Lietuvos Respublikos Seimas

D.Teišerskytės ir O.Babonienės komandiruotė į Italijos Respubliką (2004 10 16-19)

Seimo narių O.Babonienės ir D.Teišerskytės komandiruotės į Italijos Respubliką

(2004 m. spalio 16-19 d.) ataskaita

 

                                                                                                                                                   Vilnius,

                                                                                                                                                2004-10-27

 

2004 m. spalio 17-18 d. Romoje (Italija) įvyko Pasaulio moterų parlamentarių konferencija Vaikų ir jaunimo apsaugos klausimais. Italijos Senato pirmininko p. Marcello Pera ir Italijos Atstovų rūmų pirmininko p. Pier Ferdinando Casini laiške, adresuotame LR Seimo Pirmininkui A.Paulauskui, pakviestos dvi Parlamento narės iš Lietuvos dalyvauti šioje konferencijoje. 2004 m. spalio 6 d. LR Seimo valdybos sprendimu Nr. 2287 Seimo narės O.Babonienė ir D.Teišerskytė buvo deleguotos dalyvauti renginyje.

Pasaulio moterų parlamentarių konferenciją inicijavo dviejų Italijos rūmų parlamento Vaiko reikalų komitetas. Ši iniciatyva pratęsė parlamentinę veiklą, pradėtą 2002 m. gegužės mėn. Niujorke vykusioje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiojoje sesijoje vaikų klausimais.

Pagrindinis šios konferencijos tikslas yra lyginant įvairių valstybių patirtis stebėti, kaip įgyvendinami minėtoje sesijoje priimti įsipareigojimai, ir skatinti teisės aktų priėmimą bei parlamentų veiklą vaikų ir jaunimo apsaugos srityje.

Konferencijos metu buvo pabrėžiama ypatinga vaikų ir jaunimo apsaugos humanitarinė, socialinė, ekonominė ir kultūrinė reikšmė. Dvi dienas vykusiame renginyje sveikinimo kalbas ir pranešimus skaitė parlamentarai iš Europos, Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 šalių atstovai.

Pirmąją konferencijos dieną vyko dvi sesijos. Pirmosios sesijos tema – “Vaikų teisės”. Joje buvo nagrinėjami du pagrindiniai klausimai – vaikų sveikata ir gerbūvis bei švietimo ir sporto svarba šeimai. Antrojoje sesijoje buvo nagrinėjama tema “Vaikų apsauga”. Svarbiausi klausimai – prekyba vaikais, jų apsauga nuo tvirkinimo ir išnaudojimo bei vaikai ginkluotų konfliktų metu.

Antrąją konferencijos dieną vyko II sesijos tęsinys vaikų darbo klausimais.

Italijos Lygių galimybių ministrė S.Prestigiacomo savo sveikinimo kalboje susirinkusioms pasaulio moterims parlamentarėms akcentavo svarbų moterų vaidmenį, sprendžiant vaikų ir jaunimo apsaugos klausimus. Moterys turi ypatingą ryšį su vaikais, nes jos suteikia jiems gyvybę. Savo prigimties dėka moterys turi geresnį supratimą, kaip apsaugoti vaikus. S.Prestigiacomo pakvietė pasaulio parlamentares dirbti kartu – harmonizuoti teisės aktus ir tuo būdu suaktyvinti vaikų apsaugą.

Italijos Senato pirmininko pavaduotojas F.Moro pabrėžė, kad Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, priimta 1989 m. lapkričio 20 d. Niujorke, yra pagrindas kiekvienai valstybei, nustatant gaires vaikų apsaugai. Romos meras W.Veltroni akcentavo kiekvieno vaiko teisę būti aprūpintam maistu, vandeniu, vaistais. Tuo tarpu tūkstančiai vaikų visame pasaulyje kiekvieną dieną miršta nuo bado, skurdo, smurto ir agresijos. Tūkstančiai vaikų yra priversti kariauti – netgi patys kariaudami jie yra aukos. Milijonai vaikų negauna tinkamo išsilavinimo, daugybė jų miršta nuo įvairių ligų (pvz. Konge, Kolumbijoje, Čečėnijoje ir kt.), nes negauna vaistų. Lotynų Amerikos ir Afrikos parlamentarės pabrėžė skaudžiausias savo valstybių problemas – vaikų išnaudojimą, prekybą jais ir vaikų prostituciją.

Konferencijoje ypač buvo akcentuojama šeimos svarba vaikui. Šeima – vaiko saugumo ir gerovės pagrindas, todėl tikslinga yra remti ir globoti šį esminį visuomenės vienetą. Užuot skyrę milijonines lėšas minėtų problemų pasekmėms likviduoti, vyriausybės turėtų teikti visokeriopą paramą šeimai. Tikslinga būtų pasekti mūsų kaimynės Latvijos pavyzdžiu – ten jau įkurta Specialiosios paskirties Vaiko ir šeimos reikalų ministerija.

Baigiamajame konferencijos dokumente pasaulio moterys parlamentarės įsipareigojo:

1.      Prižiūrėti vaikų ir paauglių teises garantuojančių konvencijų ir veiksmų planų įgyvendinimą;

2.      Stiprinti politinį moterų vaidmenį, ypač vaikų ir jaunimo politikoje bei pilietinių teisių srityje;

3.      Pripažinti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje įtvirtintus svarbiausius vaiko interesus kaip pagrindinį socialinės politikos formavimo principą;

4.      Siekti vykdyti tokią politiką, kuri galėtų veiksmingiau saugoti vaikus ir jaunimą, ypač jų sveikatą, psichologinę ir fizinę gerovę;

5.      Remti vystymą skatinančio bendradarbiavimo politiką, teikiančią pirmenybę šalims, kurios, priimdamos ir įgyvendinamos teisės aktus, atsižvelgia į vaikų ir moterų teises;

6.      Savo parama ir pastangomis prisidėti prie veiksmų, kuriais siekiama veiksmingiau kovoti su prekyba vaikais ir paaugliais, vaikų ir paauglių darbu ir seksualiniu išnaudojimu, o taip pat vaikų ir paauglių įtraukimu į ginkluotus konfliktus.

 

Baigiamajame dokumente akcentuojama būtinybė:

 

1.      Sukurti nuolatinį moterų parlamentarių, dirbančių vaikų ir jaunimo apsaugos labui, tinklą;

2.      Tęsti šios Konferencijos sesijas, kad galima būtų įvertinti, kaip įgyvendinami tarptautiniuose forumuose prisiimti įsipareigojimai; kiekviena sesija galėtų būti skirta konkrečioms temoms, o sesijos pabaigoje galėtų būti priimtos rezoliucijos;

3.      Įsteigti Tinklo koordinacinį komitetą, kuris palengvintų keitimąsi informacija, palaikytų ryšį, įskaitant ir internetinį, tarp Tinklo narių bei rengtų kitas Konferencijos sesijas ir jų darbotvarkes.

 

 

 

LR Seimo narė                                                                                                        Ona Babonienė

 

 

 

 

LR Seimo narė                                                                                                    Dalia Teišerskytė

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 28.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas