Lietuvos Respublikos Seimas

apie posėdį

2004-09-21 komiteto posėdyje

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

           

- Vyriausybės išvada Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 25, 29, 29(1), 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 56 straipsniu įstatymo projektui IXP-3618(2)

nusprendė: 1. Iš dalies pritarti išvados 1 punktui. Įstatymo projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 29 straipsnio 6 dalį pakeisti ir ją išdėstyti taip:

“6. Savivaldybės administracijos direktorius jam įstatymų nustatytus ir savivaldybės tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus šio straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus įgaliojimus, gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams). Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas atskaitingas savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui, o prireikus – ir savivaldybės tarybai

2. Nepritarti išvados 2 punktui. Tokia nuostata būtina, kadangi tik savivaldybės taryba gali priimti sprendimą dėl funkcijų vykdymo, kurių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų nenustato įstatymai.

3.Nepritarti išvados 3 punktui. Įstatymo nuostatos turi būti pakankamai aiškios, priešingu atveju reikės daryti nuorodą į Konstitucinio Teismo nutarimus ir sprendimus.

4. Pritarti išvados 4 punktui. Įstatymo projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 30 punktą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

“30) kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, specialios paskirties bendrovių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkas - savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, taip pat centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų bei kitų įmokų nustatymas;”.

5. Pritarti išvados 5 punktui. Pakeisti įstatymo projekto 7 straipsnio keičiamo įstatymo 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Savivaldybės taryba savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus kitas institucijas, tiesiogiai įgyvendinančias valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas.”.

6. Nepritarti išvados 6 punktui. Negalima sutikti kad šios nuostatos identiškos, įstatymo 17 straipsnyje nustatomi konkretūs savivaldybės tarybos įgaliojimai, be to siūlymų autoriai prieštarauja patys sau kadangi punktu 2.2 siūlo įstatymo projekto 1 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 3 straipsnio 9 dalį keisti.

7. Pritarti išvados 7 punktui. Pakeisti įstatymo projekto 9 straipsniu keičiamo įstatymo 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu savivaldybės taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje arba karo metu Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijų įgaliojimus, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.”

8. Pritarti iš dalies išvados 8 punktui. Pakeisti įstatymo projekto 11 straipsnio keičiamo įstatymo 291 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip;

“3) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, įstatymų ir savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;”.

9. Pritarti išvados 9 punktui.

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pripažinimo netekusia galios Įstatymo projektąIXP-2807(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. 

(Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 2 “susilaikė“)

 

- Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl 2001 m. ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą “ 2 straipsnio pakeitimo projektas IXP-3808

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui ir komiteto išvadai.(Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 1 “prieš“.)

 

- Vyriausybės įstatymo 31(1) straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3835

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo rinkimų įstatymo 90 straipsnio pakeitimo Įstatymo projektą IXP-3767

nusprendė: Atmesti iniciatorių pateiktą projektą. (Balsavimo rezultatai: 3 balsavo “už, 1 “prieš“, 2 “susilaikė

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3822

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Vyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3743

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais skirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį bei projektą svarstyti rugsėjo 28 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

- Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 5, 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP-3834

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento ir šį komiteto siūlymą: suderinti įstatymo projektą su Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnyje vartojama sąvoka “vertinimo komisija. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo projektą IXP-3014

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas. (Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 1 “prieš“, 1 “susilaikė“.

 

- Valstybės tarnybos įstatymo, Vyriausybės įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Valstybės saugumo departamento įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo, Valstybė ir tarnybos paslapčių įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3811

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus priimtas pagrindinis Socialinio draudimo įstatymas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Advokatūros įstatymo, Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo, Draudimo įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3812

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus priimtas pagrindinis Socialinio draudimo įstatymas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Taip pat komitetas bendru sutarimu “už“ pritarė Komiteto VII ir VIII sesijose veiklos ataskaitoms.

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 22.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas