Lietuvos Respublikos Seimas

2004 10 18 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto Nr.IXP-3878 ES pritarta bendru sutarimu Komiteto išvadai. Išvadoje pritarta Seimo kanceliarijos Teisės departamento (toliau tekste - TD) pirmam ir ketvirtam siūlymams, antram - nepritarta, nes šioje pastaboje nurodytų straipsnių nuostatos (6 str. 1 d., 12 str. 1 ir 3 d. bei 13 str. 2 d.) keičiamos dėl šių priežasčių: 1) siekiant atsisakyti sąvokos “įmonės, neturinčios juridinių asmens teisių”, kuri galiojančiuose teisė aktuose nebenaudojama. Atsižvelgiant į tai, jog rengiant įstatymo projektą pasikeitė atskirų reikalavimų išdėstymas, būtina atitinkamai tikslinti pastaboje minėtų straipsnių redakciją; 2) galiojančio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis keičiama todėl, kad pagal jos redakciją tiesioginius ir nuotolinius tyrimus, įskaitant ir angliavandenilių išteklių tyrimus, gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių. Todėl, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB “Dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimo sąlygų” keičiamo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje būtina nustatyti, kad tiesioginius ir nuotolinius angliavandenilių tyrimus gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys leidimą atlikti šiuos tyrimus. Su tuo susijęs 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kuris įtvirtina, kad tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus, išskyrus angliavandenilių tyrimus, gali atlikti juridiniai asmenys ir jų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys leidimą atlikti atitinkamų rūšių tyrimus.

Analogiški argumentai turėtų būti pateikti ir nepritariant pastabai dėl keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalių bei 13 straipsnio 2 dalies.

Iš dalies pritarta trečiam TD siūlymui, kuriame siūloma keisti įstatymo Žemės gelmių įstatymo 9 straipsnį pildyti ar keisti 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų leidimo sustabdymo ar panaikinimo pagrindų, nes to Vyriausybė projektu nesiūlo ir tai su pakeitimais nėra susiję.

Taip pat pritarta Akcinės Bendrovės "Geonafta" siūlymui Projekto 5 straipsniu keičiamą įstatymo 12 straipsnio 6 dalį papildyti tokia nuostata: “Leidimas naudoti angliavandenilių išteklius gali būti suteiktas be konkurso Vyriausybės nustatyta tvarka greta esančio ploto leidimo turėtojui, kuriuo prašymas pagrįstas geologinėmis ar su angliavandenilių išteklių gavyba susijusiomis priežastimis. Šiuo atveju visų greta esančių plotų leidimų turėtojai gali nustatyta tvarka ir terminais taip pat pateikti paraiškas šiam leidimui gauti”.

Komiteto paskirtas pranešėjas - Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo bendru sutarimu pritarta Komiteto išvadai dėl Žemės įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3879. Komiteto paskirtas pranešėjas - Vydas Baravykas.

Po svarstymo bendru sutarimu pritarta Komiteto išvadai dėl Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-3689. Komiteto paskirtas pranešėjas - Henrikas Žukauskas.

Po svarstymo bendru sutarimu pritarta Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektui Nr.IXP-3364. Komiteto paskirtas pranešėjas - Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo bendru sutarimu pritarta Komiteto išvadai dėl 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-3897 (pastaba: Komiteto išvados tekstas patalpintas LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto puslapyje- Informacija apie Komiteto posėdžius). Komiteto paskirtas pranešėjas - Alfonsas Macaitis.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 20.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas