Lietuvos Respublikos Seimas

2004-10-13

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė

Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 1 4, 1 8, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui Nr. IXP-3834

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo “Dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo” projektą Nr. IXP – 3863. Komiteto nariai po svarstymo vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis ir Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos departamento direktorius Vidmantas Kairys. Konvencijoje dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo reglamentuojama vežėjo atsakomybė tarptautiniuose vežimuose oru už keleivio žuvimą ar sužalojimą, taip pat bagažo ar krovinio praradimą, sugadinimą ar vėlavimą.  Pagrindinis Konvencijoje įtvirtintas principas – pilna vežėjo atsakomybė už žalą, kylančią dėl keleivio žuvimo ar sužalojimo, taip pat bagažo ar krovinio praradimo. Šia Konvencija siekiama užtikrinti adekvačią, greitą ir veiksmingą kompensaciją asmenims, kurie patiria žalą, padarytą įvykus orlaivių avarijoms ir incidentams, nustatomos vienodos tarptautinės normos ir procedūros atsakomybės ir kompensacijos už tokią žalą klausimams spręsti.

Vyriausybės įstatymo 37 straipsnio pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 411 straipsniu bei vienuoliktuoju skirsniu įstatymo projektą Nr. IXP-3717. Komiteto nariai po svarstymo vienbalsiai pritarė Vyriausybės įstatymo projektui su siūlymais. Įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas, Lietuvos Respublikos Kanceliarijos Europos Sąjungos politikos analizės ir pozicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos politikos analizės skyriaus patarėjas Jonas Poniškaitis, Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Vasiulis ir Prezidento konsultantė Eglė Jankauskaitė. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – suderinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymo įstatymu ir su Seimo valdybos sprendimu sudarytos darbo grupės Seimo statuto redakcijai tobulinti parengtomis Seimo statuto pataisomis. Atsižvelgiant į Konstitucijos pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 4 dalį bei į tai, kad sprendimai dėl Lietuvos Respublikos pozicijų turės būti priimami per sąlyginai labai trumpus laiko terminus, siūloma pakeisti ir papildyti Vyriausybės įstatymo 37 straipsnį, numatant jame, kad Vyriausybė Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitų Europos Sąjungos dokumentų svarsto Vyriausybės pasitarimuose, šiais klausimais Vyriausybės pasitarime dalyvaujančių Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama sprendimus ar rezoliucijas. Taip pat siūloma papildyti Vyriausybės įstatymą nauju vienuoliktuoju skirsniu, aptariančiu klausimų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste Europos Sąjungoje, sprendimą, taip pat Europos Sąjungos pareigūnų skyrimo tvarką.

            Įstatymo “Dėl Susitarimo dėl trečiųjų valstybių atstovybių ir atstovų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje statuso ratifikavimo” projektą Nr. IXP-3864. Komiteto nariai po svarstymo vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis ir Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Remigijus Motuzas. Lietuvos Respublikai tapus Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos nare, mūsų valstybė, kaip ir kitos valstybės NATO narės, turi prisijungti prie konkrečių tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių NATO teisinių santykių įvairius aspektus. Šio ratifikavimo įstatymo projekto tikslas – ratifikuoti šiai kategorijai priskirtiną NATO sutartį. Susitarime nustatyta, kad valstybė narė, kurios teritorijoje yra Organizacijos būstinė, suteikia trečiųjų valstybių atstovybėms Organizacijoje bei jų personalo nariams tokius pat imunitetus ir privilegijas kaip ir diplomatinėms atstovybėms bei jų personalui; taip pat suteikia paprotinius imunitetus ir privilegijas laikinus pavedimus vykdantiems trečiųjų valstybių atstovams, kol šie asmenys yra jos teritorijoje, kad būtų užtikrintas trečiųjų valstybių atstovavimas su Organizacijos veikla susijusiais klausimais. Pabrėžtina, kad Susitarime numatyti imunitetai ir privilegijos suteikiami ne tam, kad atskiri asmenys turėtų asmeninės naudos, bet siekiant užtikrinti, kad trečiųjų valstybių atstovybės ir atstovai veiksmingai atliktų su NATO veikla susijusias funkcijas.

Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 1 4, 1 8, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-3834. Komiteto nariai po svarstymo vienbalsiai pritarė įstatymo projektui su siūlymais. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis, Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Remigijus Motuzas, Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius Andrius Namavičius ir Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vedėjas Darius Staniulis. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo išvardintų straipsnių ir priedėlių pakeitimais ir papildymais siekiama padaryti redakcinio ir techninio pobūdžio pakeitimus ir suderinti Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių, Lietuvos Respublikos paso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Seimo statutu. Taip pat siūloma panaikinti prieštaravimus Diplomatinės tarnybos įstatymo tekste ir pailginti laikotarpį, po kurio suteikiamas aukštesnis diplomatinis rangas.

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 27.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas