon maculatus), dėl kurių antpuolių labai suprastėjo šių regionų žmonių darbo ir poilsio sąlygos. Nuo 1996 m. Aplinkos apsaugos ministerijos bei mokslo institucijų jėgomis pradėta tirti šios populiacijos būklė. 1998 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 484 buvo patvirtinta Upinių mašalų populiacijos reguliavimo programa. Joje numatytoms priemonėms įgyvendinti 1999 m.Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš Privatizavimo fondo skyrė 300 tūkst. Lt, 2000 m. – 150 tūkst. Lt. Dalį trūkstamų lėšų šiam tikslui skyrė Alytaus apskrities savivaldybės. Įgyvendintos priemonės buvo efektyvios, 2000 m. vasarą Pietų Lietuvos gyventojai turėjo geras sąlygas dirbti ir poilsiauti, tačiau pagal patvirtintą programą upinių mašalų populiacijos reguliavimo priemones būtina taikyti ir 2001 m. Tam reikia ne mažiau kaip 300 tūkst. Lt. Už šias lėšas būtų perkamas biologinis preparatas Vecto Bac bei apmokamas preparato išpurškimas. Lėšas tikslinga skirti per Alytaus apskrities viršininko administraciją;

1.10 Būtinas 1997 m. gegužės 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 483 (Žin., 1997, Nr. 44-1088) patvirtintos pesticidų (apie 2000 tonų) tvarkymo programos įgyvendinimas ir tam reikalinga skirti bent 0,5 mln. Lt;

1.11 2000 01 26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu “Dėl Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo” Aplinkos ministerijai buvo pavesta parengti Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimo programą. Programa patvirtinta 2000 02 24 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 72. Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos būtina numatyti 254 tūkst. Lt. šiai programai įgyvendinti;

1.12 Vykdant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą būtina užbaigti šalies teritorijos bendrąjį planą, vykdyti šio plano operatyviojo planavimo darbus, toliau formuoti ir vystyti Teritorijų planavimo duomenų banką bei Teritorijų planavimo dokumentų registrą, pervesti galiojančių miestų bendrųjų planų sprendinius iš analoginės į skaitmeninę formą, parengti pasienio teritorijų plėtros projektus (tarptautiniai nacionalinio lygmens projektai su Lenkija, Baltarusija, Latvija, Rusijos Kaliningrado sritimi). Lietuvos Respublikos 2001m. valstybės biudžeto projekte tik šalies bendrajam planui (20.01 programa 11.03.01 funkc. klasif. kodas) numatytas 298 tūkst. Lt. finansavimas.Kad vykdyti likusius minėtus teritorinio planavimo darbus būtinas papildomas 1410 tūkst. Lt. finansavimas. Prašyti papildomai skirti bent 700 tūkst. Lt. pradėtiems darbams užbaigti;

Valstybės investicijų 2001-2003 m. programos projektui turime šias pastabas:

1.13 Valstybės investicijų 2001-2003 m. programos projekte Aplinkos ministerijai nepakankamai numatyta (1,0 mln. Lt) skirti nepaprastųjų išlaidų JTC laboratorijos rekonstrukcijai užbaigti. Pagal sutartį su rangovu numatyta tai atlikti 2001 m. balandžio mėn.,todėl atsiskaitymui už šiuos darbus būtina skirti dar 1,3 mln. Lt.;

1.14. Ignalinos r. savivaldybė 2000 m. pradėjo statyti Ignalinos miesto valymo įrenginius su daline vandentvarkos renovacija. Šio objekto finansavimui pagal 2000 02 21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.181 “Dėl valstybės investicijų 2000 – 2002 metų (2000 metai) programos” yra skirta 1.3 mln. Lt privatizavimo fondo lėšų ir 3.2 mln. Lt paskolos su valstybės garantija. Šiais metais yra naudojamos privatizavimo fondo, t.y. 1.3 mln. Lt paskolos – 1.5 mln. Lt lėšos. Iki 2000 metų pabaigos planuojame atlikti darbų už 3.0 mln. Lt ir skirtos lėšos 2000 metais bus visiškai išnaudotos. Gamtosaugos objektų statyba yra prioritetinė valstybės šaka, todėl, mūsų nuomone, yra per mažai paskirta lėšų iš valstybės pusės. Privatizavimo fondo lėšos sudaro 20% objekto statybos vertės, savivaldybės indėlis (Danijos grantas) – 30% ir paskola 50%, kai kitų panašių objektų statyba vykdoma visiškai arba iki 50% iš valstybės biudžeto. Toks lėšų paskirstymas labai apsunkina Ignalinos r. savivaldybės tolimesnių metų biudžetą, kai reikės grąžinti pasiskolintas lėšas. Atsižvelgdami į paminėtas sąlygas prašome į Valstybės investicijų 2001 m. programoje papildomai numatyti 1.0 mln. litų valstybės biudžeto lėšų (privatizavimo fondo) Ignalinos miesto nuotekų valymo įrenginių statybos užbaigimui;

1.15 Prašyti Vyriausybės rasti papildomus finansavimo šaltinius išlaidoms išvadoje nurodytoms programoms.

Komitetas nusprendė nesvarstyti elektros žūklės metodo taikymo žuvų reproduktoriams gaudyti, nes po svarstymo komiteto posėdyje š.m. lapkričio 13 d., protokolas Nr.4(4), problema išspręsta žinybų lygyje.

Aplinkos apsaugos komiteto I (rudens) sesijos darbų programos projektą pristatė komiteto vyr. patarėjas Aleksandras Spruogis. Nuspręsta tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2000 11 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas