Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Komiteto posėdį, įvykusį 2000 11 08, Nr. 3

Kaimo reikalų komitetas 2000 m. lapkričio 8 dienos posėdyje toliau svarstė Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektą Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos bei Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Svarstant pirmąjį klausimą posėdyje dalyvavo paskirtasis Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas ir paskirtasis Žemės ūkio ministras Kęstutis Kristinaitis. Priimtas sprendimas nepritarti Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimo projektui Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos. Rekomenduota Vyriausybei, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos įgyvendinimo priemones, atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus, kuriuos parengė Komiteto praeitame posėdyje sudaryta darbo grupė.

Svarstant Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, nuspręsta jį grąžinti tobulinti ir rekomenduoti Vyriausybei, rengiant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto naują variantą, atsižvelgti į šiuos Komiteto pasiūlymus:

1)Laikytis Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnyje (Reguliavimo lėšų šaltiniai) ir 9 straipsnyje (Tikslinis finansavimas) įtvirtintų nuostatų.

2)Melioracijai ir rūgščių dirvų kalkinimui skirti bent du kartus daugiau negu numatyta skirti 2000 metais.

3)Žemės reformai skirti du kartus daugiau lėšų negu numatyta projekte.

4)Garantuoti SAPARD programos reikiamą ( 68 milijonų litų) finansavimą iš Valstybės biudžeto.

5)Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo limitą.

6)Parengti mechanizmą, kaip nuo 2001 metų parduoti dyzelinį kurą be akcizo (1ha deklaruotų pasėlių – 120 l kuro) ir atpiginti naktinę bei poilsio (švenčių) dienų elektros energiją iki vidutinės eksportuojamos energijos kainos lygio.

7)Pakeisti cukraus akcizo mokėjimo tvarką ir sąlygas.

3. Asignavimus iš valstybės biudžeto aukščiau nurodytomis kryptimis didinti privatizavimo fondo lėšų, taip pat išlaidų, nepriskirtų pagrindinių funkcijų grupėms, valdymo išlaidų mažinimo bei valstybės skolos didinimo sąskaita.

Be to, posėdyje buvo išklausyta Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Sąjungos žemės ūkio atstovo Vaidoto Ašmono informacija apie žemės ūkio sektoriaus pasirengimą Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.

 

PROTOKOLO IŠRAŠAS

2000 11 08 Nr. 3'1

Vilnius

1. SVARSTYTA:

Dėl žemės ūkio sektoriaus pasirengimo, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.

NUTARTA:

  1. Priimti dėmesin Lietuvos Respublikos Misijos prie Europos Sąjungos specialaus atašė žemės ūkiui V.Ašmono informaciją apie žemės ūkio sektoriaus pasirengimą Lietuvai stojant į ES.
  2. Rekomenduoti Žemės ūkio rūmams, Ūkininkų sąjungai, Žemės ūkio bendrovių asociacijai iki 2000 m. gruodžio 10 d. išanalizuoti ir pateikti savo išvadas dėl Lietuvos Respublikos Derybinės pozicijos (VII skyrius – Žemės ūkis).
  3. Atsižvelgiant į savalaikio SAPARD programos lėšų įsisavinimo būtinumą, rekomenduoti Vyriausybei:
   1. 2001 m. Valstybės biudžete numatyti pakankamą lėšų sumą ( 68 mln. lt. arba 25 % nuo skiriamos negrąžintinos paramos sumos) bendra finansavimui pagal SAPARD programą bei užtikrinti šio finansavimo mechanizmo įgyvendinimą.
   2. Remiantis ES reglamentų nuostatomis dėl SAPARD Agentūros vidaus kontrolės sistemos, užtikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) aprūpinimą reikiamomis patalpomis.
   3. Vadovaujantis 2000 m. birželio 7 d. ES reglamento Nr.2222 nuostatomis, užtikrinti tiesioginę atsakomybę už SAPARD finansinės paramos administravimo funkcijas tarp NMA ir regioninių skyrių, skiriant pakankamą materialinį ir techninį aprūpinimą minėtų funkcijų vykdymui.

3.4 Įpareigoti akredituojančią instituciją glaudžiai bendradarbiaujant su NMA imtis reikalingų veiksmų tinkamam ir savalaikiam priešakreditacinės ataskaitos ES Komisijai parengimui.

 

PAPILDOMO KOMITETO I Š V A D A

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 Programos projekto (IXP- 39)

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto nariai: J. Kraujelis, J. Čiulevičius, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, G. Mikolaitis, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: -

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:-

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimo projektui Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos.

2. Rekomenduoti Vyriausybei, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos įgyvendinimo priemones, atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus (pridedami).

7. Balsavimo rezultatai: 5 už (pritarimą programai); 4 prieš; 2 susilaikė.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas : J. Kraujelis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

 

 

PASIŪLYMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Dėl 2000 – 2004 metų veiklos programos įgyvendinimo Priemonių

Kaimo reikalų komitetas siūlo Vyriausybei, rengiant 2000 – 2004 metų veiklos programos įgyvendinimo Priemones, atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:

  1. Artimiausiu metu parengti Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijai įgyvendinti reikalingus teisės aktus, programas ir kitas priemones, reikalui esant teikti siūlymus dėl minėtos strategijos pakeitimo ir papildymo, svarbiausią dėmesį sutelkiant konkurencingų ūkių kūrimosi sąlygoms.
  2. Numatyti konkrečius veiksmus, kaip bus vykdomos Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 str. (Reguliavimo lėšų šaltiniai) ir 9 str. (Tikslinis finansavimas) nuostatos. Numatyti konkrečius mechanizmus dėl žemdirbių pajamų palaikymo, derinant ekonominius santykius žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir maisto produktų prekybos sferose. Nustatyti Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatyme įtvirtintų tikslinių (orientacinių), intervencinių, minimalių ribinių kainų, kvotų taikymo mechanizmus ir juos realiai įgyvendinti.
  3. Garantuoti SAPARD programos dalinį finansavimą iš Valstybės biudžeto.
  4. Tobulinti Eksporto skatinimo ir žemės ūkio produktų rinkos reguliavimo programą ir jos įgyvendinimo priemones.
  5. Stiprinti žemės ūkio kreditavimo sistemą, padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo limitą.
  6. Skirti deramą dėmesį būtino melioracijos fondo techninei būklei užtikrinti, pagrindinius melioracijos darbus finansuoti valstybės biudžeto lėšomis. Ieškoti ir kitų melioracijos finansavimo šaltinių, tobulinti įstatyminę bazę.
  7. Įgyvendinti Geros žemdirbystės praktikos kodekse nurodytas rekomendacijas ir kitas aplinkosaugos priemones žemės ūkyje.
  8. Parengti mechanizmą, kaip nuo 2001 metų parduoti dyzelinį kurą be akcizo (1ha deklaruotų pasėlių – 120 l kuro) ir atpiginti naktinę bei poilsio (švenčių) dienų elektros energiją, sunaudojamą žemės ūkio reikmėms, iki vidutinės eksportuojamos energijos kainos lygio.
  9. Pakeisti cukraus akcizo mokėjimo tvarką ir sąlygas.
  10. Skatinti kooperacijos žemės ūkyje plėtrą.
  11. Plėsti energetinių aliejinių kultūrų auginimą biokuro ir bioalyvų gamybai.
  12. Užbaigti žuvininkystės administravimo pertvarkymą.
  13. Užtikrinti efektyvios žemės ūkio informacinės sistemos, mokslo, mokymo ir konsultavimo kūrimosi tęstinumą.
  14. Parengti ir įgyvendinti priemones dėl žemės sklypų konsolidavimo.
  15. Skatinti ekonominės veiklos įvairinimą kaime, esamų darbo vietų išsaugojimą ir alternatyvių kūrimą, ypač mažiau palankiuose ūkininkavimui rajonuose.
  16. Stiprinti kaimo bendruomenes ir žemdirbių savivaldą.
  17. Išsaugoti būtinų socialinių paslaugų kaime tinklą, gerinti infrastruktūrą.

 

PAPILDOMO KOMITETO I Š V A D A

dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (IXP- 7)

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto nariai: J. Kraujelis, J. Čiulevičius, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, G. Mikolaitis, M. Pronckus, A. Ramanauskas, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: -

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: -

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

  1. Grąžinti Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą tobulinti.

2. Rekomenduoti Vyriausybei, tobulinant 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:

1)Laikytis Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnyje (Reguliavimo lėšų šaltiniai) ir 9 straipsnyje (Tikslinis finansavimas) įtvirtintų nuostatų.

2)Melioracijai ir rūgščių dirvų kalkinimui skirti bent du kartus daugiau negu numatyta skirti 2000 metais.

3)Žemės reformai skirti du kartus daugiau lėšų negu numatyta projekte.

4)Garantuoti SAPARD programos reikiamą ( 68 milijonų litų) finansavimą iš Valstybės biudžeto.

5)Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo limitą.

6)Parengti mechanizmą, kaip nuo 2001 metų parduoti dyzelinį kurą be akcizo (1ha deklaruotų pasėlių – 120 l kuro) ir atpiginti naktinę bei poilsio (švenčių) dienų elektros energiją iki vidutinės eksportuojamos energijos kainos lygio.

7)Pakeisti cukraus akcizo mokėjimo tvarką ir sąlygas.

3. Asignavimus iš valstybės biudžeto aukščiau nurodytomis kryptimis didinti privatizavimo fondo lėšų, taip pat išlaidų, nepriskirtų pagrindinių funkcijų grupėms, valdymo išlaidų mažinimo bei valstybės skolos didinimo sąskaita.

7. Balsavimo rezultatai:

Pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas : J. Kraujelis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000 metai

LR Seimas