Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS DĖL SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS 2003M. VEIKLOS ATASKAITOS

2004 m. birželio 9 d. Nr. 8

Vilnius

2004-05-17 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo svarstoma Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 2003 metų veiklos ataskaita. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, NSGK nariai: S.Buškevičius, A.Gricius, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, A.Valys, NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas U.Čižiūnas, padėjėja A.Šatkauskaitė, STT direktorius V.Junokas, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Ž.Pacevičius.

Išnagrinėjęs STT 2003 m. veiklos ataskaitą ir išklausęs posėdžio dalyvių pasisakymus, Komitetas konstatuoja:

2003 m. STT atliko nemažą prevencinį darbą įgyvendindama Korupcijos prevencijos įstatymo ir Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatas. Kartu Komitetas pažymi, kad STT veikla nebuvo pakankamai kryptinga ir efektyvi, nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys prioritetinėms veiklos sritims bei korupcinių sistemų atskleidimui ir ardymui. Buvo nustatyti pažeidimai STT teikiant informaciją apie asmenis Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnyba dažnai vykdė jai nebūdingas funkcijas, tokiu būdu nutoldama nuo pagrindinių savo uždavinių. STT darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavedamos tarnybinės funkcijos, kurias gali vykdyti tik pareigūnai.

Komitetas pritaria STT 2004 m. prioritetinėms veiklos kryptims ir siūlo:

Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti:

Apsvarstyti klausimą dėl STT ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo gerinimo galimybių bei dėl Valstybės saugumo departamento, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Muitinės departamento kovos su korupcija suaktyvinimo savo veiklos srityse ir savo sistemose. Reikalui esant, inicijuoti būtinų teisės aktų parengimą.

Specialiųjų tyrimų tarnybai:

Sutelkti pastangas Tarnybos prioritetinėse veiklos kryptyse, atsisakyti STT nebūdingų funkcijų vykdymo, griežtai laikytis Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme nustatytos kompetencijos ribų. Įvertinus įstatymo numatytų Tarnybos uždavinių ir funkcijų svarbą, nustatyti aiškius Tarnybos veiklos vertinimo kriterijus. Tobulinti STT 2004 m. veiklos priemonių planą, jame aiškiai išskiriant Tarnybos veiklos prioritetus bei numatant tikslus ir priemones jiems įgyvendinti.

Kartu su Generaline prokuratūra numatyti ir įgyvendinti priemones ikiteisminio tyrimo efektyvumui didinti.

Siekti, kad korupcijos prevencija nevirstų vien biurokratiniu darbu, pasireiškiančiu formaliu įvairių dokumentų rengimu ir susirašinėjimu.

Peržiūrėti ir koreguoti STT darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigines instrukcijas, užtikrinant, kad pagrindines STT funkcijas vykdytų tik pareigūnai.

 

 

Komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2004 07 16.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas