Lietuvos Respublikos Seimas

ataskaitos

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII (RUDENS) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

 

A T A S K A I T A

(2003 m. rugsėjo10 d. iki 2004 m. kovo 10 d. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitai pritarta (bendru sutarimu “už“) 2004-09-21 komiteto posėdyje,

protokolo Nr. 38

          Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos (2003 m. rugsėjo 10 d. iki kovo 10 d. ) ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 

1.      Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose

            Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

VII (rudens) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties:

1. Petras Papovas                                          komiteto pirmininkas (LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-475),

 

2. Klemensas RIMŠELIS                             komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2002 m. liepos 12 d.  nutarimas Nr. IX-475),

 

3. Gintaras DIDŽIOKAS                             narys,

 

4.  Algimantas Valentinas INDRIŪNAS    narys,

 

5. Jonas JURKUS                                         narys,

 

6. Eligijus MASIULIS                                   narys,

 

7. Alfonsas PULOKAS                                 narys,

 

8. Alvydas RAMANAUSKAS                     narys,

 

9. Algis RIMAS                                             narys,

 

10. Valdemar TOMAŠEVSKI                     narys.

 

            Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Boleta Senkienė (patarėja), Genovaitė Jasaitienė (padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

           Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2003 m. kovo 10 d. – 2004 m. kovo 10 d.) surengė 28 posėdžius, keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai bei keletas susitikimų.

 

1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

Komiteto nariai

Frakcija

Posėdžių lankomumas (iš 25)

 

 

Dalyvavo

Nedalyvavo

Petras Papovas (komiteto pirmininkas)

LSDP

28

-

 Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininko pavaduotojas)

LCS

17

11

Gintaras Didžiokas

VNDP

6

22

Algimantas Valentinas Indriūnas

NS

28

-

Jonas Jurkus

LSDP

19

9

Eligijus Masiulis

LCS

11

17

Alfonsas Pulokas

LSDP

23

5

Alvydas Ramanauskas

NS

23

5

Algis Rimas

LSDP

26

2

Valdemar Tomaševski

JF

20

8

             Iš lentelės duomenų matome, kad 2 komiteto nariai nepraleido nei vieno posėdžio. Tai komiteto pirmininkas Petras Papovas ir Algimantas Valentinas Indriūnas. Didesnę dalį posėdžių komiteto nariai praleido dėl pateisinamų priežasčių.

2 Lentelė. Komiteto narių  ir  komiteto patarėjų darbo pasidalijimas

SRITYS

KOMITETO NARIAI

PATARĖJAI

Viešasis administravimas:

Viešojo administravimo įstatymas,

Valstybės valdymo institucijos (centrinės),

Valstybės tarnyba,

Švietimas mokslas, kultūra (paminklosauga), sportas.

Teisės ir teisėtvarkos klausimai.

A.V. Indriūnas

A. Ramanauskas

A.Rimas

G.Didžiokas

K. Rimšelis

 

 

Rimas Kalkys

Viešasis administravimas: Dekoncentruotos valstybės valdymo institucijos (apskritys), vietos savivaldos, savivaldybių veiklos ir veiklos priežiūros klausimai, savivaldybių institucijos,

teritorijų planavimas, statyba, ekonomika, verslas, energetika, ūkio plėtra.

Administraciniai teritoriniai vienetai.

Savivaldybių asociacijos veikla.

J.Jurkus

A.Pulokas

A.Rimas

A.V. Indriūnas

E.Masiulis

V.Tomaševski

 

 

 

 

Bronius Kleponis

Valstybės biudžetas ir finansai.

Nuosavybės teisių atstatymas, žemės ir susiję klausimai.

Rinkimų sistema ir referendumai.

Viešasis administravimas:

viešieji ir privatūs juridiniai asmenys,

socialinė apsauga ir darbas, būstas,

sveikatos apsauga, žmogaus teisių apsauga, nacionalinis saugumas ir krašto apsauga.

A.Rimas

A.V.Indriūnas

A.Ramanauskas

K. Rimšelis

G. Didžiokas

 

 

 

 

Danutė Budzienė

ES teisė.

Regioninė plėtra ir turizmas.

Savivaldybių biudžetai ir finansai.

Viešasis administravimas:

mokesčiai, rinkliavos, valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo klausimai, aplinkos apsauga, saugomos teritorijos, transportas, ryšiai, informatika

J.Jurkus

A.Pulokas

A.Ramanauskas

E.Masiulis

V.Tomaševski

 

 

 

Boleta Senkienė

Parlamentinė kontrolė

Visi komiteto nariai

Visi komiteto patarėjai

 

2.      Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

VII (RUDENS) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

·      Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.

·      Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.

·      Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komitetas, paskirtas pagrindiniu, apsvarstė 33 įstatymų ar nutarimų projektus, o paskirtas papildomu apsvarstė 36 įstatymų ar Seimo nutarimų projektus, bei eilę kitų klausimų vykdydamas parlamentinį kontrolę:

3. LENTELĖ. KOMITETO DARBO KRŪVIS SANTYKYJE SU KITAIS KOMITETAIS

Komitetai

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams VII sesijoje

Pavedimai pagrindiniam komitetui VII sesijoje

Pavedimai papildomam komitetui VI sesijoje

AAK - 41 pavedimas

AAK - 19 pavedimų

AAK - 22 pavedimai

4,9%

5,2%

5,2%

BFK - 159 pavedimai

BFK - 83 pavedimai

BFK - 76 pavedimai

20,7%

22,9%

17,3%

EKK - 64 pavedimai

EKK - 29 pavedimai

EKK - 35 pavedimai

8,1%

8,0%

10,0%

ERK - 23 pavedimai

ERK - 2 pavedimai

ERK - 21 pavedimas

2,8%

0,6%

6,2%

IVPK - 17 pavedimų

IVPK - 4 pavedimai

IVPK -13 pavedimų

2,3%

1,1%

6,2%

KRK - 31 pavedimas

KRK - 11 pavedimų

KRK - 20 pavedimų

3,9%

3,0%

3,1%

NSGK - 54 pavedimai

NSGK - 26 pavedimai

NSGK - 28 pavedimai

7,0%

7,2%

7,6%

SRDK -48 pavedimai

SRDK - 26 pavedimai

SRDK - 22 pavedimai

6,4%

7,2%

4,8%

SRK - 41 pavedimas

SRK - 23 pavedimai

SRK - 18 pavedimų

4,8%

6,3%

2,8%

ŠMKK - 25 pavedimai

ŠMKK - 13 pavedimų

ŠMKK - 12 pavedimų

3,3%

3,6%

2,4%

TTK - 120 pavedimų

TTK - 61 pavedimas

TTK - 59 pavedimai

15,3%

16,8%

13,8%

URK - 51 pavedimas

URK - 32 pavedimai

URK - 19 pavedimų

6,5%

8,8%

3,5%

VVSK - 69 pavedimai

VVSK - 33 pavedimai

VVSK - 36 pavedimai

8,9%

9,1%

8,3%

ŽTK - 40 pavedimų

ŽTK - 1 pavedimas

ŽTK - 39 pavedimai

5,1%

0,3%

8,7%

Iš viso 783 pavedimai

Iš viso 363 pavedimai

Iš viso 420 pavedimų

100,0%

100,0%

100,0%

2004.03.09

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams V sesijoje

 

AAK

19

22

41

783

5,2%

 

BFK

83

76

159

783

20,3%

 

EKK

29

35

64

783

8,2%

 

ERK

2

21

23

783

2,9%

 

IVPK

4

13

17

783

2,2%

 

KRK

11

20

31

783

4,0%

 

NSGK

26

28

54

783

6,9%

 

SRDK

26

22

48

783

6,1%

 

SRK

23

18

41

783

5,2%

 

ŠMKK

13

12

25

783

3,2%

 

TTK

61

59

120

783

15,3%

 

URK

32

19

51

783

6,5%

 

VVSK

33

36

69

783

8,8%

 

ŽTK

1

39

40

783

5,1%

 

 

363

420

783

783

100,0%

 

 

            Kaip matome iš 3–ios lentelės duomenų Komitetas pagal svarstytų įstatymų projektų skaičių jau kelinta sesija yra  trečioje vietoje, atsilieka tik nuo Biudžeto ir finansų bei Ekonomikos komitetų. Šioje sesijoje Komitetas daugiau svarstė įstatymų projektų, kuriems buvo paskirtas papildomu.

 

  

 

 

 

4. LENTELĖ. Pavedimai komitetams (pagrindiniams bei papildomiems)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 LENTELĖ. Pavedimai pagrindiniam komitetui

 

 

 

8(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LENTELĖ. Pavedimai papildomam komitetui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto darbe didžiausią svarstytų klausimų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo 152 įvairaus pobūdžio laiškus: 51– iš Vyriausybinių institucijų ir  visuomeninių organizacijų, 48 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai, 53 – iš savivaldybių bei iš Savivaldybių asociacijos. 

Pagrindinį laiškų srautą sudarė valstybės tarnautojų prašymai išaiškinti Valstybės tarnybos įstatymą, pasiūlymai tobulinimui, nusiskundimai įstatymo nesilaikymu. Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus.           Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimais, daug priekaištų išreiškia  veikiantiems įstatymams. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Didelė susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai  bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.  Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo.

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo VII (RUDENS ) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

·        2003 m. rugsėjo 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio papildymo įstatymas (Nr. IX – 1738, Žin., 2003 Nr. 94 - 4247).

·        2003 m. spalio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2, 7, 16, 17, 19, 39, 41, 42, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 5¹ straipsniu įstatymas ( Nr. IX – 1747, Žin., 2003 Nr. 101 – 4534).

·        2003 m. spalio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (IX – 1759, Žin.,  2003 Nr. 101-4542).

·        2003 m. spalio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX – 1760, Žin., 2003 Nr. 102 – 4582).

·        2003 m. spalio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 15, 17, 20, 21, 29, 31, 37, 38 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1764, Žin., 2003 Nr. 104- 4636).

·        2003 spalio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1765, Žin., 2003 Nr. 104 -4637).

·        2003 m. lapkričio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21, 22, 23, 24 straipsniu įstatymas (Nr. IX-1813, žin., 2003 Nr. 112-4992).

·        2003 m. lapkričio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX- 1815, Žin., 2003 Nr. 112-4993).

·        2003 m. lapkričio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos 2003 m. lapkričio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jos ribų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-1839, Žin., 2003 Nr. 115-5194).

·        2003 m. lapkričio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-1854, Žin., 2003 Nr. 114-5119).

·        2003 m. lapkričio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl Lietuvos valstybės vėliavos” 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-1845, Žin., 2003 Nr. 116-5251).

·        2003 m. lapkričio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2, 14, 16, 22 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-1856, Žin., 2003 Nr. 116-5258).

·        2003 m. gruodžio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2, 10, 13, 15, 20, 31, 64, 67 straipsnių pakeitimo ir 89 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei Įstatymo papildymo priedu įstatymas (Nr. IX-1872, Žin., 2003 Nr. 123-5570).

·        2003 m. gruodžio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio I ir IV skirsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX – 1918, Žin., 2003 Nr. 123 - 5589).

 

·        2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 10, 12 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1926, Žin., 2004 Nr. 4-32).

·         2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11, 12, 14, 20, 25, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-1927, Žin., 2004 Nr. 4-33).

·        2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-1928, Žin., 2004 Nr. 4-34).

·        2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (Nr. IX-1934, Žin., 2004 Nr. 4-40).

·        2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-1935, Žin., 2004 Nr. 4-41).

·        2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Nr. IX-1936, Žin., 2004 Nr. 4-42).

·        2004 m. vasario 19 d. priimtas Nutarimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2002-2003 metų veiklos ataskaitos (Nr. IX-2037, Žin., 2004 Nr. 34-1095).

·        2004 m. vasario 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-2034, Žin., 2004 Nr. 36-1180).

·        2004 m. kovo 9 d. priimtas Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo atkuriant nuosavybės teises į miesto žemę ( Nr. IX-2053, Žin., 2004 Nr. 41-1324). 

      Seimo paskirtas papildomu, komitetas svarstė šiuos įstatymų projektus: Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo; Seimo statuto dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 29¹, 29², 29³ straipsniais; Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2, 4, 5, 10, 15, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo; Nutarimo dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos; Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo bei Įstatymo papildymo 12 straipsniu ir penktuoju skirsniu įstatymo; Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo; Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo; 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo; Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 14, 19 ir 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo; valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo; stomatologinės priežiūros ( pagalbos) įstatymo pakeitimo įstatymo; Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo; Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo; Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo; Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso ir darbo sąlygų įstatymo bei įstatymo įgyvendinimo įstatymų projektus. 

Komitetas stengiasi savo  kompetencijos ribose iš esmės svarstyti visus projektus, nepriklausomai ar jis paskirtas pagrindiniu ar papildomu. 

 

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

 

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

2003 m. rugsėjo 29 d. posėdyje komitetas išklausė Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų informaciją apie gyventojams teikiamų paslaugų organizavimą. Svarstymo metu buvo pažymėta, kad “vieno langelio” principas jau įgyvendinamas institucijos (įstaigos) viduje, tačiau jis dar neįgyvendinamas tarp skirtingų institucijų (įstaigų). Komitetas pasiūlė artimiausiu metu peržiūrėti dokumentų, reikalaujamų pateikti atitinkamoms institucijoms pagrįstumą bei aktyviau taikyti “vieno langelio” principą, tobulinti Viešojo administravimo įstatymą. 2003 spalio 9 d. Trakuose įvyko Lietuvos savivaldybių administracijų direktorių seminaras, kurio metu buvo konkrečiai aptartos šios problemos ir operatyvesni jų sprendimo būdai.

2003 m. spalio 6 d. komitetas, dalyvaujant Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnams bei Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovams svarstė “Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo ir savivaldybių žemės nuosavybės ar jos valdymo patikėjimo teise problemas“. Posėdžio metu išklausyta Žemės ūkio, Finansų bei Teisingumo ministerijų informacija apie Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo ir savivaldybių žemės nuosavybės ar jos valdymo patikėjimo teise problemas ir jų sprendimo būdai.

2003 m. gruodžio 1 d. komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus A.Astrausko informaciją apie Regioninės politikos valstybėje įgyvendinimą Europos Sąjungos politikos kontekste.

2003 m. gruodžio 1 d. komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamento informaciją “Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ir nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 m. gruodžio 31 d. išspręsti asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos, deklaravimo problemas.

 2004 m. sausio 26 d. posėdyje komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie rengiamus įstatymų projektus, kurie bus Seimui pateikti pavasario sesijoje. Tai Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo, Valstybės tarnybos, Vyriausybės įstatymų pakeitimų ir papildymų įstatymų projektai. Taip pat Vidaus reikalų ministerija supažindino su tarptautiniais projektais, kuriuose ji dalyvauja tai:

1) kartu su Pasaulio banku atliekama valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos analizė, kurios pagrindu bus parengtos rekomendacijos, skirtos patobulinti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemą, siekiant padidinti valstybės tarnybos skaidrumą, profesionalumą ir konkurencingumą;

2) kartu su PHARE pradėtas projektas “Valstybės tarnybos valdymo tobulinimas“, kurio tikslas sustiprinti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos administracinius gebėjimus ir modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą viešajame administravime;

3) bendri Lietuvos-Danijos projektai: “Vidaus auditorių mokymo kursai“ bei “Vietos savivaldos pagrindinių rodiklių duomenų bazės kūrimas“.

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

VII (rudens) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir konferencijose valdybos sprendimu arba savo iniciatyva.

2003 m. rugsėjo 26 d. Komiteto pirmininkas P. Papovas bei Komiteto nariai: J. Jurkus, A. Rimas, A. Pulokas, A. Ramanauskas dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos inžinierių sąjungos, firmų asociacijos ir  susivienijimų organizuotoje V Tarptautinėje konferencijoje “Lietuvos ir Lenkijos komunalinis ūkis įstojus į Europos Sąjungą šiluminė energetika, dujų, vandens nuotekų ir komunalinių atliekų ūkis” .

2003 m. spalio 13 d. Komitetas kartu su Kauno technologijos universiteto Viešojo administravimo katedra surengė seminarą “Viešasis administravimas ir profesionalumas”, kur dalyvavo svečiai: Viešųjų paslaugų centro direktorius William P. Hobby, Prof. Dr. Howardas R. Balnoff, Marilyn  K. Balanoff bei Rose Wright-Martinez iš Teksaso valstijos universiteto.

 2003 m. spalio 14-15 dienomis Komiteto pirmininkas P. Papovas, Komiteto nariai: J. Jurkus, A. Pulokas, A. Rimas bei Komiteto patarėjas B. Kleponis dalyvavo  Lietuvos teisės universiteto ir Lietuvos savivaldybių asociacijos vykdant “Socialinių paslaugų teikimo tobulinimo Lietuvos savivaldybėse” projektą surengtame seminare dėl viešojo sektoriaus sugretinimo, kur jie susitiko su Viešojo sektoriaus sugretinimo tarnybos ( Public Sector Benchmarking Service) ( Didžioji Britanija) vadovu Ken Wattling ir šios tarnybos Logistikos ir finansų padalinio vadove Barbara Topping. Seminaro metu svečiai iš Didžiosios Britanijos supažindino su sugretinimo metodo panaudojimo galimybėmis ir problemomis pasidalino patirtimi taikant šį metodą.

 2003 m. spalio 16 d. Komiteto suorganizuotame susitikime dėl probleminių regionų dalyvavo Christian Bonneville - Prancūzijos ambasados Lietuvoje atašė mokslinio, universitetinio ir administracinio bendradarbiavimo klausimais bei Jurgita Mačiulytė Vilniaus universiteto socialinių mokslų daktarė.

2003 m. lapkričio 26 d. Komiteto pirmininkas P. Papovas, Komiteto nariai: A. Ramanauskas, A. V. Indriūnas, A. Pulokas bei Komiteto patarėjas B. Kleponis dalyvavo Europos Tarybos bei Vidaus reikalų ministerijos organizuotame seminare efektyvaus vietos savivaldos modelio analizės klausimais. P. Papovas skaitė pranešimą – ”Pokyčiai  vietos savivaldos sistemoje: centrinės valdžios požiūris”;

 2003 m. gruodžio 15 d. Komiteto patarėjai B. Kleponis ir B. Senkienė dalyvavo Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros surengtoje konferencijoje “ Inovacijų plėtros politika: iššūkiai Lietuvai”, kur buvo aptarti sėkmingos inovacijų politikos klausimai. Konferencijos svečiai - Dr. Charles W. Wessner - JAV Nacionalinės mokslų akademijos narys, konsultuojantis JAV Vyriausybę inovacijų politikos klausimais, Prekybos ministro bei Baltųjų rūmų vyr. patarėjas bei Declan Kirrane – ES ekspertas inovacijų politikos bei strategijų politiko klausimais, konsultuojantis Europos Komisijos Plėtros, Verslo ir Mokslinių tyrimų direktorius.  

 

Petras Papovas, Komiteto pirmininkas:

- 2003 m. rugsėjo 24 d. dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos ( Viešojo administravimo departamentas ) ir Lietuvos viešojo administravimo instituto organizuojamoje konferencijoje “Viešoji etika savivaldybėse”, kur buvo nagrinėjama centrinės valdžios iniciatyvos ir veikla užtikrinant viešąją etiką savivaldybėse, centrinės valdžios ir savivaldybių sąveika užtikrinant korupcijos prevenciją, teisinės prielaidos bei pagrindiniai principai skaidriai savivaldybių politikų bei valstybės tarnautojų veiklai užtikrinti ir pagrindinės savivaldybių problemos viešosios etikos užtikrinimo srityje;

- 2003 m. spalio 9 – 10 d. Komiteto pirmininkas P. Papovas ir B. Kleponis, Komiteto patarėjas,  dalyvavo Savivaldos mokymo centro organizuotame Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių susitikime – diskusijoje, kur skaitė pranešimus;

 - 2003 m. spalio 13 - 14 d. dalyvavo Vilniuje OECD kartu su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija organizuojamame seminare “ Etika viešajame sektoriuje”, kur buvo nagrinėjami etikos sunkumai, su kuriais susiduria viešasis sektorius, ir pasitelkiant OECD valstybių narių patirtį nustatyti praktiniai etikos sistemų tobulinimo būdai;

- 2003 m. spalio 22 d. dalyvavo Palangos miesto savivaldybės ir Lietuvos regioninių tyrimo instituto organizuojamoje konferencijoje ( Palangoje ) “Lietuvos įvaizdį kurkime kartu: kurortų plėtroje valstybė verslininkai, vartotojai, mokslininkai siekia bendro tikslo. Palangos dabartis ir ateitis ( valstybės požiūriu )”, kur skaitė pranešimą tema “Planavimo svarba savivaldybių dabarčiai ir ateičiai”; 

- 2003 m. lapkričio 7 d. dalyvavo Lietuvos Savivaldybių Socialdemokratų Sąjungos suvažiavime Birštone;

 - 2003 m. gruodžio 4-5 d. dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos ( LSA ) kartu su VŠĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centru organizuotame seminare dėl vietos savivaldos modelio, kur skaitė pranešimą – Naujai kuriamas vietos savivaldos modelis, darbo grupės rezultatai;

- 2004 m. sausio 15-16 dienomis Olštyne ( Lenkijos respublika  ) kartu su LR Generaliniu konsulu Varšuvoje G. Mackeliu P. Papovo vadovaujama delegacija bei Komiteto patarėjas B. Kleponis, dalyvavo darbiniuose susitikimuose su Lenkijos savivaldybių atstovais Nidzicoje bei Olštyne susipažįstant su Lenkijos patirtimi savivaldybių reformos srityje;

- 2004 m. vasario 6 d. dalyvavo Lietuvos apskričių vadovų sąjungos organizuotoje Lietuvos apskričių vadovų konferencijoje regioninės plėtros ir žemės reformos klausimais, kur perskaitė pranešimą. 

Klemensas Rimšelis, pirmininko pavaduotojas:

- 2003 m. spalio 5-8 dienomis dalyvavo Romoje (Italijos Respublika) Europos Sąjungos valstybių ir stojančiųjų valstybių parlamentų Europos reikalų komitetų organizuojamoje konferencijoje;

- 2003 m. spalio 22-24 dienomis Londone (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) pagal prisistatymo Europos Sąjungos valstybių narių parlamentuose programą pristatė Lietuvos Respublikos Seimą:

- 2003 m. lapkričio 26- 28 dienomis dalyvavo Romoje (Italijos Respublika) neeiliniame Europos Sąjungos parlamentų bendrijos ir Europos reikalų komitetų konferencijos posėdyje.

Gintaras Didžiokas, komiteto narys:

 - 2003 m. rugsėjo 22-25, gruodžio 16-18 dienomis bei 2004 m sausio 21-22 dienomis Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos Parlamento posėdžiuose stebėjo Europos Parlamento darbą;

- 2003 m. rugsėjo 15-18 dienomis Madride (Ispanijos Karalystė) stebėjo Europos Parlamento darbą;

-2003 m. rugsėjo 29- spalio 1; lapkričio 3-6, 10-12 ir 24-25; gruodžio 2-4 ir 9-10;   dienomos Briuselyje ( Belgijos Karalystė) stebėjo Europos Parlamento darbą;

Alfonsas Pulokas, komiteto narys:

- 2003 m. rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis dalyvavo Kijeve (Ukraina) Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjos sesijoje;

- 2003 m. spalio 24-27 dienomis dalyvavo Alborge (Danijos Karalystė) Europos Sąjungos socialistų liaudies partijos suvažiavime ir seminare visuomenės saugumo klausimais;

- 2003 m. lapkričio 27-29 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Pasaulinio pažangos forumo organizuojamuose renginiuose;

- 2004 m vasario 8-13 dienomis dalyvavo Valensijoje ir Kartachenoje (Ispanijos Karalystė) vykusioje Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos mažojoje sesijoje ir seminare “ Europos saugumo ir gynybos politika po ES ir NATO plėtros: kaip valdyti naujas grėsmes”.

Alvydas Ramanauskas, komiteto narys:

- 2003 m. rugsėjo 18-19 dienomis Panevėžyje dalyvavo Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto posėdyje;

- 2003 m. spalio 2-3 dienomis dalyvavo Rygoje (Latvijos Respublika) Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto posėdyje;

- 2003 m. lapkričio 12-15 dienomis Amsterdame ( Nyderlandų Karalystė ) dalyvavo Europos liberalų demokratų ir reformų partijos kongrese;

- 2004 m. sausio 31- vasario 4 dienomis dalyvavo Reikjavike (Islandijos Respublika) Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto konferencijoje.

Valdemar Tomaševski, komiteto narys:

- 2003 m. spalio 7-8 dienomis dalyvavo Bialystoke (Lenkijos Respublika) kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos delegacija susitikime su Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ir sporto ministerijos bei Bialystoko universiteto atstovais.

Algimantas Valentinas Indriūnas, komiteto narys:

- 2003 m. spalio 8-9 dienomis Briuselyje (Belgijos Karalystė) dalyvavo Europos Parlamento Liberalų demokratų frakcijos rengiamoje konferencijoje aplinkosaugos, viešosios sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos klausimais;

- 2003 m. spalio 15-16 dienomis Briuselyje (Belgijos Karalystė) dalyvavo Europos Parlamento Liberalų demokratų frakcijos rengiamame seminare “Saugumo ir gynybos politika: realus iššūkis Europai”. 

Komiteto sekretoriato darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

            Bronius Kleponis, Komiteto patarėjas:

            - 2003 m. gruodžio 19 d. buvo įteiktas atestatas už prancūzų kultūros centro organizuotus kursus ( 50 val.);

            - 2004 m. kovo 5 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (16 val.)”Viešoji politika ir interesų vadyba”.

            Rimas Alijus Kalkys, Komiteto patarėjas:

2003 m. lapkričio 28 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (8 val.) “Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimo ir taikymo praktika”.

            Bioleta Senkienė, Komiteto patarėja:

            - 2003 m. spalio 10 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Tarpvyriausybinė konferencija ir Europos Konstitucijos perspektyvos”;

            - 2003 m. spalio 17 d. išklausė seminarą “ES teisės pagrindai – teisininkams”;

            - 2003 m. lapkričio 28 d. dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame administracinių gebėjimų tobulinimo programos renginyje (8 val.) “Europos žmogus teisių konvencijos aiškinimo ir taikymo praktika”;

            - 2003 m. gruodžio 3 d. išklausė seminarą “Lietuvos makroekonominė aplinka ir 2004 metų biudžetas”;

            - 2003 m. gruodžio 4 d. išklausė seminarą “ES ir Lietuvos konkurencijos teisė”;

            - 2003  m. gruodžio 11-12 dienomis dalyvavo Viešojo administravimo instituto organizuotame  pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programos renginyje (16 val.) “ES teisės aktų analizė ir paieška”;

            - 2003 m. gruodžio  15 d. išklausė seminarą “Inovacijų plėtros politika: iššūkiai Lietuvai”;

            - 2003 m. gruodžio 16 d. dalyvavo tarptautiniame forume “INTERREG III programos-galimybės vietinėms ir regioninėms iniciatyvoms”.

           

Komiteto pirmininkas                                                                                   Petras Papovas
Naujausi pakeitimai - 2004 09 23.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas