Lietuvos Respublikos Seimas

2000 11 08 posėdis

1. SVARSTYTA:

2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-13.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Vyriausybei įstatymo projektą tobulinti.

2. Pažymint, kad nevykdomos savivaldybių biudžetams prognozuotos pajamos ir tai, kad įstatymo projekto 2 ir 3 straipsnių nuostatos neatitinka Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 11 straipsnio, pasiūlyti įstatymo projekto tobulinimui:

2.1. Papildyti įstatymo projektą priedėliu, paskirstančiu įstatymo projekto 2 straipsniu tvirtinamą specialiąją tikslinę dotaciją kiekvienai savivaldybei.

2.2. Išbraukti įstatymo projekto 3 straipsnio 2 punktą.

2.3. Įvertinti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl prognozuotų savivaldybių biudžetų pajamų nevykdymo ir dotacijos dydžio.

 

2. SVARSTYTA:

Seimo rezoliucijos “Dėl 2001, 2002 ir 2003 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių” projektas Nr. IXP-8; Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių tvirtinimo 2001, 2002 ir 2003 metams įstatymo projektas Nr. IXP-9.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Vyriausybei įstatymo projektą tobulinti.

2. Konstatuoti, kad įstatymo projektas teikiamas be Vyriausybės 2000 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 578 nustatyto trejų metų savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiančių rodiklių derinimo protokolo.

3. Siūlyti Vyriausybei derinti su Lietuvos savivaldybių asociacija pozicijas dėl:

3.1. prognozuojamų 38,53 proc. savivaldybių biudžetų išlaidų dalies valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidose;

3.2. prognozuojamų visų savivaldybių mokestinių pajamų ir nemokestinių pajamų dalies jose dydžių;

3.3. prognozuojamos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos dydžio;

3.4. prognozuojamų specialiųjų tikslinių dotacijų visoms savivaldybėms;

3.5. mokestinių pajamų ir išlaidų išlyginimo koeficientų.

4. Atitinkamai pakeisti Seimo rezoliucijos projekto IX P-8 antrąjį punktą.

 

3. SVARSTYTA:

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-7.

NUSPRĘSTA:

1. Siūlyti Vyriausybei įstatymo projektą tobulinti.

2. Pažymėti, kad įstatymo projekto nuostatos neatitinka Seime svarstomos Vyriausybės programos biudžeto ir finansų politikos krypčių.

3. Konstatuoti, kad įstatymo projektas pateiktas Seimui be Vyriausybės 2000m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 578 nustatyto vienerių metų savivaldybių biudžetų pajamų dydį lemiančių prognozuojamų rodiklių derinimo protokolo.

4. Siūlyti Vyriausybei:

4.1. Išbraukti įstatymo projekto 2 straipsnio 6 dalį, prieštaraujančią Biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsniui ir 32 str. 1 dalies 2 punktui.

4.2. Nustatyti realesnius savivaldybių biudžetams mokestinių ir nemokestinių pajamų rodiklius.

4.3. Įstatymo projekte nustatyti bendrosios dotacijos kompensaciją savivaldybių išlaidoms padengti dėl centrinės valdžios institucijų priimtų sprendimų.

4.4. Numatyti specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams Vietos savivaldos įstatymo deleguotoms valstybinėms funkcijoms vykdyti.

4.5. Peržiūrėti įstatymo projektu teikiamą Valstybės investicijų 2001 –2003 metų programą.

4.6. Valstybės biudžeto dalyje numatyti valdymo išlaidas reorganizuotai Vidaus reikalų ministerijai.

4.7. Taupant valdymo lėšas, svarstyti apskričių administracinių ginčų komisijų tikslingumą.

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Rimšelis

 

Protokolą rašė Komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2000 11 10.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas