Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 13 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr.IXP-7 aptarimas, valstybės investicijų 2001-2003 metų programa. Laima Kalinauskienė Ūkio ministerijos Investicijų politikos skyriaus ekspertė pristatė Valstybės investicijų 2001-2003 metų programos Nr.IXP-7 aplinkosauginę dalį. Danutė Mačiokaitė Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus viršininkė pristatė 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto aplinkosauginę dalį. Po diskusijų nuspręsta tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje.

Komitetas svarstė elektros žūklės metodo taikymą žuvų reproduktoriams gaudyti. Dalyvavo: Raimondas Bogdevičius Aplinkos ministerijos Žuvų ir išteklių departamento direktoriaus pavaduotojas, Algirdas Domarkas Žuvininkystės sąjungos viceprezidentas Juozas Virbickas Ekologijos instituto direktorius, Juozas Pašukonis Aplinkos ministerijos Žuvų departamento direktorius, Vytautas Vaitiekūnas Žuvininkystės departamento direktorius prie žemės ūkio ministerijos, Leonas Kerosierius Žuvininkų sąjungos valdybos narys, Vytautas Kesminas Ekologijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, Povilas Kindurys Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės centro generalinis direktorius, Kęstutis Motiekaitis Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus viršininkas, Selemonas Paltanavičius Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus viršininkas, Vytautas Radaitis Lietuvos valstybinės žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro vyr. žuvininkas, Petras Sakalauskas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, Rimantas Šalkauskas Aplinkos ministerijos Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas. Nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki š.m. lapkričio 15 dienos ir prašyti Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, bendro susitikimo metu, paruošti savo išvadas ir pasiūlymus.

Komitetas, aptaręs Aplinkos apsaugos komiteto veiklos kryptis, pasiskirstė kuruojamos veiklos sritimis sekančiai:

1. Aplinkos oras (kuratorius Henrikas Žukauskas)

- transporto įtaka oro užterštumui (kuras, katalizatoriai, susisiekimo sistemos)

- stacionarūs oro taršos šaltiniai

- energijos ir šilumos taupymas

- vietinių ir atsinaujinančių energetinių resursų panaudojimas

- taršą mažinančios priemonės

2. Vanduo (kuratoriai: Kęstutis Skamarakas, Henrikas Žukauskas)

- racionalus naudojimas

- atvirų vandens telkinių ir požeminio vandens apsauga nuo teršimo

- buitinių ir pramoninių nuotekų valymas

- jūros aplinkos apsauga nuo taršos

3. Aplinkos apsauga ūkinėje veikloje (kuratoriai: Alfonsas Macaitis, Kęstutis Skamarakas, Vydas Baravykas)

- pesticidai, trąšos

- užterštos teritorijos ir jų valymas

- racionalus gamtos išteklių naudojimas

- monitoringas

4. Subalansuotos plėtros, statybos, projektavimo, žemės, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos klausimai (kuratoriai: Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis)

5. Atliekos (kuratoriai: Alfonsas Macaitis, Kęstutis Skamarakas, Juozas Raistenskis)

- atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo sistemos

- atliekų deponavimas

- pramoninės ir pavojingos atliekos

- medicininės atliekos

- atominė energetika ir radioaktyvios atliekos

6. Žemėnaudos ir miškų struktūros optimizavimas (kuratoriai: Vytautas Einoris, Juozas Raistenskis)

- racionalus naudojimas ir apsauga

- miškų ūkis

- netinkamų žemdirbystei plotų apželdinimas

7. Kraštovaizdžio apsauga, saugomos teritorijos (kuratoriai: Vytautas Einoris, Kęstutis Skamarakas, Vydas Baravykas)

- ekologiškai jautrių ir natūraliausių (vaizdingiausių) teritorijų apsauga

8. Žvejyba ir medžioklė, gyvūnijos apsauga (kuratoriai: Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Vytautas Einoris, Kęstutis Skamarakas, Vydas Baravykas)

9. Aplinkos apsauga nuo fizikinės taršos (kuratorius: Juozas Raistenskis)

10. Ekonominiai ekologijos klausimai (kuratoriai: Alfonsas Macaitis, Kęstutis Skamarakas, Juozas Raistenskis, Henrikas Žukauskas).

11. Darbas su savivaldybių asociacija, apskritimis gamtosaugos srityje, ryšiai su užsieniu, PHARE, ISPA ir kitos programos (kuratoriai: Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Vydas Baravykas).

12. Ryšiai su visuomene ir ekologinis švietimas (kuratorius: Juozas Raistenskis).
Naujausi pakeitimai - 2000 11 14.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas