Lietuvos Respublikos Seimas

2009-09-08

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė diplomatinių santykių su Irako Respublika užmezgimui.

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas svarstė:

Klausimą dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių su Irako Respublika užmezgimo. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių su Irako Respublika užmezgimui. Minėtą klausimą pristatė Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Albinas Januška. Po Irako diktatoriaus S. Hussein’o rėžimo žlugimo, Irakas įgijo galimybę, padedant pasaulio bendrijai, sukurti teisinę valstybę, besiremiančią visuotinai pripažintomis teisės ir demokratijos nuostatomis. 2004 m. birželio 28 d. JAV vadovaujamos Koalicijos Laikinoji administracija šalies valdymą perdavė Laikinajai Irako Vyriausybei, turinčiai visus suverenumo įgaliojimus. 2004 m. rugpjūčio 19 d. baigta formuoti Irako Nacionalinė Taryba, kurios pagrindinis uždavinys – 2005 m. sausio mėnesį surengti laisvus ir nepriklausomus rinkimus į Parlamentą, kuris suformuotų Irako Vyriausybę, remiantis nauja Irako Konstitucija. Po valdžios perdavimo laikinajai Irako Vyriausybei pirmosios diplomatinius santykius užmezgė JAV, Jungtinė Karalystė, Danija, Australija. Pažymėtina, kad ir kitos šalys atkuria iki karo Irake veikusių diplomatinių atstovybių darbą, viešai deklaruoja politinę paramą laikinajai Irako Vyriausybei, plėtoja ekonominį ir humanitarinį bendradarbiavimą su šia šalimi bei prisideda prie Irako valstybinių institucijų ir ekonomikos atstatymo.

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo“ ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr.IXP-3782. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam įstatymo projektui, kurį pristatė Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Almantas Gavėnas. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo“ 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimai arba pažymėjimai apie apsisprendimą priimti Lietuvos Respublikos pilietybę išduodami tol, kol bus parengti Lietuvos Respublikos piliečio pasai ir patvirtinti Pasų nuostatai. Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. lapkričio 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymą, o 2001 m. lapkričio 8 d. - Lietuvos Respublikos paso įstatymą. Priėmus minėtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentų teisinis reglamentavimas iš esmės pasikeitė, todėl Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo“ tapo nebeaktualus. Be to, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai yra Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ir pasas. Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimas ar pažymėjimai apie apsisprendimą priimti Lietuvos Respublikos pilietybę, kurie buvo išduodami pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo“, neįtraukti į Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų sąrašą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme. Dėl šių priežasčių ir siūloma Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo“ ir jį keitusį įstatymą pripažinti netekusiais galios.

Seimo statuto „Dėl Seimo statuto 3, 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 135, 136, 155, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 441 straipsniu ir dvidešimt septintuoju1 skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektą Nr.IXP-3784. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Seimo statuto pakeitimo ir papildymo projektui su Užsienio reikalų komiteto pataisom. Minėtą projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas. Teikiamo Lietuvos Respublikos Seimo statuto pataisų projekto tikslas – suderinti Lietuvos Respublikos Seimo statuto nuostatas su Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu “Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje” ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymo įstatymu, taip pat įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimus, kuriais kai kurios galiojančios Seimo statuto nuostatos buvo pripažintos  prieštaraujančios Konstitucijai. Projektu siūloma Seimo statutą papildyti skirsniu, nustatančiu Europos Sąjungos reikalų svarstymą ir sprendimą Lietuvos Respublikos Seime. Teikiamomis pataisomis nustatyta pozicijų dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir kitų Europos Sąjungos dokumentų svarstymo ir vertinimo Seime procedūra. Taip pat numatyta subsidiarumo principo kontrolės bei Lietuvos Respublikos teikiamų pareigūnų į Europos Sąjungos pareigybes kandidatūrų svarstymo procedūros.

 

 

 

 

Užsienio reikalų komiteto patarėjas

Deividas Stankevičius (23967 98)

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 09.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas