Lietuvos Respublikos Seimas

PAŽYMA

2004 m. liepos 12 d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. IX-2320 buvo sudaryta Laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius Vytenį Povilą Andriukaitį, Vytautą Kvietkauską ir Arvydą Vidžiūną bei kitaip suvaržyti jų laisvę. Komisija sudaryta iš 12 Seimo narių:

1) Juozo BERNATONIO; 2) Kazio BOBELIO; 3) Algio KAŠĖTOS; 4) Nikolaj MEDVEDEV; 5) Giedrės PURVANECKIENĖS; 6) Jurgio RAZMOS; 7) Alvydo SADECKO; 8) Algimanto SALAMAKINO; 9) Nijolės STEIBLIENĖS; 10) Raimondo ŠUKIO; 11) Vytauto ZABIELOS; 12) Henriko ŽUKAUSKO.

Komisijos pirmininku buvo paskirtas Algimantas Salamakinas, pavaduotoju – Raimondas Šukys. Komisija buvo įpareigota pažymą ir rezoliucijos projektą parengti iki 2004 m. liepos 13 d.

2004 m. liepos 9 d. posėdyje Komisija susipažino su l. e. generalinio prokuroro pareigas Gintaro Jasaičio, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorės Nijolės Frolovos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininko Vaido Skirmanto pateiktais ikiteisminio tyrimo duomenimis.

2004 m. liepos 10 d. posėdyje Komisija išklausė Seimo narių Vytenio Povilo Andriukaičio, Vytauto Kvietkausko ir Arvydo Vidžiūno.

2004 m. liepos 12 d. posėdyje Komisija išklausė Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Valentino Junoko, l. e. generalinio prokuroro pareigas Gintaro Jasaičio ir Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininko Vaido Skirmanto, kurie patikslino kai kuriuos l. e. generalinio prokuroro pareigas Gintaro Jasaičio 2004 m. liepos 7 d. pranešime Nr. 1.4.-14 “Dėl Seimo narių asmens neliečiamybės atėmimo” nurodytus duomenis.

Komisija posėdžiuose išanalizavo minėtą pranešimą, kuriame nurodyta, kad, atsižvelgiant į operatyvinės veiklos metodais gautą informaciją ir ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis bei siekiant nustatyti ikiteisminiam tyrimui reikšmingas aplinkybes, baudžiamojoje byloje Nr. 7-1-505-04 būtina apklausti Seimo narius Vytenį Povilą Andriukaitį, Vytautą Kvietkauską ir Arvydą Vidžiūną. Pranešime taip pat nurodyta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 10, 21 ir 187 straipsniais, jie turėtų būti apklausti kaip įtariamieji, padarę nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnyje, ir kad norint atlikti šiuos ikiteisminio tyrimo veiksmus, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 22 straipsnio 3 dalį, yra būtinas Seimo sutikimas.

Seimo nariai Vytenis Povilas Andriukaitis, Vytautas Kvietkauskas ir Arvydas Vidžiūnas paneigė minėtame pranešime nurodytus duomenis ir išreiškė pageidavimą, kad Komisija priimtų sprendimą atimti jų Seimo nario asmens neliečiamybę, idant jie galėtų bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis. Atsižvelgdama į kiekvieno iš šių Seimo narių pageidavimą, Komisija yra įsitikinusi, kad patraukimas baudžiamojon atsakomybėn šiuo atveju sietinas ne vien su teisėsaugos institucijų bei pareigūnų įgaliojimais atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, bet ir su Seimo narių, dėl kurių prašoma duoti sutikimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, procesinių teisių ir garantijų užtikrinimu.

Komisija pažymi, kad ne visi minėtame pranešime nurodyti duomenys buvo patvirtinti Komisijai pateikta medžiaga. Komisija siūlo prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms pagal kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad tyrimas būtų atliktas per trumpiausią laiką. Komisija taip pat pažymi, kad minėtame pranešime, taip pat teisėsaugos institucijų atstovų paaiškinimuose Komisijai nebuvo pateikta duomenų, pagrindžiančių būtinybę minėtiems Seimo nariams skirti kardomąsias priemones.

Komisija, įvertinusi l. e. generalinio prokuroro pareigas Gintaro Jasaičio 2004 m. liepos 7 d. pranešime Nr. 1.4.-14 “Dėl Seimo narių asmens neliečiamybės atėmimo” nurodytus duomenis, pateiktus ikiteisminio tyrimo duomenis ir Seimo narių paaiškinimus bei vadovaudamasi Seimo statuto 23 straipsniu ir vykdydama Seimo nutarimo “Dėl Laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius Vytenį Povilą Andriukaitį, Vytautą Kvietkauską ir Arvydą Vidžiūną bei kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo” 4 straipsnyje įtvirtintą Seimo pavedimą, siūlo Seimui:

1. Duoti sutikimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Vytenį Povilą Andriukaitį bei kitaip suvaržyti jo laisvę, išskyrus kardomųjų priemonių jam skyrimą.

2. Duoti sutikimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Vytautą Kvietkauską bei kitaip suvaržyti jo laisvę, išskyrus kardomųjų priemonių jam skyrimą.

3. Duoti sutikimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Arvydą Vidžiūną bei kitaip suvaržyti jo laisvę, išskyrus kardomųjų priemonių jam skyrimą.

 

Komisijos pirmininkas Algimantas SALAMAKINAS

Komisijos pirmininko pavaduotojas Raimondas ŠUKYS

Komisijos nariai: Juozas BERNATONIS, Kazys BOBELIS, Algis KAŠĖTA, Nikolaj MEDVEDEV, Giedrė PURVANECKIENĖ, Jurgis RAZMA, Alvydas SADECKAS, Nijolė STEIBLIENĖ, Vytautas ZABIELA,

Henrikas ŽUKAUSKAS

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 07.
Asta Dolmantienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius V.P.Andriukaitį, V. Kvietkauską ir A.Vidžiūną bei kitaip suvaržyti jų laisvę  >   Išvados

LR Seimas