Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. rugsėjo 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Turizmo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3693.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.  

 

 

2.SVARSTYTA:

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3599.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 6. “prieš” – 4 komiteto nariai):        

1.  Projektą atmesti. Šio projekto aiškinamajame rašte iškeltą problemą kiekvienu konkrečiu atveju gali spręsti savivaldybių tarybos, pasinaudodamos Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta teise savo biudžeto sąskaita atleisti nuo įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio.

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Kęstutis Skamarakas.  

 

 

3.SVARSTYTA:

Įstatymo dėl 1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos pakeitimų (Veiklos skatinimo komiteto oficialaus įtvirtinimo), priimtų 1991 m. Londone, ratifikavimo įstatymo projektasIXP-3825.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1.  Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. 

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.  

 

 

4.SVARSTYTA:

 Pasiūlymai Lietuvos Respublikos  valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3491 (dėl individualių  įmonių savininkų ir kitų savarankiškai dirbančių asmenų  socialinio draudimo nuostatų pakeitimo)  

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 5, “prieš” –1, “susilaikė” – 2 komiteto nariai):        

 1. Pateikti šiuos Ekonomikos komiteto pasiūlymus Lietuvos Respublikos  valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3491:

“Ekonomikos komitetas savo posėdžiuose ne kartą svarstė individualių įmonių savininkų valstybinio socialinio draudimo problemą:

1)2003 m. gruodžio 10 d. atkreipė Vyriausybės dėmesį  į tai, kad svarstytinas individualių įmonių savininkų privalomojo draudimo papildomai pensijos daliai tikslingumo apskritai klausimas - kai neužtikrinamas ekonomiškai pagrįstų  įmokų bazės ir  įmokų dydžio nustatymas, tikslingiau būtų leisti individualių įmonių savininkams papildomai pensijos daliai (kaip ir kitomis draudimo rūšimis) draustis savanoriškai.

2)2004 m. balandžio 28 d., įvertindamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautą atsakymą (2004-02-04 raštas Nr. (9.4-21)-SD-819), iš kai kurių asocijuotų verslo struktūrų gautas nuomones, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad atsiranda galimybė (baigiasi pajamų mokesčio deklaracijų už 2003 metus pateikimo terminas) gauti patikimą informaciją apie individualių įmonių savininkų savo reikmėms pasiimtas iš pelno mokesčiu apmokestinto įmonės pelno pajamas, pasiūlė Vyriausybei:

- peržiūrėti individualių įmonių savininkų privalomojo socialinio draudimo (papildomai pensijos daliai) prievolei nustatyti ir įmokoms apskaičiuoti  taikomą bazę bei įmokų tarifą;

- užtikrinti individualių įmonių savininkams galimybę savanoriškai draustis ne tik ligos ir motinystės draudimu bet ir draudimu nuo nedarbo, galimai priartinant šių draudimo rūšių sąlygas prie tų, kurios taikomos  dirbantiesiems  pagal darbo sutartis.

3) 2004 m. rugsėjo 21d., įvertindamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautą atsakymą (2004-09-06 raštas Nr. (9.3-21)-SD-6610), nutarė  pritarti jame išreikštai nuomonei, kad tikslinga visus savarankiškai dirbančius asmenis privalomai drausti tik valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai, kartu sudarant  galimybę savanoriškai draustis papildomai pensijos daliai gauti, o taip pat ligos ir motinystės bei nedarbo draudimu, ir teikti atitinkamus pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3491.   

 

             Siūlome:

 

1. Išbraukti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, šio straipsnio 4 dalies 1 punkte   prieš žodį “asmenys” įrašyti žodžius “savarankiškai dirbantys” ir išbraukti žodžius “kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimus”, šio straipsnio 6 dalyje po žodžių “motinystės pašalpoms” įrašyti žodžius “taip pat nedarbo socialiniu draudimu nedarbo socialinio draudimo išmokoms”,    buvusias 4-6 dalis atitinkamai  laikyti 3-5 dalimis ir jas išdėstyti taip:

 

“3. Savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, privalomai draudžiami tik socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims. Šie asmenys papildomai pensijos daliai privalomai draudžiami tuo atveju, jeigu jų pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą, arba pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų mokesčio sumą, yra lygi arba didesnė už 12 minimalių mėnesinių algų sumą. Tuo atveju, kai šioje dalyje įvardyti asmenys draudžiami socialiniu pensijų draudimu papildomai pensijos daliai, jie gali draustis pensijų išmokoms, numatytoms Pensijų kaupimo įstatyme.

 4. 3. Socialiniu pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai privalomai draudžiami:

1) savarankiškai dirbantys asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą ;

2) šeimos pasirinkimu motina (įmotė), tėvas (įtėvis), faktiškai auginantis vaiką, arba vaiko globėjas, auginantys vaiką iki trejų metų;

3) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

4) nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš visiškos negalios invalido tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą.

5. 4. Tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomai draudžiami gaunantys darbo užmokestį:

1) profesinių mokyklų moksleiviai, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai bei asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti persikvalifikuoti, jų profesinio mokymo (praktikos) įstaigoje ar įmonėje metu;

2) asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, –  jų darbo laiku;

3) nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

6. 5. Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės nuolatiniai gyventojai ne jaunesni kaip 16 metų gali savanoriškai draustis socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ar pagrindinei ir papildomai pensijos daliai bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu ligos ir motinystės pašalpoms, taip pat nedarbo socialiniu draudimu nedarbo socialinio draudimo išmokoms tuo laiku, kai jie nėra privalomai draudžiami šiomis socialinio draudimo rūšimis, arba įstatymų nustatyta tvarka privalomai draudžiami (draudžiasi) socialiniu pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai. Socialinio draudimo įmokų mokėjimo ir sutarčių sudarymo tvarką šiais atvejais nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.”

 

2. Patikslinti keičiamo įstatymo 5 straipsnio 2-5 dalis  ir jas išdėstyti taip:

 

“2. Asmenys, įvardinti 4 straipsnio  3  dalies 1 punkte už save socialinio draudimo įmokas moka patys, o asmenys, įvardinti 4 straipsnio 3 dalyje, socialinio draudimo įmokas moka patys arba jų draudėjai.

3. Asmenys, įvardinti šio įstatymo 4 straipsnio 4  3 dalies 2-4 punktuose pagrindinei valstybinės socialinio draudimo pensijos daliai draudžiami valstybės lėšomis. Asmenys įvardinti 4 straipsnio 4  3 dalies 2 ir 4 punktuose draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų ir ji (jis) neturi prievolės draustis pensijų socialiniu draudimu pagrindinei pensijos daliai. Asmenys, įvardinti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte, privalomai draudžiami nuo 0,5 pareiginės valstybės tarnautojo ar profesinės karo tarnybos kario  pareiginės algos. Asmenys, įvardinti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte draudžiami valstybės lėšomis pagrindinei ir papildomai valstybinės socialinio draudimo pensijos dalims nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos.

4. Asmenys, turintys meno kūrėjo statusą ir užsiimantys individualia veikla, kai jų pajamų metinė suma, apskaičiuota pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką, iš apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų mokesčio sumą, yra mažesnė už 12 minimalių mėnesinių algų, Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę mokėti dalį socialinio draudimo įmokos valstybinei socialinio draudimo pagrindinei pensijos daliai. Kita Fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta socialinio draudimo įmokos dalis valstybinei socialinio draudimo pagrindinei pensijos daliai dengiama valstybės lėšomis. Šios socialinio draudimo įmokos mokamos minėtųjų asmenų ir Biudžeto sandaros įstatyme nurodytų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų.

5. Asmenų, įvardintų šio įstatymo 4 straipsnio 5 4 dalyje, socialinio draudimo įmokas privalo mokėti draudėjai.”

 

3. Išbrauktikeičiamo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį:

 

“2. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje išvardintų asmenų socialinio draudimo įmokos papildomai pensijos daliai skaičiuojamos nuo jų pasirinktos socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų metinės sumos, kuri negali būti mažesnė negu 12 minimalių mėnesinių algų per kalendorinius metus.”  

 

4. Išbrauktikeičiamo įstatymo 8 straipsnio 3 dalį, patikslinti šio straipsnio 2 dalį - jos pradžioje išbraukiant žodžius “tik tuo atveju”  ir “šių asmenų pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno (pajamų), apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą), atėmus mokestinių metų pelno (pajamų) mokesčio sumą, yra mažesnė už 12 minimalių mėnesinių algų sumą ir”  bei  papildant nauju 8 punktu -  ir  ją išdėstyti taip:

 

“2. Asmenys, išvardyti šio įstatymo  4 straipsnio 3 dalyjeies 1 punkte, socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą) tik tuo atveju, kai šių asmenų pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno (pajamų), apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą), atėmus mokestinių metų pelno (pajamų) mokesčio sumą, yra mažesnė už 12 minimalių mėnesinių algų sumą ir šie asmenys:

1) gauna valstybinę socialinio draudimo senatvės, I ar II grupės invalidumo pensiją,paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

2) gauna šalpos pensiją ar kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtąpagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą;

3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar invalidumo pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, o taip pat iš šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartįdėl socialinės apsaugos taikymo;

4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

5) yra įregistravę likviduojamos individualios įmonės ar ūkinės bendrijos statusą Juridinių asmenų registre, o visi individualios įmonės ar  ūkinės bendrijos darbuotojai atleisti iš darbo;

6) privalomai draudžiami socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

7) turi būtinąjį socialinio draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.;

8) yra sukakę senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

3. Asmenys, išvardyti šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte, draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į draudimo stažą) šio straipsnio 2 dalies 1-4 ir 6, 7 punktuose numatytais atvejais, taip pat kai jie yra sukakę senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.”

 

5.Patikslinti keičiamo įstatymo 9 straipsnio 4, 5 dalis ir jas išdėstyti taip:

 

“4. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalies 1 punkte nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokos mokamos taip: individualios įmonės moka įmokas už šių įmonių savininkus, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos - už jų tikruosius narius nuo individualios įmonės  ar bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, kiti savarankiškai dirbantys asmenys jiems priklausančias mokėti socialinio draudimo įmokas moka į Fondo teritorinės tarnybos sąskaitą nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos. Verslo liudijimus turintys asmenys socialinio draudimo įmokas sumoka už verslo liudijimo galiojimo laiką.

5. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyjeies 1 punkte išvardytų asmenų, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip iki to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.”

 

6.Patikslinti keičiamo įstatymo 9 straipsnio 7, 8 dalis, išbraukti 9 dalį  ir jas išdėstyti taip:

 

“7. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 4  3 dalies 2-4 punktuose nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokas bei 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, kurie sumokėjo jiems priklausančią socialinio draudimo įmokų dalį, kitą socialinio draudimo įmokų dalį valstybės biudžeto lėšomis sumoka Biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.

8. Asmenys, išvardinti šio įstatymo 4 straipsnio 6 5 dalyje, socialinio draudimo įmokas moka į Fondo teritorinės tarnybos sąskaitą. Įmokų dydis nustatomas sutartyse, sudaromose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

9. Pertvarkomų individualių įmonių savininkų, tikrųjų ūkinių bendrijų  ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas pagrindinei ir papildomai pensijos dalims nustatoma pagal pertvarkymo dieną valstybiniam socialiniam draudimui jų pačių deklaruotas pajamų sumas už mokestinį laikotarpį iki pertvarkymo pabaigos

 

7.Patikslinti keičiamo įstatymo 29 straipsnio 1dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

“5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja šio įstatymo 4 straipsnio 6 5  dalyje išvardintų asmenų socialinį draudimą;”

 

8. Patikslinti keičiamo įstatymo 31 straipsnio 1dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

“19) sudaro sutartis su šio įstatymo 4 straipsnio 6 5 dalyje išvardintais asmenimis bei tvarko šių asmenų įskaitą;” “

 

2. Komiteto pasiūlymams  pristatyti paskirtas: Saulius  Lapėnas

 

 

 5.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios" projekto IXP-3796svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

          

 

6.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl 2003 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projekto  IXP-3820svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę.

          

 

7.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Garantinio fondo įstatymo, daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo, Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto  IXP-3813svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę.

          

 

8.SVARSTYTA:

             PasirengimasĮstatymo dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo  projekto  IXP-3863svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

 

 9.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-3738svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

          

10.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projekto IXP-3739svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

        

 

  11.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3740svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 21.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas