Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario D.Veličkos komandiruotė į Latvijos Respubliką (2004 09 24-25)

 

 

 

 

 

D. Veličkos komandiruotės į Rygą (Latvijos Respublika)

2004 m. rugsėjo 24 - 25 d. ataskaita apie dalyvavimą

Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdyje

 

 

 

Posėdžio dalyviai:

 

 1. Uldis Mārtiņš Klauss, komiteto pirmininkas, Latvija
 2. Margi Ein, komiteto pirmininko pavaduotoja, Estija
 3. Domininkas Velička, komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuva
 4. Jevgenija Stalidzāne, komiteto narė, Latvija
 5. Dina Tihonova, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
 6. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
 7. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
 8. Marika Laizāne – Jurkāne, Baltijos Asamblėjos sekretoriato projektų vadovė
 9. Vija Breča, Baltijos Asamblėjos sekretoriato buhalterė
 10. Sintija Strikauska, vertėja

 

 

Posėdžio darbotvarkė:

 

 1. Atidarymas.
 2. Planuojami BA biudžeto 2005 m. rodikliai. BA biudžeto 2005 m. projektas.
 3. BA biudžeto 2004 m. įgyvendinimo ataskaitos:

3.1.  2004 m. sausio – kovo mėn.;

3.2.  2004 m. balandžio – birželio mėn.

 1. Kiti klausimai.
 1. Atidarymas

 

U. Klauss pradėjo BA Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį. Komiteto narius jis supažindino su posėdžio darbotvarke ir paprašė ją patvirtinti arba pareikšti dėl jos pasiūlymus ar prieštaravimus.

D. Velička teigė neprieštaraująs posėdžio darbotvarkei, tačiau norįs išreikšti nepasitenkinimą Estijos delegacijos sekretoriato darbu, kuris įžeidžia Latvijos ir Lietuvos parlamento narius. Estijos delegacijos nariai dėl netinkamo darbo organizavimo nuolat vėluoja, todėl Latvijos ir Lietuvos delegacijos nariai turi jų laukti. Taip negerbiami kiti BA nariai.

U. Klauss paprašė Estijos delegacijos narius pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta.

E. Rõngelep atsiprašė komiteto narių dėl vėlavimo ir pridūrė, kad taip atsitiko dėl nenumatytų aplinkybių, nes jie vėlavo dėl blogų oro ir kelių sąlygų.

D. Veličkos teigimu, argumentų rasti galima visada, tačiau kyla klausimas dėl nuostatos ir požiūrio į tai.

U. Klauss dar kartą paklausė, ar yra pasiūlymų dėl darbotvarkės, kadangi komitetas gavo Riigikogu Generalinio sekretoriaus Heiki Sibul laišką, kurio svarstymus reikėtų įtraukti į darbotvarkę.

Komiteto sprendimas: įtraukti Riigikogu Generalinio sekretoriaus Heiki Sibul laišką į antrąjį darbotvarkės punktą.

 

 1. Planuojami BA biudžeto 2005 m. rodikliai. BA biudžeto 2005 m. projektas.

Riigikogu Generalinio sekretoriaus Heiki Sibul laiškas (2004 09 21)

 

U. Klauss paprašė M. Laizāne - Jurkāne pakomentuoti BA biudžeto 2005 m. projektą.

M. Laizāne – Jurkāne komiteto narius informavo apie Baltijos Asamblėjos Prezidiumo sprendimą padidinti BA biudžetą 2005 m. 2.1%, lyginant su praėjusiais metais. Remiantis pateiktais skaičiais ir preliminariu 2005 m. darbo planu, planuojamas BA biudžetas 2005 m. - 300260 eurų, kuris gali būti įgyvendintas, kiekvienai valstybei narei įnešus į jį po 100087 eurus.

U. Klauss paprašė Estijos delegacijos narius pakomentuoti Heiki Sibul laišką, kuriame teigiama, kad Estijos narystės mokesčiui įmokėti į BA biudžetą 2005 m. galėtų būti skirta 65317 eurų.

M. Ein atsiprašė komiteto narių už vėlavimą ir pranešė, kad Estijos Parlamentas nusprendė į BA biudžetą 2005 m. įmokėti trečdaliu lėšų mažiau nei planuojama, t.y. 65317 eurų. Ji pabrėžė, kad Estijos Parlamento sprendimas buvo netikėtas ir pačiai Estijos delegacijai, kuri, priėmus tokį sprendimą, buvo susitikusi du kartus ir aptarė esamą situaciją.

Delegacijos posėdyje Estijos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Rein Lang paaiškino, kodėl sumažinta lėšų suma narystės mokesčiui. Estijos Parlamento narystės mokestis NATO ir kitose parlamentinio bendradarbiavimo struktūrose yra mažesnis nei mokamas BA biudžetui. Todėl Estijos Parlamento Prezidiumas nusprendė, kad delegacijos vadovas turi informuoti Parlamentą apie delegacijos veiklą ir jos rezultatus. Remdamasis šiais rezultatais parlamentas paskirstys lėšas. Be to, ji pabrėžė, kad Baltijos Asamblėjai reikia esminių reformų. Delegacijų posėdžiuose buvo nuspręsta, kad parlamentinių komitetų pirmininkai pateiks pasiūlymus apie atitinkamą komitetų veiklą. Kitas Estijos delegacijos posėdis įvyks 2004 10 11. Nepaisant komitetų pirmininkų pasiūlymų, delegacijų veikla vis tiek neturi viršyti planuojamų lėšų sumos. Atsižvelgdama į tai, kas buvo pasakyta, M. Ein sakė norinti pasidalinti kai kuriomis mintimis, kaip sumažinti BA biudžeto išlaidas. Tačiau ji dar kartą pabrėžė, kad tai jos asmeninė, o ne Estijos Parlamento ar delegacijos narių nuomonė:

·        sumažinti komitetų skaičių, kurių veikla dubliuojasi su parlamentinių komitetų darbu arba juos sujungti. Komitetų posėdžių skaičius gali būti pamažu sumažintas per metus;

·        sutrumpinti posėdžio trukmę, pvz., vietoj dviejų dienų posėdis gali trukti vieną dieną;

·        dar kartą apsvarstyti Baltijos Asamblėjos medalio nuostatas, nes jis nebėra toks svarbus. Medaliai buvo įteikiami dideliais kiekiais ir ne už ypatingus nuopelnus;

·        Baltijos Asamblėjos apdovanojimai turėtų būti įteikiami ne kiekvienais metais, bet kas dvejus ar trečius metus;

·        Estijos Parlamento Prezidiumas nusprendė, kad Estijos delegacijoje Baltijos Asamblėjoje galėtų būti trys nariai.

U. Klauss pripažino, kad tai buvo netikėtos naujienos, dėl kurių iš esmės keičiasi diskusija apie BA biudžeto 2005 m. projektą. Jis padėkojo Estijos atstovei už siūlymus ir paprašė Lietuvos atstovo pareikšti savo nuomonę.

D. Velička pažymėjo, kad BA Biudžeto ir kontrolės komitete nebuvo kalbama apie žymų BA biudžeto 2005 m. sumažinimą, tačiau šis klausimas susijęs su Baltijos Asamblėjos egzistavimu. BA Biudžeto ir kontrolės komitetas remiasi Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pavedimais ir sprendimu 2.1% padidinti BA biudžetą 2005 m., o tai iš viso sudaro 300260 eurų. Baltijos Asamblėjos Prezidiumo nariai iš visų trijų valstybių narių pasirašė šį sprendimą. Todėl jo nuomone, komitetas neturi teisės nagrinėti Estijos Parlamento laiško, kuriame bendrais bruožais apibūdinamas galimas BA biudžetas 2005 m. Estijos Parlamentas turės kreiptis į Baltijos Asamblėjos Prezidiumą, o po to Prezidiumas gali nuspręsti, ar atšaukti sprendimą dėl biudžeto didinimo 2.1%, ar BA Biudžeto ir kontrolės komitetui duoti naujus pavedimus dėl galimų BA biudžeto 2005 m. rodiklių. Jis taip pat pareiškė nepritariąs laiške išdėstytai minčiai, jog buvo susitarta vos dėl kelių mažų permainų, ir tam, kad dviejų ar trijų metų darbas, paskirtas reformoms, buvo įvertintas tokiu būdu. Jis kategoriškai pasisakė prieš biudžeto mažinimą, nes tai keltų pavojų Baltijos Asamblėjos egzistavimui.

J. Stalidzāne teigė visiškai pritarianti Lietuvos delegacijos atstovo pozicijai, kad pagrindiniai dokumentai, kuriais remdamasis dirba BA Biudžeto ir kontrolės komitetas, yra Baltijos Asamblėjos Prezidiumo sprendimai. Todėl analizuoti Estijos Parlamento laišką nėra komiteto atsakomybės sritis. Kalbėdama apie M. Ein siūlymą sumažinti komitetų posėdžių skaičių, ji pastebėjo, kad būtų sutaupyta nedaug lėšų, tačiau labai pakenktų parlamentų bendradarbiavimui. Tokią patirtį jau turėjome, kai komitetų posėdžių nebuvo daug. Tačiau komitetų veikla buvo apsunkinta, ir tada darbas tapo ekskursijomis. Bet kokiu atveju, sumažinus lėšas komitetų posėdžiams, jų darbas nebūtų efektyvus. Vykdant parlamentinių komitetų mainus, daug lėšų sutaupyta nebūtų, nes vis tiek atsirastų išlaidų, kurios turėtų būti padengtos iš BA biudžeto. Ji pritarė, kad reikia pagalvoti apie BA medalio nuostatų pakeitimus, tačiau kategoriškai pasisakė prieš komiteto posėdžių skaičiaus mažinimą.

D. Velička teigė, kad būtų sutaupyta daug lėšų, atsisakius dalyvauti 2005 m. organizuojamame 5-ajame jungtiniame Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdyje. Dar kartą grįždamas prie 2005 m. biudžeto temos, jis pasiūlė priimti 2005 m. biudžeto projektą, sudarytą, remiantis Baltijos Asamblėjos Prezidiumo sprendimu, o Estijos delegacija turėtų kreiptis į Baltijos Asamblėjos Prezidiumą ir paaiškinti situaciją.

U. Klauss paprašė komiteto narius balsuoti už BA biudžeto 2005 m. projektą, kurį sudaro 300260 eurų. Komiteto nariai balsavo: 2 balsavo už: Latvija ir Lietuva; 1 balsavo prieš: Estija.

Komiteto sprendimas: nepasiekus konsensuso, BA biudžeto 2005 m. projektas nebuvo patvirtintas. Pranešti Baltijos Asamblėjos Prezidiumui apie šį sprendimą ir siūlyti, kad Baltijos Asamblėjos Prezidiumas imtųsi iš naujo derinti BA biudžeto 2005 m. projektą.

 

3.      BA biudžeto 2004 m. įgyvendinimo ataskaitos už 2004 m. sausio – kovo mėn. ir 2004 m. balandžio – birželio mėn.

 

V. Breča pristatė komiteto nariams dvi BA biudžeto įgyvendinimo ataskaitas už šiuos laikotarpius: 2004 m. sausio – kovo mėn. ir 2004 m. balandžio – birželio mėn. Ji taip pat informavo apie esamą biudžeto įgyvendinimo situaciją 2004 09 24. Ji pažymėjo, kad pagal ataskaitas valstybės narės į BA biudžetą įmokėjo reikalingą lėšų sumą. Jos teigimu, BA renginiams organizuoti skirtos lėšos neviršijo BA 2004 m. biudžeto.

D. Velička paklausė, ar dėl B. Molnikos motinystės atostogų nepasikeitė darbo užmokesčiams skirtos lėšos.

M. Laizāne – Jurkāne teigė, kad neplanuotos sekretoriato išlaidos bus padengtos iš sutaupytų darbo užmokesčiams skirtų lėšų, pvz., taip praeito ketvirčio metu buvo padengtos kraustymosi išlaidos. Ateityje gali atsirasti išlaidų, susijusių su augančia infliacija Latvijoje.

Komiteto sprendimas: patvirtinti BA biudžeto 2004 m. įgyvendinimo ataskaitą už laikotarpius: 2004 m. sausio – kovo mėn. ir 2004 m. balandžio – birželio mėn.

 

 

 

 

Tvirtino:

 

D. Velička, Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

 

 

 

 

Parengė:

 

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 10 15.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas