Lietuvos Respublikos Seimas

2004-07-14

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė

Įstatymo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl informacijos saugumo,

NATO susitarimo dėl su gynyba susijusių išradimų, dėl kurių paduotos patento paraiškos, abipusės slaptumo apsaugos bei NATO susitarimo dėl techninės informacijos perdavimo gynybos tikslais ratifikavimo projektui Nr. IXP-3688

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl informacijos saugumo, NATO susitarimo dėl su gynyba susijusių išradimų, dėl kurių paduotos patento paraiškos, abipusės slaptumo apsaugos bei NATO susitarimo dėl techninės informacijos perdavimo gynybos tikslais ratifikavimo projekto Nr. IXP-3688. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič, Krašto apsaugos ministerijos sekretorė Jūratė Raguckienė ir Krašto apsaugos ministro patarėjas-teisininkas Dainius Žalimas. Parengto Lietuvos Respublikos įstatymo uždavinys yra ratifikuoti NATO ir jos narių įslaptintos informacijos mainus bei apsaugą reglamentuojančias tarptautines sutartis: 1997 metų Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimą dėl informacijos saugumo, 1960 metų NATO susitarimą dėl su gynyba susijusių išradimų, dėl kurių paduotos patento paraiškos, abipusės slaptumo apsaugos bei 1970 metų NATO susitarimą dėl techninės informacijos perdavimo gynybos tikslais. Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama tikslo Lietuvos Respublikai prisijungti prie NATO teisės acquis sudarančių tarptautinių sutarčių, kad būtų užtikrintas tinkamas šalies įsipareigojimų pagal Šiaurės Atlanto Sutartį ir kitų jos narystės NATO įsipareigojimų vykdymas. Susitarimas dėl informacijos saugumo įtvirtina bendro pobūdžio normas ir užtikrina vieningą NATO ir jos valstybių narių įslaptintos informacijos apsaugos sistemą, nustatydamas bendrus jos principus. Įstatymo projektas gali būti lengvai inkorporuotas į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, nes Lietuva iš esmės įgyvendina teikiamų ratifikuoti tarptautinių sutarčių nuostatas.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų dėl Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimo dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų ratifikavimo projektą Nr. IXP-3687. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis ir Apsaugos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis. Susitarimo paskirtis – sudaryti palankias sąlygas Suomijoje (Helsinkyje) įsikūrusiai Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijai (Helsinkio komisijai) bei užtikrinti jos veiksmingas funkcijas. Susitarime įtvirtintos nuostatos dėl Helsinkio komisijos imuniteto nuo vykdomųjų veiksmų, jos archyvų neliečiamumo, Helsinkio komisijos atleidimo nuo mokesčių ir muitų, taip pat nuostatos dėl Helsinkio komisijos personalo narių imuniteto ir jų atleidimo nuo mokesčių.

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 14.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas