Lietuvos Respublikos Seimas

G.Purvaneckienės komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), 2004 06 24-27

 

 

 

 

 

G. Purvaneckienės komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2004 m. birželio 24 - 27 d. ataskaita apie dalyvavimą Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos plenarinėje sesijoje

 

 

Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos plenarinė sesija vyko Briuselyje, 2004 m. birželio 25 - 26 d. Baltijos Asamblėjos delegaciją sudarė: Jānis Reirs, Andres Taimla, Giedrė Purvaneckienė, Silva Golde, Dina Tihonova, Ene Rõngelep, Renata Jankauskaitė ir Marika Laizāne-Jurkāne.

Sesijos metu Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos (BTKT) parlamentarai aptarė šias temas: tarptautinis bendradarbiavimas sveikatos apsaugos srityje, Europos Sąjungos plėtra, situacija Irake, situacija Vidurio Azijoje, mažumų kalbos ir integracija, darbo rinkos politika ir migracija Europos Sąjungoje, etika sporte, AIDS, uostų politika, policijos bendradarbiavimas ir t.t.

Jean – Marie Happart, BTKT Prezidentas, atidarė plenarinę sesiją. Jis pabrėžė, kad po Antrojo Pasaulinio karo Europos tautos džiaugiasi bendradarbiavimo dvasia, gerove ir demokratija. Beneliukso parlamentarai remia Europos Sąjungos plėtrą bei Baltijos valstybių narystę Europos Sąjungoje.

  • Beneliukso užsienio politikos ataskaita: Europos Sąjungos plėtra, situacija Vidurio Azijoje, situacija Irake

BTKT parlamentarai aktyviai aptarinėjo Beneliukso užsienio politikos ataskaitą. Louis Michel, Ministro Pirmininko pavaduotojas, Belgijos Užsienio reikalų ministras pristatė Beneliukso užsienio politikos ataskaitą. Jis pabrėžė, kad Belgija dažnai lieka viena bandydama Europos Sąjungoje spręsti klausimus susijusius su didesniu bendradarbiavimu mokesčių ir socialinių klausimų srityje. Jis pabrėžė, kad bendradarbiavimas Europos Sąjungos rėmuose skatino taiką, gerovę ir ekonominę plėtrą Europos šalyse po Antrojo pasaulinio karo.

Louis Michel pristatė situaciją Vidurio Afrikoje. Pasak jo, Beneliukso šalys turėtų skirti daugiau dėmesio juodajai Afrikai. Suprantama, kad nebus lengva suteikti 170.000 Kongo kariams ateities viziją, jei armija bus sumažinta iki 130.000 žmonių. Ministras pasakė, kad būtų svarbu sukurti tam tikrą ekonominę sąjungą tarp Kongo, Ruandos ir Burundžio.

Louis Michel pabrėžė, kad nepritaria NATO intervencijai Irake, bet nesipriešins deklaracijos pasiūlymui, jei bus laikomasi dviejų sąlygų (naujos Saugumo Tarybos rezoliucijos bei oficialaus Irako vyriausybės prašymo). Bet kuriuo atveju, Belgijos karinės pajėgos neprisidės galimos NATO intervencijos į Iraką atveju.

Beneliukso parlamento Išorinių problemų komiteto vardu, Maya Detičge pareikalavo, kad Beneliukso šalys turėtų stipriau veikti teikiant plėtros pagalbą Afrikai. Komitetas tariasi su nevyriausybinėm organizacijom ir tikisi, kad jis galės pristatyti ataskaitą 2004 m. lapkričio mėn. plenarinėje sesijoje. Louis Siquet priminė ministrui apie Beneliukso parlamento rekomendaciją, kuri siūlo įsteigti bendras Beneliukso šalių ambasadas esant tam tikroms aplinkybėms. René Van der Linden pabrėžė, kad jis džiaugiasi, kad Europos Komisija tapo dinamiškesnė, o narių skaičius joje sumažėjo.

  • Mažumų kalbos ir integracija

Freddy Sarens, BTKT Kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas pateikė Baltijos Asamblėjos seminaro ataskaitą mažumų kalbų ir integracijos tema (2004 m. gegužės 27 – 29 d. Daugpilyje). Jis pažymėjo, kad vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai, kadangi šis miestas yra itin įvairus kultūriniu požiūriu – jame gyvena 55% rusų, 16% latvių, 15% lenkų, 9% baltarusių ir 2% ukrainiečių. Jis pabrėžė, kad BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto seminaras mažumų kalbų ir integracijos tema buvo puikiai organizuotas. Jis pranešė, kad seminaro metu Baltijos ir Beneliukso šalių parlamentarai sutarė, kad būtina stiprinti ir intensyvinti bendradarbiavimą tarp šių komitetų.

  • Tarptautinis bendradarbiavimas sveikatos apsaugos klausimais

Tarptautinis bendradarbiavimas sveikatos apsaugos klausimais neoficialiai kalbant yra kebli problema. Nyderlanduose yra didelės pacientų eilės bei per didelis darbo krūvis Belgijoje. Laimė, Belgijos valdžia dabar derasi su Olandijos sveikatos draudimo kompanijomis. Iki šiol pasienio srityse ligoninės gali koordinuoti savo veiklą tam, kad galėtų pasidalinti darbo krūviu.

  • Tarptautinis bendradarbiavimas

BTKT Miesto ir kaimo planavimo bei infrastruktūros komiteto nariai bei BTKT Aplinkos apsaugos ir energetikos komiteto nariai įvertino tą pažangą, kuri buvo pasiekta “didelio greičio traukinių” bei “krovininio transporto juosta 11” tarp Belgijos ir Nyderlandų srityse. Dar kartą iškilo poreikis Nyderlandams bei Belgijai glaudžiau bendradarbiauti šioje jautrioje srityje, kur kartais ekonominiai ar aplinkos apsaugos interesai yra visiškai skirtingi. Buvo baiminamasi, kad gali būti nuslopintos IC ryšio linijos po HST įdiegimo ir buvo pateiktas pavyzdys, kai tai atsitiko su Ostend-Köln ryšiu.

·        Etika sporte tarp jaunųjų

Dick Dees pabrėžė, kad pagrindinė problema komisijos ataskaitoje yra ta, kad neįmanoma aptarti šių problemų. BTKT Kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos komiteto posėdžių metu buvo parėžti diplomuotų trenerių trūkumai, o taip pat ir tai, kad egozentrizmas nustelbia dorą elgesį. Toje pačioje ataskaitoje Luc Willems įspėjo, kad ta veikla, kuri iš esmės priklauso nuo savanorių darbo yra per daug reguliuojama. Beneliukso parlamentas priėmė rekomendaciją, kuri kviečia vyriausybes aktyviai remti sporto klubus, kad tarp jaunimo butų skatinamos teigiamos vertybės.

·        Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos reformos

Jean – Marie Happart pristatė ataskaitą dėl tolesnės Beneliukso šalių bendradarbiavimo veiklos. Jis pranešė, kad darbo grupės nariai parengė šiuos pasiūlymus, kurie bus aptarti kitoje BTKT plenarinėje sesijoje:

1)                  Beneliukso parlamentarai turi daugiau dėmesio skirti sprendžiant svarbius – politinius klausimus;

2)                  Beneliukso komitetai turi būti labiau nepriklausomi;

3)                  Svarbu būtų pranešti Beneliukso šalių visuomenėms apie Beneliukso parlamentą;

4)                  Svarbu vystyti geresnius santykius tarp Beneliukso šalių parlamento bei vyriausybių;

5)                  Svarbu vystyti glaudesnį bendradarbiavimą su mažomis šalimis Europos Sąjungoje, ypač su Baltijos šalimis;

6)                  Svarbu skatinti Beneliukso šalių parlamentarus, kad jie dalyvautų komitetų darbe;

7)                  Svarbu stiprinti Beneliukso šalių politinių grupių veiklą.

·        Baltijos Asamblėjos Prezidento kreipimasis

Baltijos Asamblėjos vardu Jānis Reirs kreipėsi į Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos plenarinę sesiją. Jis pabrėžė, kad Baltijos - Beneliukso šalių bendradarbiavimas yra labai vertingas Baltijos šalims. Pasinaudodamos Beneliukso patirtimi formuodamos regioninį bendradarbiavimą, Baltijos šalys gali išvystyti sėkmingesnį bendradarbiavimo modelį ir laiku užkirsti kelią tam tikrų problemų atsiradimui. Baltijos šalys gali geriau suvokti, kaip panašios problemos yra sprendžiamos Beneliukso šalyse ir tuo būdu pagreitintų savo problemų sprendimą. Baltijos šalys jau pasiekė pagrindinių politinių tikslų – tapo Europos Sąjungos ir NATO narėmis. Todėl svarbu užsibrėžti naujus tikslus, kuriose Baltijos šalys bendradarbiautų, pvz., gerinti ekonominę situaciją bei piliečių gerovę, vystyti pilietinę visuomenę, teikti pagalbą ir dalintis reformų patirtimi su trečiosiomis šalimis, vystyti įstatymais pagrįstą valstybę ir t.t. Jānis Reirs baigdamas kalbą padėkojo Beneliukso šalių parlamentarams už jų paramą Baltijos šalims rengiantis narystei NATO ir ES. Jis išreiškė viltį, kad Baltijos – Beneliukso šalių bendradarbiavimas sustiprės ir taps dar glaudesnis, nes yra daug sričių, kuriose galima bendradarbiauti.

 

 

Priedai:

1.      2004 m. birželio 25 d. Briuselyje įvykusio Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio protokolas;

2.      2004 m. birželio 25 d. Briuselyje įvykusio jungtinio Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos Kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos komiteto posėdžio protokolas.

 

 

 

 

Tvirtino:

G. Purvaneckienė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkė

 

 

 

 

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 14.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas