Lietuvos Respublikos Seimas

VIII (pavasario)sesijos veiklos ataskaita

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII (PAVASARIO) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

 

A T A S K A I T A

( 2004 m. kovo 10 d.  iki 2004-06-30) ir neeilinės sesijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitai pritarta (bendru sutarimu “už“) 2004-09-21 komiteto posėdyje,

protokolo Nr. 38


          Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos ( nuo 2004 m. kovo 10 d. iki  rugsėjo 10 d. ) ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 

1.      Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose

            Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

VIII (pavasario) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties:

1. Petras Papovas                                          komiteto pirmininkas (LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-475),

 

2. Klemensas RIMŠELIS                             komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2002 m. liepos 12 d.  nutarimas Nr. IX-475),

 

3. Gintaras DIDŽIOKAS                             narys iki birželio 13 d.

 

4. Algimantas Valentinas INDRIŪNAS     narys,

 

5. Jonas JURKUS                                         narys,

 

6. Eligijus MASIULIS                                   narys,

 

7. Saulius NEFAS                                         narys nuo liepos 5 d. (LR Seimo 2004 m. liepos 5 d. nutarimas Nr.IX-2315),

8. Alfonsas PULOKAS                                 narys,

 

9. Alvydas RAMANAUSKAS                     narys, iki 2004 m. rugpjūčio 20 d. (LR Seimo 2004 m. rugpjūčio 20 d.nutarimas Nr. IX-2417),

10. Algis RIMAS                                           narys,

 

11. Valdemar TOMAŠEVSKI                     narys,

 

12. Egidijus VAREIKIS                              narys nuo kovo 29 d. (LR Seimo 2004 m. kovo 25 d. nutarimas  Nr. IX-2083) iki liepos 5 d., (LR Seimo 2004 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. IX-2315)

 

            Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Boleta Senkienė (patarėja), Genovaitė Jasaitienė (padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

           Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2004 m. kovo 10 d. – 2004 m. birželio 30 d.) surengė 27 posėdžius, keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai bei keletas susitikimų.

 

1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

Komiteto nariai

Frakcija

Posėdžių lankomumas (iš 25)

 

 

Dalyvavo

Nedalyvavo

Petras Papovas (komiteto pirmininkas)

LSDP

30

-

 Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininko pavaduotojas)

LCS

18

12

Gintaras Didžiokas

VNDP

4

16

Algimantas Valentinas Indriūnas

NS

28

2

Jonas Jurkus

LSDP

24

3

Eligijus Masiulis

LCS

17

13

Saulius Nefas

TS-K

3

2

Alfonsas Pulokas

LSDP

28

2

Alvydas Ramanauskas

NS

27

2

Algis Rimas

LSDP

22

8

Valdemar Tomaševski

JF

22

8

Egidijus Vareikis

TS-K

7

12

             Iš lentelės duomenų matome, kad 2 komiteto nariai praleido nemažai  posėdžių, tačiau dėl pateisinamų priežasčių.

VIII sesijos metu Komiteto narys Gintaras Didžiokas tapo Europarlamento nariu. Egidijus Vareikis tapo Užsienio reikalų komiteto nariu, o A.lvydas Ramanauskas - Informacinės visuomenės plėtros komiteto nariu. Nauju komiteto nariu tapo Saulius Nefas.

 

2 Lentelė. Komiteto narių  ir  komiteto patarėjų darbo pasidalijimas

 

Veiklos sritys

 

 

Komiteto nariai

 

PATARĖJAI

Viešasis administravimas:

Viešojo administravimo įstatymas,

Valstybės valdymo institucijos (centrinės),

Valstybės tarnyba,

Švietimas mokslas, kultūra (paminklosauga), sportas.

Teisės ir teisėtvarkos klausimai.

A.V. Indriūnas

A. Ramanauskas

A.Rimas

G.Didžiokas

K. Rimšelis

 

 

Rimas Kalkys

Viešasis administravimas: Dekoncentruotos valstybės valdymo institucijos (apskritys), vietos savivaldos, savivaldybių veiklos ir veiklos priežiūros klausimai, savivaldybių institucijos,

teritorijų planavimas, statyba, ekonomika, verslas, energetika, ūkio plėtra.

Administraciniai teritoriniai vienetai.

Savivaldybių asociacijos veikla.

J.Jurkus

A.Pulokas

A.Rimas

A.V. Indriūnas

E.Masiulis

V.Tomaševski

 

 

 

 

Bronius Kleponis

Valstybės biudžetas ir finansai.

Nuosavybės teisių atstatymas, žemės ir susiję klausimai.

Rinkimų sistema ir referendumai.

Viešasis administravimas:

viešieji ir privatūs juridiniai asmenys,

socialinė apsauga ir darbas, būstas,

sveikatos apsauga, žmogaus teisių apsauga, nacionalinis saugumas ir krašto apsauga.

A.Rimas

A.V.Indriūnas

A.Ramanauskas

K. Rimšelis

G. Didžiokas

E.Vareikis

 

 

 

 

Danutė Budzienė

ES teisė.

Regioninė plėtra ir turizmas.

Savivaldybių biudžetai ir finansai.

Viešasis administravimas:

mokesčiai, rinkliavos, valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo klausimai, aplinkos apsauga, saugomos teritorijos, transportas, ryšiai, informatika

J.Jurkus

A.Pulokas

A.Ramanauskas

E.Masiulis

V.Tomaševski

E.Vareikis

 

 

 

Boleta Senkienė

Parlamentinė kontrolė

Visi komiteto nariai

Visi komiteto patarėjai

 

2.      Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

VIII (PAVASARIO) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

·      Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.

·      Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.

·      Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai. Ataskaitiniu laikotarpiu Komitetas, paskirtas pagrindiniu, apsvarstė 43 įstatymų ar nutarimų projektus, o paskirtas papildomu apsvarstė 23 įstatymų ar Seimo nutarimų projektus, bei eilę kitų klausimų kaip: dėl valdymo funkcijų dekoncentravimo ir decentralizavimo, dėl vidaus ir išorės audito savivaldybėse, bei kai kuriuos Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos bei tarybos nutarimus ir kitus klausimus.

·       3. LENTELĖ. KOMITETO DARBO KRŪVIS SANTYKYJE SU KITAIS KOMITETAIS

Komitetai

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams VIII sesijoje

Pavedimai pagrindiniam komitetui VIII sesijoje

Pavedimai papildomam komitetui VIII sesijoje

AAK - 21 pavedimas

AAK - 12 pavedimų

AAK - 9 pavedimai

3,7%

3,9%

3,6%

BFK - 96 pavedimai

BFK - 58 pavedimai

BFK - 38 pavedimai

17,1%

18,7%

15,1%

EKK - 41 pavedimai

EKK - 28 pavedimai

EKK - 13 pavedimų

7,3%

9,0%

5,2%

ERK - 22 pavedimai

ERK - 2 pavedimai

ERK - 20 pavedimų

3,9%

0,6%

7,9%

IVPK - 12 pavedimų

IVPK - 4 pavedimai

IVPK -8 pavedimai

2,1%

1,3%

3,2%

KRK - 19 pavedimų

KRK - 8 pavedimai

KRK - 11 pavedimų

3,4%

2,6%

4,4%

NSGK - 42 pavedimai

NSGK - 20 pavedimų

NSGK - 22 pavedimai

7,5%

6,5%

8,7%

SRDK -35 pavedimai

SRDK - 21 pavedimas

SRDK - 14 pavedimų

6,2%

6,8%

5,6%

SRK - 19 pavedimų

SRK - 15 pavedimų

SRK - 4 pavedimai

3,4%

4,8%

1,6%

ŠMKK - 30 pavedimų

ŠMKK - 22 pavedimai

ŠMKK - 8 pavedimai

5,3%

7,1%

3,2%

TTK - 84 pavedimai

TTK - 46 pavedimai

TTK - 38 pavedimai

14,9%

14,8%

15,1%

URK - 37 pavedimai

URK - 23 pavedimai

URK - 14 pavedimų

6,6%

7,4%

5,6%

VVSK - 66 pavedimai

VVSK - 43 pavedimai

VVSK - 23 pavedimai

11,7%

13,9%

9,1%

ŽTK - 38 pavedimai

ŽTK - 8 pavedimai

ŽTK - 30 pavedimų

6,8%

2,6%

11,9%

Iš viso 562 pavedimai

Iš viso 310 pavedimų

Iš viso 252 pavedimai

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

 

 

 

 

Kaip matome iš 3–ios lentelės duomenų Komitetas pagal svarstytų įstatymų projektų skaičių yra trečioje vietoje. Šioje sesijoje didesniu krūviu dirbo Biudžeto ir finansų komitetas ir Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Ši sesija buvo ypač sunki, kadangi daugiau įstatymų projektų komitetas svarstė, paskirtas pagrindiniu.

 

4.LENTELĖ. PAVEDIMAI PAGRINDINIAM KOMITETAMS (PAGRINDINIAMS BEI PAPILDOMIEMS)

Komiteto darbe didžiausią svarstytų klausimų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo 118 įvairaus pobūdžio laiškus: 52 – iš Vyriausybinių institucijų ir  visuomeninių organizacijų, 38 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai, 28 – iš savivaldybių.

Pagrindinį laiškų srautą sudarė valstybės tarnautojų prašymai išaiškinti Valstybės tarnybos įstatymą, pasiūlymai tobulinimui, nusiskundimai įstatymo nesilaikymu. Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus.           Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimais, daug priekaištų išreiškia  veikiantiems įstatymams. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Didelė susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai  bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.  Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo ir kt.

 

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo VIII (PAVASARIO ) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

·        2004 m. kovo 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2076, Žin.,  2004 Nr. 53-1791).

·        2004 m. kovo 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35, 86 ir 88¹ straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2079, Žin., 2004 Nr. 55-1887).

·        2004 m. kovo 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2084, Žin., 2004 Nr. 57-1982).

·         2004 m. balandžio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 9, 13, 15, 31, 32, 33, 34, 42, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-2134, Žin., 2004 Nr. 55-1891).

·        2004 m gegužės 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo papildymo 1¹ straipsniu ir 2 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX-2223, Žin., 2004 Nr. 75-2568).

·        2004 m. balandžio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-2213, Žin., 2004 Nr. 80-2833).

·        2004 m. gegužės 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3, 4 ir 11 straipsnių papildymo įstatymas (Nr. IX-2216, Žin., 2004 Nr. 80-2834).

·        2004 m. gegužės 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX-2218, Žin., 2004 Nr. 80-2836).

·        2004 m. gegužės 11 d. priimtas Nutarimas dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. IX-2232, Žin., 2004 Nr. 81-2887).

·        2004 m. gegužės 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2235, Žin., 2004 Nr.83-2988).

·        2004 m. gegužės 22 d. priimtas Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymas  (Nr. IX-2234, Žin., 2004 Nr.83-2987).

·        2004 m. gegužės 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 6, 58, 88, 91, 92 ir 93 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2233, Žin., 2004 Nr.83-2986).

·        2004 m. birželio 1 d priimtas Lietuvos Respublikos Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos įstatymo 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-2231, Žin., 2004 Nr.83-2985).

·        2004 m. birželio 8 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2264, Žin., 2004 Nr.98-3626).

·        2004 m birželio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2276, Žin., 2004 Nr.98-3631).

·        2004 m birželio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2277, Žin., 2004 Nr.98-3632).

·        2004 m birželio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 1¹ straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2278, Žin., 2004 Nr. 98-3633).

·        2004 m birželio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos apskrities valdymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2290, Žin., 2004 Nr. 103-3754).

·        2004 m birželio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2296, Žin., 2004, Nr. 104-3829).

·        2004 m. liepos 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 30, 34, 38, 39, 51, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Nr. IX-2402, Žin., 2004, Nr. 115-4279).

·        2004 m. liepos 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos  įstatymo 3 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2350, Žin., 2004, Nr. 115-4281).

·        2004 m. liepos 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4, 8, 15, 16, 17, 22, 25, 30, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-2351, Žin., 2004, Nr. 116-4323).

·        2004 m. liepos 15d. priimtas Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymo 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2372, Žin., 2004, Nr. 116-4324).

·        2004 m. liepos 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX –2373, Žin., 2004, Nr. 116-4325).

·        2004 m. liepos 15d. priimtas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2, 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-2374, Žin., 2004, Nr. 120-4430).

·        2004 m. liepos 15d. priimtas Lietuvos Respublikos Apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. IX-2379, Žin., 2004, Nr. 120-4432).

·        2004 m. rugpjūčio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51, 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-2414, Žin., 2004, Nr. 134-4835).

·        2004 m. rugpjūčio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2422, Žin., 2004, Nr. 134-4839).

·        2004 m. rugpjūčio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo, III ir V skyrių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) straipsniu įstatymas (Nr. IX-2423, Žin., 2004, Nr. 134-4893).

·         

·        2004 m. rugpjūčio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Seimo rinkimų įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo ir Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2429, Žin., 2004, Nr. 135-4895).

·         

    Seimo paskirtas papildomu, komitetas svarstė šiuos įstatymų projektus: Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos 47 straipsnio papildymo įstatymo; Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo; pašto įstatymo pakeitimo įstatymo; Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo; muitinės įstatymo; tarnybos LR muitinėje statuto 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 50, 52 ir 55 straipsnių pakeitimo ir dvyliktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo; Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo; transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo; valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštą įstatymo; Ginklų fondo įstatymo pakeitimo įstatymo; Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo; Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo; Švietimo įstatymo 7, 8, 10, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo; Darbo kodekso 5, 109, 146, 180, 220 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo; valstybė tarnybos įstatymo 44 straipsnio pakeitimo įstatymo; 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo; Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimo įstatymo, 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimo įstatymų projektus ir kt.

Komitetas stengiasi savo kompetencijos ribose iš esmės svarstyti visus projektus, nepriklausomai ar jis paskirtas pagrindiniu ar papildomu.

 

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

 

Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, 2004 m. gegužės 24 d. surengė bendrą Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdį “Dėl Šilumos ūkio įstatymo taikymo praktikoje problemų ir ypatumų“,

Posėdyje dalyvavo Ūkio, Aplinkos, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos, Lietuvos vartotojų asociacijos, Asociacijos “Lietuvos butų ūkis“, Vilniaus miesto savivaldybės, Šilumos tiekėjų asociacijos, kai kurių miestų Daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų atstovai.

Buvo nuspręsta: 1. Pasiūlyti Ūkio ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai kartu su Nacionaline vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos kitomis suinteresuotomis organizacijomis bei asociacijomis išnagrinėti ir patikslinti šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius poįstatyminius teisės aktus, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltas problemas.

2. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai: 1) paspartinti Vandentvarkos įstatymo projekto rengimą; 2) išnagrinėti Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo būtinybę, atsižvelgiant į svarstymo metu iškeltus klausimus.

3. Prašyti Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos per 2 mėnesius pateikti Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams informaciją apie iškeltų problemų sprendimo eigą.

Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę bei atsiliepdamas į piliečio V.Jasiulevičiaus prašymą, 2004 m. gegužės 31 d. organizavo išplėstinį komiteto posėdį.

Posėdyje dalyvavo Seimo nariai, Vyriausybės kanceliarijos atstovai, Seimo komitetų darbuotojai, Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovai. Svarstytos valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo problemos.

Buvo nuspręsta pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Strateginio planavimo komitetui):

1. Paruošti Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto registravimo, efektyvaus valdymo bei valdymo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės, atsakomybės ir priežiūros koncepciją.

2. Spręsti valstybės institucijų funkcijoms vykdyti nereikalingo turto klausimą.

            Komitetas reaguodamas į Tauragės apskrities viršininko kreipimąsi dėl Tauragės regiono problemų 2004 m.birželio 7 d. dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje “Tauragės regiono plėtros problematika”.

Posėdyje dalyvavo Valstybės valdymo ir savivaldybių, Ekonomikos komiteto nariai, Komiteto sekretoriatas, Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Finansų ministerijų atstovai, Lietuvos Savivaldybių asociacijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai. Taip pat  Tauragės apskrities viršininkas, Tauragės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorius, Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų savivaldybių merai bei kiti dalyviai.

Posėdžio metu buvo pristatytos svarbiausios Tauragės regiono plėtros problemos, informacija apie įvykdytus ir numatomus projektus.  Buvo nuspręsta, pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Nustatyti problemines teritorijas.

2. Numatyti preferenciją projektams iš probleminių teritorijų, siekiant pasinaudoti Lietuvai numatyta ES struktūrinių fondų parama pagal šakines ministerijas.

3. Apsvarstyti galimybę numatyti fiskalines priemones tikslu pritraukti investicijas į problemines teritorijas.

4. Suaktyvinti Nacionalinės regioninės plėtros tarybos veiklą.

5. Apsvarstyti galimybę skirti apskritims nors po vieną etatą valstybinio sektoriaus projektams rengti, siekiant kuo efektyviau įsisavinti ES paramą.

            2004 m. liepos 5 d. Komitetas išklausė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtą informaciją apie Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo iniciatyvas 2004-2006 m. Minėtas Planas yra strateginio planavimo dokumentas, kuriame nurodomi siūlomų išskirti probleminių teritorijų plėtros strateginiai tikslai, uždaviniai, teiktos valstybės pagalbos kriterijai ir pasiūlymai dėl regionų, turinčių atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinių regioninių ir vietinių problemų, kurios yra spręstinos per tų ūkio šakų (sektorių) plėtros programas, plėtros. 

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

VIII (pavasario) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir konferencijose valdybos sprendimu arba savo iniciatyva.

2004 m. kovo 30 d. Komiteto nariai dalyvavo susitikime su Ukrainos Valstybės tarnautojais, kurie pagal Lietuvos viešojo administravimo instituto vykdomą Kanados-Ukrainos-Baltijos šalių ekonomikos vadybos mokymo programą (CUBE) stažavosi Lietuvoje. Grupė aukšto rango Ukrainos pareigūnų lankėsi Lietuvos valstybės institucijose norėdami susipažinti su jų patirtimi. Tų pačių metų birželio 16 d. įvyko dar vienas susitikimas su stažuotės dalyviais iš Ukrainos, juos domino Lietuvos Respublikos Seimo struktūra ir veiklos organizavimas.

2004 m. gegužės 3 d. įvyko Komiteto organizuota konferencija-video tiltas tema “Lietuvos regionų ateitis Europos Sąjungoje”. Konferencijos metu Vidaus reikalų ministerijos sekretorius dr. Algirdas Astrauskas skaitė pranešimą, kur atkreipė dėmesį į Lietuvoje egzistuojančius didelius regioninius socialinius ekonominius netolygumus ir gyvenimo kokybės skirtumus bei pristatė socialinės ir ekonominės ūkio infrastruktūros plėtros priemones. Konferencijos metu buvo pristatytas filmas apie Utenos apskrityje įgyvendintus ES finansuojamus projektus.

Petras Papovas, Komiteto pirmininkas:

- 2004 m. balandžio 14 d. dalyvavo ir skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos Seimo, Etninės kultūros globos tarybos ir Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje “Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema” ;

- 2004 m. balandžio 30 d. dalyvavo Utenos apskrities kultūros rėmėjų šventėje “Gyvename, kol laimina ranka”;

- 2004 m. gegužės 10 d. dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame susitikime su savivaldybių merais vietos savivaldos klausimams aptarti.

Klemensas Rimšelis, pirmininko pavaduotojas:

- 2004 kovo 15-18 dienomis Lisabonoje (Portugalijos Respublika) pagal prisistatymo Europos Sąjungos valstybių narių parlamentuose programą pristatė Lietuvos Respublikos Seimą;

- 2004 m. kovo 21-24 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos Parlamento Komitetų ir delegacijų generalinio direktorato organizuotame seminare “Vietinė ir regioninė valdžia bei plėtros procesas”;

 - 2004 m. balandžio 27-29 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) TAIEX organizuotame seminare “Europos ateityje”;

- 2004 m. gegužės 18-21 dienomis dalyvavo Dubline ( Airijos Karalystė) Europos Sąjungos parlamentų bendrijos ir Europos reikalų komitetų konferencijos posėdyje.

Gintaras Didžiokas, komiteto narys:

 - 2004 m. balandžio 5, 13-14, 19-22, 28-29 dienomis Briuselyje ( Belgijos Karalystė) ir Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos Parlamento posėdžiuose stebėjo Europos Parlamento darbą;

- 2004 m. gegužės 3-6 dienomis dalyvavo Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos Parlamento posėdžiuose.

Eligijus Masiulis, komiteto narys:

- 2004 m. kovo 21-24 dienomis dalyvavo Atėnuose (Graikijos Respublika) Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros valstybių Parlamentinės Asamblėjos inauguracinėje sesijoje;

- 2004 m. balandžio 14 d dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Etninės kultūros globos tarybos ir Vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje “Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema”  ir skaitė pranešimą “Lietuvos regioninės politikos principai ir jos įgyvendinimo problemos”.

Alfonsas Pulokas, komiteto narys:

- 2004 m. kovo 21-24 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos Parlamento Komitetų ir delegacijų generalinio direktorato organizuotame seminare “Vietinė ir regioninė valdžia bei plėtros procesas”;

- 2004 m. balandžio 27-29 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) TAIEX organizuotame seminare “Europos ateityje”;

- 2004 m. gegužė 31-birželio 5 dienomis dalyvavo Paryžiuje (Prancūzijos Respublika) jubiliejinėje 50-ojoje Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos sesijoje. 

Alvydas Ramanauskas, komiteto narys:

- 2004 m. kovo 20-28 dienomis Japonijos Atstovų rūmų kvietimu nuvyko į Tokiją, Hirosimą, Kijotą ir Osaką (Japonija);

- 2004 m. balandžio 1-2 dienomis dalyvavo Jūrmaloje (Latvijos Respublika) Baltijos Asamblėjos jungtiniame Saugumo ir užsienio reikalų komiteto bei Teisės komiteto posėdyje;

- 2004 m gegužės 15-16 dienomis dalyvavo Rygoje (Latvijos Respublika) jungtiniame Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų posėdyje;

- 2004 m. birželio 29 d. – liepos 1 dienomis dalyvavo Kristiansandane (Norvegijos Karalystė) Šiaurės Tarybos Piliečių ir vartotojų teisių komiteto seminare vyrų ir smurto tema.

Valdemaras Tomaševskis, komiteto narys:

- 2004 m. liepos 2-4 dienomis dalyvavo Vroclave (Lenkijos Respublika) Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos sesijoje.

Egidijus Vareikis, komiteto narys:

- 2004 m. liepos 4-9 dienomis dalyvavo Edinburge (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos metinėje sesijoje.

 

Komiteto sekretoriato darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

            Bronius Kleponis, Komiteto patarėjas:

            2004 m balandžio 23 d. buvo įteiktas atestatas už prancūzų kultūros centro organizuotus kursus ( 50 val.);

            Rimas Alijus Kalkys, Komiteto patarėjas:

            2004 m. balandžio 20 d., gegužės 13 d. dalyvavo Teisės ir demokratijos plėtros centro organizuotame seminare “Europos Sąjungos materialinė teisė”.

            Danutė Budzienė, Komiteto patarėja:

            2004 m. kovo 26 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (16 val.) “Institucijos raidos strategija”.

            Boleta Senkienė, Komiteto patarėja:

            2004 m. kovo 17 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Kalbos kultūra”;

            2004 m. 18-19 dienomis dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (16 val.) “Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas analizuojant problemas ir priimant sprendimus”;

            2004 m. kovo 29-30 dienomis dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (16 val.) “Bendravimas ir bendradarbiavimas”;

            2004 m. balandžio 2 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Valstybės ekonominė sistema”;

            2004 m. balandžio 8-9 dienomis dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programos renginyje (8 val.) “Teisės aktų rengimas”;

            2004 m. balandžio 13 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Valstybės tarnautojo etika”;

            2004 m. balandžio 16 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (8 val.) “Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai”;

            2004 m. gegužės 4 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Valstybės tarnybos įstatymas”;

            2004 m. gegužės 11 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Europos Sąjungos institucijos ir politika”;

            2004 m. gegužės 25 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Biudžeto tvarkymo principai”;

            2004 m. gegužės 26 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Tarptautinio bendradarbiavimo pagrindai:tarptautinės sutartys ir tarptautinės organizacijos”;

            2004 m. gegužės 28 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (8 val.) “Tarnybinis protokolas”;

            2004 m. birželio 1 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Viešosios politikos analizės pagrindai”;

            2004 m. birželio 18 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame įvadinio mokymo bendrosios programos renginyje (8 val.) “Konstitucinė valstybės valdymo sąranga”.

            Genovaitė Jasaitienė, Komiteto padėjėja:

            2004 m balandžio 14-15 dienomis dalyvavo Teisės ir demokratijos plėtros centro organizuotame seminare “Europos Sąjungos teisė”;

            2004 m balandžio 20 d., gegužės 13 d. dalyvavo Teisės ir demokratijos plėtros centro organizuotame seminare “Europos Sąjungos materialinė teisė”.

            Monika Biekšienė, Komiteto sekretorė:

            2004 m balandžio 14-15 dienomis dalyvavo Teisės ir demokratijos plėtros centro organizuotame seminare “Europos Sąjungos teisė”;

            2004 m balandžio 20 d., gegužės 13 d. dalyvavo Teisės ir demokratijos plėtros centro organizuotame seminare “Europos Sąjungos materialinė teisė”.

            2004 m. 18-19 dienomis dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (16 val.) “Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas analizuojant problemas ir priimant sprendimus”.

 Komiteto pirmininkas                                                                                  Petras Papovas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 23.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas