Lietuvos Respublikos Seimas

A.Ramanausko komandiruotė į Suomiją 2004 09 21 - 24

 

 

 

 

 

A. Ramanausko komandiruotės į Mariehamną, Ålandų salas (Suomijos Respublika) 2004 m. rugsėjo 21 - 23 dienomis ataskaita apie dalyvavimą

Šiaurės Tarybos Piliečių ir vartotojų teisių komiteto seminare

“Organizuotas nusikalstamumas po ES plėtros,

naujos tendencijos – nauja politika”

 

Šiaurės Tarybos Piliečių ir vartotojų teisių komiteto seminaras „Organizuotas nusikalstamumas po ES plėtros, naujos tendencijos – nauja politika“ vyko 2004 m. rugsėjo 22 d. Mariehamno mieste, Ålandų salose. Baltijos Asamblėjos delegaciją sudarė BA Teisės komiteto pirmininkas Mihails Pietkevičs, BA Teisės komiteto pirmininko pavaduotojas Alvydas Ramanauskas, BA Teisės komiteto narys Vladimir Velman, BA Latvijos delegacijos sekretorė Dina Tihonova, BA Estijos delegacijos sekretorė Ene Rõngelep, BA Lietuvos delegacijos sekretorė Renata Jankauskaitė, BA sekretoriato projektų vadovė Marika Laizāne – Jurkāne.

***

ŠT Piliečių ir vartotojų teisių komiteto pirmininkas Arne Lyngstad atidarė seminarą. Jis pastebėjo, kad šis seminaras yra kaip pasirengimas prieš eilinę Šiaurės Tarybos sesiją. Šiaurės šalių teisingumo ministrai taip pat aptars organizuoto nusikalstamumo klausimus Šiaurės Tarybos sesijos metu. Parlamentarai turi išnagrinėti kovos su organizuotu nusikalstamumu politinius aspektus.

 

EUROPOLO vadovo pavaduotojas Jen Höberg išnagrinėjo naujas kovos su organizuotu nusikalstamumu tendencijas Baltijos ir Šiaurės regione po Europos Sąjungos plėtros. Iki šiol kova su organizuotu nusikalstamumu buvo suprantama kaip kova su mafija, kuri buvo organizuoto nusikalstamumo simbolis. Tačiau mafijos veikla ir vaidmuo pradėjo menkėti. 10-ojo dešimtmečio pradžioje tarptautinės nusikalstamos grupuotės užėmė mafijos (kuri reiškėsi įvairiose srityse daugiausia neperžengdama valstybės sienų) vietą. Geografinės nusikalstamumo sienos plečiasi metai iš metų. Galima paminėti šias pagrindines organizuoto nusikalstamumo sritis: prekyba narkotikais, prostitucija, prekyba moterimis ir vaikais, neteisėta prekyba ir kt. Daugelis įsitikinę, kad nusikalstamumo lygis smarkiai išaugo po Europos Sąjungos plėtros. Jen Höberg pareiškė savo tvirtą nuomonę, kad nusikalstamumas jau buvo „išplėtotas“ dar prieš 2004 m. gegužės 1 d. Labai svarbu nustatyti ir išanalizuoti naujas nusikalstamumo tendencijas, naujus nusikalstamumo šaltinius, taip pat naujas organizuoto nusikalstamumo veiklos sritis. Nusikalstamumas visada siejasi su vartotojais ir pelnu: daugiau vartotojų ® didesnis pelnas; didesnis pelnas ® aukštesnis nusikalstamumo lygis. Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje labai naudingas. Būtina stiprinti bendradarbiavimą su Rusija pasirašant strateginį susitarimą dėl specialios struktūros kovai su organizuotu nusikalstamumu sukūrimo.

 

Nacionalinio komisaro pavaduotojas, Operatyvinio komiteto pirmininkas Jakob Scharf atsiskaitė už Baltijos jūros regiono valstybių specialiosios paskirties būrių kovai su organizuotu nusikalstamumu darbą. Iki 1989 m. organizuotas nusikalstamumas buvo paplitęs tiek Vakaruose, tiek Rytuose, tačiau Rytų ir Vakarų nusikaltėlių integracija buvo maža, taip pat mažai bendradarbiavo ir Rytų ir Vakarų teisėsaugos institucijos. Pasibaigus Šaltajam karui situacija šioje srityje greitai pasikeitė, o būtent vyko organizuotų nusikaltėlių integracija, tuo tarpu teisėsaugos institucijos vis dar mažai bendradarbiavo. 10 dešimtmečio pradžioje pradėta kelti įvairias, kovos su organizuotu nusikalstamumu Baltijos jūros regione iniciatyvas. Parlamentarai ir vyriausybės atstovai inicijavo glaudų Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą bendros kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje – Baltijos jūros regiono valstybių konferencija kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimu vyko 1993 m. Atsiradus didelei būtinybei tiesiogiai ir koordinuotai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, 1996 m. pirmojo Baltijos jūros regiono valstybių viršūnių susitikimo metu Visby (Švedija) sukurti Baltijos jūros regiono valstybių specialiosios paskirties būriai kovai su organizuotu nusikalstamumu. Specialiosios paskirties būrių tikslas buvo ištobulinti priemones skubiam įgyvendinimui ir pateikti kitus konkrečius pasiūlymus skatinti regioninį bendradarbiavimą kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje. Specialiosios paskirties būrius sudarė Baltijos jūros regiono šalių vyriausybių vadovų personalo atstovai. Kaip pagrindinius specialiosios paskirties būrių vykdomo bendradarbiavimo pasiekimus galima paminėti savitarpio pasitikėjimo stiprinimą, keitimosi informacija skatinimą, gebėjimų kūrimą, nusikalstamumo grėsmės regione įvertinimą, bendras konkrečios operatyvines priemones. Po 2004 m. gegužės 1 d. specialiosios paskirties būrių įgaliojimai buvo pratęsti iki 2008 m. gruodžio 31 d.

 

Valstybės policijos Centrinio kriminalinės policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo departamento vadovas Artis Zīders (Latvija) analizavo organizuotą nusikalstamumą Latvijoje. Po 2004 m. gegužės 1 d. atsirado naujos tendencijos organizuoto nusikalstamumo srityje:

·        Pirma, greita įvairių šalių nusikalstamų grupuočių artimų ryšių plėtra (todėl kitų šalių nusikalstamų grupuočių interesų siekiama Latvijoje);

·        Antra, Latvija buvo pasinaudojama kaip tranzito šalimi gabenant narkotikus į kitas šalis;

·        Trečia, šiuo metu Latvijos nusikalstamo pasaulio atstovams labai būtų naudinga užmegzti glaudžius ryšius su žmonių pardavinėtojais Rusijoje, Baltarusijoje, Moldovoje ir Ukrainoje;

·        Ketvirta, Latvija gali tapti palankia šalimi nusikalstamoms grupuotėms, kurios užsiima nelegalių migrantų gabenimu;

·        Penkta, įmanoma prognozuoti vogtų transporto priemonių tranzito per Latviją augimą.

Šios naujos tendencijos aiškiai parodo, kad reikia naujos politikos kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Pagrindiniai šios naujos politikos principai bus tokie:

·        Pirma, termino „organizuotas nusikalstamumas“ įtraukimas į nacionalinius teisės aktus. Kovai su organizuotu nusikalstamumu reikia suteikti specialų prioritetinį statusą teisėsaugos institucijų darbe;

·        Antra, informacijos registravimo ir analizavimo sistemos tobulinimas;

·        Trečia, operatyvinės veiklos ir ikiteisminio tyrimo gerinimas;

·        Ketvirta, darbo gerinimas kovojant su nesąžiningai įgytų pajamų legalizavimu;

·        Penkta, darbuotojų, kurie kovoja su organizuotu nusikalstamumu, kvalifikacijos kėlimas, jų darbo optimizavimas, jų apsaugos didinimas;

·        Šešta, asmenų specialiose procesijose apsauga;

·        Septinta, visuomenės informavimas ir pasitikėjimo didinimas.

 

Šiaurės Europos policijos bendradarbiavimo ir sienos kontrolės forumo valdybos narys, policijos inspektorius Stefan Gerkman (Suomija) pabrėžė, kad Šiaurės šalių teisėsaugos sistemos smarkiai skiriasi. Organizuoto nusikalstamumo struktūros plėtojasi nacionaliniu lygiu; baudžiamoji atsakomybė taip pat taikoma nacionaliniu lygiu. Todėl šalys turi labai kruopščiai išnagrinėti situaciją šioje srityje. Prevencinės priemonės yra svarbiausios kovojant su organizuotu nusikalstamumu nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

EUROPOLO nacionalinių skyrių vadovas Krister Erberg pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių dalykų Baltijos ir Šiaurės šalims yra įsteigti keitimosi informacija sistemą, kad būtų užkirstas kelias ir pasipriešinta organizuotam nusikalstamumui. Taip pat būtina sukurti ES nusikalstamumo prevencijos kriterijus. Europiečiai sukūrė specialius darbo metodus kovai su organizuotu nusikalstamumu. Šiaurės ir Baltijos politikai turi atlikti svarbų vaidmenį kovojant su nusikalstamumu Baltijos jūros regione, jų pagrindinė užduotis – motyvuoti Rusiją, kad ši taip pat dalyvautų šioje kovoje. Būtina išplėtoti glaudesnį Šiaurės ir Baltijos šalių ir Rusijos anklavo, t.y. Kaliningrado, bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti glaudesnį veiklos koordinavimą su Rusija, būtina gilinti mūsų rusų kalbos žinias ir žinias apie jos kultūrą, kad bendradarbiautume su šia šalimi.

 

***

 

Diskusijų metu seminaro dalyviai aptarė įvairias prekybos narkotikais formas, kurios dabar tampa populiaresnės. Seminaro dalyviai taip pat aptarė vaikų pornografijos industriją ir grupinius nusikaltimus, taip pat policijos pareigūnams, valstybės prokurorams, politikams ir liudytojams kylančias grėsmes. Seminaro dalyviai pabrėžė, kad bausmės už cigarečių kontrabandą labai švelnios, o pelnas labai didelis. Cigarečių kontrabanda yra organizuoto nusikalstamumo dalis Baltijos jūros regione, ir su ja reikia rimtai kovoti.

 

Dalyviai taip pat pripažino, kaip sunku išaiškinti už kontrabandos – prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais – stovinčius sąvadautojus. Būtina sutelkti pastangas siekiant, kad sąvadautojai atsistotų prieš teismą ir kad būtų sukurta liudytojų apsauga norinčioms liudyti moterims.

 

Seminaro dalyviai sutiko, kad terorizmas yra didelis iššūkis Baltijos ir Šiaurės šalims. Terorizmas slepiasi už organizuoto nusikalstamumo, viso pasaulio policijos ir saugumo tarnyboms būtina glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant šią problemą.

 

 

 

 

 

Tvirtino:

 

A. Ramanauskas, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininko pavaduotojas

 

 

 

 

 

Parengė:

 

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 11 16.
Audra Bielinienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SUOMIJA

LR Seimas